Кафедра психології

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 18.

Очолює кафедру кандидат психологічних наук, доцент Шопша Олена Леонідівна.

Кафедра психології – є випусковою кафедрою та забезпечує професійну підготовку фахівців за спеціальністю 053 «Психологія».   

Мета діяльності кафедри - забезпечення особистісно-професійними компетентностями майбутніх фахівців до практичної діяльності  з урахуванням запитів роботодавців та здобувачів ЗВО.

Кафедра психології забезпечує навчальний процес для студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів за напрямом підготовки/спеціальністю «Психологія».

Сьогодні у складі кафедри – відомі в Україні та за кордоном провідні вчені з практичним досвідом та молоді викладачі, об’єднані бажанням допомогти в опануванні обраного фаху студентам стати конкурентоздатними на сучасному ринку праці, засвоїти необхідні теоретичні знання та практичні навички й вміння.

Провідними  формами проведення занять  є: лекції, семінарські та практичні заняття, тренінги.  Викладацький склад кафедри систематично застосовує різні методи й прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів: мозковий штурм, дискусії, діалоговий метод викладу матеріалу, вирішення проблемних завдань, кейсів і ситуацій на групових заняттях.

Викладачі кафедри забезпечують розвиток дослідницьких компетентностей у майбутніх психологів з урахуванням сучасних принципів академічної мобільності, викладання спецкурсів у рамках наукових інтересів студентів інших спеціальностей.

Кафедра забезпечує можливість дуальної освіти завдяки діяльності науково-дослідної лабораторії психології, тренінгового центру, центру психологічного консультування та психокорекції. Практичні заняття забезпечуються новими інформаційно-комунікативними технологіями (НІКТ), та як бази для консультаційної та супервізійної практики.  На базі  центу здійснюються  консультативні та психокорекційні заняття студентами під керівництвом досвідчених психологів - практиків. У тренінговому центрі майбутні психологи здійснюють профорієнтаційну діяльність зі старшокласниками.

Студенти проходять виробничу та переддипломну практику в центрах м. Києва, які надають консультаційні, психотерапевтичні, реабілітаційні послуги.

Науково-педагогічний склад кафедри психології

Кафедру очолює кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Шопша Олена Леонідівна.

Члени кафедри:

Доктор психологічних наук, професор  Грись Антоніна Михайлівна

Доктор медичних наук, професор  Макаренко Олександр Миколайович

Доктор психологічних наук, професор Говорун Тамара Василівна

Доктор психологічних наук, доцент Іванченко Андріана Олексіївна

Доктор медичних наук, доцент Коляденко Ніна Володимирівна

Доктор медичних наук, доцент Древіцька Оксана Остапівна

Доктор медичних наук, заслужений діяч науки, професор Чуприков Анатолій Павлович

Кандидат медичних наук, професор Траченко Владислав Анатолійович

Кандидати психологічних наук, доценти кафедри Туриніна О.Л., Войтенко О.В., Вус В.І., Коняєва Л.Д., Михайлюк І.В., Ткачук Т.Л., Федосова Л.О., Хлонь О.М.  

Старші викладачі – Доріченко В.А.

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою (за навчальними дисциплінами)

Робочі навчальні програмиПоділитися посиланням: