Про Академію

Меню

Навчально-науковий інститут психології та соціальних наук

Навчально-науковий Інститут психології та соціальних наук (ННІПСН) функціонує на ринку освітніх послуг з 2000 року.

Інститут здійснює підготовку фахівців за першим (на базі повної середньої освіти та молодшого спеціаліста (спорідненого і неспорідненого фаху), другим (на базі бакалавра (спорідненого і неспорідненого фаху) рівнями вищої освіти.

Для охочих навчатися за третім (освітньо-науковим) рівнем функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю 05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія.

Навчання здійснюється за денною, заочною та дистанційною формами.

В Інституті щорічно здобувають вищу освіту понад 1000 студентів, у т.ч. з Азербайджану, Ірану, Камеруну, Туреччини, Туркменістану, Тунісу, Грузії, Кіпру тощо.

Нові засади навчання, використання інноваційних методик та активних їх форм, отримання належної фахової підготовки та знайомство із сучасною світовою практикою роботи з людьми – це ті складові, що допомагають нашим студентам упевнено крокувати у складному соціальному бутті.

Директор ННІПСН – Раєвська Яна Миколаївна, доктор психологічних наук, професор. 

Автор понад 140 наукових і навчально-методичних праць.

Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» (Свідоцтво № 121430 від 2021 р.).

Член редколегії науково-практичного журналу «Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія» (фаховий), включений до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу МОН України № 1017 від 27 вересня 2021 року; журналу «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія» (фаховий), включений до Переліку наукових фахових видань України відповідно до  Наказу МОН України № 1017 від 27 вересня 2021 року.

Викладає дисципліни: «Загальна психологія», «Основи психологічної практики (практична психологія)», «Психологія особистості», «Основи психотерапії», «Психологія травмуючих ситуацій».

Пріоритетні наукові інтереси: психологічне консультування, психологія соціальної роботи, психологія міжпрофесійної взаємодії, кататимно-імагінативна психотерапія, арт-терапія при роботі з травмою.

Має 12-річний досвід роботи практичним психологом.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3802-2304

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218830781

Web of Science Researcher ID C-8527-2019

Digital Library NAES of Ukraine: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0053620

Google Scholar Citations:https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=bsfNHk0AAAAJ

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Yana-Raievska/publications

Заступник директора ННІПСН – Нич Тамара Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент.

Викладає дисципліни: «Філософія», «Логіка», «Теорія пізнання».

Пріоритетні наукові інтереси: історія філософії, логіка, філософія освіти, філософія психології, методологія наукових досліджень.

Автор понад 55 наукових і навчально-методичних праць.

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=If4-VM0AAAAJ

Декан ННІПСН – Палій Світлана Анатоліївна, кандидат наук з державного управління.

Викладає дисципліни: «Технології прийняття управлінських рішень та лідерство», «Академічні студії», «Управління персоналом у публічній службі», «Нормативно-правова регулювання місцевого самоврядування».

Пріоритетні наукові інтереси: роль вищої освіти у розвитку національної економіки, формування і реалізація державної політики у сфері інформаційної безпеки

Автор понад 20 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-9265-6407

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=kGUnBvYAAAAJ

 

Підготовка фахівців в Інституті здійснюється науково-педагогічними працівниками випускових кафедр:

Кафедра

 Галузь знань

Спеціальність

 Освітня програма

Міжнародних відносин

29 Міжнародні відносини

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Іноземної філології та перекладу

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

Германські мови та літератури, перша – англійська

Англійська мова і література, друга мова – німецька (для другого (магістерського) рівня освіти)

Психології

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія

Клінічна психологія

Журналістики

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика

Основними структурними підрозділами Інституту є:

 • факультет денної та заочної форм навчання;
 • кафедра психології;
 • кафедра іноземної філології та перекладу;
 • кафедра міжнародних відносин;
 • кафедра журналістики;
 • кафедра філософії та суспільних дисциплін;
 • психологічний консультативно-тренінговий центр;
 • центр психологічного консультування та психокорекції;
 • лабораторія практичної психології;
 • лабораторія “Центр перекладу та вивчення іноземних мов”;
 • центр організації мовних курсів та атестації;
 • лабораторія “Телестудія”;
 • лабораторія “Радіостудія”;
 • лабораторія “Редакційна студія”.

Викладацький склад кафедр сьогодні – це висококваліфікований науково-педагогічний колектив, спроможний здійснювати якісну підготовку здобувачів вищої освіти і забезпечувати на сучасному рівні навчальну та науково-дослідну роботу. Студенти мають можливість спілкуватися з досвідченими викладачами, відомими науковцями. 

Науково-педагогічний склад кафедр є запорукою гідного професійного рівня та витребуваності наших випускників на ринку праці. 

Кафедри Інституту важливу увагу приділяють вивченню дисциплін інноваційного характеру, спрямованих на підвищення компетентнісного рівня та мотивації студентів до навчання, самовизначення і самовдосконалення. Усе це сприяє підвищенню ефективності та якості навчання. 

Викладачі кафедр інституту підвищують свою кваліфікацію у формі стажування і навчання у вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти; використовують в освітньому процесі сучасні форми і методи інтерактивного навчання (тренінги, ділові та рольові ігри, дискусії, круглі столи тощо), що сприяє активізації самостійної розумової діяльності майбутніх фахівців, формуванню у них організаторських і комунікативних здібностей, компетентнісних навичок і вмінь. Застосовуються в освітньому процесі і сучасні технічні засоби, інноваційні і комп'ютерні технології.

Науково-педагогічні працівники Інституту постійно працюють над удосконаленням навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. Спільно з інститутом в Академії щорічно презентується понад 100 нових найменувань науково-практичних та науково-методичних розробок.

Навчальні плани підготовки фахівців поєднують фундаментальні дисципліни з практичною підготовкою, що дає змогу готувати професіоналів високої компетентнісної кваліфікації. Свої теоретичні знання, навички аналітичної роботи та прикладних досліджень студенти Інституту адаптують під час проходження навчальної, виробничої, переддипломної, асистентської, виробничо-стажерської, дипломної, науково-дослідної та педагогічної практик.

Випускники Інституту можуть займатися такими видами діяльності: науково-аналітичною, прогностичною, консультативною роботою у сфері міжнародних відносин; державного управління та адміністрування; соціально-психологічної сфери; у системі охорони здоров’я; брати участь у переговорах і дипломатичних бесідах; займатися обробкою міжнародної інформації; дослідженнями та розробками в галузі гуманітарних та суспільних наук; дослідженнями ринку та вивченням суспільної думки; консультативною та виконавчою діяльністю у міністерствах України, міжнародних організаціях, партійних органах, державних відомствах та установах, органах самоврядування, приватних структурах, громадських організаціях; плануванням та проведенням рекламних кампаній; представництвом у державних структурах та зв’язками з громадськістю; громадською діяльністю у сфері відпочинку та розваг, культури і спорту; письмовим та усним перекладом; редагуванням сайтів, рекламних, соціальних та медійних проектів, надавати освітянські філологічні послуги.

Багатогранним є і студентське життя. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року №1556-VII (розділ VII, ст. 40), в інституті діє студентське самоврядування. Студенти беруть безпосередню участь в управлінні навчальним закладом, захисті прав та інтересів студентів, вирішенні питань навчання, побуту, дозвілля. Вони є активними учасниками спортивно-масових заходів, мистецьких студій, різноманітних художніх конкурсів, систематично відвідують театри, арт-майстерні, виставки. Студенти мають можливість реалізувати себе в 22 спортивних секціях з шахів, волейболу, баскетболу, міні-футболу, аеробіки тощо.

Науково-педагогічний колектив Інституту здійснює науково-дослідну діяльність, спрямовану на розробку й вирішення як внутрішніх, так і сучасних міжнародних проблем розвитку України, поза межами якої не залишаються і студенти Інституту. Разом із своїми наставниками вони організовують конференції, семінари, круглі столи, відвідують лекції, в яких беруть участь гості Інституту – відомі діячі науки України та інших країн світу.

При Інституті діють навчально-наукові лабораторії:

Поділитися посиланням: