Про Академію

Меню

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук

інститут міжнародних відносин та лінгвістики

Навчально-науковий Інститут міжнародних відносин та соціальних наук функціонує на ринку освітніх послуг з 2000 року.

Інститут очолює Грись Антоніна Михайлівна – доктор психологічних наук, професор. Автор понад 150 наукових праць з психології соціально дезадаптованих неповнолітніх: монографій (одноосібної та колективних), навчально-методичного посібника для студентів ЗВО «Психологія роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми», наукових і науково-популярних статей.

Автор психологічної техніки роботи з клієнтами “Терапевтична мішень” та тренінгових програм «Асоціативні методи роботи у консультуванні та психотерапії», «Робота з субчастинами»,«Сімейна системна психотерапія». 

Член робочої групи з питань реалізації пробаційних програм в Україні.

Член робочої групи з питань підвищення ефективності професійної діяльності психологів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ДКВС України.

Науковий ступінь – доктор психологічних наук, професор

Викладає навчальні дисципліни: Соціальна психологія, психологія особистості, диференціальна психологія, психологія масової поведінки, психологія травмуючих ситуацій, соціально-психологічна адаптація.

Біографія: у 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

З 2000 по 2003 рр. навчалася в аспірантурі Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Професійний і науковий інтерес: У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психолого-педагогічні умови ефективного використання світоглядних діалогів у процесі навчання» (19.00.07 – вікова та педагогічна психологія). У 2014 р. - докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні засади підготовки психологів до роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми» (19.00.07 – вікова та педагогічна психологія).  Доцент кафедри психології (2006 р.).  Професор кафедри психології (2014 р.)

Автор понад 120 наукових праць з проблематики психології соціально дезадаптованих неповнолітніх: монографій (одноосібної та колективних), навчального посібника для студентів ЗВО «Психологія роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми», наукових і науково-популярних статей.

Психологічну практику здійснює у напрямку тренінгових програм «Асоціативні методи роботи у консультуванні та психотерапії», «Робота з субчастинами», Сімейна системна психотерапія» у рамках яких відбувється навчання майбутніх психологів авторській техніці роботи з клієнтами «Терапевтична мішень».

 

Інститут здійснює підготовку фахівців за першим (на базі повної середньої освіти та молодшого спеціаліста (спорідненого і неспорідненого фаху), другим (на базі бакалавра (спорідненого і неспорідненого фаху) освітніми рівнями.

Для охочих навчатися за третім (освітньо-науковим) рівнем функціонує аспірантура та докторантура за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування», «Державне управління».

В інституті щорічно здобувають вищу освіту понад 1000 студентів, у т.ч. з Азербайджану, Ірану, Камеруну, Туреччини, Туркменістану, Тунісу, Грузії, Кіпру, Білорусі тощо.

Навчання здійснюється за денною, заочною та дистанційною формами.

Випускники Інституту можуть займатися такими видами діяльності: науково-аналітичною, прогностичною, консультативною роботою у сфері міжнародних відносин; державного управління та адміністрування; соціальної сфери; у системі охорони здоров’я; брати участь у переговорах і дипломатичних бесідах; займатися обробкою міжнародної інформації; дослідженнями та розробками в галузі гуманітарних та суспільних наук; дослідженнями ринку та вивченням суспільної думки; консультативною та виконавчою діяльністю у міністерствах України, міжнародних організаціях, партійних органах, державних відомствах та установах, органах самоврядування, приватних структурах, громадських організаціях; плануванням та проведенням рекламних кампаній; представництвом у державних структурах та зв’язками з громадськістю; громадською діяльністю у сфері відпочинку та розваг, культури і спорту; письмовим та усним перекладом; редагуванням сайтів, рекламних, соціальних та медійних проектів, надавати освітянські філологічні послуги. Вони  йдуть у самостійне життя висококваліфікованими фахівцями. Ми впевнені, що вони всі добре працюватимуть, утверджуючи себе і нашу країну. Нові засади навчання, використання нових методик та активних їх форм, отримання належної фахової підготовки та знайомство із сучасною світовою практикою роботи з людьми – це ті складові, що допомагають нашим студентам упевнено крокувати у складному соціальному бутті.

Багатогранним є і студентське життя. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року №1556-VII (розділ VII, ст. 40), в інституті діє студентське самоврядування. Студенти беруть безпосередню участь в управлінні навчальним закладом, захисті прав та інтересів студентів, вирішенні питань навчання, побуту, дозвілля. Вони є активними учасниками спортивно-масових заходів, мистецьких студій, різноманітних художніх конкурсів, систематично відвідують театри, арт-майстерні, виставки. Студенти мають можливість реалізувати себе в 22 спортивних секціях з шахів, волейболу, баскетболу, міні-футболу, аеробіки тощо.

Науково-педагогічний колектив Інституту здійснює науково-дослідну діяльність, спрямовану на розробку й вирішення як внутрішніх, так і сучасних міжнародних проблем розвитку України, поза межами якої не залишаються і студенти Інституту. Разом із своїми наставниками вони організовують конференції, семінари, круглі столи, відвідують лекції, в яких беруть участь гості Інституту – відомі діячі науки України та інших країн світу.

У структурі Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук діють 5 випускових кафедр. 

Викладацький склад кафедр сьогодні – це висококваліфікований науково-педагогічний колектив, спроможний здійснювати якісну підготовку здобувачів вищої освіти і забезпечувати на сучасному рівні навчальну та науково-дослідну роботу. Студенти мають можливість спілкуватися з досвідченими викладачами, відомими науковцями. 

Науково-педагогічний склад кафедр є запорукою гідного професійного рівня та витребуваності наших випускників на ринку праці. 

Кафедри Інституту важливу увагу приділяють вивченню дисциплін інноваційного характеру, спрямованих на підвищення компетентнісного рівня та мотивації студентів до навчання, самовизначення і самовдосконалення. Усе це сприяє підвищенню ефективності та якості навчання. 

Викладачі кафедр інституту підвищують свою кваліфікацію у формі стажування і навчання у вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти; використовують в освітньому процесі сучасні форми і методи інтерактивного навчання (тренінги, ділові та рольові ігри, дискусії, круглі столи тощо), що сприяє активізації самостійної розумової діяльності майбутніх фахівців, формуванню у них організаторських і комунікативних здібностей, компетентнісних навичок і вмінь. Застосовуються в освітньому процесі і сучасні технічні засоби, інноваційні і комп'ютерні технології.

Науково-педагогічні працівники Інституту постійно працюють над удосконаленням навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. Спільно з інститутом в Академії щорічно презентується понад 100 нових найменувань науково-практичних та науково-методичних розробок.

Навчальні плани підготовки фахівців поєднують фундаментальні дисципліни з практичною підготовкою, що дає змогу готувати професіоналів високої компетентнісної кваліфікації. Свої теоретичні знання, навички аналітичної роботи та прикладних досліджень студенти Інституту адаптують під час проходження навчальної, виробничої, переддипломної, асистентської, виробничо-стажерської, дипломної, науково-дослідної та педагогічної практик.

Підготовка фахівців в Інституті здійснюється науково-педагогічними працівниками кафедр:

Кафедра

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма/спеціалізація

Міжнародних відносин та організація туристичної діяльності

29 Міжнародні відносини

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації:
Міжнародні відносини;

Міжнародні відносини і дипломатія країн Європейського Союзу

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Іноземної  філології  та перекладу

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

Переклад Англійська мова (друга мова – французька)
Переклад Англійська мова (друга мова – німецька)
035.041 – германські мови та літератури (переклад включно). перша – англійська
035.055 – романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

Суспільних дисциплін та соціальної роботи

23 Соціальна робота

 

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Спеціалізація:
Соціально-правова робота

Психології

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія

Клінічна психологія

Публічного адміністрування

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Спеціалізація:
Державне управління

 

При Інституті діють навчально-наукові лабораторії:

  • Центр практичної психології
  • Центр психологічного консультування та психокорекції
  • Лабораторія практичної психології
  • Центр перекладу
  • Навчальна лабораторія "Universe"
  • Ораторський клуб «Державний службовець».

Поділитися посиланням: