Кафедра філософії та суспільних дисциплін

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 39/1.

Кафедра філософії та суспільних дисциплін є загальноакадемічною кафедрою МАУП, яка забезпечує викладання низки філософських, гуманітарних і суспільних дисциплін в усіх інститутах Академії. Кафедра існує протягом майже всієї історії МАУП, переживаючи трансформації в своїй структурі і формі.

У навчальному процесі сучасного університету філософські та суспільні дисципліни займають особливе місце, оскільки спрямовані на формування світогляду студента, визначаючи в ньому не лише майбутнього фахівця, але й високоосвічену людину та громадянина.

Що таке філософія? В перекладі з грецької це слово означає буквально «любов до мудрості». Філософія становить собою водночас і форму осмислення світу в цілому, засновану на ставленні до нього з почуттям любові, і рефлексію над основними засадами всіх форм людської культури. Предметом філософських розмислів виступають «одвічні питання»: Що є буття? Що ми можемо знати? Як правильно мислити? Як відрізнити добро від зла? Що таке прекрасне і що таке потворне? Що є людина і в чому полягає сенс її життя?.. Кожне з цих питань спричинило появу відповідного розділу філософування – онтології, гносеології, логіки, етики, естетики, філософської антропології тощо.

Суспільні дисципліни покликані визначити сутність і тенденції розвитку суспільства як складної системи, що саморозвивається; встановити статус людської особистості у складній структурі соціальних відносин; проаналізувати політичні процеси в державі; дослідити сенс і призначення історії, сутність прогресу та його критеріїв; а також сприяти розв’язанню інших актуальних світоглядних питань, пов’язаних із глобальними суспільними проблемами сучасності.

Будь-яка людина неодмінно задається такими чи подібними питаннями протягом усього свого життя, – і знайомство з величезним творчим доробком мислителів минулого та сучасності виступає тим безцінним досвідом, що може допомогти людині віднайти свої власні відповіді на фундаментальні філософські питання – та свій власний шлях у житті.

На кафедрі філософії та суспільних дисциплін також викладаються дисципліни, що мають за мету ознайомити здобувачів вищої освіти із основними засадами студентського життя, правами та обов’язками студента, із принципами та правилами дотримання політики академічної доброчесності на прикладі вітчизняного й міжнародного досвіду, сприяють розвитку наукового світогляду студентів та засвоєнню ними етичних принципів освітнього та дослідного процесів шляхом поглиблення розуміння норм академічної доброчесності.

 На сьогодні кафедра забезпечує викладання таких курсів як: «Філософія», «Історія та культура України», «Академічні студії», «Основи академічного письма», «Суспільно-політичні студії»,  «Логіка», «Теорія пізнання», «Етика та естетика», «Риторика», «Культури та цивілізації світу», «Релігієзнавство», «Методика наукових досліджень та академічна доброчесність» та ін.

Кафедру очолює кандидат філософських наук Тамара Володимирівна Нич; наукові інтереси: історія філософії, логіка, філософія освіти, філософія психології, методологія наукових досліджень; автор наукових праць, присвячених дослідженню української філософії: історико-філософської спадщини В. Ф. Асмуса, філософії мови О. О. Потебні.

Професорсько-викладацький склад кафедри суспільних дисциплін та соціальної роботи представлений фахівцями у галузях філософського, політологічного, педагогічного, соціологічного та історичного знання. Науково-методичне наповнення курсів та науково-дослідну роботу здійснюють викладачі кафедри, зокрема:

Головатий М. Ф., доктор політичних наук, професор, академік Міжнародної Кадрової Академії, дійсний член Академії соціальних технологій і місцевого самоврядування, дійсний член (академік) Української Академії політичних наук, Заслужений працівник освіти; є автором понад 500 наукових праць, у тому числі монографій, присвячених актуальним питанням політичної науки, та навчальних посібників «Політична психологія» (2001), «Соціологія політики» (2003), «Політичний менеджмент» (2010), «Політичне життя» (2013) та ін.; з 2017 р. на базі кафедри працює Наукова школа М. Ф. Головатого, яка здійснює дослідження за тематикою «Динаміка взаємодії політичної держави та громадянського суспільства у поліетнічній країні».

Варзар І. М. – доктор політичних наук, професор, академік Української Академії політичних наук, академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності, почесний доктор Ужгородського національного університету, почесний професор Міжрегіональної Академії управління персоналом; автор численних праць і монографій; основні галузі наукових досліджень: політична етнологія, яку він, власне, і заснував, соціологія, реформаціологія, революціологія, літературознавство.

Мєлков Ю. О. – доктор філософських наук, автор більше ніж 140 наукових праць, серед яких 3 монографії: «Факт в постнеклассической науке» (2004), «Багатолика демократія» (2011, у співавторстві; англомовне видання 2016 р. – «The Many-Faced Democracy»), «Человекомерность постнеклассической науки» (2014); наукові інтереси: філософія постнекласичної науки, філософія освіти, віртуалістика, філософія демократії, практична філософія.

Грабовенко Н. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, Директор центру забезпечення якості вищої освіти МАУП, автор численних наукових і науково-методичних праць в галузі соціальної педагогіки, соціальної роботи, управління навчальними закладами; основні напрями наукових досліджень: нові тенденції розвитку вищої освіти, теорія соціальної роботи, недержавний сектор у соціальній сфері, організація волонтерської діяльності, управління соціальними проектами, соціальна робота з різними групами клієнтів.

Пальм НД. – кандидат філософських наук, доцент, автор бл. 50 наукових і науково-методичних праць, у тому числі підручників; наукові інтереси: філософія та соціологія культури, актуальні проблеми сучасного розвитку суспільства.

Проскуликова Л. Н. кандидат філософських наук, доцент, автор більше ніж 70 наукових праць, в тому числі підручника «Історія філософії: проблема людини» (2016, 4-е вид., у співавторстві), наукові інтереси: філософська антропологія, історія філософії, філософія міфу.

Пугач В. Г. – кандидат політичних наук, доцент; основні напрями наукових досліджень: політична комунікація, інформаційна безпека, політична пропаганда, управління політичними процесами, громадська думка.

Чиркова O. A. – кандидат історичних наук, доцент, автор близько 30 наукових і навчально-методичних праць, наукові інтереси: релігієзнавство, історія церкви, проблеми сучасних взаємин церкви та держави, філософія політики.

Шаповалова А. М. – кандидат політичних наук, доцент, автор бл. 30 наукових праць, активний учасник проведення виборчого процесу з 2004 року місцевого рівня (міських, сільських селищних голів); коло наукових інтересів – політичні інститути та процеси, публічність влади, глобальне громадянське суспільство, PR-технології у політичній діяльності.
Нельга Т.О. – кандидат соціологічних наук, доцент, коло наукових інтересів – соціологія сім’ї, виховання, соціологія особистості, гендерні дослідження, методологія соціологічних досліджень, надійність соціологічної інформації.
Бісенбаєв Ф.К. - кандидат філософських наук, доцент, автор біля 60-ти наукових і навчально-методичних робіт, у тому числі, співавтор 6-ти монографії, які присвячені актуальним проблемам філософії свідомості, цінностей, релігії, філософії політики і права, соціології і соціальної етики. Коло наукових інтересів – теорія свідомості, історія класичної і сучасної філософії.
Сторожук Ірина Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри. Автор наукових праць з історії України XIX - початку XX ст. Коло наукових інтересів – суспільно-політична та культурно-освітня діяльність духовенства, історія політичної думки, культура та етнографія України.
Бондаренко Н.О. – кандидат педагогічних наук, доцент, автор бл. 30 наукових праць в галузі соціальної роботи і педагогіки, коло наукових інтересів – соціальна педагогіка, методи соціальної роботи, соціальний аудит та інспектування, соціальне прогнозування та проектування.
Костюк Є.С. – кандидат історичних наук, доцент кафедри, автор понад 50 наукових праць з історії України 20-30 років ХХ ст., архівознавства, історії вітчизняної та зарубіжної академічної науки, в тому числі співавтор колективної монографії з історії академічної науки країн Європи.

Поділитися посиланням: