Кафедра іноземної філології та перекладу

Кафедра іноземної філології та перекладу є випусковою кафедрою і готує фахівців за спеціальністю «Філологія».

Нині кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Бахов Іван Степанович.

Основна діяльність кафедри іноземної філології та перекладу спрямована на забезпечення підготовки фахівців освітніх рівнів «Бакалавр» і «Магістр» за освітньою програмою «Філологія. Германські мови (переклад)».

Випускники кафедри успішно працюють в науковій, літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у закладах вищої освіти (за наявності у програмі підготовки циклу психолого-педагогічних та методичних дисциплін та проходження відповідних практик); у засобах масової інформації, інтернет-маркетингу, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо; у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів.

Пріоритетні завдання кафедри:

 • підготовка висококваліфікованих філологів-перекладачів,
 • вдосконалення викладання іноземних мов з урахування загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти,
 • забезпечення максимальної адаптації мовної підготовки студентів до умов майбутньої діяльності. 

Кафедра також забезпечує викладання англійської, німецької, французької та іспанської мов для студентів МАУП освітніх рівнів «бакалавр»  і «магістр» денної та заочної форм навчання за усіма напрямами і спеціальностями, підготовка за якими здійснюється в Академії.

На кафедрі викладають такі дисципліни:

 • практичний курс основної іноземної мови (англійська);
 • практичний курс другої іноземної мови (німецька);
 • порівняльна лексикологія англійської та української мов;
 • порівняльна граматика англійської та української мов;
 • порівняльна стилістика англійської та української мов;
 • теорія і практика перекладу;
 • історія зарубіжної літератури;
 • лінгвокраїнознавство першої іноземної мови (англійська);
 • вступ до перекладознавства;
 • історія першої іноземної мови;
 • латинська мова;
 • комунікативні стратегії іншомовного спілкування;
 • переклад науково-технічного дискурсу;
 • техніка перекладу з основної (англійської) мови;
 • редагування перекладів;
 • теорія перекладу;
 • синхронний переклад;
 • машинний переклад;
 • перекладацький аналіз тексту;
 • історія перекладу;
 • жанрові теорії перекладу;
 • інформаційні технології в перекладі;
 • теорія міжкультурної комунікації;
 • актуальні питання перекладознавства;
 • юридичний переклад;
 • переклад конференцій;
 • переклад художнього дискурсу;
 • друга мова професійного спрямування (німецька);
 • семантико-стилістичні проблеми перекладу;
 • іноземна мова (англійська, німецька, французька);
 • ділова іноземна мова (англійська, німецька, французька);
 • друга іноземна мова (німецька, французька, іспанська, польська);
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська, німецька, французька).

Науково-видавнича діяльність кафедри

З метою забезпечення навчального процесу і висвітлення наукових результатів викладачами кафедри з 2005 по 2019 роки було опубліковано 7 монографій, 1 довідник, 24 навчальних посібників та глосаріїв, понад 100 статей у вітчизняних та міжнародних виданнях.

Кафедра співпрацює з існуючими в Україні філіями таких відомих установ, як Linguist, America House та British Council, Goethe Institut, Pearson Office. Викладачі кафедри відвідують семінари, презентації нової навчальної літератури, які проводились фахівцями вищезазначених закладів. Фахові статті науково-педагогічних працівників кафедри публікуються у закордонних виданнях.

На кафедрі проводяться засідання розмовного клубу “Speaking club” за участю директора Платинового екзаменаційного центру «Оксфорд Клас» – Маноха Оксани; генерального директора International Language Center – Юрія Корфа; носія мови – Cindy Happiette. 

Студенти реалізують потреби у науковій діяльності кількома шляхами:

 1. Участь у роботі студентських наукових гуртків.
 2. Участь у конкурсах студентських наукових робіт.
 3. Участь у наукових конференціях.
 4. Участь у науково-дослідних роботах Академії і інституту.
 5. Участь у олімпіадах.
 6. В межах педагогічної та переддипломної практики (якщо базова установа має наукову специфіку).
 7. В межах теми дипломного дослідження.
 8. У співпраці з окремими науково-педагогічними працівниками тощо.

Когнітивні механізми функціонування різних актів дискурсу та їх відображення в методиках навчання іноземних мов є основним науковим напрямком кафедри. Студенти кафедри мають змогу брати участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, круглих столах. 

Під час написання дипломної роботи студенти мають можливість результати дослідження відображати у публікаціях.

Тематика дипломних робіт (проектів) розробляється відповідно і до науково-дослідної теми кафедри іноземної філології та перекладу «Проблеми перекладознавства в умовах глобалізаційних змін суспільства». Керівник НДР – Бахов І.С. завідувач кафедри, гарант освітньої програми, д.пед.наук, професор.

Обговорення  актуальних проблем філологічної науки відбувається під час участі здобувачів вищої освіти у роботі наукового гуртка кафедри “Per magisterium ad perfectum”, керівник гуртку Войтко Тетяна Владиславівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Академічна мобільність кафедри. Кафедри підтримує зв’язки з Національним Авіаційним Університетом, з Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, з Національним університетом біоресурсів і природокористування, і здійснює обмін викладачами, які на запрошення викладають фахові дисципліни.

Склад кафедри

 • Бахов Іван Степанович

  Бахов Іван Степанович – завідувач кафедри іноземної філології та перекладу, доктор педагогічних наук, професор

  ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

  Закінчив Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Іноземна мова» у 1980 році.

  Захистив докторську дисертацію 2017 року. Звання професор кафедри іноземної філології та перекладу присвоєно 2018 року.

  Вільно володіє англійською мовою та методикою її викладання, займається перекладацькою діяльністю, бере активну участь у всіх міжнародних проектах МАУП, де працює з 1997 року.

  З 2013 року очолював кафедру іноземних мов, з 2017 року – кафедру іноземної філології та перекладу.

  З 2009 року – директор Центру Перекладу та вивчення мов.

  Коло наукових інтересів: перекладознавство, сучасні методики викладання іноземної мови професійного спрямування, використання новітніх технологій у викладанні іноземних мов.

  Науково-дослідна робота: керівник науково-дослідної теми «Проблеми перекладознавства в умовах глобалізаційних змін суспільства»

  Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

  ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

  Навчальні посібники

  • Деловой английский язык. Практикум. 2-е изд., испр., перераб. и доп. –К.: МАУП, 2003
  • English Grammar Practice. Практикум з граматики англійської мови. 3-тє вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН України для студентів вищих навчальних закладів. – К.:МАУП, 2007 – 216 с.
  • English for post-graduate students. Англійська для аспірантів і здобувачів. Рекомендовано МОН України Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2008.
  • English for your career. Англійська для вашої кар’єри. Рекомендовано МОН України для студентів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник. К.: «ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. – 380 с.
  • Stylistic semantics in translation. Семантико-стилістичні особливості перекладу. Рекомендовано МОН України для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «ДП «Вид. дім «Персонал», 2012. – 152 с.
  • Be Smart in Writing! Нметодичний посібник для студентів вищих навчальних закладів та учнів старших класів. – К.: МАУП, «ДП «Вид. дім «Персонал», 2018. – 102 с.

  НАУКОВІ ПРАЦІ

  Монографії

  • Формування професійної міжкультурної комунікації у майбутніх перекладачів. – К.: «ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. – 268 с.
  • The implementation of the idea of multiculturalism in education policy of the United States and Europe: history, current state and perspectives. Innovations in education: Monograph / ed. by M. Kołodziejczyk. – Vienna, Austria: “East West” Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014. – pp. 48-63
  • Вплив мультикультурної політики Канади кінця ХХ початку ХХІ століття на розвиток полікультурної освіти. Наукові інновації у світлі глобалізації: Монографія (під заг. ред. І. С. Бахова): т.1 // Бахов І.С., та ін. – Кіровоград, КП «Поліграфія», 2015. – 172с.
  • Канадський мультикультуралізм : від схвалення до критики і фобії. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 176с.
  • Теоретичні та методичні засади полікультурної освіти США і Канади. Вплив расової й етнічної приналежності на розвиток полікультурної освіти США і Канади. Монографія // Бахов І.С., та ін. – Київ, ЦП «Компринт», 2017. – 324 с.
  • Тенденції розвитку полікультурної освіти у професійній підготовці фахівців Канади і США. Монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2017. – 420 с.
  • The role of scientific-technical disciplines and arts in young researchers activity. Pedagogy theory: collective monograph / Aksonova O., Avdieieva S., Kobets V., etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 321 р. DOI :10.46299/isg.2020.MONO.PED.I

  Статті в міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science

  1. Bakhov I. S. (2013). Multicultural education of the U.S. in fundamental legislative acts. World Applied Sciences Journal 27 (Education, Law, Economics, Language and Communication): 28-31, 2013 (SCOPUS)
  2. Bakhov I. S. (2013). Government Multicultural Policy in Canada in the Period of 1970-2000-s. Middle-East Journal of Scientific Research 15 (10): 1450-1454, 2013. (SCOPUS)
  3. Bakhov I. S. (2014). Dialogue of Cultures in Multicultural Education. World Applied Sciences Journal 29 (1): 106-109, 2014. (SCOPUS)
  4. Bakhov I. S. Motsar M.N. (2015) The use of media educational technologies in formation of multicultural competence of future translators. Ukrainian experience. International Review of Management and Marketing. V 5. № 1S, р.170-174. 2015 (SCOPUS)
  5. Bakhov I. S. (2015) Historical dimension to the formation of multicultural education of Canada. Pedagogika . Vol. 117 Issue 1, p. 7-15. 2015  (SCOPUS)
  6. Bakhov I. S. (2018) Ryzhykov,V., Kolisnyk, O. Leadership Abilities of a Military Manager, Professionalism of a Commander as the Guarantee of the Practice of Effective Activity of a Military Organization. International Journal of Engineering and Technology (UAE), 7 (4), pp. 45-49. (SCOPUS)
  7. Бахов І.С. (2018). Main areas of the implementation of multiculturalism in professional educator training in the USA. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, Вип. 4 (6), 2018. 49-56 (Web of Science)
  8. Bakhov, I. S., Odarchuk, N. A., & Mironchuk, T. A. (2019). Ukrainian Youth and Scholars in International Academic Mobility: Resources and Opportunities to Self-Realize. Journal of History Culture and Art Research, 8(3), 138-149. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i3.2202 (Web of Science)
  9. Бахов І.С., Головатий М.Ф. (2019) Роль масової культури в полікультурній освіті Канади. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, Вип. 1 (1), 2019 – с. 9-14. (Web of Science)
  10. Bakhov I. S., Boichenko E. (2019) Labor Market Management: Analysis, Control and Optimization of Employment. Journal of Advanced Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 11, (10) Special Issue, 2019. 587-594. (SCOPUS)
  11. Bakhov, I. S., Ryzhykov, V.S., Kozyr A.V., Yunyk, D., Yunyk. T. Features of the Formation of an Officer of the Armed Forces as the Sole Leader (Manager) of a Military Organization. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE): Vol.8 #4, November 2019. pp.9626-9630 (SCOPUS)
  12. Bakulina,O., Legan (Lehan) I., Bakhov, I. Cluster Associations as a Factor of Innovative and Integrative Development of the Economy. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Vol.-8 Issue-10, August 2019 pp.2249-2255 (SCOPUS)
  13. Baiev, V. V., Bakhov I. S. (2019) Fokina-Mezentseva,K., Boretska, N. Strategic Analysis of Development of Medical Tourism Macro-Destinations. Journal of Environmental Management and Tourism. [S.l.], v. 10, Issue 4(36), p. 801-808, Oct. 2019. ISSN 2068-7729 (SCOPUS)
  14. Baiev, V.V., Bakhov, I.S., Holovach, N.V., Zgalat-Lozynska, L.O. (2020). The Economic Determinants of the World Medical Tourism Industry Development. Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 10, n. 6, p. 1392-1398, jan. 2020. .  doi: https://doi.org/10.14505//jemt.v10.6(38).22. (SCOPUS)
  15. Kachala T., Darmogray, Parhomenko, Bakhov I., Hornyk V. Strategic management of ukraine’s regional economy modernization. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (ISSN1943023X-United States-Scopus) 2020. Volume 12, 04 - Special Issue, pp. 725-732 DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP4/20201539  (SCOPUS)
  16. Boichenko, E.B., Bakhov, I.S., Martynovych, N.O., Shestopalova, I.O., Binytska, K.M. Building research work skills in students as a component of their professional training  Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (ISSN1943023X-United States-Scopus) 2020. Volume 12, 04 - Special Issue, pp. 840-848. DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP4/20201554 (SCOPUS)
  17. Holovach N., Dmytrenko G., Bakhov I. S. Digitalization of the education system: formation of personality according to parameters. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (ISSN1943023X-United States-Scopus) 2020. Volume 12, 04 - Special Issue, pp. 849-860  DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP4/20201555  (SCOPUS)
  18. Bezzubov D. O., Bakhov I. S., Klyuyeva Y., Byrkovych T. Aviation legal risk management: the concept, structure, and categories. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (ISSN1943023X-United States-Scopus) 2020. Volume 12, 04 - Special Issue, pp. 703-711   DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP4/20201537   (SCOPUS)
  19. Bakhov, I.S., Boichenko, E.B., Martynovych, N.O., Nych T., Okolnycha T. Conditions for development of the socio-cultural level of personality in today’s Ukrainian society. Conditions for development of the socio-cultural level of personality in today’s Ukrainian society . Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (ISSN1943023X-United States-Scopus) 2020. Volume 12, 04-Special Issue, pp. 1668-1676 (SCOPUS)
  20. Ivan Bakhov, Yevheniia Lyndina, Liudmyla Malimon, Tetyana Okolnycha, Diana Kochmar (2020) Innovative activity of a pedagog in the modern educational process of higher education institutions. Journal of Critical Reviews, 7 (13), 409-411. doi:10.31838/jcr.07.13.72  (SCOPUS)
  21. Ivan Bakhov, Viera Bartosova, Danylo Vankovych, Svitlana Filyppova, Mykola Merkulov. Corporate culture of innovative entrepreneurship. Academy of Entrepreneurship Journal. Vol. 26, Issue 3, 2020 (SCOPUS) https://www.abacademies.org/articles/Corporate-culture-of-innovative-entrepreneurship-1528-2686-26-3-3631.pdf 

  Статті у фахових виданнях

  1. Bakhov I. S. Osobliwości wykorzystania platformy «translator’s amanuensis 2020» przez tłumaczy jako środka postedycji. Актуальні питання іноземної філології. №6, 2020. Луцьк. – с. 84-99
  2. Педагогічна практика майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у поліетнічному освітньому середовищі Канади. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер-жавного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 29. Том 1. – С. 192-203.
  3. Зростання ролі цифровізації літератури у навчанні іноземних мов. Philological and pedagogical studies. Proceedings of the International Scientific and Practical Online Conference “Philological and pedagogical studies in 21st Century national and international Science”.  Kyiv. 2020. КНУ імені Тараса Шевченка. Pp. 156-160
  4. Міжнародна академічна мобільність української молоді у сучасних умовах . Інноваційна педагогіка». Науковий журнал. Вип. 15. Т.1.  Одеса. 2019. – С. 140-146.
  5. Бахов І.С. Active and interactive teaching methods as instruments for efficient activity of non-governmental institutions of higher education. Проблеми модернізації України. Зб.наук.праць. / Вип.8: Матеріали Міжнар.наук.конф. «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національних практики», 11 квітня 2019 р. МАУП. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал». – С. 66-69.
  6. Новаторські підходи до оцінки якості перекладу в Facebook. Science and Education a New Dimension, VI(51), Issue 176, Philology. 2018. Sept. Pp.18-21.
  7. Міжнародна академічна мобільність української молоді у сучасних умовах. Інноваційна педагогіка». Науковий журнал. Вип. 15. Т.1.  Одеса. 2019. – С. 140-146.
  8. Субтитрування у перекладі як інструмент формування професійної ідентичності перекладачів в умовах глобалізації. Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Серія «Філологія». 2019. № 38, т.1. – с. 122-127
  9. Аналіз моделей та методів дослідження в юридичному перекладі у європейській транслятології. Fundamental and applied research: Collection of scientific articles. Dingo Publishing, Melbourne, Australia, 2018. – pp. 94-100
  10. Роз’яснення у виведенні імпліцитного смислу в перекладі. Науковий вісник Херсонського Державного університету.Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація» Вип. 4. Херсон. 2018. – C. 70-78.
  11. Вплив насиченості тексту спеціальною термінологією на частоту роз’яснень у науково-технічному перекладі. Науковий вісник Херсонського Державного Університету . Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». Вип. 3. 2018. – С. 77-86.
  12. Генеза концепту мовна імерсія у навчанні іноземних мов. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика»,  2018. Вип. 20. Том 1.  – С. 82-88.
  13. Інтертекстуальність і роль семантичних маркерів при перекладі спеціалізованих соціологічних текстів. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов”. Випуск 88. Філологічні, педагогічні науки. Харків, 2018. – с. 67-76.
  14. Семантичні маркери та інтертекстуальність в перекладі спеціалізованих соціологічних текстів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія».  № 35. Одеса 2018. – с.62-67.

  Громадянська активність:

  • Член редколегії журналу «Молодь і ринок» (Дрогобич)
  • Член редколегії журналу «Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота»
  • Член редколегії журналу «Challenges in Education» (Харків)
  • Член редколегії журналу «Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  «Актуальні питання іноземної філології»
  • Рецензент наукових статей журналу Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah (Індонезія)
  • Член-кореспондент Міжнародної Академії Наук Педагогічної Освіти з 2012 р.
  • Віце-президент Міжнародної Академії Інноваційних Технологій (Україна)

  Підвищення кваліфікації

  Тренінг у Європейському науковому інституті інновацій (Польща, Варшава) в період з 01.06.2016 по 30.11.2016, з отриманням відповідного сертифікату.

  Участь у міжнародному науково-практичному проекті «Rzeczywisteproblemyfilologii: doświadczenienaukowców i pedagogów w Polsce i naUkrainie», 28–29 kwietnia, 2017.

  Національний Університет Біоресурсів і Природокористування України

  “FCE exams tips: how to prepare for B2 and ace it” 10 квітня 2019 р. Сертифікат № 024.

  ПрАТ ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом;

  Свідоцтво ПК № 00127522/004220-20 від 26.02.2020р.

  За програмою «Філологія». Тема випускної роботи «Особливості перекладу фразеологізмів (на матеріалі оригіналу і перекладу сучасної англомовної прози)

  Відзнаки

  Почесна  грамота Міністерства Освіти і Науки України,

  Почесна грамота Київської Міської Адміністрації.

  Згорнути ↑
 • Войтко Тетяна Владиславівна

  Войтко Тетяна Владиславівна – заступник завідувача кафедри, кандидат філологічних наук,

  Освіта і кар’єра

  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2004 р. Спеціальність –

  мова та література (англійська), філолог, викладач англійської мови та літератури, вчитель німецької мови.

  Кандидат філологічних наук, 2012 р. Тема дисертації – Англомовні номінації банківської справи (лексико-семантичний та функціонально-дискурсивний аспекти)»;

  Доцент кафедри теорії і практики перекладу, 2014.

  Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

  Основні публікації:

  1. Войтко Т.В. Взаємодія семантики термінів ділового мовлення  в структурі дискурсу / Т.В. Войтко// Міжнародна академія інноваційних технологій , науково- дослідний центр інноваційних технологій, Будинок вчених Кіровоградщини //Міжнародна науково- практична конференція «Теорія та практика інноваційних технологій в контексті глобальних проблем сучасності»,  -- Кривий Ріг , 2017. – С. 8.
  2. Войтко Т.В. Спільність та відмінність номінацій банківської справи у структурі номінативного ланцюжка / Т.В. Войтко // Наукові праці Кам’янець  - Подільського  національного університету імені Івана Огієнка / Cерія: Філологічні науки. – Кам’янець - Подільський: «Аксіома», 2013. – С. 104-107 (фахове видання).
  3. Войтко Т.В. Зміни у функціональній семантиці банківських номінацій у публіцистичному дискурсі // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 692-693: Германська філологія. – Чернівці,Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – С. 27-32.
  4. Войтко Т.В. Функціональна семантика банківських номінацій у фаховому дискурсі / Т.В. Грошко // Науковий вісник БДФУЕ. Гуманітарні науки : Збірник наукових праць. Випуск 5. – Чернівці, 2012. – С. 34-41.

   

  Акімова Аліна Олександрівна –доцент кафедри іноземної філології та перекладу, кандидат філологічних наук, доцент.

  Освіта, кар’єра

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015 р., мова і література (китайська, англійська) та переклад, перекладач з китайської та англійської мов

  кандидат філологічних наук, 2017, тема дисертації: «Синтез візуального та вербального у китайській драматургії ХХ століття», доцент кафедри іноземної філології та перекладу, 2018

  Доцент кафедри іноземної філології та перекладу, 2019.

  Курси та підвищення кваліфікації

  • Курси Інституту Конфуция (Киев) 2013 рік;
  • School of International Education (Далянь. Китай) 2012 рік, річна стипендія на навчання в ВНЗ Китаю. 
  • Пройшла тренінг у Європейському науковому інституті інновацій (Польща, Варшава) в період з 01.06.2016 по 30.11.2016, з отриманням відповідного сертифікату.

  Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

  Основні публікації

  1. Акімова А.О. Способи передавання внутрішнього мовлення персонажів: психолінгвістична проекція / Л. В. Шитик, А. О. Акімова // Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика : зб. наук. праць. Серія: Філологія. - Переяслав : ФОП Домбровська Я. М., 2020. - Вип. 27 (2). - С. 361-384. (Web of Science Core Collection (ESCI) and SCOPUS). doi: 10.31470/2309-1797-2020-27-2-361-384
  2. Акімова А.О. Психолінгвістичні особливості контекстуальної реалізації концепту «MACHT» у мовно-культурному просторі німців / О. Б. Скляренко, А. О. Акімова, О. М. Свириденко // Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика : зб. наук. праць. Серія : Психологія. - Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я. М., 2019. - Вип. 26(2). - С. 321-340. - (Web of Science Core Collection (ESCI) and SCOPUS). https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-26-2-321-340.
  3. Акімова А.О. Психосемантичні особливості сприйняття рекламних відеороликів / А. В. Шамне, Т. І. Доцевич, А. О. Акімова // Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика : зб. наук. праць. Серія : Психологія. - Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я. М., 2019. - Вип. 25(1). - С. 384-408. - (Web of Science Core Collection (ESCI).
  4. Akimova А. О. Analysis of contemporary Korean literature: XIX and XX centuries / A. O. Akimova, Anas. O. Akimova , // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - ВД «Гельветика», 2019. - Т. 30(69), № 3, Ч. 2 - С. 117-123. (Index Copernicus International).
  5. Акімова А. О. Analysis of contemporary Korean literature: xix and xx centuries / A. O. Akimova, А. О. Акімова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - 2019. - Т. 30(69), № 3, Ч. 2 - С. 117-123. (Index Copernicus International).
  6. Акімова А.О. Розуміння тексту як специфічний вид розуміння. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика : зб. наук. праць. Серія : Філологія/Психологія. - Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я. М., 2018. - Вип. 24(1). - С. 27-46. (Web of Science Core Collection (ESCI).
  7. Акімова А.О. Аналіз літературних творів корейської середньовічної прози. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницькій, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Гельветика, 2018. – Вип. 21. Том 1. – С. 57-61.
  8. Акімова А.О. Новітня китайська драма в контексті культурної парадигми ХХ століття. Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство : зб. праць молодих учених / за ред. Г. А. Александрової, Г. А.Черненко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. – С. 8-9.
  9. Акімова А.О. Особливості вербалізації концепту кохання в китайській та японській мовах  // Збірник Київського національного університету імені Тараса Шевченка ”Мовні і концептуальні картини світу”. – Київ : КНУ ім. Т.Шевченка.. – № 54. – 2015. – С. 3 - 7.
  10. Акімова А.О. Дискурс кохання у тематиці класичних Цзацюй та розмовної драми ХХ ст.// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія “Філологічна”/ Scientific proceedings."Philology" Series. – Острог : НУ «Острозька академія». – № 62. –  2016. – С. 20-23.  

  Громадянська активність:
  – член Української асоціації китаєзнавців.

  Відзнаки

  • Почесна грамота Всеукраїнської професійної спілки працівників сфери вищої освіти (2017). Почесна грамота Федерації роботодавців України (2018).
  • Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2018).
  • Почесна грамота Національної академії наук України (2018).
  Згорнути ↑
 • Михайленко Валерій Васильович

  Михайленко Валерій Васильович – професор кафедри іноземної філології та перекладу

  Освіта, кар’єра

  Закінчив П'ятигорський держпедінститут іноземних мов (1968 р.) за фахом «Англійська мова».

  У 1973 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Московському державному педагогічному університеті.

  У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у П’ятигорському державному університеті, у 2012 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Тема докторської дисертації – «Парадигма імператива  у давньогерманських мовах»;

  Доцент Івано-Франківського педінституту ім. Василя Стефаника (1976-1980). Завідувач кафедри англійської мови Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (1980-2008); Завідувач кафедри сучасних європейських мов Буковинського державного фінансово-економічного університету (Чернівці, 2008-2013). Професор кафедри перекладу та філології Івано-Франківського університету права імені Данила Галицького з 2015р.

  Керівник наукової роботи аспірантів (16 захищених кандидатських дисертацій), магістрантів, студентів. Консультант докторантів; рецензент, наукових і прикладних робіт; опонент; Член Вченої ради по захисту дисертацій Київського міського педагогічного університету з 2015р.; до 2008р. – Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

  Учасник численних конференцій – вітчизняних та зарубіжних; автор більше 500 публікацій з германістики, типології, семантики, граматики, перекладу та методики викладання, укладач словників і посібників.

  Член редколегії наукових вісників ЧНУ, БДФЕУ, Прикарпатського НУ, Міжнародного збірника наукових записок із культурології (Самара, РФ). Читав лекції, перекладав; виступав з доповідями, проходив стажування в університетах Канади та США.

  У 1980-90-х роках зробив значний внесок у розвиток стосунків між Україною та Канадою, а також між Україною та Сполученими Штатами Америки; у започаткування зв'язків між українськими Чернівцями та містами Саскатаун (Канада), Солт-Лейк-Сіті та Лок-Гейвен (США). Почесний громадянин міста Лок-Гейвен, штат Пенсильванія.

  У 2015 та 2016 роках видав перші в Україні англо-українські глосарії. A Glossary of Linguistics and Translation Studies.-Ivano-Frankivsk: King Danylo Galytskiy University of Law, 2015. – 528 p. A Glossary of Poltical Terms on Cross-Cultural Principles: English-Ukrainian. - Chernivtsi, Druk Art, 2016 – 348 p.

  Наукові інтереси: фахові мови, термінознавство, германістика, концептологія, перекладознавство. Автор більш як 500 наукових публікацій.

  Нагороди та відзнаки. Знак «Відмінник освіти України», Почесна грамота Міністерства освіти України, Подяка Міністерства фінансів України. Нагороджений Міжнародною медаллю пошани Американського бібліографічного інституту, 2003р. (World Medal Of Honor, American Bibliograpical Institute, USA, 2003); звання «Людина року – 2009» (Man Of The Year 2009 representing Ukraine). Outstanding Contributions to Country as recognized by the American Bibliograpical Institute, USA, July 17, 2009).

  Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

  Основні публікації

  Навчальні посібники, словники

  1. Mykhaylenko Valery V., et al. Glossary of Applied Arts: English-Ukrainian for the Translation and Appliied Arts Students // Valery V. Mykhaylenko. – Chernivtsi: Tehnodruk, 2017. – 300 p.
  2. Mykhaylenko Valery V., Grechko Svitlana I. Glossary of Cardiology: English-Ukrainian for Translation and Medicine Students / Valery V. Mykhaylenko, Svitlana I. Grechko. – Chernivtsi: Tehnodruk, 2017. – 300 p.
  3. Mykhaylenko Valery V. Mykhaylenko Max V.  Glossary of Political Terms On Cross-Cultural Principles: English-Ukrainian/ Valery V. Mykhaylenko, Max V. Mykhaylenko. – Chernivtsi: Druk Art, 2016. – 348 p.

  Статті

  1. Mykhaylenko Valery V. “Money” idioms in English pecuniary space. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: зб. наук.праць. Вип.34.– Том 2. Одеса: Гельветика, 2018. C.34-37. (Copernicus)
  2. Mykhaylenko Valery V.  Internationalism: Contrastive semantics. Наукові записки національного університету «Острозька академія: серія «Філологія»б Острог: Вид-во НаУОА, 2018. С. 28-30.
  3. Mykhaylenko Valery V. Glossary of Legal Terms: English-Ukrainian for the Translation and Law Students // Valery V. Mykhaylenko. – Chernivtsi: Tehnodruk, 2017. – 555 p.
  4. Mykhaylenko V. V. А Semantic Scale of Gradable Antonymy Pairs / Valery V. Mykhaylenko // Наук. Вісник МГУ. Сер.26: «Філологія». – 2017.– С.56-59.
  5. Mykhaylenko V.V. A Perfect Form Translation in Cross-Cultural Communication / Valery V.Mykhaylenko // Науков. Вісник МГУ. Сер.27: «Філологія». – 2017.– С.185-188.
  6. Mykhaylenko V.V. А Сontrastive  Perspective  of the Lexeme “Depression (Economy)” / Valery V.Mykhaylenko // Науков. Вісник МГУ. Сер.28: «Філологія». – 2017.–  С.(0,5 д.а.)  Згорнути ↑
 • Харченко Олег Валентинович

  Харченко Олег Валентинович, доцент кафедри іноземної філології та перекладу

  Освіта і кар’єра.

  Харківський національний університет імені М. Горького, 1993 р., спеціальність – англійська мова та література; філолог, викладач англійської мови та літератури,  французька мова.

  Кандидат філологічних наук, 10.02.04 – германські мови; Тема кандидатської дисертації – “Особливості розвитку англійської журналістської термінології за 60-90 роки”.

  Доцент кафедри англійської мови.

  Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

  Основні публікації:

  Монографії

  1. Харченко О.В. Американський дискурс комічного ( на матеріалі комедійних фільмів, художніх та публіцистичних творів ХХ й ХХІ сторіч) /Монографія // Олег Валентинович Харченко  – Київ: Сталь. 2010. – 355 с.

  Статті

  1. Харченко О. В. Минитропы американских кинокомедий. Парапросдокиан и его американские разновидности. // Настоящие изследвания и развитие (17-25 января) 2012. Филологични науки. Том 15. – София: Бял Град-БГ ООД 2012-С.22-26.
  2. Харченко О.В. Інтерференція німецьких лексичних виразів в американський дискурс комічного / O.В.Харченко // Лінгвістичні та методичні проблеми вивчення іноземних мов на природничих факультетах. Випуск №5. Міжкафедральний збірник наукових праць. Київський національній університет імені Тараса Шевченка. Кафедра іноземних мов природничих факультетів.  – К.: Київський національній університет ім. Тараса Шевченка,  2018.– C.58-65.
  3. Харченко О.В. Когнітивний патерн Даннінга-Крюгера у комедійному кіно дискурсі  / O.В.Харченко // Лінгвістичні та методичні проблеми вивчення іноземних мов на природничих факультетах. Випуск №6.Міжкафедральний збірник наукових праць. Київський національній університет імені Тараса Шевченка. Кафедра іноземних мов природничих факультетів. – К.: Київський національній університет ім.Тараса Шевченка,  2019.– C.58-64.
  4. Kharchenko O.V. The tactics of wrong logics in American comic discourse /O.V.Kharchenko //Nauka i Studia. Pedagogiczne Nauki. Filologia.  №7 (117), 2014. – Przemysl: Nayka i Studia, 2014. – C.30-35.
  5. Kharchenko O.V. Cognitive patterns in American comedy film discourse / O.V.Kharchenko //Nauka i Studia. Economiczne Nauki. Filozofia. №13 (174), 2017. – Przemysl:Nayka i Studia, 2017. – C.93-102.
  6. KharchenkoO.V. The effect of Butterfly in American Comedy Film Discourse / O.V. Kharchenko // Fundamental Sciences. Vol.10. Materials of international Conference. – Sheffield UK. 2015. – P. 48-52.
  Згорнути ↑
 • Скорофатова Анна Олександрівна

  Скорофатова Анна Олександрівна – доцент кафедри іноземної філології та перекладу

  Освіта і кар’єра

  Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 2003 р. мова та література  (англійська); Філолог, викладач англійської мови та літератури

  Кандидат філологічних наук, 2008. Доцент кафедри юридичної лінгвістики та документознавства, 2012.

  Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

  Основні публікації:

  1. Професійна мова правника: теорія та практика : навч. посіб. // Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель, МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 448 с. – Бібліогр. : С. 437–446.

  2. Атлас назв корисних рослин в українських східнослобожанських говірках / Анна Олександрівна Скорофатова. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2009. – 339 с.

  3. Skorofatova, A. (2017). The influence of the teacher -acmeologist’s professional competence on the humanitarian gifted pupil’ spersonality’s development at foreign literature. Fundamental and applied researches in practice of leadings cientific schools, 20(2), 61-70.

  4 Скорофатова А.О. Лексичні особливості текстів нормативно-правових актів / А.О. Скорофатова // Лінгвістика. – 2014. – № 1.

  5. Скорофатова А.О. Категорії комунікативності, перформативності, когерентності та інтертекстуальності в юридичному дискурсі /А.О. Скорофатова // Наукові записки Луганського національного університету. Серія “Філологічні науки”. Дискурсологія: мова, культура, суспільство : зб. наук. праць. – № 1 (39). – Луганськ : Вид-во ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2014. – С. 137–147.

  6. Скорофатова А.О., Буцька Г. До питання культурного та суспільного виміру перекладу юридичних текстів / А.О. Скорофатова, Г. Буцька // Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичної лінгвістики та документознавства : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка: 24 квітн. 2014 р. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. – С. 141–143.

  7. Скорофатова А.О., Дворниченко А.І. Судовий переклад: світовий досвід щодо права на перекладача / А.О. Скорофатова, А.І. Дворниченко //  Сучасні наукові парадигми мови, літератури, юридичної лінгвістики та документознавства : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка: 24 квітн. 2014 р. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. – С. 146–148.

  Згорнути ↑
 • Мальцева Людмила Василівна

  Мальцева Людмила Василівна – доцент кафедри іноземної філології та перекладу

  Освіта

  Запорізький державний університет, 1999 р. французька мова та література; філолог, викладач французької мови та літератури.

  Кандидат філологічних наук, 2016. Тема дисертації: «Комунікативно-прагматичні стратегії адаптації наукового дискурсу (на матеріалі навчально-наукових текстів французькою, англійською, українською та російською мовами)».

  Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

  Основні публікації

  1. Мальцева Л.В. Учебный текст как система субтекстов (на материале учебников французского языка). Научный журнал "Функциональная лингвистика": Симферополь : Крымский республиканский институт последипломного образования, 2010. № 1. Т. 2. С. 47-50
  2. Мальцева Л.В. Адаптация учебно-научного текста: субтекст старого знания. Науково-теоретичний часопис з мовознавства "Мова". — Одеса : "Астропринт", 2014. — № 21. С. 246—249
  3. Мальцева Л.В. Приемы адаптации терминов в учебно-научном тексте. Вестник западноказахстанского государственного университета им. М. Утемисова. — Орал Уральск : Изд-во западноказахстанского государственного университета им. М. Утемисова, 2013. — № 1 (49). — ISSN 1680-0761. С. 167—173
  4. Мальцева Л.В. Комунікативно-прагматичні стратегії та тактики навчально-наукового дискурсу. Актуальні проблеми дискурсології: збірник тез доповідей / за ред. А.Р. Габідулліної. — Бахмут: ГІІМ, 2017. С. 33—36
  5. Мальцева Л.В. Les stratégies communicatives et pragmatiques du discours scientifiques. Матеріали Міжнародної конференції «Інноваційні пріоритети розвитку сучасної науки» 12 листопада 2019 р.
  Згорнути ↑
 • Храбан Ігор Анатолійович

  Храбан Ігор Анатолійович – професор кафедри іноземної філології та перекладу

  Освіта – Військовий червонопрапорний інститут, Москва. Спеціальність – іноземна мова (англійська, португальська). Кваліфікація – перекладач референт з англійської та португальської мов, 1987.

  Доктор політичних наук, 2008 р.  Тема дисертаційної роботи: «Філософія системних реформ в Україні: на рубежі століть: політологічний аналіз»;

  Професор кафедри іноземних мов; 2011 р.

  Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

  Основні публікаціїї:

  1. Храбан І.А. Граматика португальської мови. - К: ВДА, МО України, 2011. – 188 с.
  2. Храбан І.А. Португальська мова. Військово-спеціальний курс. - К: МО України, 2011. – 100 с.
  3. Храбан І.А. Тенденції та шляхи розповсюдження фейкової інформації в соціальних мережах // Вісник воєнної розвідки – 2018. – № 49. – 79-83. – Таємно. – Інв. № 8131.
  4. Храбан І.А. Зовнішня політика Португальської Республіки – виразний прояв геополітичної концепції політології // Зовнішні справи. 2015. № 4. – С. 46-49.
  5. Храбан І.А. Співдружність португаломовних країн // Зовнішні справи. – 2015. – № 12. – С. 38-41.
  Згорнути ↑
 • Алексєєва Олександра Вікторівна

  Алексєєва Олександра Вікторівна – доцент кафедри іноземної філології та перекладу

  Освіта

  Запорізький державний університет, 1999 р. спеціальність –  французька мова та література; філолог, викладач французької мови та літератури

  Кандидат педагогічних наук, тема кандидатської дисертації – «Теорія і практика виховання громадянськості в школах Франції у контексті європейської інтеграції».

  Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

  Основні публікаціїї:

  1. Алексєєва О.В. Основні складові навчально-виховного процесу: історія і перспективи майбутнього розвитку. Матеріали Міжнародної конференції «Теорія та практика інноваційних технологій в контексті глобальних проблем сучасності». –Кіровоград, 10 березня 2017 р.
  2. Алексєєва О.В. Виховання громадянськості і патріотизму в учнів переселенців молодшого шкільного віку. Матеріали Міжнародної конференції«Європейський вимір реформування публічного управління в Україні». -24 листопада 2016 року, м. Київ.
  3. Алексєєва О.В.Суспільно-економічна лексика ділової документації. Матеріали Міжнародної конференції «Інноваційні пріоритети розвитку сучасної науки» 12 листопада 2019 р.

   

  Згорнути ↑
 • Гончаренко-Закревська Наталія Валеріївна

   Гончаренко-Закревська Наталія Валеріївна – доцент кафедри іноземної філології та перекладу

  Освіта

  Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, 1997 р. філологія, переклад, французька та англійська мови.

  Кандидат педагогічних наук, 2014.

  Основні публікаціїї:

  1. Honcharenko-Zakrevska, N. V., Bakhov I.S. Implementation of the Concept of Language Immersion in the Study of Foreign Languages. 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts – SGEM 2018. Conference Proceedings. Vol. 5. Issue 3.5. Education and Educational Research. Albena, Bulgaria. 2018. – 409-417.
  2. Гончаренко-Закревська Н. В. Основні трансформаційні зрушення вищої освіти України в роки незалежності (1991-2017 рр.) Молодь і ринок, №8 (151). Видання ДДПУ ім. І. Франка. Дрогобич. серпень 2017. – с. 32-41
  3. Goncharenko-Zakrevskaya Natalia. Major transformational changes in Ukraine’s higher education system in the post-Soviet period. European science review. # 5-6 2017. Vienna, Austria). Р. 54-58
  4. Гончаренко-Закревська Н. В., Бахов І. С. Соціокультурний та історико-педагогічний контекст педагогіки Cелестена Френе. Збірник наукових працьПедагогічні науки № 76. Видання ХДУ, Херсон. 2017. – С. 78-93.
  5. Гончаренко-Закревська Н. В. Інноваційні підходи щодо розвитку особистості і формування поведінки дитини в педагогічній спадщині С. Френе. Освітологічний дискурс. Електронне видання Київського Університету імені Бориса Грінченка. № 8, 2017
  Згорнути ↑
 • Шестопалова Ірина Олександрівна

  Шестопалова Ірина Олександрівна – доцент кафедри іноземної філології та перекладу

  Освіта

  Магаданський державний педагогічний інститут, 1986р.,  спеціальність – історія, суспільствознавство та англійська мова, вчитель англійської мови,

  Кандидат педагогічних наук, 2011. Тема дисертації – «Індивідуалізація навчання іноземних мов у вищій школі Великої Британії». Доцент кафедри теорії та практики перекладу, 2013.

  Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

  Основні публікаціїї:

  1. Шестопалова І.О. Гуманістична спрямованість навчального процесу з лінгвокраїнознавства в сучасному освітньому просторі // зб. Міжнародної науково-практичної конференції «Освітня політика держави: філософія, методологія, практика» - жовтень 2013. – Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. - С.97-131.

  2.Шестопалова І.О. Іншомовна підготовка студентів в контексті забезпечення їх транснаціональної соціальної мобільності // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, серія 11, випуск 14, частина ІІ, 2012 – С. 3-5.

  3.Шестопалова І.О. Психолого-педагогічні основи гнучкої системи навчання іноземних мов у вищий школі Великої Британії // «Педагогічний процес: теорія і практика. – Вип.5, 2012 – С. 205-214.

  Згорнути ↑
 • Москвич Юлія Василівна

  Москвич Юлія Василівна – доцент кафедри іноземної філології та перекладу

  Освіта

  Донецький Національний Університет, 2001, українська мова і література. Філолог. Викладач української мови і літератури.

  кандидат філологічних наук,  2008. Тема дисертації: Українська література Донеччини 20-80-х років ХХ століття. 

  доцент кафедри гуманітарних дисциплін,  2013

  Основні публікаціїї:

  1. Москвич Ю.В. Історія української культури : курс лекцій / Ю.В. Москвич. – Донецьк : Вид-во ДІТБ, 2011. – 166 с.
  2. Загнітко А.П., Москвич Ю.В. Українська мова фахового спілкування : навч. посіб. / А.П. Загнітко, Ю.В. Москвич. – Донецьк : Вид-во ДІТБ, 2012. – 351 с.
  3. Москвич Ю.В. Світова культура та мистецтво : курс лекцій / Юлія Москвич. – Донецьк : Вид-во ДІТБ, 2013. – 203 с.
  4. Москвич Ю.В. Українська література Донеччини: радянський вимір / Юлія Москвич // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство / За ред. М.П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 129-135.
  5. Москвич Ю.В. Ментальні детермінанти поезії Л. Талалая // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво: Матеріали першої міжнародної наукової конференції. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 67-69.
  6. Москвич Юлія. Значення поетичного світосприйняття у формуванні літературознавчої компетенції студента / Юлія Москвич // Літературознавчий процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) /  Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; редкол. : О.Є. Бондарева, І.Р. Буніятова та ін. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – № 5. – С. 173-176.
  Згорнути ↑
 • Чужа Тетяна Володимирівна

  Чужа Тетяна Володимирівна

  Кандидат філологічних наук за спеціальністю 09 – Філологічні науки 10.01.03 «Література слов’янських народів» (польська література) 2008 

  Тема дисертації «Історичний роман Г. Сенкевича "Вогнем і мечем": джерела і художній дискурс»

  2018 – досі – експерт Закордонного Торговельного Бюро в Києві Польської Агенції з Інвестицій і торгівлі

  • Консультування польських підприємців з питань виходу на український ринок,
  • Організація і проведення бізнес-заходів (конференції, семінари, місії, В2В, В2G тощо),
  • Інформаційно-комунікаційне забезпечення.
  • Переклад під час семінарів, конференцій та тренінгів на засадах free-lance (синхронно і послідовно)
  • 20 років перекладацького досвіду - досконале опанування техніки перекладу;
  • усний (синхронний і послідовний) переклад понад 300 різноманітних заходів;
  • десятки моїх перекладів книг і статей опубліковано;
  • переклад діалогових листів десятків художніх і документальних фільмів, редактор і диктор фільмів польською мовою.

  Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

  Список публікацій

  1. Чужа, Тетяна; Історичний роман Г. Сенкевича “Вогнем і мечем”: джерела і художній дискурс, 2007, автореф. дис.... канд.
  2. Непольські джерела роману Генріка Сенкевича " Вогнем і мечем" // УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА, 3-4, с. 338-350, 2007.
  3. Художня рецепція польської історіографії у романі Генрика Сенкевича Вогнем і мечем // Київські полоністичні студії, Т. 16, С. 249-257, 2010.
  4. Рецепція історіософії Шевченка у польській критиці та літературознавстві ХІХ ст.// Київські полоністичні студії, Т. 24,С. 151-159, 2014.
  5. Українська література як предмет наукових досліджень Юзефа Третяка // Українознавчий альманах, Т. 14,С. 137-139, 2013.
  6. Україністичні праці Івана Франка у польському літературознавчому дискурсі // Київські полоністичні студії, Т. 28, С. 124-131, 2016.
  7. Рецепція романтизму в науковому доробку Юзефа Третяка: між позитивізмом і неоромантизмом // Київські полоністичні студії, Т. 26, С.511-517, 2015.
  8. Хмельниччина в історичних романах Генрика Сенкевича і Юзефа Ігнація Крашевського // Літературознавчі студії, № 37 (2), С. 407-415, 2013.
  9. Українські джерела у творчості Юзефа Ігнація Крашевського, Київські полоністичні студії, Т. 22, С. 101-107, 2013.
  10. Нарація історії польської та української літератур у працях Юзефа Третяка // Київські полоністичні студії, Т. 27, С. 246-256, 2016.
  11. Українські персонажі у польських історичних романах про Хмельниччину // Літературознавчі студії, №35, С. 649-653, 2012.
  12. Інтертекстуальність драми Тадеуша Слободзянека «Наш клас» // Літературознавчі студії, №39 (2), С. 462-467, 2013.
  13. Романтична візія України в романі Сенкевича ""Вогнем і мечем"// Київські полоністичні студії, Т. 7, С. 360-370, 2005.
  14. Топос «перевернутого світу» у романі Г. Сенкевича «Вогнем і мечем» // Слово і час.–2003.– С. 51-55, 2003.
  15. Проблема діалогізму стильових систем роману Генрика Сенкевича «Вогнем і мечем» // Київські полоністичні студії, Т. 10, С. 211-219, 2008.
  16. Історичний роман Генрика Сенкевича «Вогнем і мечем»: джерела і художній дискурс, 2012, Видавництво Волинського національного університету ім. Лесі Українки.
  17. Монографія Юзефа Третяка у контексті позитивістської словацькіани // Літературознавчі студії, Т. 44, С. 331-339, 2015.
  18. Українська проблематика у доробку польського літературознавця Людвіка Яновського // Літературознавчі студії, Т. 43, С. 310-317, 2015.
  19. Історизм драматургії Тадеуша Слободзянка: критика утопізму й богоборство // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського, Т. 22, С. 302-309, 2013.
  20. Мотив раю у фантастиці Генрі Лайона Олді та Яцека Дукая // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського, Т. 18, С.  347-354, 2012.
  21. Альтернативна історія у творах Яцека Дукая // Київські полоністичні студії, Т. 19, С. 398-403, 2012.
  22. Просторові топоси у романі Генрика Сенкевича „Вогнем і мечем”// Літературознавчі обрії. Праці молодих вчених, № 4, С. 175-185, 2002.
  23. Художній простір степу у романі Генрика Сенкевича „Вогнем і мечем” // Київські полоністичні студії, Т. 5, С. 409-415, 2003.
  24.  Шевченкознавча проблематика в дослідженнях польського літературознавця Юзефа Третяка, VIII Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. Збірник наукових статей. Частина друга, С. 277-285, 2017.
  25. Славістика у науковому доробку Вітольда Клінгера // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур, 2017.
  26. Польська література в Україні: питання транспозиції канону // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур, 2018.
  27. Czuża, Tetiana; "Szkoła kijowska" ukrainistyki polskiej na przełomie XIX-XX w. // Polskie życie kulturalno-literackie od 1864 roku na ziemiach obecnej Ukrainy, С. 275-294, 2017.
  28. Czuża, Tetiana; „Żywioł ruski” w „Ogniem i mieczem” Sienkiewicza w XIX-wiecznej krytyce // Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee–obrazy–konteksty, red. nauk. Anna Janicka i Łukasz Zabielski", С. 213-231, 2017, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego.
  Згорнути ↑
 • Степаненко Олена Іванівна

  Степаненко Олена Іванівна

  кандидат педагогічних наук, 011 – науки про освіту (13.00.04-теорія і методика професійної освіти), 2013,

  Тема дисертації: «Формування готовності викладачів вищих навчальних закладів МВС України до попередження та розв'язання професійних конфліктів»

  Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

  публікації:

  1. Програмний продукт" Мультимедійний навчальний посібник" Англійська мова для працівників ОВС" Свідоцтво№ 53375. Дата публікації 2014/1/29
  2. Василенко О.В., Галдецька І.Г., Степаненко О.І. Англійська мова для правоохоронців. т.2. Київ: Нац. акад. внутріш. справ, 2014. С.342
  3. Зеліковська О.О., Степаненко О.І. Особливості сучасної методики викладання англійської мови професійного спрямування у немовних вищих навчальних закладах. Професійна освіта: проблеми і перспективи. ІПТО НАПН України, 2014.  С.130-134
  4. Зеліковська О.О., Степаненко О. І. Інтерпретація комунікативної поведінки як засіб формування міжкультурної комунікативної компетенції. Наукові записки Національного університету «Острозька академія».т.59. Національний університет «Острозька академія», 2015. С.74-76
  5. Степаненко Е.И., Зеликовская Е.А. Развитие межкультурной коммуникации, использование облачных технологий как инновационные компоненты методики преподавания иностранных языков. Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції.  2016.  С.181-184
  6. Степаненко Е., Зеликовская Е. Смарт-технологии в преподавании иностранного языка в профессиональной сфере. Науковий вісник НУБіП України. Т.263, Філологія. К., 2017. С.186-193

  підвищення кваліфікації:

  ПрАТ ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом;

  Свідоцтво ПК № 00127522/004224-21  від 26.02.2020р.

  За програмою «Філологія». Тема випускної роботи – Проблеми перекладу англомовних економічних текстів.

  Сертифікати:

  ELF Professional Development Training Teaching English for Specific Purposes Series
  Орган видачі: English Language Fellow Program sponsored by U.S.Department of State.
  Дата: 27-29 березня 2013

  Teach English Now! Lesson Design and Assessment
  Орган видачі Coursera Course Certificates
  Дата березень 2016 Без истечения срока действия
  ИД аккредитации U52NYS6BKFEN

  Write Professional Emails in English
  Орган видачі Coursera Course Certificates
  Дата: март 2016 Без истечения срока действия
  ИД аккредитации 7VQ36DBRCFEC

  Grammar and Punctuation
  Орган видачі Coursera Course Certificates
  Дата: янв. 2016 Без истечения срока действия
  ИД аккредитации ZQ29AKNE9RQR

  Teach English Now! Theories of Second Language Acquisition
  Орган видачі Coursera Course Certificates
  Дата: янв. 2016 Без истечения срока действия
  ИД аккредитации P98JA2FSZJQG

  Teach English Now! Foundational Principle
  Орган видачі Coursera Course Certificates
  Дата: дек. 2015 Без истечения срока действия
  ИД аккредитации 4FJFFGSMCURA

  Згорнути ↑
 • Семененко Лариса Леонідівна

  Семененко Лариса Леонідівна

  Кандидат філологічних наук, 035 – Філологія (10.01.01 – українська література), 2010

  Тема дисертації: «Динаміка суспільно політичної лексики кінця ХХ початку ХХІ століття»

  Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

  Публікації:

  1. Конструювання поняттєвого поля політичної дійсності / Л.Л. Семененко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур» . – К., 2018. – С. 290–292.
  2. Передкатегоризаційна основа політичної дійсності / Л.Л. Семененко // Міжнародний науковий журнал «Интернаука». – К., 2017. – № 14 (36). – С. 108–110.
  3. Категорійні характеристики суспільно-політичної лексики / Л.Л. Семененко // Наукові записки Національного університету Острозька академія: Серія Філологічна. – Острог, 2017. – Вип. 64, ч. 2. – С. 118–120.
  4. Ситуація як об’єктивний чинник мовної категоризації політичної дійсності / Л.Л. Семененко // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Вип. 2 (15). – Чернівці, 2017. – С. 148–151.
  5. Політична дійсність як концептуально-тематична ділянка мовної картини світу / Л.Л. Семененко // Актуальні проблеми лінгвоконцептології, когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та етнолінгвістики. – Кропивницький, 2017. – Вип. 153. – С. 482–485.
  6. Психологічні передумови лінгвістичної категоризації / Л.Л. Семененко // Мова і культура. – К., 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 98–103.
  7. Категорія ПОЛІТИЧНА ДІЙСНІСТЬ як ментально-мовний конструкт / Л.Л. Семененко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур». – К., 2017. – С. 318–320.
  8. Рекатегоризація як спосіб структурування вербалізованих знань про політичну дійсність / Л.Л. Семененко // Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 23–24 листопада 2017 року / за ред. В. А. Глущенко. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 149–153.
  9. Проблеми вивчення політичної дійсності в лінгвістиці / Л.Л. Семененко // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки. – Кіровоград, 2016. – С. 126–126.
  10. Ментальні й лінгвістичні способи репрезентації знань про дійсність / Л.Л. Семененко // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи. – К., 2016. – С. 138–141.
  11. Категоризація як лінгвістичний процес: до питання еволюції поняття / Л.Л. Семененко // Проблеми зіставної семантики. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 280–285.
  12. Правова дійсність у лінгвістичному вимірі / Л.Л. Семененко // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи. – К.: НАВС, 2015. – С. 4144.
  13. Політичний текст як засіб експлікації потенцій мовного знака / Л.Л. Семененко // Наукові праці. Серія “Філологія. Мовознавство”. – Миколаїв, 2015. – С. 87–89.
  14. Від концепту до значення слова / Л.Л. Семененко // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 58. – С. 18–20.
  15. Теоретичні засади вивчення способів категоризації політичної дійсності в мовних картинах світу / Л.Л. Семененко // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 59. – С. 184–187.
  16. Категорія “дійсність” у лінгвістиці: до питання визначення поняття // Наукові записки. – Випуск 137. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 13–16.
  17. Семененко Л.Л. Політична картина світу: критерії виокремлення / Л.Л. Семененко // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія: Філологічна. – 2015. – Вип. 51. – С. 87–89.
  Згорнути ↑

 

Поділитися посиланням: