Бахов Іван Степанович

ПІБ

Бахов Іван Степанович

Науковий ступінь/вчене звання

доктор педагогічних наук, професор

Посада

завідувач кафедри іноземної філології та перекладу

Освітня кваліфікація

Доктор педагогічних наук,

Диплом ДД № 007318 від 01.02.2018 р.

011 – науки про освіту (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти);

Тема дисертації: «Тенденції розвитку полікультурної освіти США і Канади у професійній підготовці фахівців (кінець ХХ початок ХХІ століття)»;

Професор кафедри іноземної філології та перекладу

Науково-педагогічна діяльність

20 років

Підвищення кваліфікації за останні 5 років

1. ПрАТ «ВНЗ «МАУП»: Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/001891-17 від 17.11.2017 р.

За програмою «Філологія»,

2. Central European Education Institute. Bratislava, Slovak Republic. English Philology and Translation in the EU. Квітень, 2018.

3. Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка. Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя. 19 квітня 2019. Сертифікат № 011.

4. Національний Університет Біоресурсів і Природо-користування України «FCE exams tips: how to prepare for B2 and ace it»10 квітня 2019 р. Сертифікат № 028.

ПрАТ ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом. Свідоцтво ПК № 00127522/004224-20 від 26.02.2020р. За програмою «Філологія». Тема випускної роботи – «Особливості субтитрування як типу перекладу (на матеріалі українських субтитрів англомовних

Співпраця з підприємствами за останні 5 років

 Перекладач Бюро перекладів «ЮР КЛІ» м. Київ

Найважливіші публікації за останні 5 років

 1. BakhovI. S., V.Ryzhykov, O.Kolisnyk. Leadership Abilities of a Military Manager, Professionalism of a Commander as the Guarantee of the Practice of Effective Activity of a Military Organization. (2018) International Journal of Engineering and Technology (UAE), 7 (4), pp. 45-49. SCOPUS.
 2. Бахов І.С., Головатий М.Ф. Роль масової культури в полікультурній освіті Канади. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. :Міленіум, Вип. 1 (1), 2019 –с. 9-14.WEB OF SCIENCE.
 3. Bakhov I.S. Main areas of the implementation of multiculturalism in professional educator training in the USA. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. :Міленіум, Вип. 4 (6), 2018 –с. 49-56. SCOPUS
 4. Bakhov, I. S., Odarchuk, N. A., &Mironchuk, T. A. (2019). Ukrainian Youth and Scholars in International Academic Mobility: Resources and Opportunities to Self-Realize. Journal of History Culture and Art Research, 8(3), 138-149. WEB OF SCIENCE.
 5. Baiev, V., Bakhov I.S. et al. (2019) Strategic Analysis of Development of Medical Tourism Macro-Destinations. Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 10, Issue 4(36), p. 801-808, SCOPUS .
 6. BakhovI.S. Boichenko E. (2019) Labor Market Management: Analysis, Control and Optimization of Employment. Journal of Advanced Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 11, 10-Special Issue. 587-594. SCOPUS .
 7. Bakhov I. S. (2017) Main areas of the implementation of multiculturalism in professional educator training in the USA. Journal of Research in Educational Sciences. ASERS Publishing. SCOPUS;
 8. Bakhov, I.S., Boichenko, et al.(2020) Conditions for development of the socio-cultural level of personality in today’s Ukrainian society. Conditions for development of the socio-cultural level of personality in today’s Ukrainian society . Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (ISSN1943023X-United States-Scopus) 2020. Volume 12, 04-Special Issue, pp. 1668-1676 (SCOPUS)
 9. Bakhov, I. S. et al. (2020) Innovative activity of a pedagog in the modern educational process of higher education institutions. Journal of Critical Reviews, 7 (13), 409-411. doi:10.31838/jcr.07.13.72 (SCOPUS)
 10. Bakhov,I.S. Bartosova V. et al. (2020) Corporate culture of innovative entrepreneurship. Academy of Entrepreneurship Journal. Vol. 26, Issue 3, 2020 (SCOPUS)
 11. Boichenko, E.B., Bakhov, I.S., et al.(2020) Building research work skills in students as a component of their professional training Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (ISSN1943023X-United States-Scopus) 2020. Volume 12, 04 - Special Issue, pp. 840-848. DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP4/20201554 (SCOPUS)
 12. Holovach N., Dmytrenko G., Bakhov I. S. (2020) Digitalization of the education system: formation of personality according to parameters. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (ISSN1943023X-United States-Scopus) 2020. Volume 12, 04 - Special Issue, pp. 849-860 DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP4/20201555 (SCOPUS)
 13. Бахов І.С. Зростання ролі цифровізації літератури у навчанні іноземних мов. Philological and pedagogical studies. Proceedings of the International Scientific and Practical Online Conference «Philological and pedagogical studies in 21st Century national and international Science». Kyiv. 2020. КНУ імені Тараса Шевченка. Pp. 156-160
 14. Бахов І. С. Педагогічна практика майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у поліетнічному освітньому середовищі Канади. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер-жавного педагогічного університету імені Івана Франка Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 29. Том 1. – С. 192-203.
 15. Bakhov I. S. Osobliwości wykorzystania platformy «translator’s amanuensis 2020» przez tłumaczy jako środka postedycji. Актуальні питання іноземної філології. №6, 2020. Луцьк. – с. 84-99
 16. Бахов І. С. Субтитрування у перекладі як інструмент формування професійної ідентичності перекладачів в умовах глобалізації. Науковий вісник МГУ.Серія «Філологія». 2019. № 38, т.1. – с. 122-127 .
 17. Бахов І. С. Новаторські підходи до оцінки якості перекладу в Facebook. Science and Education a New Dimension, VI(51), Issue 176, Philology. 2018. Sept.Pp. 18-21.
 18. Бахов І.С. Роз’яснення у виведенні імпліцитного смислу в перекладі. Міжкафедральний збірник наукових праць «Лінгвістичні та методичні проблеми вивчення іноземнихмов на природничих факультетах». Випуск 6. – К.: ПП АЗІАЗ. 2019. С. – 15-23.
 19. Бахов І.С. Генеза концепту мовна імерсія у навчанні іноземних мов. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничийдім «Гельветика», 2018. Вип. 20. Том 1. – С. 82-88.
 20. Бахов І.С. Основні напрямки реалізації полікультурності у професійній підготовці педагогів США і Канади. Збірник наукових праць «Педагогічні науки» № 77, Видавництво ХДУ. Херсон. 2017. – С. 56-67.
 21. Бахов І.С. Роз’яснення у виведенні імпліцитного смислу в перекладі. Науковий вісник Херсонського Державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація» № 4. 2018 – C. 70-78.
 22. Бахов І.С. Методи процесно-орієнтованого дослідження формування і розвитку перекладацької компетентності. «Інноваційна педагогіка». Науковий журнал. Вип. 4. Т. 2. Одеса. 2018. – С. 65-73.
 23. Бахов І.С. Вплив насиченості тексту спеціальною термінологією на частоту роз’яснень у науково-технічному перекладі. Науковий вісник ХДУ. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація» Вип. 3. 2018. – С. 77-86.
 24. Бахов І.С. Інтертекстуальність і роль семантичних маркерів при перекладі спеціалізованих соціологічних текстів. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». Вип. 88. Філологічні, педагогічні науки. Харків, 2018. – с. 67-76.
 25. Бахов І.С. Семантичні маркери та інтертекстуальність в перекладі спеціалізованих соціологічних текстів. Науковий вісник МГУ. Серія «Філологія». № 35. Одеса 2018. – с.62-67.
 26. Бахов І.С., Гончаренко-Закревська Н.В. Соціокультурний та історико-педагогічний контекст педагогіки Селестена Френе. Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Випуск LXXVI, т. І. Видавництво ХДУ. Херсон.2017, – С. 18-24.
 27. Бахов І.С. Програми професійної підготовки вчителів США і Канади до роботи у полікультурному навчальному закладі. «Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова». – Сер.16. «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики». Вип. 28 (38) – 2017. – С. 29-38.
 28. Bakhov I., Boichenko E., Martynovych N. Modern problems of reproduction of public health of the population. Jurnal Perspektif Pembiayaandan Pembangunan DaerahVol. 6. No. 6, May - June 2019;
 29. Бахов І.С. Аналіз моделей та методів дослідження в юридичному перекладі у європейській транслятології. Fundamental and applied research: Collection of scientific articles. Dingo Publishing, Melbourne, Australia, 2018. – pp. 94-100
 30. Mykhaylenko V. V., Bakhov I. S. Glossary of аpplied linguistics for the majors in Translation and TEFL Methodology: English-Ukrainian. Kyiv: Institute of International Relations and Social Studies, MAUP, 2019. – 546 p.
 31. Бахов І.С. Тенденції розвитку полікультурної освіти у професійній підготовці фахівців Канади і США. Монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2017. – 320 с.
 32. Бахов І.С. Наукові інновації у світлі глобалізації: Монографія. Бахов І.С., та ін. – Київ, ЦП «Компринт», 2017. – 324 с.
 33. Бахов І.С. Канадський мультикультуралізм: від схвалення до критики і фобії. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. – 176 с.
 34. Бахов І.С. Keep up your English. Focuson Reading and Speaking: Навч.-метод. посіб. – К.: МАУП, 2005.- 428 с.- Рекоменд.
 35. Бахов І.С. Англійська мова для аспірантів та здобувачів=English for Post-Graduate Students:Навч. посіб./Бахов І.С. - К.:ВД «Персонал», 2008.– 276 с.
 36. Бахов І.С., Люлька Л.А., Редзюк І.В. English for your career. Англійська для вашої кар’єри. Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. – 380 с. – Бібліогр.: с.376-377.
 37. Бахов І.С., Мірончук Т.А. Stylistic semantics in translation. Семантико-стилістичні особливості перекладу. Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «ДП «Вид. дім «Персонал», 2012. – 152 с. – Бібліогр.: с.147-150.

Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

Член редколегії журналу «Молодь і ринок» (Дрогобич)

Член редколегії журналу «Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота»

Член редколегії журналу «Challenges in Education» (Харків)

Член редколегії журналу «Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Актуальні питання іноземної філології»

Рецензент наукових статей журналу Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah (Індонезія)

Член-кореспондент Міжнародної Академії Наук Педагогічної Освіти з 2012 р.

Віце-президент Міжнародної Академії Інноваційних Технологій (Україна)

Відзнаки

Почесна грамота Міністерства Освіти і Науки України

Почесна грамота Київської Міської Адміністрації.

Навчальні дисципліни, що їх викладає викладач на ОП

 1. Академічна іноземна мова
Поділитися посиланням: