Братусь Ганна Анатоліївна

ПІБ

Братусь Ганна Анатоліївна

Науковий ступінь/вчене звання

доктор економічних наук, професор МКА, доцент

Посада

професор кафедри фінансів, банківської та страхової справи

Освітня кваліфікація

Диплом магістра з економіки підприємства, Донецький державний університет економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського,

рік закінчення: 2005,

Кандидат економічних наук, диплом ДК № 021992, від 26.06.2014 р.,

Доцент, атестат АД № 003125, від 15.10.2019 р.

Наказ про рішення з питань присудження наукових ступенів та вчених звань № 157 від 09.02.2021.

Доктор економічних наук,

051 Економіка/073 Менеджмент/ (08.00.03 – Економіка та управління національним господарством).

Тема дисертації: «Управління інтелектуальною власністю в системі науково-технічного розвитку економіки України»

Науково-педагогічна діяльність

6,5 років

Підвищення кваліфікації за останні 5 років

1. Вища школа управління НМІМО ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації, 12 СПВ №189895, «Контролінг як система стратегічного управління ефективністю на підприємствах», 27.05.2016 р.

2. Український інститут розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету, свідоцтво про стажування викладача за програмою підготовки фахівців фондового ринку за темами зазначеними в додатку №18/22/С/9, 02.05.2018 р.

3. ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/004554-21 від 29.01.2021 р. «Моделювання економічних процесів та прийняття управлінських рішень в умовах парадигмальних зрушень».

Найважливіші публікації за останні 5 років

 1. Bratus H. et al. (2019) State and Trends of the Road Goods Transportation Field Development in Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 10, n. 4, p. 1022–1031.
 2. Bratus H. et al. (2019) Internal Audit of Activity Results at Enterprises of Hotel and Restaurant Business. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Vol: 23 Issue: 2. URL: https://www.abacademies.org/articles/Internal-Audit-of-Activity-Results-at-Enterprises-of-Hotel-1528-2635-23-SI-2-426.pdf
 3. Братусь Г. А. Методологія складання прогнозів інтелектуального розвитку вітчизняної економіки. Ефективна економіка. № 8. 2018. URL: http://http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8305.
 4. Братусь Г. А. Особливості використання статистичних методів для прогнозування зовнішньоекономічної діяльності підприємства.. Економічні горизонти. Economic horizons: щокв. Наук. журнал. Умань. Держ. Пед. ун-т ім. Павла Тичини. 2019.№ 4(7). С. 205–213.
 5. Братусь Г. А., Карбовська Л. О., Васюткіна Н. В. Концептуальна модель інтеграції системи соціально-відповідального маркетингу в стратегію управління промисловим підприємство. Наукові праці МАУП. Серія Економічні науки, 2019, вип. 57(1), с. 48–55 https://doi.org/10.32689/2523-4536-2019-02/58-48-55.
 6. Братусь Г. А. Комплексна оцінка рівня інтелектуального розвитку вітчизняної економіки. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Херсон : Вид. дім «Гельветика». 2020. № 2(113). С. 39–44.
 7. Bratus H. Methodological aspects of creating evaluation model for intellectual property assessment. Economic Herald of State Higher Education Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology». Dnepro. 1(11). 2020. Р. 35–42.
 8. Братусь Г. А. Питання формування фрактальної моделі управління об’єктами інтелектуальної власності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». Вид. дім «Гельветика». 2020. Вип. 42. С. 114–118.
 9. Братусь Г. А. Системна модернізація державного управління в Україні: гуманістичний контекст: кол. монографія. Братусь Г. А., Головач Н. В., Дмитренко Г. А., Згалат-Лозинська Л. О., Колпаков В. М., Лапицька Н. І., Помиткін Е. О., Солодков В. Т., Чаусов А. О. / За заг. ред. Г. А. Дмитренка. Київ : ДКС-Центр, 2020. 512 с.
 10. Братусь Г. А. Управління інтелектуальною власністю в контексті науково-технічного розвитку економіки України: теорія, методологія, практика. Київ:ДКС центр, 2020. 392 с.

Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

PEGASUS BUSINESS ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LLC, Certificate, Level 3 Pearson English Test Academic (B2), December 2018

Навчальні дисципліни, що їх викладає викладач на ОП

 1. Актуальні проблеми моделювання економічних процесів
Поділитися посиланням: