Дацій Олександр Іванович

ПІБ

Дацій Олександр Іванович

Науковий ступінь/вчене звання

доктор економічних наук, професор

Посада

завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи

Освітня кваліфікація

Дніпропетровський Державний аграрний університет

Спеціальність: облік та аудит, рік закінчення: 1995 р.,

Кандидат економічних наук; диплом ДК № 010121, від 11.04.2001 р.,

Доцент, атестат ДЦ № 006654, від 18.02.2003 р.,

Доктор економічних наук; диплом ДД №004509, від 15.12.2005 р.,

Професор; атестат ПР № 002963, від 17.02.2005 р.

Доктор економічних наук, 051 Економіка/073 Менеджмент (08.00.03 – Економіка та управління національним господарством),

Тема дисертації: «Ефективність інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі України».

Науково-педагогічна діяльність

25 років

Підвищення кваліфікації за останні 5 років

 1. Consulting Group 2027, Fundacja Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), Certyfikat, Training «Projects preparation. EU funds», 06-07.06.2015
 2. Foundation Central European Academy of Studies and Certification, Certificate of Participation, Training «Projects preparation. EU funds», 20-21.06.2015;
 3. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, сертифікат, курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг», 06.10.2019 р.
 4. ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/004555-21, «Сучасні інформаційні технології в управління економічними системами в умовах цифровізації», 29.01.2021 р.
 5. Школа професійного розвитку викладача МАУП, сертифікат №0304/23, «Цифрові інструменти для дистанційної освіти», «Інтерактивне дистанційне навчання», 2021 р.

Найважливіші публікації за останні 5 років

 1. Andriushchenko K., Datsii O., Aleinikova O., Abdulla A. M., Ali A. M. (2019). Improvement of the water resources management system at the territorial level. Problems and Perspectives in Management, 17(3), 421-437. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.34
 2. Datsii O., Alebri Mohamed Abdulla. Systems of Physical Registration of Watwe Supply in Ukraine. International Journal of New Economics, Public Administration and Law, № 2 (4), Swinoujscie, Polska, Varna, Bulgaria, 2019. P. 59-66.
 3. Miroshnychenko O., Prytomanov S., Schokin R., Romanenko le., Datsii O. Elaborating professional qualifications in Ukraine: a new approach. Professional Pedagogics. 2020. № 1 (20). Р. 4-14.
 4. Дацій О. І. Методичні підходи до ефективності управління процесами реалізації на промислових підприємствах / О. І. Дацій, С. П. Азізов. // Ефективна економіка. - 2019. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_5_16.
 5. Дацій О. І. Удосконалення бюджетно-податкової політики держави як умова економічної стабілізації підприємств України / О. І. Дацій // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. - 2018. - Вип. 2. - С. 123-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2018_2_19.
 6. Дацій О. І., Туболець І. І. Раціональне залучення та використання інвестицій для підприємств дорожнього господарства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9. С. 5–9. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.9.5
 7. Дацій О.І. Зміст та значення процесів реструктуризації підприємств промисловості / О.І. Дацій // News of science and education. — 2017. — № 5 (53). — Р. 34—42.
 8. Дацій О.І. Раціональне залучення та використання інвестицій для підприємств дорожнього господарства / О.І. Дацій, І.І. Туболець // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. - № 9. - С. 5 – 9.
 9. Miroshnychenko O., Prytomanov S., Schokin R., Romanenko le., Datsii O. Elaborating professional qualifications in Ukraine: a new approach. Professional Pedagogics. 2020. № 1 (20). Р. 4-14.
 10. Дацій О. І. Зростання якості життя як критерій дій української влади в умовах розвитку інформаційного суспільства / О. І. Дацій // Публічне урядування. - 2016. - № 4. - С. 93-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_4_11.
 11. Дацій О.І. Інформаційний механізм реалізації державної податкової політики на територіальному рівні / О.І. Дацій, І.І. Туболець, Н.І. Шевченко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2019. – № 3. – Режим доступу до журналу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1442
 12. Дацій О.І., Азізов С.П. Методичні підходи до ефективності управління процесами реалізації на промислових підприємствах. Ефективна економіка. 2019. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/
 13. Державне та регіональне управління: [підручник] / Є.Г. Карташов, В.В. Євдокимов, І.О. Драган, О.І. Дацій та ін.; за заг. ред. Є.Г. Карташова. – Київ : Освіта України, 2019. – 248 с.

Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

 1. Голова Спеціалізованої Вченої ради Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»;
 2. Заступник головного редактора наукового фахового видання «Наукові перспективи» (Україна);
 3. Член редакційної ради мультидисциплінарного міжнародного журналу «Věda a perspektivy» (Чехія).

Навчальні дисципліни, що їх викладає викладач на ОП

 1. Проблеми економіки та управління сучасними підприємствами;
 2. Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
Поділитися посиланням: