Акредитація

Ліцензія МАУП від 21.07.2020 р.

Наказ про призначення гаранта ОНП 2019 р.

Наказ про призначення гаранта ОНП 2020 р.

Публікації у виданнях, що містяться у наукометричній базі Скопус наукових керівників аспірантів (Scientific supervisors Scopus publications)

Статті викладачів у наукометричних базі Web of science та інших зарубіжних виданнях (Articles of lectors in the scientometric database Web of science and other foreign publications)

Разові ради для захисту дисертацій на здобуття наукогового ступеня доктора філософії (COUNCILS FOR THE DEFENSE OF DISSERTATIONS PhD)

Відомості самооцінювання освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" (SELF-ASSESSMENT REPORT Public Management and Administration, PhD)

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Зарубіжний та вітчизняний досвід підготовки докторів філософії, який було використано у проектуванні освітньо-наукової програмиПоділитися посиланням: