Методичне забезпечення

Розклад занять (денна форма)

Розклад заліково-екзаменаційної сесії (заочна форма)

Розклад заліково-екзаменаційної сесії (денна форма)

Фахові періодичні видання зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування" (доступні у Міжнародному бібліотечно-інформаційному центрі МАУП)

Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою літературою освітньо-наукової програми "Публічне управління та адміністрування"

Організація дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень: аналітичний звіт

Безоплатні можливості для неформальної освіти здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

Концептуальні підходи до прийняття управлінських рішень. Навчально-методичний посібник

Методи досліджень і аналітична діяльність у публічному управлінні та адмініструванні. Методичні рекомендації до самостійної роботи

Мистецтво наукової комунікації та аргументації. Методичні рекомендації до самостійної роботи

Національна безпека в контексті європейської інтеграції. Підручник

Теорія та історія публічного управління та адміністрування. Методичні рекомендації до самостійної роботи

Теорія та практика реформ. Методичні рекомендації до самостійної роботи

Підручники та посібники на тему національної безпеки

 • Навчальні посібники за результатами співпраці викладачів ЗВО

  У результаті плідної співпраці викладачів Міжрегіональної Академії управління персоналом та Київського Національного університету імені Тараса Шевченко вийшли друком навчальні посібники «Зовнішня політика та національна безпека» та «Основи стратегічного планування національної безпеки». Вони присвячені актуальним проблемам сучасності – філософсько-методологічним основам зовнішньої політики, інституційним засадам національної безпеки, концептуальним засадам стратегічного планування, сучасним міжнародним відносинам, детермінантам, які визначають безпекову складову зовнішньої політики держав та України у сфері національної безпеки, у контексті системного осмислення практичних аспектів діяльності держави щодо її забезпечення. Що є надзвичайно актуальним в сучасних умовах державотворення, коли однією з найважливіших особливостей щодо її забезпечення є стрімке зростання переліку та інтенсивності небезпек міжнародній та національній безпеці, які набули системного характеру. Наслідком чого є стрімка зміна архітектури глобальної та регіональної безпеки, та як результат, активізація інтеграційних, так і дезінтеграційних процесів.

  Здійснено системне осмислення взаємозв'язку проблем формування безпекової складової національної безпеки, детермінант формування стратегій національної безпеки й на цій основі переходу від її теоретичних підвалин до практичного вирішення фахівцями на яких покладаються відповідні експертно-аналітичні, консультативно-дорадчі й організаційно-розпорядчі завдання щодо забезпечення національної безпеки в сучасних умовах державотворення.

  Посібники стануть у нагоді молодим науковцям з метою формування наукового світогляду щодо особливостей прийняття ефективних управлінських рішень, здобуття спроможності розв’язувати значущі комплексні проблеми у сфері професійної діяльності, науки та інновацій, здійснення критичного аналізу, оцінки й синтезу нових ідей, переоцінки вже існуючої професійної практики у сфері публічного управління та адміністрування, здійснення власної дослідницько-інноваційної діяльності для отримання нових та практично спрямованих управлінських рішень.

  Навчальні посібники розраховані у першу чергу на здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”, слухачів системи перепідготовки державних службовців, слухачів системи підвищення кваліфікації, проте, зважаючи на системний виклад методологічних та практичних аспектів забезпечення національної безпеки, також можуть бути корисними для всіх, хто цікавиться державно-управлінськими аспектами проблем забезпечення національної безпеки.

  Автори висловлюють щиру подяку своїм колегам, друзям та шановним рецензентам за зауваження та пропозиції, які надійшли від них під час редагування остаточного варіанта текстів навчальних посібників.

  Ознайомитися з посібниками можна у бібліотеці Академії та на кафедрі публічного адміністрування.

  Згорнути ↑
Поділитися посиланням: