Кафедра публічного адміністрування

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 27

Кафедра публічного адміністрування – є випусковою кафедрою за фахом «Публічне управління та адміністрування» за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим, PhD) рівнями вищої освіти. 

Кафедра орієнтована передусім на практичну складову підготовки фахівців публічного адміністрування.

Місією кафедри є підготовка сучасної управлінської еліти для роботи в різних галузях публічного адміністрування.

На базі кафедри публічного адміністрування створено Інформаційно-консультативний центр Національної служби посередництва і примирення в місті Києві і Київський області.

У жовтні 2016 року на базі кафедри згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» № 1464л від 21.10.2016 відкрито аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 281 - «Публічне управління та адміністрування»

Відповідно до рішення Вченої Ради МАУП відкрито докторантуру за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування» та згідно з наказом МОН України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 лютого 2017 р.» №374 від 13.03.2017 р. утворено Спеціалізовану вчену раду Д 26.142.04 з правом прийняття до розгляду та проведення до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та доктора наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»25.00.02 «Механізми державного управління» та 25.00.05 – «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку», окрім цього згідно з наказом МОН України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 20.06.2019р.» №975 від 11.07.2019р. також утворено Спеціалізовану вчену раду К 26.142.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями 25.00.02 «Механізми державного управління».

Навчання на кафедрі передбачає поглиблену правову, економічну, політологічну, управлінську, соціально-гуманітарну, фахову підготовки та оволодіння аналітичними і дослідницькими вміннями у сфері публічного адміністрування.

Головним у своїй роботі  кафедра вважає:

1) проведення теоретико-методологічних досліджень процесів, що відбуваються в різних сферах публічного адміністрування;

2) аналіз практичних аспектів розвитку та реформування діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні;

3) систематизація підходів до вдосконалення системи публічного адміністрування на основі застосування сучасних інноваційних технологій та ресурсів та ін.

Розвиток кафедри відбувається на основі системного співробітництва з провідними вітчизняними та зарубіжними науковцями, представниками органів державної влади, науковими установами та освітніми закладами, громадськістю.

Науково-педагогічні працівники кафедри спільно з міжнародними науковими установами розробляють проекти з розвитку інноваційних і сучасних технологій в галузі публічного адміністрування.

Кафедра ініціює, організовує та проводить міжнародні та національні наукові конференції, круглі столи, симпозіуми з метою ефективного використання творчого потенціалу її працівників, а також для науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку галузі публічного адміністрування.

Випускники кафедри мають можливість працювати на керівних посадах в:

  • центральних органах виконавчої, законодавчої, судової влади та їх апаратах;
  • органах місцевого самоврядування;
  • державних колегіальних органах;
  • обласних, районних державних адміністраціях;
  • управліннях, відділах, службах територіальних підрозділів центральних органів державної влади;
  • управліннях, відділах та інших структурних підрозділах органів місцевого самоврядування та ін.

В результаті навчання випускники кафедри здобувають не тільки навички фахівців, які здатні системно аналізувати сучасні тенденції розвитку публічного адміністрування і на цій підставі приймати ефективні управлінські рішення, але й навички оцінки результатів власної діяльності, незалежно від її функціонального характеру та галузевої спрямованості.

Науково-педагогічний склад кафедри

Семенець-Орлова Інна Андріївна

Семенець-Орлова Інна Андріївна - завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, доцент, асоційований член Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, член Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 28 галузі знань Публічне управління та адміністрування, експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 052, 054, 081; член спеціалізованої вченої ради К 26.142.06, член редколегії двох вітчизняних та одного зарубіжного наукового видання з публічного управління, учасник робочої групи з розробки Концепції розвитку громадянської освіти в Україні, проєкту Стратегії розвитку громадянської освіти в Україні на період до 2022 р. та плану заходів щодо її реалізації, Методичних рекомендацій щодо ціннісних орієнтирів сучасної української школи, учасник робочої групи з питань адміністративно-територіальної реформи та законодавчого забезпечення децентралізації Ради донорів з питань децентралізації в Україні, експерт швейцарсько-українського проекту "Розвиток громадянських кометентностей в Україні - DOCCU". Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць: 176.

Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

Боринська Ольга Леонідівна – заступник завідувача кафедри публічного адміністрування,кандидат політичних наук, доцент, експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 29 галузі знань Міжнародні відносини, була офіційним опонентом 1 здобувача наукового ступеня доктора філософії у галузі міжнародних відносин ( 2017 р.), підготувала призера ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політичних наук (2017 р.), була членом галузевої комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських робіт зі спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” у 2019/2020 навч. р. Автор численних наукових і навчально-методичних праць. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років.

https://orcid.org/0000-0002-9034-5699

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=rzc6uLMAAAAJ

Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

Перестюк Інга Миколаївна - заступник завідувача кафедри публічного адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адміністрування, вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.142.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – «Механізми державного управління». Автор численних наукових праць, зокрема, «Практичні засоби удосконалення механізмів державного управління захистом прав громадян на приватну власність (на прикладі культури підприємництва); «Дослідження стану очікувань та обізнаності громадян щодо механізмів захисту приватної власності в Україні; Особливості механізму оподаткування об’єктів житлової нерухомості в Україні.; Organization of crisis management in public administration ( Scopus Indexed) та ін.. Наукове керівництво 3 аспіранта. Член редакційної колегії наукового фахового журналу «Публічне урядування» та «Наукові перспективи». Член громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», голова громадської організації «Захист прав громадян на приватну власність». Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років.

Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна Черняхівська Вікторія Валеріївна - доцент кафедри публічного адміністрування, кандидат наук з державного управління, має 8 публікацій, зокрема «Соціокультурний вимір гендерної політики в системі державного управління: поняття, зміст», «Еволюція правового статусу жінки за доби Української революції (1917-1921 рр.)» та ін., наукове керівництво 1 аспіранта, член  громадської наукової організації  «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років.

Орел Марія Григорівна – професор кафедри публічного адміністрування, доктор наук з державного управління; експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування; член постійної спеціалізованої вченої ради К 26.142.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – «Механізми державного управління»; член редакційної колегії журналу “Наукові перспективи” (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Медицина»), журналу присвоєно категорію “Б” із галузей науки: державне управління, право та економіка; член редакційної колегії журналу «Науковий часопис Академії національної безпеки», індексований у іноземних науково метричних базах; член громадської організації «Академія національної безпеки», Головний вчений секретар; має понад 15 років практичного досвіду в системі публічного управління, зокрема на посадах державної служби. Автор численних наукових та навчальних праць, серед яких:монографії «Теоретичні основи державного управління у сфері політичної безпеки:»,«Взаємозалежність безпеки та стійкості держави, типи, рівні та фактори стійкості держави. Сучасні аспекти науки: II-ий том колективної монографії», співавтор підручників «Глобальна та національна безпека», «Публічне управління у сфері національної безпеки», «Політико-правове забезпечення публічного управління та адміністрування», співукладач словника «Публічне управління та адміністрування у сфері національної безпеки (системні, політичні та економічні аспекти): словник-довідник», науково-методичних посібників та інших наукових праць, загальна кількість наукових і навчально-методичних праць складає більше 100.

Пройшла стажування у Вищій школі менеджменту у Варшаві та підвищення кваліфікації; бере активну участь у тренінгах та вебінарах присвячених питанням підвищення якості вищої освіти, особливостям сучасної наукометрії, новим концептам online освіти тощо.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=F-BV2nIAAAAJ 

Академічна мобільність, міжнародне стажування, підвищення кваліфікації

PhD (доктор філософії), аспірантура

Бакалаврат та магістратура

Поділитися посиланням: