Кафедра теорії держави і права та конституційного права

Початок творчої, наукової, практичної та професійної діяльності кафедра розпочала ще з 1994 року, як кафедра теорії та історії держави і права. З 1 лютого 2017 року відповідно до Наказу ректора ПрАТ «ВНЗ «МАУП» № 06-о від 31.01.2017р. кафедру історії та теорії держави і права перейменовано на кафедру конституційного права, історії та теорії держави і права. З 2 вересня 2019 року відповідно до Наказу ректора ПрАТ «ВНЗ «МАУП» № 113-о від 30.08.2019р. з метою удосконалення роботи структурних підрозділів кафедру перейменовано на кафедру теорії держави і права та конституційного права.

Кафедра закладає фундаментальні основи професійної підготовки майбутніх юристів. Уже з перших днів навчання студенти вивчають такі основоположні дисципліни, як «Теорія держави  і права», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Юридична деонтологія», «Конституційне право України» та інші базові юридичні навчальні дисципліни, що викладаються на цій кафедрі.

Викладачі мають досвід практичної діяльності в органах державної влади, в судових та правоохоронних органах.

 

Подоляка Анатолій Миколайович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії держави і права та конституційного права.

Народився 9 жовтня 1951 р. у с. Ясногірка Краматорського району Донецької області.

У 1978 р. закінчив Київську вищу школу міліції МВС СРСР, а у 1989 р. — Академію МВС СРСР за спеціальністю «Юрист». 

Має великий досвід на керівних посадах правоохоронних органів. З 1972 до 2001 рр. проходив службу в системі МВС СРСР та МВС України, обіймаючи посади заступника начальника УМВС України Кіровоградської області, начальника УМВС України у Вінницькій області.

Упродовж 2000–2001 рр. — заступник міністра внутрішніх справ України, з 2002 до 2004 рр. — заступник голови Державної податкової адміністрації України. Нагороджений відзнакою МВС України «Хрест Слави». На педагогічній ниві працює з 2003 p. — доцент кафедри правоохоронної діяльності, з 2007 р. — завідувач кафедри комерційного і трудового права, а у 2007–2010 рр. — директор Інституту права імені князя Володимира Великого МАУП. В цей період активно займався науковою роботою. У 2004 р. захистив кандидатську, у 2009 р. — докторську дисертацію на тему «Адміністративно-правове регулювання охорони громадського порядку в Україні», є автором понад 100 наукових праць. З червня 2011 р. по листопад 2015р. — ректор Міжрегіональної академії управління персоналом. З грудня 2015р. – завідувач кафедри  теорії держави і права та конституційного права.

Академік Академії наук вищої школи України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, має почесне звання «Заслужений юрист України». Володіє великим досвідом державницької діяльності.

Автор більш як 100 наукових праць юридичного спрямування, основні з них такі, як монографії: «Правове регулювання охорони громадського порядку в Україні», «Оперативно-розшукова інформація: проблеми реа­лізації» «Адміністративно-правовий статус державної автомобільної інспекції МВС України» та інші публікації. 

Талах Анатолій Миколайович – заступник завідувача кафедри, доцент  кафедри теорії держави і права та конституційного права.

Народився 28 жовтня 1976 року.

У 1999 році закінчив з відзнакою Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова  за спеціальністю «Історія» та здобув кваліфікацію «вчитель історії та правознавства».

У 2004 році закінчив з відзнакою Національну академію державної податкової служби України за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістра з правового забезпечення фінансової діяльності держави.

Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць, в тому числі у фахових виданнях України та зарубіжних наукових виданнях. Співавтор 3 (трьох) навчальних посібників по «теорії держави і права» та «актуальних проблемах держави і права». Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів.

Сфера наукових інтересів: проблеми теорії держави і права, профілактика правопорушень, правова освіта.

 

Веклич Владислав Олександрович – доктор юридичних наук, професор кафедри теорії держави і права та конституційного права.

Народився 10 вересня 1986 р., м. Київ.

Освіта – повна вища, напрямок – право, кваліфікація – юрист.

1993-2003 - Середня школа № 277 м. Києва; із поглибленим вивченням англійської мови.

2003-2008 - Університет економіки та права «КРОК» - денна форма навчання, (спеціаліст, диплом з відзнакою – КВ №35254036 від 9 липня 2008 року).

2008 – 2012  - Аспірантура університету економіки та права  «КРОК» за спеціальністю 12.00.01 Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень – денна форма навчання. (Диплом кандидата юридичних наук ДК № 018529 від 17 січня 2014 року).

Додаткова освіта

Київська школа англійської мови Британської Ради в Україні  (серпень 2016 – вересень 2016)

IALTS  General training  - міжнародний сертифікат № 002924 від 21.09.2016  - рівень В2

IALTS Academic – міжнародний сертифікат № 003099 від 04.10.2016  - рівень В2

Досвід роботи

–  грудень 2008 – січень 2012 – Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»  - м. Київ, Україна – Аспірант. Спеціалізація 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Дисертаційна робота на тему «Функція держави щодо забезпечення й захисту прав та свобод людини і громадянина» (2013р.).

– вересень 2012 – липень 2016 – Національний університет харчових технологій – м. Київ, Україна – Асистент, старший викладач  кафедри міжнародної економіки;

– листопад 2016- по теперішній час – Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» навчально-науковий інститут права ім..князя Володимира Великого кафедра теорії держави і  права та конституційного права.

– Спеціалізація 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Дисертаційна робота на тему «Публічна політика щодо запобігання і боротьби з корупцією в Україні (адміністративно-правові засади)» (2018р.).

Автор понад 60 наукових праць, 1 монографії та 4 розділів у колективних монографіях.

 

Медвідь Федір Михайлович – кандидат філософських наук, доктор наук в галузі політології, доцент, професор МКА, професор кафедри теорії держави і права та конституційного права.

Дата і місце народження: 3 січня 1957 р., м.Зборів, Тернопільської обл.

Сімейний стан: одружений.

Освіта

1974 – 1979 Львівський державний університет  ім. Івана Франка історичний факультет по спеціальності „історія”.

1982 – 1985  Аспірантуру при Львівському державному університеті ім. І. Франка, кандидат філософських наук.

1993   Присвоєно вчене звання доцента кафедри соціології та політології Державного університету  „Львівська політехніка”.

1994 – 1996 слухач Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації ДУ «Львівська політехніка» на факультеті менеджменту і підприємництва по спеціальності  „економіст-менеджер”.

1998 – 2001   Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України юридичний факультет за спеціальністю  «Правознавство».

2010 -  Присвоєно вчене звання професор кафедри соціології та політології Міжнародної Кадрової Академії МАУП.

2013 – 2015 – ПрАТ «ВНЗ» Міжрегіональна Академія управління персоналом за спеціальністю: Комп’ютерні системи та мережі.

2014 – 2015 – докторантура МАУП, доктор наук в галузі політології.

Досвід роботи

1986 – 1995  - асистент,старший викладач, доцент кафедри соціології та політології Львівського політехнічного інституту.

1995 – 1997- завідувач кафедри суспільних наук Львівського державного інституту фізичної культури.

1996 – фундатор і завідувач кафедри державної політики і права Львівської філії Української академії державного управління при Президентові України (за сумісництвом).

1997 - 2000   -  начальник наукового-дослідного і редакційно видавничого відділу Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України, редактор газети особового складу ЛІВС “Правоохоронець”,відповідальний редактор  Вісника Львівського інституту внутрішніх справ.

2001 – 2003 -  старший науковий співробітник факультету податкової міліції Академії ДПС України. 

2003-2007 – доцент, заст.завідувача кафедри з наукової та фахової роботи цивільно-правових, господарсько-правових  дисциплін юридичного факультету Національної університету ДПС України.

2009 - професор кафедри політології Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин і лінгвістики ім. Авероеса Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП).

2011 - професор кафедри історії та теорії держави і права Інституту права МАУП(за  сумісництвом). 

2012 - заступник директора , в.о. директора Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім.Аверроеса МАУП.

2013- по теперішній час професор кафедри теорії держави і права та конституційного права .

Додатково

2001  - член Спілки юристів України, з 2016 р. заступник Голови Спілки юристів України у Київській обл.

2005 - дійсний член (академік) Міжнародної академії безпеки життєдіяльності.

2007 -  експерт Експертної ради громадської організації «Міжнародна  антитерористична єдність», член  Експертної комісії  при раді УСПП із корпоративної безпеки.

2012 – член редколегії журналу «Трипільська цивілізація».

2015  - член Української асоціації письменників.

2017 – член редколегії наукового журналу «Анали юридичної історії».

Член  Спеціалізованої  Вченої Ради МАУП з соціально-політичних наук. Керівник 7 захищених докторів філософії (Ph.D) в галузі права, політології, державного управління. Член оргкомітету Міжнародних науково-практичних  конференцій «Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку», «Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства», «Розвиток Української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів», «Антикорупційна діяльність в Україні». Має понад 570 наукових праць, опублікованих в Польщі, Литві, Латвії, Молдовії, Німеччині, Португалії, Грузії, Словаччині, зокрема, «Ораторське мистецтво правників» (К., 2005, у співавторстві), Нотаріальний процес України (к., 2006, у співавторстві), «Політологічний словник» (К., 2005, у співавторстві), Політична енциклопедія (К., 2011, у співавторстві).

 

Ребенок Наталія Олександрівна - кандидат юридичних наук доцент  кафедри теорії держави і права та конституційного права.

Дата народження: 28.11.1989 р.

Освіта:

2007 р. – 2012 р. навчалася в Київському Національному університеті ім. Т. Шевченка. Факультет „Психології” спеціальності «Соціальна робота». Диплом спеціаліста.

 2011 р. – 2014 р. навчалася в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова, Інститут підвищення та перекваліфікації, спеціальність «Правознавство» . Диплом спеціаліста. 

З 2012 р. – 2015р. навчалася в Національній академії державного управління при Президентові України; Інститут державної служби та місцевого самоврядування, спеціальність «Державне управління».

З 2016 р. – 2019 р. - аспірант кафедри Юридичної психології Національної академії внутрішніх справ України. Диплом кандидата юридичних наук.

Досвід роботи:

 • 01 вересня 2011 року по 15 квітня 2013 року працювала провідним фахівцем із соціальної роботи Малого групового будинку КЗ МЦ «Промінь надії»;
 • 28 січня 2014 року по 27 лютого 2015 керівник юридичного відділу в СВК „Борівка”;
 • 02 березня 2015 року по травень 2015 року секретар Макарівського районного суду Київської області;
 • травень 2015 по  жовтень 2019 року секретар судових засідань Макарівського районного суду Київської області;
 • Січень 2018 року по вересень 2019 року старший викладач Навчально-наукового інституту права ПрАТ ВНЗ «МАУП».
 • жовтень 2019 року по теперішній час провідний юрисконсульт Київського національного університету будівництва і архітектури.
 • жовтень 2019 року по теперішній час доцент  кафедри теорії держави і права та конституційного права Навчально-наукового інститут права імені князя Володимира Великого.

Найважливіші публікації за останні 5 років

1. Левченко (Ребенок)  Н. О.  Юридико-психологічна  сутність профілактики правопорушень. Юридична психологія. 2016. № 2. С. 129–137.

2. Левченко (Ребенок)  Н. О.  Психологічні  особливості  здійснення профілактичних заходів дільничним офіцером поліції. Юридична психологія. 2017. № 1. С. 160–168.

3. Левченко (Ребенок) Н. О.Застосування дільничними офіцерами поліції індивідуально-профілактичних  заходів  та  їх  інформаційно-психологічне забезпечення. Юридична психологія. 2017. № 2. С. 126–140.

4. Левченко (Ребенок) Н. О. Особливості психологічного забезпечення індивідуально-профілактичної  діяльності  дільничного  офіцера  поліції. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 2. Т. 4. С. 110–114. (Серія «Юридичні науки»).

5. Левченко (Ребенок)  Н. О.  Юридико-психологические  компоненты индивидуально-профилактической деятельности участкового офіцера полиции. Право и Закон. 2017. № 4. С. 75–79.

6. Левченко (Ребенок) Н. О. Особливості індивідуально-превентивної роботи з раніше засудженими особами. Держава і право в умовах глобалізації: 16 реалії  та  перспективи :  матеріали  наук.-практ.  конф.  (Дніпро, 3–4 лют. 2017 р.). Дніпро, 2017. С. 50–53.

7. Левченко (Ребенок) Н. О. Принципи та особливості інформаційного забезпечення при здійсненні дільничними офіцерами поліції індивідуально- превентивної роботи. Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 7–8 квіт. 2017 р.). Київ, 2017. С. 57–60.

8. Левченко (Ребенок) Н. О. Історія становлення служби дільничних офіцерів поліції в Україні. Юридична наука: виклики і сьогодення : матеріали наук.-практ. конф. (Одеса, 9–10 черв. 2017 р.). Одеса, 2017. С. 63–65.

9. Левченко (Ребенок)  Н. О.  Організаційно-функціональні  засади підвищення ефективності індивідуально-превентивної роботи дільничних офіцерів поліції. Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн : матеріали наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 22–23 верес. 2017 р.). Запоріжжя, 2017. С. 56–60.

10. Левченко (Ребенок) Н. О. Особливості індивідуально-профілактичної діяльності дільничного офіцера поліції. Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвуз. наук.- практ. круг. столу (Київ, 21 квіт. 2018 р.). Деревач : Нац. акад. внутр. справ, 2018. С. 343–346.

Дисертаційне дослідження «Функціонально-правові та психологічні засади індивідуально-превентивної діяльності дільничного офіцера поліції» Cпеціальність: 19.00.06 – юридична психологія (2019р.)

Інформація, що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні – сертифікат знання державної мови.

 

Михайлик Олександр Григорович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії держави і права та конституційного права ПрАТ «Вищий навчальний заклад.

Народився 12 серпня 1968 року в м. Білокуракине Луганської області.  

У 1985 році закінчив середню школу та вступив на навчання до Київського автомобільно-дорожнього інституту.

З 1987 по 1989 рр. проходив дійсну службу в прикордонних військах. У 1992 році закінчив Київський автомобільно-дорожнього інститут.

У 2004 році закінчив Луганську академію внутрішніх справ, за спеціальністю «Правознавство».

У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Міліція Чернігівщини (1919-1940 рр.): історико-правове дослідження » (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень).

У червні 2020 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему:  «Насильство в установах виконання покарань: кримінально-правова та кримінологічна характеристики» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

Працював на посадах начальника БЕЗ, начальника управління внутрішньої безпеки, начальника УБОЗ та начальника УМВС в Чернігівські області.

З вересня 2019 року по теперішній час - доцент кафедри теорії держави і права та конституційного права ННІП ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

 

Ровний Віктор Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії держави і права та конституційного права.

Освіта:

У 2008 році закінчив Київський національний університет культури і мистецтв, за спеціальністю «Менеджмент організації», кваліфікація - менеджер з паблік рілейшнз.

У 2018 році закінчив ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» за спеціальністю «право», кваліфікація -  юрист.

У 2018 році здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

Науково-педагогічна діяльність:

З 2015 року працював на посаді старшого викладача кафедри конституційного права, історії та теорії держави і права;

 з 2018 року – по теперішній час - на посаді доцента кафедри теорії держави і права та конституційного права Навчально-наукового інституту права ім.князя Володимира Великого ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи):

Працював на посадах фахівця, менеджера, методиста, бізнес-тренера в різних організаціях з 2004 року.

Найважливіші публікації за останні 5 років:

 1. Ровний В. В. Господарсько-правова природа інституту сільськогосподарського дорадництва. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Випуск 41. Т.4. С. 17-20.
 2. Ровний В. В. Організація сільськогосподарської дорадчої діяльності: міжнародно-правовий досвід. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 349–355. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_55.pdf  DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1204365
 3. Ровний В. В. Дорадництво як інструмент впровадження державної аграрної політики: перспективи вдосконалення правового регулювання // Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 жовтня 2016 р.)  Київ, 2016.  С. 196-198.
 4.  Ровний В. В. Перспективи реформування правового регулювання дорадництва в сільському господарстві // «Державо- та правотворчі традиції українського народу» (до 150-річчя М.С. Грушевського): збірник тез доповідей III Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 23 листопада 2016 р.). С. 120–121.
 5. Ровний В. В. Оптимізація правового регулювання підготовки сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників, як інструмент реформування вітчизняного агропромислового комплексу // Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 6 жовтня 2017 р.)  Київ, 2017.  С. 155-157.

 

Нешта Яна Ігорівна – провідний фахівець кафедри теорії держави і права та конституційного права, фахівець кафедри цивільного та господарського права Навчально-наукового інституту права ім.князя Володимира Великого (корп. 7, каб.№ 413).

Освіта – вища юридична (2011р.); кваліфікація – магістр з правознавства.

Посвідчення щодо володіння державною мовою від 06.06.2018 Номер реєстраційного посвідчення ДМ-06/18-055.

Основними завданнями кафедри є здійснення правового виховання студентів через навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі; формування у студентів правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної роботи; забезпечення набуття студентами правового понятійного апарату, необхідного для пізнання та опанування юридичних дисциплін; організація та проведення фахової ознайомлювальної практики.

За кафедрою теорії держави і права та конституційного права закріплено 30  навчальних дисциплін. Основні з них:

 1. Історія держави та права зарубіжних країн.
 2. Історія держави та права України.
 3. Історія вчень про державу та право.
 4. Конституційне право України.
 5. Основи римського цивільного права (Основи римського приватного права).
 6. Правові системи сучасності.
 7. Сучасна концепція соціально-правової держави.
 8. Теорія держави та права.
 9. Філософія права.
 10. Юридична деонтологія.

 

Працівники кафедри беруть активну участь у підготовці наукових публікацій: наукових статей та наукових доповідей на Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях у відповідності до затвердженої на кафедрі підтеми «Теоретико-правові засади становлення національного права України» науково-дослідної теми  Міжрегіональної Академії управління персоналом: «Теоретико-методологічні засади становлення української державності і соціальна практика: політичні, юридичні, економічні та психологічні проблеми» (номер державної реєстрації 0113U007698) під керівництвом доктора юридичних наук, професора Подоляки А.М. До наукової роботи активно залучаються студенти, які здійснюють свої дослідження під керівництвом викладачів кафедри. Результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри регулярно оприлюднюються на наукового-практичних конференціях та круглих столах.

Викладачами кафедри підготовлено та надруковано близько 50 навчально-методичних матеріалів для студентів.

Ключовим завданням викладачів кафедри є підвищення наукової підготовки студентів, поєднання теоретичних знань з практичним навчанням. З цією метою на кафедрі створений і діє науковий гурток «Правник» (доцента кафедри Талаха А.М.).

На всіх навчальних заняттях, що забезпечуються кафедрою, систематично приділяється увага питанням виховання студентів, формування та розвитку професійних якостей у майбутніх юристів.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри охоплює такі напрями:

 • проблеми теорії та історії держави і права та актуальні проблеми сучасного державотворення та праворозуміння.
 • дослідження проблем законотворчості та визначення шляхів їх подолання в Україні;
 • актуальні питання та проблеми конституційного права України.

Поділитися посиланням: