Кафедра цивільно-правових дисциплін та міжнародного права

Кафедри комерційного та трудового права та цивільно-правових дисциплін були  створені в 1994 році разом із Інститутом права ім. князя Володимира Великого. З 1 лютого 2017 року відповідно до Наказу ректора ПрАТ «ВНЗ «МАУП» № 06-о від 31.01.2017р відбулося злиття і кафедри перейменували на кафедру господарського, трудового права та цивільно – правових дисциплін. З 2 вересня 2019 року відповідно до Наказу ректора ПрАТ «ВНЗ «МАУП» № 113-о від 30.08.2019р. з метою удосконалення роботи структурних підрозділів кафедру перейменовано на кафедру цивільного та господарського права. Відповідно до Наказу ректора ПрАТ «ВНЗ «МАУП» № 102-о від 14.08.2020р. кафедру перейменовано на кафедру цивільно-правових дисциплін та міжнародного права.

Минюк Дмитро Іванович – кандидат юридичних наук, доцент МОН, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін та міжнародного права.

Досвід роботи:

2005 р. - по теперішній час  адвокат Рада адвокатів Київської області, Київ, Україна.

2015 – 2017рр. доцент кафедри цивільного права і процесу Національний Авіаційний Університет, Київ, Україна.

2011 -2014 рр. арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор). Самозайнятість, Ірпінь, Україна.

1999 – 2014 рр. доцент кафедри господарсько-правових дисциплін. Національний університет державної податкової служби України.

Освіта:

2011р. арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор). Свідоцтво № 214 від 20.02.2013.

2011р.доцент кафедри господарсько–правових дисциплін(атестат доцента 12 ДЦ № 025658 від 01 липня 2011 р.)

2008р. кандидат юридичних наук зі спеціальності адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право (диплом кандидата наук ДК №046179 від 21 травня 2008 р.).

2005р.Адвокат. Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №380 від 08.07. 2005 р.

2002 р. Магістр з Права. Академія державної податкової служби України.

1993 р.  Спеціаліст «учитель історії і правознавства». Вінницький державний педагогічний інститут.

Додаткова освіта:

2014 р. Підвищення кваліфікації у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції при Міністерстві юстиції України.

2007 р. Стажування в Коростенській приватній нотаріальній конторі ( наказ Головного управління юстиції у Житомирській області від 06.06.2007 р. № 518/к).

Має більше 20 опублікованих наукових та ряд навчально-методичних праць. Із них: три навчальні посібника у співавторстві, у тому числі один під Грифом міністерства освіти і науки України; 20 наукових статей у фахових видання України, участь у 5-ти міжнародних науково-практичних конференціях.

Басова Ірина Сергіївна – к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та міжнародного права Навчально-наукового інституту права імені Володимира Великого.

У 2006 році здобула вищу юридичну освіту у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України. З 2006 по 2015 роки займала посаду прокурора прокуратури Ленінського району м. Дніпропетровська.

У 2015 році вступила до Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України на навчання в аспірантуру.

У 2019 році в Національному університеті “Одеська юридична академія” захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю:“Трудове право; право соціального забезпечення”  на тему:“Внутрішньо переміщена особа як суб’єкт права соціального забезпечення” та отримала диплом кандидата юридичних наук.

За період здійснення своєї науково-дослідної роботи має більше, ніж 20 публікацій, серед, яких монографія на тему: “Внутрішньо переміщена особа як суб’єкт права соціального захисту”, окремі розділи монографій:“Пенсіонування внутрішньо переміщених осіб в Україні як новий виклик для пенсійної системи. Пенсійне забезпечення в Україні та Білорусі: історія становлення і перспективи розвитку: монографія/за ред.: М. Шумила, І. Комоцької. Київ: Ніка-Центр, 2018;Захист права на житлове забезпечення внутрішньо переміщених осіб. Захист прав внутрішньо переміщених осіб: монографія /за заг. ред. О.Я. Рогача, М.В. Савчина, М.В. Менджул. Ужгород: РІК-У, 2018; наукові статті: “Внутрішньо переміщені особи в Україні: історично-правовий аспект”, Internally Displaced Persons and Their Legal Status: The Ukrainian Context. Juridica International,Окремі питання при реалізації трудових прав внутрішньо переміщеними особами тощо.

Чуєнко Валентина Іванівна – кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 (міжнародне право).

Сьогодні займає посаду доцента кафедри цивільно-правових дисциплін та міжнародного права Навчально-наукового інституту права ім. Володимира Великого.

Протягом останніх чотирьох років займається науковою діяльністю у галузі міжнародного публічного права.

Має шість років досвіду роботи у сфері права. Сьогодні є діючим адвокатом та займається юридичною практикою.

За останні п’ять років активно брала участь у наукових конференціях та круглих столах з актуальних питань юридичної науки та практики. Має п’ять наукових статей у фахових виданнях з питань, що стосуються правового регулювання статусу біженців в Європейському Союзу. У лютому 2019 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання статусу біженців в Європейському Союзі: сучасні проблеми та перспективи розвитку».

Брала участь у робочих групах комітету Верховної ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, що розглядали питання напрацювання системних змін до Кримінального-процесуального  кодексу та питання затвердження нового тексту статті Кримінального-процесуального кодексу про незаконне збагачення.

Протягом останніх двох років працювала на посаді помічника-консультанта народного депутата України, займалась написанням проектів законів. Є одним з авторів законопроекту № 8093 «Про військово-консалтингову діяльність».

Наукові статті, що були опубліковані за останні п’ять років:

  1. Європейська криза біженців» - як найактуальніша проблема Європейського Союзу National law journal: theory and practice. 2016. № 6. С. 212-216.
  2. Історичні передумови виникнення та періодизація становлення правового статусу біженців у міжнародному праві Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2. С. 310-315.
  3. Європейська криза біженства»: причини формування Науковий вісник Ужгородського національного університету серія Право. 2017.  Вип. 43. С. 211-215.
  4. Принципи міжнародно-правового статусу біженців Право та інновації. 2018. № 2 (22)/ 2018. С. 111-118.
  5. Перспективи правового регулювання статусу біженців в Європейському Союзі Науковий вісник Ужгородського національного університету серія Право. 2018.  Вип. 51. Т. 2. С. 176-179.

Куртакова Анна Олександрівна 
Доктор філософії в галузі права.
Вчитель 1 категорії.
Доцент кафедри цивільного та господарського права.
Начальник відділу позанавчальної роботи .
Науково-педагогічна діяльність понад 10 років .  

Досвід іншої ( не науково-педагогічної) роботи-завідувач відділом управління персоналом понад 5 років .

Підвищення кваліфікації за останні 5 років 

- Свідоцтво про підвищення кваліфікації  ПК №00127522/001583-17 від 22.09.2017. 

Тема випускної роботи «Адміністративна відповідальність в трудовому праві України»

- Сертифікат 1С8ЗУП-11075. Курс 1С: Зарплата і управління персоналом 8.3. Період навчання -08.09.2018-16.09.2018 р.

- Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

ПК №00127522/003960-19 від 27.09.2019. 

Тема випускної роботи «Управління у сфері трудових відносин».

Найважливіші публікації за останні 5 років.

-Журнал Експерт. Випуск 1, 11/2018, ст.72-85.
“Електоронні докази: реалії сьогодення”

-Конференція “Проблеми модернізації України” 2018 рік . Випуск 7. ст 150-155.

- “Докази у господарському процесі: виникнення та розвиток електронного документу”

-Конференція “Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства”: збірник ІV міжнародної науково-практичної конференції (7 жовтня 2016 р.), ст.-99-102
“ Сучасний стан правової культури юриста”

Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні -  Посвідчення щодо володіння державною мовою. Від 23.05.2018р. Номер реєстраційного посвідчення ДМ-05/18-294.

Міхатуліна Олена Миколаївна – доктор філософії в галузі права, професор кафедри цивільного та господарського права.

Закінчила Київський державний університет ім.Тараса Шевченка, історичний факультет (1972р.) та Національну академію управління, юридичний факультет (2003р.).

Навчалася в докторантурі Міжнародного відкритого університету, захистила дисертацію з порівняльного трудового права, отримала науковий ступінь – доктора філософії в галузі права (2002р.).

2005р. присвоєно вчене звання професор кафедри цивільно-правових дисциплін Міжнародної Кадрової Академії.

Має значну кількість наукових праць, автор багатьох підручників, навчально-методичних посібників та монографій.

Барановська Віра Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент МОН, доцент кафедри цивільного та господарського права Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого.

Освіта:

2006р. – Міжрегіональна Академія управління персоналом, спеціальність – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація – магістр зовнішньоекономічного менеджменту.

2014р. – кандидат юридичних наук, 12.00.04: господарське право, господарсько-процесуальне право, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

2015р. – доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (Атестат доцента 12 ДЦ № 042975).

Науково-педагогічна діяльність – 12 років.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років - Вищий навчальний заклад ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації, ПК №00127522\002627-18, «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання», 21.09.2018 р.

Найважливіші публікації за останні 5 років:

1. Алієва-Барановська В.М. Про затвердження порядку державної реєстрації договорів комерційної концесії Митна справа. 2015. № 1(97). С. 290-298.Алієва-Барановська В.М. Другий цивільний кодекс СРСР. Форум права. 2015. Вип. № 1. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/FP_index.htm_2015_1.pdf

2.Алієва-Барановська В.М. Недоліки державної реєстрації договорів комерційної концесії (субконцесії-) Європейські перспективи. 2015. Вип. № 1. С. 130-136.

3. Алієва-Барановська В.М. Порівняльний аналіз норм Цивільного кодексу України і Господарського кодексу України у сфері інтелектуальної власності / Науковий часопис Національного педагогічного університету     ім. М.П. Драгоманова: збірник наукових праць. К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015.  Серія 18 «Економіка і право».2015. Вип. № 27. С. 232-238.

4. Алієва-Барановська В.М. Коротка історія двох цивільних кодексів України Юридична Україна. 2015. Вип. № 3. С. 4-9.

5. Алієва-Барановська В.М. Організаційно-правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні [Текст] / В.М. Алієва-Барановська // Юридична Україна. 2017. № 4. С. 49-58.

6. Злочини у сфері інформаційної бепеки [Текст] / В.М. Алієва-Барановська // Юридична Україна. 2018. № 5-6. С. 64-75.

7. Vira Aliieva-Baranovska.  Experience of Foreign Countries Regarding Legal Regulation of the Foreign Economic Activities of Economic Entities [Тext]: Vira Aliieva-Baranovska :  /   –Science  and education a new dimension ., 2019. №VII (32)?. С. 64-75.

8.Алієва-Барановська В.М.  Правозахисні органи та правозахисна діяльність в Україні[Текст]: навч. посіб. :  / В.О. Заросило, А.М. Кислий, В.М. Алієва-Барановська,– К.: Видавництво Людмила, 2019. – с.168.

Член спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю:

12.00.04- господарське право; господарсько-процесуальне право при Міжрегіональній Академії управління персоналом.

Швець Катерина Павлівна - професор кафедри цивільно-правових дисциплін та міжнародного права Навчально-наукового інституту права ім. Володимира Великого (Міжрегіональна Академія управління персоналом).
Кандидат юридичних наук, доцент, доктор з державного управління , професор Міжнародної Кадрової Академії.

Освіта: Міжнародний Науково-технічний Університет ім. академіка Юрія Бугая.

Директора ПВНЗ “Економіко-правовий технікум при Міжрегіональній Академії управління персоналом”.

Поділитися посиланням: