Кафедра цивільно-правових дисциплін та міжнародного права

Кафедри комерційного та трудового права та цивільно-правових дисциплін були  створені в 1994 році разом із Інститутом права ім. князя Володимира Великого. З 1 лютого 2017 року відповідно до Наказу ректора ПрАТ «ВНЗ «МАУП» № 06-о від 31.01.2017р відбулося злиття і кафедри перейменували на кафедру господарського, трудового права та цивільно – правових дисциплін. З 2 вересня 2019 року відповідно до Наказу ректора ПрАТ «ВНЗ «МАУП» № 113-о від 30.08.2019р. з метою удосконалення роботи структурних підрозділів кафедру перейменовано на кафедру цивільного та господарського права. З 17 серпня 2020 року відповідно до Наказу Президента ПрАТ «ВНЗ «МАУП» № 102-о від 14.08.2020р. кафедру перейменовано на кафедру цивільно-правових дисциплін та міжнародного права.

Минюк Дмитро Іванович – кандидат юридичних наук, доцент МОН, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін та міжнародного права.

Досвід роботи:

2005 р. - по теперішній час  адвокат Рада адвокатів Київської області, Київ, Україна.

2015 – 2017рр. доцент кафедри цивільного права і процесу Національний Авіаційний Університет, Київ, Україна.

 

2011 -2014 рр. арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор). Самозайнятість, Ірпінь, Україна.

1999 – 2014 рр. доцент кафедри господарсько-правових дисциплін. Національний університет державної податкової служби України.

Освіта:

2011р. арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор). Свідоцтво № 214 від 20.02.2013.

2011р.доцент кафедри господарсько–правових дисциплін(атестат доцента 12 ДЦ № 025658 від 01 липня 2011 р.)

2008р. кандидат юридичних наук зі спеціальності адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право (диплом кандидата наук ДК №046179 від 21 травня 2008 р.).

2005р.Адвокат. Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №380 від 08.07. 2005 р.

2002 р. Магістр з Права. Академія державної податкової служби України.

1993 р.  Спеціаліст «учитель історії і правознавства». Вінницький державний педагогічний інститут.

Додаткова освіта:

2014 р. Підвищення кваліфікації у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції при Міністерстві юстиції України.

2007 р. Стажування в Коростенській приватній нотаріальній конторі ( наказ Головного управління юстиції у Житомирській області від 06.06.2007 р. № 518/к).

Має більше 20 опублікованих наукових та ряд навчально-методичних праць. Із них: три навчальні посібника у співавторстві, у тому числі один під Грифом міністерства освіти і науки України; 20 наукових статей у фахових видання України, участь у 5-ти міжнародних науково-практичних конференціях.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=whP1bEkAAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-8044-0959

Барановська Віра Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент МОН, професор кафедри цивільно-правових дисциплін та міжнародного права Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого.

Освіта:

2006р. – Міжрегіональна Академія управління персоналом, спеціальність – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація – магістр зовнішньоекономічного менеджменту.

2014р. – кандидат юридичних наук, 12.00.04: господарське право, господарсько-процесуальне право, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

2015р. – доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (Атестат доцента 12 ДЦ № 042975).

Науково-педагогічна діяльність – 12 років.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років - Вищий навчальний заклад ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації, ПК №00127522\002627-18, «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання», 21.09.2018 р.

 

Член спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями:

12.00.04- господарське право; господарсько-процесуальне право при Міжрегіональній Академії управління персоналом.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=8GzoE68AAAAJ

https://orcid.org/0000-0003-2784-0416

Басова Ірина Сергіївна – к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та міжнародного права Навчально-наукового інституту права імені Володимира Великого.

У 2006 році здобула вищу юридичну освіту у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України. З 2006 по 2015 роки займала посаду прокурора прокуратури Ленінського району м. Дніпропетровська.

У 2015 році вступила до Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України на навчання в аспірантуру.

У 2019 році в Національному університеті “Одеська юридична академія” захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю:“Трудове право; право соціального забезпечення”  на тему:“Внутрішньо переміщена особа як суб’єкт права соціального забезпечення” та отримала диплом кандидата юридичних наук.

За період здійснення своєї науково-дослідної роботи має більше, ніж 20 публікацій, серед, яких монографія на тему: “Внутрішньо переміщена особа як суб’єкт права соціального захисту”, окремі розділи монографій:“Пенсіонування внутрішньо переміщених осіб в Україні як новий виклик для пенсійної системи. Пенсійне забезпечення в Україні та Білорусі: історія становлення і перспективи розвитку: монографія/за ред.: М. Шумила, І. Комоцької. Київ: Ніка-Центр, 2018;Захист права на житлове забезпечення внутрішньо переміщених осіб. Захист прав внутрішньо переміщених осіб: монографія /за заг. ред. О.Я. Рогача, М.В. Савчина, М.В. Менджул. Ужгород: РІК-У, 2018; наукові статті: “Внутрішньо переміщені особи в Україні: історично-правовий аспект”, Internally Displaced Persons and Their Legal Status: The Ukrainian Context. Juridica International,Окремі питання при реалізації трудових прав внутрішньо переміщеними особами тощо.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=aP_WyMsAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-0744-9762

Чуєнко Валентина Іванівна – кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 (міжнародне право).

Сьогодні займає посаду доцента кафедри цивільно-правових дисциплін та міжнародного права Навчально-наукового інституту права ім. Володимира Великого.

Протягом останніх чотирьох років займається науковою діяльністю у галузі міжнародного публічного права.

Має шість років досвіду роботи у сфері права. Сьогодні є діючим адвокатом та займається юридичною практикою.

За останні п’ять років активно брала участь у наукових конференціях та круглих столах з актуальних питань юридичної науки та практики. Має п’ять наукових статей у фахових виданнях з питань, що стосуються правового регулювання статусу біженців в Європейському Союзу. У лютому 2019 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання статусу біженців в Європейському Союзі: сучасні проблеми та перспективи розвитку».

Брала участь у робочих групах комітету Верховної ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, що розглядали питання напрацювання системних змін до Кримінального-процесуального  кодексу та питання затвердження нового тексту статті Кримінального-процесуального кодексу про незаконне збагачення.

Протягом останніх двох років працювала на посаді помічника-консультанта народного депутата України, займалась написанням проектів законів. Є одним з авторів законопроекту № 8093 «Про військово-консалтингову діяльність».

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=bKP6e1oAAAAJ

https://orcid.org/0000-0001-8458-5808

Куртакова Ганна Олександрівна - доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та міжнародного права, доктор філософії в галузі права.

Спеціаліст вищої категорії.

Начальник відділу організації практики та позанавчальної роботи .

Науково-педагогічна діяльність понад 13 років.

Досвід іншої (не науково-педагогічної) роботи - завідувач відділом управління персоналом понад 7 років .

В 2007 році здобула вищу юридичну та економічну освіту у Міжрегіональній Академії управління персоналом. В 2010 році присуджено ступінь доктора філософії в галузі права. В 2021 році присвоєно кваліфікацію викладача вищої кагорії.

Автор понад 35 наукових і навчально-методичних праць.

ORSID: https://orcid.org/0000-0002-9475-6911

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=&user=uqLTyrwAAAAJ

Міхатуліна Олена Миколаївна – доктор філософії в галузі права, професор кафедри цивільно-правових дисциплін та міжнародного права.

Закінчила Київський державний університет ім.Тараса Шевченка, історичний факультет (1972р.) та Національну академію управління, юридичний факультет (2003р.).

Навчалася в докторантурі Міжнародного відкритого університету, захистила дисертацію з порівняльного трудового права, отримала науковий ступінь – доктора філософії в галузі права (2002р.).

2005р. присвоєно вчене звання професор кафедри цивільно-правових дисциплін Міжнародної Кадрової Академії.

Має значну кількість наукових праць, автор багатьох підручників, навчально-методичних посібників та монографій.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=EjZChc0AAAAJ

Швець Катерина Павлівна - професор кафедри цивільно-правових дисциплін та міжнародного права Навчально-Наукового інституту права ім. Володимира Великого (Міжрегіональна Академія управління персоналом

Доктор з державного управління, кандидат юридичних наук, доцент, професор Міжнародної Кадрової Академії.

Освіта: Міжнародний Науково-технічний Університет ім. академіка Юрія Бугая

Директора ПВНЗ “Економіко-правовий технікум при Міжрегіональній Академії управління персоналом”.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=XqsxWecAAAAJ

За кафедрою закріплено сорок чотири дисципліни. Основними дисциплінами кафедри є: «Цивільне право», «Цивільний процес», «Аграрне право», «Нотаріат України», «Земельне право», «Митне право», «Корпоративне право», «Міжнародне право», «Сімейне право», «Житлове право», «Право інтелектуальної власності», «Право Європейського Союзу», «Порівняльне правознавство». Кафедра цивільно-правових дисциплін та міжнародного права є однією з базових кафедр Навчально-наукового інституту права ім..князя Володимира Великого.

Кафедрою створюються всі необхідні передумови для забезпечення високого рівня теоретичної підготовки майбутніх фахівців, а також забезпечення якісного та високого рівня їх підготовки.

Поділитися посиланням: