Про Академію

Меню

Навчально-науковий інститут права

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ІМЕНІ КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО

корпус № 7, телефон:(044) 490-95-02, (044) 490-95-21

Юрист - це одна з найбільш поширених,
необхідних і високооплачуваних професій
у цивілізованому суспільстві.
Кожному потрібен свій юрист, як і свій лікар.

Інститут заснований у 1994 р. рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії від 20 жовтня 1994 р., протокол №14 та наказом Міністерства освіти і науки України від 9 листопада 1994 р. №310. Інститут створювався за участю Національної Академії служби безпеки України.

У 2001 році збудовано корпус №7 Інституту права. Який має загальну площу 2850,2 кв.м., аудиторний фонд 1280 кв.м. з них: 3 потокові аудиторії на 150-200 місць кожна. 14 аудиторій для практичних занять на 30-60 місць.

Директор інституту – Кислий Анатолій Михайлович,  доктор юридичних наук, професор

Свою професійну кар’єру почав з посади від інспектора до першого заступник начальника ГУМВС України в Київській області. З 2004 по 2007 роки перебував на керівних посадах декана факультету та проректора Київського юридичного інституту МВС України. Науково – педагогічний стаж роботи складає понад 20 років. Має понад 150 наукових праць.

Заступник директора – Тимошенко Юрій Петрович,  кандидат юридичних наук, доцент.

У 1999 році з відзнакою закінчив Національну академію внутрішніх справ. З 1995 по 2019 рік проходив службу в ОВС та ДКВС України. Науково-педагогічний стаж складає 20 років. Має понад 50 наукових праць.

Декан інституту – Муравйова Ірина Анатоліївна, кандидат юридичних наук.

2004р. - Міжрегіональна Академія управління персоналом, спеціальність - “Правознавство”, кваліфікація “Магістр права”

2020р. -Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом”, спеціальність -”Менеджмент”, ступінь вищої освіти - “Магістр”

Науково-педагогічний стаж складає 18 років. Має понад 30 наукових праць

У 2021 р. пройшла закордонне стажування в International Economic Institute s.r.o.(Czech Republic) на тему “Scientific perspectives and innovations in education: experience of the Czech Republic remotely”, 180 годин (6 кредитів).

Головна мета факультету підготовка правників нового покоління, спроможних на високому професійному рівні реалізовувати здобуті знання в усіх сферах багатогранної юридичної науки і практики, які є свідомими, чесними, небайдужими, творчими особистостями, здатними незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості, для розвитку відкритого і демократичного суспільства. 

Навчально-науковий інститут права ім. князя Володимира Великого МАУП здійснює підготовку за денною і заочною формами навчання за наступними спеціальностями:

В Інституті набір студентів здійснюється за відповідними освітніми програмами:

Освітній рівень бакалавр:

Освітній рівень магістр:

Передбачено Вибіркові дисципліни

Освітній рівень доктор філософії:

Силабуси навчальних дисциплін для аспірантів

Наукові публікації аспірантів PhD «Право»

Високопрофесійні кадри науково-педагогічного складу кафедр, які залучені до проведення занять, забезпечують високий рівень викладання навчальних дисциплін на основі досвіду практичної роботи в органах державної влади, в судових та правоохоронних органах, а також запрошуються на роботу видатні вчені-правники та юристи-практики.

У складі Навчально-наукового Інституту права діють шість кафедр:
При інституті створено та ефективно діють такі спеціалізовані вчені ради:
 • Спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.142.02 Профіль ради:  12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»; 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»;  12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

 • Спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.142.05 Профіль ради: 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Науково-педагогічний склад інституту є авторами навчальних посібників, монографій, що посіли чільне місце у вищій юридичній освіті України.

В Інституті права відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України створено і вже багато років діє студентський юридично - консультаційний центр «Центральна юридична клініка», яку очолює адвокат Крупєй Вікторія Юріївна.

Консультантами юридичної клініки є студенти старших курсів, що навчаються за напрямком «Право» та надають правову допомогу під керівництвом викладачів-кураторів.

На базі юридичної клініки студенти одержують знання та практичні навики для застосування на практиці і використання у майбутній професії. Проходять навчальну та виробничу практику, одержують матеріали юридичних справ, які веде юридична клініка, беруть участь в їхньому обговоренні.

Забезпечення якості науково-дослідної та освітньої діяльності в інституті здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти) та інших нормативних документів. Система внутрішнього забезпечення якості передбачає здійснення Інститутом таких процедур і заходів (згідно із Законом):

 • визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
 •  здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 •  забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
 •  забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів за кожною освітньою програмою;
 •  забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 •  забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
 •  забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;
 •  інших процедур і заходів.

Головною метою функціонування системи забезпечення якості науково-дослідної та освітньої діяльності Інституту  є:

 • підтримка високого рівня і постійне вдосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 •  найбільш повне задоволення вимог і очікувань замовників послуг та інших зацікавлених сторін у сфері освітньої та наукової діяльності;
 • виконання вимог чинного законодавства України, рішень і розпоряджень органів державної влади, що стосуються сфери діяльності Академії.

Науково-педагогічний склад інституту є авторами навчальних посібників, монографій, що посіли чільне місце у вищій юридичній освіті України.

Для підвищення іміджу Інституту на ринку освітніх послуг, залучення молодих фахівців до стажування в провідних відомствах і організаціях та забезпечення працевлаштування випускників Академії в ННІП створено Раду роботодавців.

Поділитися посиланням: