Кафедра адміністративного, фінансового та банківського права

Кафедра адміністративного права була заснована у 1996 році, з моменту отримання ліцензії на підготовку фахівців за спеціалізацією “ Правознавство”, але як самостійна почала працювати з 1 вересня 2000 року.

У 2017 році її було перейменовано на кафедру адміністративного,фінансового та банківського права , яку очолює досвідчений фахівець доктор юридичних наук, доцент Муравйов Кирило Володимирович.

МУРАВЙОВ Кирило Володимирович - Доктор юридичних наук , доцент. Завідувач кафедри адміністративного, фінансового та банківського права ННіП права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

Служба в органах внутрішніх справ з липня 1994 року по жовтень 2006 року

Загальний науково-педагогічний стаж (безперервно) з вересня 1999 р. по теперішній час. Є автором понад 90 наукових праць (у тому числі чотири навчальних посібники з грифом МОН України, одна одноосібна монографія).

За останні 5 років підготував 1 монографію та 4 навчальних посібників, 18 публікацій, 8 статтей у науково-періодичних виданнях інших держав.

Основні наукові публікації Муравйова К.В.:

Монографії:

Муравйов К. В. Проблеми реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань : монографія / К.В. Муравйов. – К. : «МП Леся», 2016. – 412 с.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

1. Murаvyоv K. V. Thе соnсерt оf рublіс роlісy іn thе ехесutіоn оf сrіmіnаl реnаltіеs // Vіsеgrаd jоurnаl оn humаn rіghts. 2015. № 6/1. Р. 86–91.

2. Муравьев К. В. Правовые основы реализации государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний // Право и Политика : научно-методический журнал. 2016. № 2. С. 63–68.

3. Murаvyоv K. V. Mеthоds оf stаtе роlісy іn thе ехесutіоn оf sеntеnсеs // Vіsеgrаd jоurnаl оn humаn rіghts. 2016. № 5/1. Р. 118–122.

4. Муравьев К. В. Проблемы совершенствования социальной защиты персонала органов и учреждений исполнения наказаний // Право и закон : международный научно-практический журнал. 2016. № 2 (4). С. 22–27

5. Muraviov К., Didenko S. Mkrtchian R. Liability in International Space Law / Advanced Space Law, Volume 3, 2019. P. 71-82.

Член двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Заступник завідувача кафедри:

Бортник Валентин Анатолійович

Кандидат юридичних наук, доцент, доктор наук галузі права,

Професор Міжнародної кадрової академії. Заступник завідувача кафедри адміністративного, фінансового та банківського права ННіП права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.Служба в Органах Внутрішніх Справ з березня 1993 року по березень 2005.

В Міжрегіональній академій працює з грудня 2005 року.

Загально-науковий педагогічний стаж з 1995 по теперішній час.

Здійснює керівництво курсами підготовки приватних виконавців. Є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня - кандидат юридичних наук. Являється керівником наукового гуртка “Актуальні проблеми адміністративного, фінансового та банківського права”. Автор понад 50 наукових праць ( у тому числі три навчальні посібники та одна одноосібна монографія).

Основні наукові публікації Бортника В.А..: Монографія: Кримінально-правова охорона честі та гідності особи К. МП «Леся» 2016 р. – 189 с

1. Безпека суб’єктів підприємницької діяльності - К.: “Видавництво Людмила”, 2019.- с. 303 / у сумісництві.

2. Теоретико-методологічний аналіз досліддення честі та гідності особи як об’єкта злочину// Проблеми модернізації України. - К: Персонал, 2019.- Вип. 8.-С. 433-435

3. Честь та гідність як додатковий безпосередній об’єкт злочину Наукові праці. – К.: МАУП. – 2015. – Вип. № 1 (44). – С. 77-82. Фахове видання.

4. Соціальний зв'язок суспільних відносин, які є об’єктом злочинів проти честі та гідності особи Наше право. – К.: ЮНЕСКО, 2015. – Вип. № 2. – С. 96-101. Фахове видання.

5. Учасники суспільних відносин, які є об’єктом злочинів проти честі та гідності особиЄвропейські перспективи. – Дрогобич. – 2015. – Вип. № 3. – С. 101-107. Фахове видання

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 23.03.2018 р.

ПК № 00127522/002633-18;

Тема : Честь та гідність особи, як основний безпосередній об'єкт злочину;

Професорсько – викладацький штат кафедри:

Лісовська Юлія Петрівна

Кандидат юридичних наук. Доцент кафедри адміністративного, фінансового та банківського права ННіП права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом..

У науковому доробку має понад 50 наукових праць, серед яких навчальні посібники.

Коло наукових інтересів - адміністративне право та кібербезпека

Основні наукові публікації Лісовської Ю. П.:

1. Юлия Лисовская. Административно-правовое обеспечение информационной безопасности: международный аспект / Ю. Лисовская // Legea și viața: Международный научно-практический правовой журнал. – 2014. – № 6/3 (270). – С. 74–77.

2. Лісовська Ю.П. Державна політика забезпечення інформаційної безпеки України: адміністративно-правовий аспект / Ю.П. Лісовська // Молодий вчений: Науковий журнал. – 2015. – № 2(17) – Ч. 3. – С. 177–180.

3. Lisovska Y.P. Current issues information confrontation in the modern world / Y.P. Lisovska // Nauka і Studia – 2015. – № 8 (139). – Р. 91–95.

4. Лисовская Ю.П. Информационная безопасность в современном глобализованном мире / Ю.П. Лисовская // Веснік БДУ. – 2015. – № 2. – С. 93–97. – (Серыя «Гісторыя, Эканоміка, Права»).

Махмурова-Дишлюк Олена Петрівна

Кандидат юридичних наук.

В Міжрегіональній Академії управління персоналом працює з вересня 2019 року на посаді доцент кафедри адміністративного, фінансового та банківського права.

Основні наукові публікації Махмурової-Дишлюк О.П:

Монографії:

Беззубов Д.О., Добкіна К.Р., Клюєва Є.М., Махмурова-Дишлюк О.П., Озель В.І., Хохленко О.М., Хохленко В.М. Кулініченко О.С. Адміністративно-правові гарантії забезпечення безпеки мореплавства в період збройних конфліктів: монографія / за заг.ред. д.ю.н. Беззубова Д.О. Київ: ДУІТ, 2019. 220 с.

Публікації у фахових наукових виданнях України:

Махмурова-Дишлюк О.П. Становлення та розвиток процесу забезпечення безпеки судноплавства в період збройних конфліктів. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – № 2(39) /2016 – С. 19­24..

Махмурова-Дишлюк О.П. Адміністративно-правове гарантування безпеки судноплавства у період збройних конфліктів. «Право і суспільство». – № 4 ч.2 /2018 – С. 120­124.

Статті у закордонних наукових виданнях:

Elena Makhmurova-Dyshlyuk. Counterterrorism mechanism of maritime transportation security. LEGEA ŞI VIAŢA - Publicaţie ştiinţifico-practică. Nr. 12/2 (300) 2016– С. 62-65.

Бандурка Олександр Олександрович

Доктор юридичних наук, професор. Професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права ННІ права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом. Є членом НААУ. Стаж практичної роботи понад 30 років. Член Спеціалізованої Вченої Ради.

Також являється членом редколегій наукових журналів: “Верховенство права”, “Європейські перспективи”.

Основні наукові публікації Бандурки О. О.:

1. Бандурка О.О. Грошово-кредитна політика України. Європейські перспективи. Наук.-практ. журнал. К. №4. 2014

2. Бандурка О.О. Екологічний податок. Наше право. К. №3 2015

3. Бандурка О.О. «Заходи адміністративно-правового захисту власності» («Європейські перспективи», № 1/2017),

4 . Бандурка О.О. «Адміністративно-правове регулювання банківської діяльності в Україні» («Право.ua», №1/ 2017),

5 . Бандурка О.О. «Адміністративний договір як форма регулювання адміністративних відносин» («Верховенство права», № 2/2017).

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 23 березня 2018 року.

ПК №00127522/002635-182

Тема: Суб’єкти адміністративних правопорушень.

Руснак Юрій Іванович

Кандидат юридичних наук. Професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права ННІ права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом. Стаж практичної роботи понад 30 років.

Член Ради адвокатів міста Києва. Член кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва

Науковий консультант Адвокатського об’єднання “Всеукраїнське адвокатське об’єднання”.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 23 березня 2018 р. ПК 00127535/002622-18 Тема: Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки в Україні.

Основні наукові публікації Руснак О. О.:

1. Руснак Ю.І. Вплив політико-правових чинників на формування інвестиційного клімату / Ю. І. Руснак // Право і суспільство. - 2016. - № 1(2). - С. 101-105.

2. Руснак Ю. І. Правове регулювання ліквідності та платоспроможності банків / Ю. І. Руснак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2016. - Вип. 36(2). - С. 58-61.

3. Руснак Ю. І. Правове регулювання проектної інвестиційної діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід / Ю. Руснак // Науковий вісник Херсонського державного університету". - 2015. - Вип. 6. Т. 2. - С. 108-111.

4. Руснак Ю.І. Особливості тактики допиту підозрюваних під час розслідування крадіжок нафти та нафтопродуктів із магістральних трубопроводів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2017. - Вип. 2. - С. 260-268.

Шейбут Денис Вікторович

старший викладач кафедри адміністративного, фінансового та банківського права.

Основні наукові публікації Шейбута Д. В.:

1. Шейбут Д. В. Врегульовані міграційні процеси як фактор розвитку України. Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. 2019. No 3. С. 34–40.

2. Шейбут Д. В. Сучасне визначення правового статусу мігранта в українському законодавстві. Наше право. 2019. No 3. С. 59–64.

3. Шейбут Д. В. Особливості оцінки ризиків і загроз, пов’язаних з міграційними процесами. Наука і правоохорона. (Категорія «Б», внесено до переліку міжнародної науко метричної бази Index Copernicus International Journals Master List). 2019. No 4. С. 255–261.

4. Шейбут Д. В. Правові ризики публічного адміністрування у сфері міграції. Jurnalul juridic national: teorie si practica (Республіка Молдова). (Categoria C). 2019. No 6 (40). С. 87–90.


Кафедра адміністративного, фінансового та банківського права забезпечує викладання дисциплін адміністративно-правої спрямованості, фінансової та банківської справи. Всього працівниками кафедри викладається понад 27 дисциплін.

Основними навчальними дисциплінами  є:

1. Адміністративна відповідальність.

2. Адміністративне право.

3. Адміністративне право та адміністративний процес у світлі інтеграції України до Європейського союзу.

4. Адміністративний процес.

5. Адміністративні процедури та адміністративні впровадження: проблеми кореляції

6. Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання в сферах державного управління та місцевого самоврядування.

7. Актуальні проблеми фінансового права.

8. Банківське право.

9. Безпека банківської діяльності.

10. Біржове право України.

11. Бюджетне і страхове право.

12. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні.

13. Законодавство про банкрутство.

14. Інформаційне право.

15. Міграційне право.

16. Муніципальне право.

17. Податкове право.

18. Правове регулювання банкрутства.

19. Правове регулювання ринку цінних паперів.

20. Правовий статус менеджера.

21. Правові аспекти управління навчальним закладом.

22. Правові засади валютного регулювання.

23. Правові засади діяльності фондового ринку України.

24. Правові основи інвестиційної діяльності.

25. Проблеми адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб.

26. Сучасні проблеми адміністративного права та процесу.

27. Фінансове право.

Кафедра адміністративного, фінансового та банківського права створена з метою забезпечення на рівні державних стандартів навчальної, методичної, науково-дослідної та виховної роботи з фундаментальних та професійно-орієнтовних дисциплін.

Робота кафедри ґрунтується на принципах законності, демократизму, гуманізму, науковості, інтеграції науки з практикою, гласності, забезпечення прав і свобод людини, персональної відповідальності працівників за виконання своїх обов’язків, професіоналізму, рівності умов праці кожного співробітника для реалізації своїх здібностей, свободи творчого пошуку.

Науково-методична робота кафедри:

Наукова робота є одним з основних видів діяльності всього професорсько-викладацького складу кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності МАУП.

Головними формами наукової роботи кафедри є:

 • проведення наукових досліджень з актуальних напрямків спеціальних дисциплін і проблем, що відповідають профілю кафедри;
 • підготовка монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей, доповідей з основних навчальних дисциплін кафедри;
 • підготовка кандидатських та докторських дисертацій;
 • розгляд та рецензування дисертацій, що подаються до захисту;
 • організація і керівництво науково-дослідною роботою студентів та ін.

Після завершення окремого етапу наукових досліджень готуються аналітичні довідки, робочі матеріали та поточні звіти, а по завершенні всього дослідження – підсумкові звіти, пропозиції, методичні рекомендації, монографії, підручники, навчальні посібники тощо.

Наукова робота студентів проводиться в наукових гуртках та проблемних групах і оформляється у вигляді рефератів, наукових повідомлень, тез, статей, наукових робіт, що рекомендуються кафедрою для участі в конкурсах, олімпіадах вузівського, міжвузівського, республіканського або іншого рівня.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри охоплює такі напрями:

 • теорія  адміністративного права, адміністративного процесу, фінансового права, банківського права;
 • іноваційні етапи розвитку адміністративного права в сучасний період;
 • іноваційні процеси в сфері адміністративного права;
 • напрями підготовки спеціалістів з адміністративного, фінансового та банківського права;
 • методологія оцінювання ефективності адміністративного права;
 • іноваційна діяльність у сфері фінансового та банківського права;
 • еволюція використання спеціальних засобів у сфері фінансового та банківського права.

Поділитися посиланням: