Кафедра терапії та реабілітації

Кафедра створена в січні 2024 року, як кафедра терапії та реабілітації з метою підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю  227 «Терапія та реабілітація» для забезпечення належної організації освітнього процесу відповідно до вимог системи якості підготовки кадрів для сфери охорони здоров'я, підготовки висококваліфікованого, конкурентно-спроможного, інтегрованого в європейський та світовий науково-освітній простір фахівця з формуванням здатності застосовувати набуті знання, вміння та практичні навички у подальшій самостійній професійній діяльності згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій.

Освітня діяльність за освітньо-професійною програмою «Терапія та реабілітація» здійснюватиметься у відповідності до чинного Стандарту вищої освіти за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація», затвердженого наказом МОН України «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» для першого бакалаврського рівня вищої освіти» від 19.12.2018 р. № 1419.

Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри терапії та реабілітації сформований з фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. На кафедрі працює 6  викладачів, з яких 3 мають науковий ступінь доктора медичних наук, 1 – науковий ступінь доктора філософії, галузь знань Охорона здоров'я за спеціальністю  227 Фізична терапія, ерготерапія, 2 - кандидати наук з фізичного виховання і спорту.

До викладання професійно-орієнтованих дисциплін залучено 4 сумісники, які мають науковий ступінь кандидата медичних наук, також на постійній основі запрошуються фахівці-практики, які активно поєднують наукову роботу з практичною діяльністю, що надає студентам можливість здобути науково-практичні знання та навички.

Поділитися посиланням: