Кафедра загальномедичних дисциплін та соціальної фармації

Контакти:
Адреса: 03039, Київ, вул. Фрометівська, 2 корпус № 4, ІІ поверх.
тел.:(044) 490-95-11
e-mail: [email protected] 

Кафедра загальномедичних дисциплін та соціальної фармації заснована у 2019 році і є загальноакадемічною кафедрою, яка забезпечує викладання освітніх компонент медико-біологічного та економіко-управлінського спрямування в Інституті медичних та фармацевтичних наук.

З моменту заснування і до 2020 року завідувачкою кафедри була Ніна Володимирівна Коляденко, доктор медичних наук доцент. У період 2020-2022 рр. кафедру очолювала Тетяна Ростиславівна Скибінська, кандидат біологічних наук, доцент. З 2022 року завідувачкою кафедри є Анжела Борисівна Ольховська, доктор фармацевтичних наук, доцент.

Освітній процес на кафедрі забезпечує професорсько-викладацький склад у кількості 24 осіб, серед яких 3 доктори наук та 14 кандидатів наук, доктор філософії, академік Міжнародної академії освіти і науки.

Відносний показник кількості викладачів основного складу з вченим ступенем становить 63 %. Серед основного професорсько-викладацького складу кафедри окремі науково-педагогічні працівники, окрім медичної та/або фармацевтичної освіти, мають другу вищу економічну, філологічну (англійська мова) освіту.

Колектив кафедри загальномедичних дисциплін та соціальної фармації спрямований на надання якісних освітніх послуг у галузі 22 Охорона здоров’я та орієнтований на сучасні світові й європейські стандарти підготовки лікарів та фармацевтів з урахуванням національних особливостей.

В освітній процес на кафедрі постійно впроваджуються сучасні підходи та форми викладання освітніх компонент, систематично проводяться лекції-диспути, майстер-класи, тренінги та семінари із залученням представників практичної медицини та фармації.

Напрями наукових досліджень кафедри спрямовані на реалізацію стратегічно важливих завдань соціальної політики країни, зокрема забезпечення якісної медичної та фармацевтичної допомоги й доступності ефективних лікарських засобів для усіх верств населення, зокрема удосконалення підходів до впровадження ефективних механізмів державного управління охороною здоров’я; експериментальне обґрунтування застосування окремих засобів в лікарській практиці при патологічних процесах; обґрунтування оптимізації профілактики та лікування  окремих нозологій; фармакологічна ефективність застосування окремих лікарських засобів; науково-практичне обґрунтування фармакоекономічних підходів до раціонального застосування окремих лікарських засобів; управління ризиками у галузі охорони здоров’я; соціальні аспекти формування та розвитку бренда на стоматологічному, фармацевтичному ринках галузі охорони здоров’я; теоретико-концептуальні засади соціально-відповідального маркетингу в системі лікарського забезпечення населення; теоретичні та науково-прикладні засади удосконалення маркетингових комунікацій у системі просування лікарських засобів та ін.

Важливою складовою науково-дослідної роботи кафедри загальномедичних дисциплін та соціальної фармації є студентське наукове товариство (СНТ), учасники якого здійснюють наукові дослідження за основними напрямками діяльності кафедри і беруть активну участь у конкурсах студентських наукових робіт, науково-практичних конференціях, семінарах.

Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри опубліковані в більше ніж у 400 наукових працях, з яких монографії, статті у фахових зарубіжних та вітчизняних журналах, у тому числі, що індексуються базами Scopus і Web of Science, тези доповідей на науково-практичних конференціях, форумах, конгресах науково-методичні рекомендації, інформаційні листи, патенти, авторські свідоцтва.

Наукові розробки професорсько-викладацького складу кафедри включено як нововведення до Переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для упровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я.

У 2018 році засновано науково-практичний журнал «Сучасна медицина, фармація та психологічне здоров'я». Ідея створення журналу належить доктору медичних наук, доценту, завідувачу кафедри медичної психології ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» Коляденко Ніні Володимирівні. Журнал  «Сучасна медицина, фармація та психологічне здоров'я» включено до Переліку наукових фахових видань України та присвоєно категорію «Б» за спеціальностями 225 Медична психологія та 226 Фармація, промислова фармація.

Співробітники кафедри загальномедичних дисциплін та соціальної фармації є членами:

 • European Society of Cataract & Refractive Surgeon.
 • International Academy of Pathology (IAP).
 • Neurootological and Eqilibriometric Society (NES).
 • International Brain Research Organization (IBRO).
 • Європейської асоціації нейрохірургів.
 • Європейської спілки онкологів (ESMO).
 • Європейсьої асоціаціі хірургів онкологів (ESSO).
 • Всеукраїнського альянсу катарактальних та рефракційних хірургів.
 • Всеукраїнської асоціації превентивної та антиейджинг медицини.
 • Всеукраїнскої асоціації ендоскопістов.
 • Асоціації дитячих офтальмологів та оптометристів України.
 • Національної психологічної асоціації України.
 • Всеукраїнського інституту клієнт-центрованої психотерапії.
 • Товариства офтальмологів України.
 • Української асоціації нейрохірургів.
 • Української спілки онкохірургів.
 • Української Асоціації Маркетингу.
 • Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти та ін.

За вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю співробітники кафедри загальномедичних дисциплін та соціальної фармації відзначені подяками, дипломами та почесними грамотами державного, регіонального, міського рівнів.

Поділитися посиланням: