Кафедра менеджменту

Завідувач кафедри – Червінська Любов Петрівна, доктор економічних наук, професор (корп.2, каб.21, вн.тел.12-56)

Заступником завідувача кафедри є Середюк Катерина Володимирівна, доктор філософії в галузі економіки, доцент (корп.2, каб.№21, вн.тел.12-56)

Контакти:

03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп, каб. 21

Телефон: +38 (044) 490-95-00, вн. 12-56

Завданням кафедри є підготовка фахівців у галузі знань 07«Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» за освітніми рівнями:

 • Бакалавр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітні програми «Менеджмент організацій», «Будівельний менеджмент», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Медичний та фармацевтичний менеджмент»);
 • Магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент організацій», «Будівельний менеджмент», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Медичний та фармацевтичний менеджмент») та за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (освітня програма «Адміністративний менеджмент»)

Історія

Кафедра менеджменту була створена в 2002 році. З 2003 по  2007 рік функціонувала як кафедра управління бізнесом, у вересні 2007 року її було перейменовано у кафедру менеджменту організацій, з січня 2015 року – у кафедру менеджменту організацій та логістики, а в 2016 року – у кафедру менеджменту та адміністрування. У 2018 році її знову було перейменовано на кафедру менеджменту.

На сьогодні кафедру очолює доктор економічних наук, професор Червінська Любов Петрівна. У 1991 р. здобула вчений ступінь кандидата економічних наук.

У 2003 р. захистила докторську дисертацію у м. Київ, (Інститут економіки НАН України).

Наукові розробки Червінської Л.П. присвячені використанню інноваційних технологій управління персоналом, мотивації персоналу, управлінню інноваційною діяльністю, соціальною відповідальністю бізнес-структур, якості навчання фахівців, кадровому потенціалу, соціальній політиці бізнесу, тощо.

Основні опубліковані праці:

1.Червінська Л.П. Управління інноваційною діяльністю персоналу. Монографія. 2014. КНЕУ. 194 с.

2.Червінська Л.П. Управління мотивацією персоналу. Монографія. КНЕУ 2015. 222 с.

3.Червінська Л.П. Економіка праці: навч.посіб. К.: Центр учбової літератури,. 2010. 288 с.

Навчальна робота

Навчально-методична робота є основним видом діяльності кафедри менеджменту. Її основні напрями - це проведення навчальних занять із студентами та організація навчально-методичного процесу.

За кафедрою менеджменту в 2019-2020 н.р. по Президентському університету МАУП  закріплено 172 навчальні дисципліни. Навчальні дисципліни, за якими проводиться навчальний процес, забезпечені робочими програмами, навчальними програмами, методичними рекомендаціями щодо організації самостійної роботи студентів.

Кафедра забезпечує проведення усіх видів навчальних занять, самостійну роботу студентів, методичне забезпечення, контроль засвоєння навчального матеріалу з навчальних дисциплін: «Менеджмент», «Основи менеджменту», «Історія менеджменту», «Основи менеджменту в охороні здоров’я», «Організаційно-правові засади в охороні здоров’я», «Медичний та фармацевтичний менеджмент», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Рекладма ЗЕД», «Управління бізнесом в зарубіжних країнах», «Основи інвестиційного менеджменту», «Економіка та фінансування охорони здоров’я», «Аналіз діяльності медичних установ», «Методи прийняття управлінських рішень», «Організаційна поведінка», «Медична техніка», «Соціальна медицина», «Медична статистика», «Технології виробництва послуг в охороні здоров’я», «Облік і звітність в охороні здоров’я», «Адміністративний менеджмент», «Адміністративна система», «Методика викладання менеджменту», «Концептуальні засади сучасного менеджменту», «Теоретичні засади державного управління», «Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності», «Управління інформаційними зв’язками», «Управління змістом робіт», «Теорія організацій», «Керівник адміністративної служби», «Техніка адміністративної діяльності», «Аудит та оцінювання управлінської діяльності» та ін.

Наукова діяльність кафедри менеджменту є невід’ємною складовою освітньої діяльності Академії і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної та практичної діяльності. На кафедрі проводиться значна робота по вихованню майбутніх фахівців, розвитку духовних і моральних якостей студентів, формуванню у них рис громадянської відповідальності та патріотизму, утвердження соціального оптимізму та впевненості у майбутнє. Особливості діяльності кафедри насамперед полягають у організіції науково-дослідної роботи. До пріоритетних завдань у галузі науково-дослідної діяльності кафедри належать: забезпечення єдності змісту навчальної діяльності кафедри з планами наукової діяльності; організації наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, студентських олімпіад, конкурсів науково-дослідних, курсових, дипломних робіт всіх учасників навчально-виховного процесу. Результати наукових досліджень за поточний рік впроваджуються у навчальний процес при підготовці фахівців з менеджменту у вигляді скоригованих навчальних планів, робочих навчальних програм і тестів, програм навчальних та виробничих практик, а також відповідної тематики курсових та дипломних робіт. За темою досліджень кафедри менеджменту та адміністрування проводиться науково-дослідна робота студентів, її результати схематично доповідаються на науково-практичних конференціях.

На кафедрі успішно діє студентський науковий гурток «Сучасний керівник організації», в якому щомісячно проводяться заняття зі студентами Академії.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво аспірантами, докторантами, науковою роботою студентів з підготовки доповідей на конференції, з підготовки до участі у Всеукраїнських Олімпіадах з фахових дисциплін. Постійно проводиться наукове керівництво докторантами кафедри.

Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджмент сформований з фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи.

У штаті кафедри працює 29 викладачів, серед них:

 • 5 доктори економічних наук;
 • 20 кандидати економічних наук;
 • 1 кандидат юридичних наук;
 • 2 доктори філософії в галузі економіки;
 • 1 доцент.

 • Червінська Любов Петрівна

  ПІБ

  Червінська Любов Петрівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  Доктор економічних наук, професор

  Науково-педагогічна діяльність

  34 роки

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  9 років

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  Дослідження за темою «Управління соціально-економічною ефективністю систем менеджменту підприємств»

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ДВНЗ Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана

  Сертифікат про підвищення кваліфікації 2017р. №553110-ЕРР-1-UA-EPPJMO-MODULE

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації 2021 р.
  ПК №00127522/004550-21

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1.Червінська Л.П.,Базилюк Б.Г. Управління персоналом в контексті соціальної відповідальності бізнесу.- Монографія. 2018.КНЕУ. 220 с.

  2.Червінська Л.П. Інноваційні практики соціальної відповідальності бізнесу // Гідна праця:імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія/ (А.М.Колот, В.М.Данюк, О.О.Герасименко та ін.); За наук. ред. д.е.н., проф. А.М.Колота.-К.:КНЕУ, 2017. С.448-463.

  3. Червинская Л, Червинская Т. Инновационные практики социально ответственных работодателей. ЧЕЛОВЕК – ОБЩЕСТВО – ЭКОНОМИКА , Польша, Zielona Góra, 2018р. С.67-77.

  4.Червінська Л.П. Особливості стимулювання раціоналізаторів: способи мотивації та законодавче регулювання. Управління якістю. №11(35). 2020. С.28-39. 

  5.Червінська Л.П. Проблематика змісту праці // Зб.наук.праць КНЕУ «Соціально-трудові відносини:теорія та практика»,  №1(13) - 2017- С.117-125.

  6.Червінська Л.П. Тіньові доходи та нелегальна зайнятість:причини, наслідки, шляхи подолання// Зб.наук.праць КНЕУ «Соціально-трудові відносини: теорія та практика»,   №2(13)2017- С.161-165).

  7.Червінська Л.П. Індивідуалізація матеріального стимулювання персоналу/ Соціально-трудові відносини: теорія і практика. Зб.наук.праць КНЕУ. №1(11)2016- С.74-80.

  8. Червінська Л.Екологізація бізнесу в контексті забезпечення якості продукції. Управління якістю, № 01. 2021. С.32-42.1.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  1. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.07 «Демографія,економіка праці, соціальна економіка і політика)» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (ДВНЗ Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана).

   

  2.Член спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економічна та управління національним господарством» та 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» (Центральноукраїнський національний технічний університет).

  Згорнути ↑
 • Буковинська Марія Петрівна

  ПІБ

  Буковинська Марія Петрівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  Доктор економічних наук, професор

  Науково-педагогічна діяльність

  44 роки

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  -

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  Дослідження за темою «Управління розвитком підприємств в умовах реформування соціально-економічних відносин»

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПП №00127522/2019 рік

  ПрАТ «ВНЗ» МАУП» Свідоцтво про підвищення кваліфікації 2019р. № 12СПВ 186835

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Буковинська М. П. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор розвитку бізнесу та суспільства [Електронний ресурс] / М. П. Буковинська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 5. - С. 8-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_5_4

  2. Буковинська М. П.  Дотримання стандартів соціальної відповідальності на підприємствах України [Електронний ресурс] / Н. Р. Валькович, М. П. Буковинська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2016. - Т. 22, № 6. - С. 100-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2016_22_6_14

  3. Буковинська М. П. Соціальна звітність як засіб дотримання стандартів корпоративної соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / М. П. Буковинська, О. О. Куксов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 3. - С. 52-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_3_8

  4. Буковинська М. П. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор розвитку бізнесу та суспільства / М. П. Буковинська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 5. - С. 8-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_5_4.

  5. Буковинська, М. П. Соціальні технології в управлінні сучасними корпораціями / М. П. Буковинська // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах– К.: НУХТ, 2015. – С. 16-17.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  1. Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом).

  Згорнути ↑
 • Середюк Катерина Володимирівна

  ПІБ

  Середюк Катерина Володимирівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  доктор філософії в галузі економіки, доцент

  Посада

  Заступник завідувача кафедри менеджменту

  Науково-педагогічна діяльність

  7 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 2015 рік закінчила курси підвищення кваліфікації "Практична підготовка бакалаврів з менеджменту".

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації

  ПК № 00187674/002018-15.

  1. 2018 рік - пройшла тренінгові навчання в рамках Комплексної програми підтримки та розвитку молоді на 2015-2020 роки «Молодь Київщини» за настурними напрямами:

  -громадянська освіта

  -проектний менеджмент

  -лідерство та комунікації.

  1. 19-20 грудня 2018 року пройшла навчання за програмою «Сучасні методи управління підприємством».

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Сертифікат ПК №00127522/0242-18

  20 грудня 2018 року.

  1. Липень 2019 року - U-inn 2.0: RELOAD Webinars – серія вебінарів з різної тематики про проектний менеджмент, штучний інтелект, ігрифікацію в рамках проекту “Громадянське суспільство для посилення демократії та прав людини”.
  2. Листопад 2019 року - “Іrpin Fundraising School” за підтримки Ірпінської міської ради .

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  1. Лютий 2019 року член робочої групи сформованої Міністерством молоді та спорту України щодо питань розвитку молодіжної інформаційної роботи та послуг, зокрема з міжнародною асоціацією EURODESK та Європейською агенцією з питань інформування та консультування молоді ERYICA.

  2. Травень 2019 року член Молодіжної ради при Київській обласній державній адміністрації.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Середюк К.В., Філіппов М.І.  Децентралізація доходів місцевих бюджетів України в умовах фінансово-економічної кризи// Міжнародна науково-практична конференція «Управління бізнесом в умовах глобальної нестабільності».- МАУП.-К:ДП «Вид.дім. «Персонал», 2015. - С.120-123.
  2. Середюк К.В. Вдосконалення механізму бізнес-планування діяльності підприємств України: організаційні аспекти// Міжнародна науково-практична конференція «Управління бізнесом в умовах глобальної нестабільності».- МАУП.-К:ДП «Вид.дім. «Персонал», 2015. - С.24-27.
  3. Середюк К.В Підвищення ефективності діяльності сільськогосподарсьх підприємств України// Всеукраїнська наукова-практична конференція «Проблеми модернізації України МАУП.-К:ДП «Вид.дім. «Персонал», 2017. - С.28-30.
  4. Середюк К.В. Бізнес-інкубатори, бізнес-ангели, краудфандінг як перспективи розвитку бізнесу в Україні// Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі”- МАУП.-К:ДП «Вид.дім. «Персонал», 2018- С.86-88
  5. Середюк К.В.  Методичні підходи до оцінки корпоративної соціальної відповідальності підприємств України // В кн..: Наукові праці МАУП - К.:МАУП, 2019.- С. 45-48.
  6. Середюк К.В. Теоретичні аспекти розвитку корпоративної соціальної відповідальності підприємств України // В кн..: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах Європейської інтеграції». - К.:МАУП, 13 листопада 2019.- С. 113-115.
  7. Середюк К.В., Олійник М.В. Подолання комунікативних бар’єрів на підприємствах // В кн..: Матеріали ХІ студентської наукової конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки України», - К.:МАУП, 28 травня 2019 р.- С.34.36.
  8. Середюк К.В., Мельник О.В. Роль українського документального продукту в контексті інвестиційної привабливості галузі кінематографії // В кн..: Матеріали звітної науково –практичної конференції «Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств (політичний, юридичний, економічний, соціальний, психологічний та управлінський аспекти)»». - К.:МАУП, 28 листопада 2019.- С.112-115.

  Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

  Посвідчення, щодо вільного володіння державною мовою.

  № ДМ-04/18-263

  18 квітня 2018 року

  Згорнути ↑
 • Дороховський Олександр Миколайович

  ПІБ

  Дороховський Олександр Миколайович

  Науковий ступінь/вчене звання

  Доктор економічних наук, доцент

  Посада

  Професор кафедри менеджменту

  Науково-педагогічна діяльність

  5 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  32 роки

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;

   

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації

  ПК № 00127522/003011-19.

  За програмою «Економіка»,

  27.02.2019 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Дороховський О.М.  Раціональне залучення та використання інвестицій для підприємств дорожнього господарства [Електронний ресурс] / О.М. Дороховський // Інвестиції: практика та досвід. - 2019. - № 9. - С. 5-9.

  2. Дороховський О.М. Ефективний діалог митниці та бізнесу – запорука розвитку держави та підприємництва / О.М. Дороховський // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. — 2015. — № 1 (4). —  С. 88–93.

  3. Дороховський О.М. Моделювання стратегії кадрової політики як чинника економічної безпеки підприємства / О.М. Дороховський // Бізнес-навігатор. —2015. — № 3(38). — С. 107-113

  4. Дороховський О.М. Психологічні аспекти організації праці менеджера / О.М. Дороховський // Наукові праці МАУП. – 2015. –№ 4(47). – С.36-41.

  5. Дороховський О.М. Методи оптимізації бізнес-процесів на підприємствах транспорту // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки" // Том 1 № 18, Херсонський державний університет, 2016. – С.125-137.

  6. Дороховський О.М., Головач Н.В. Напрями удосконалення кадрової політики медичних закладів // Проблеми модернізації Украни: [зб. наук. пр.] / МАУП: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Українське суспільство: контури інновацій», 30 березня 2017 р. / редкол.: М.Н. Курко (голова) [та ін..]. – 2017. – С. 72-75.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом).

  Згорнути ↑
 • Захарін Сергій Володимирович

  ПІБ

  Захарін Сергій Володимирович

  Науковий ступінь/вчене звання

  доктор економічних наук,

  старший науковий співробітник

  Посада

  професор  кафедри менеджменту

  Науково-педагогічна діяльність

  17 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Науково-дослідний інститут економічного розвитку,

   

  Сертифікат про підвищення кваліфікації № 053- 38806258,

   

   «Менедждмент та маркетинг. Економіка та управління підприємствами. Фінансовий менеджмент. Операційний менеджмент. Кадровий менеджмент та управління персоналом. Менеджмент в органах державної влади та управління. Опанування новітніх технологій викладання фахових дисциплін з економіки, менеджменту та фінансів. Законодавство України про вищу освіту. Організація дипломного проектування, переддипломної та виробничої практики здобувачів вищої освіти»

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  Керівник Громадської організації «Науково-дослідний інститут економічного розвитку»

  Член Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України

  Член Наукової ради з туризму і курортів при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Захарін С.В.Підготовка майбутніх менеджерів із використанням освітніх інновацій / Наукові розробки, передові технології, інновації [збірник наукових праць]. – К.: КНЛУ, 2014. – С. 163-165

  2. Захарін С.В. Активізація китайсько-українського економічного співробітництва на засадах стратегічного партнерства / С.В.Захарін, Лі Інін, Є.В.Смірнов // Економіка і управління. 2017. - № 1. – С.51-56.

  3. Захарин С.В. Методы и технологии стимулирования туризма в крупном промышленном городе (на примере г.Тяньцзинь, КНР) / С.В.Захарин, Ли Инин, А.Антонишин // Modern Science - Moderni Veda. - 2017. - № 7. – С. 86-90.

  4. Захарин С.В. Стратегическое партнерство Китая и Украины в контексте социального развития / С.В.Захарин, Ли Инин,  Ван Вэньцянь // Modern Science - Moderni Veda. - 2017. - № 2. – С. 59-63.

  5. Захарин С.В. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности в агропромышленном комплексе: опыт Китайской Народной Республики и перспективы его применения в Украине / С.В.Захарин, Ли Инин, Ван Вэньцянь // Modern Science - Moderni Veda. - 2018. - № 3. – С. 49-63.

  6. Захарін С.В. Організаційно-економічні чинники розвитку сфери туризму і курортів в Україні / С.В.Захарін // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм. – 2018. - № 2. – С. 57-66.

  7. Захарін С.В. Економічні та організаційні важелі підвищення результативності співробітництва Китайської Народної Республіки та України у сфері туризму / С.В.Захарін, Д.І.Коваленко / Інтернаука [електронне наукове видання]. – Електронний ресурс. – Доступний з: inter-nauka.com.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом).

  Згорнути ↑
 • Алієва-Барановська Віра Миколаївна

  ПІБ

  Алієва-Барановська Віра Миколаївна

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат юридичних наук

  Посада

  Професор кафедри менеджменту

  Науково-педагогічна діяльність

  12 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  12 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Вищий навчальний заклад ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації, ПК №00127522\002627-18, «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності сбєктів господарювання», 21.09.2018 р.

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Алієва-Барановська В.М. Про затвердження порядку державної реєстрації договорів комерційної концесії Митна справа. ‒ 2015. ‒ № 1(97). С. 290-298.Алієва-Барановська В.М. Другий цивільний кодекс СРСР. Форум права.  2015.  Вип. № 1. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/FP_index.htm_2015_1.pdf

  2.. Алієва-Барановська В.М. Організаційно-правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні [Текст] / В.М. Алієва-Барановська // Юридична Україна.  2017.  № 4.  С. 49-58.

  3. Vira Aliieva-Baranovska.  Experience of Foreign Countries Regarding Legal Regulation of the Foreign Economic Activities of Economic Entities [Тext]: Vira Aliieva-Baranovska :  /   –Science  and education a new dimension .,  2019.  №VII (32)?.  С. 64-75

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  Член спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями:

  12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  12.00.04- господарське право; господарсько-процесуальне право

  при Міжрегіональній академії управління персоналом

   

  Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  Центр перекладу та вивчення мов МАУП,

  курс навчання за програмою «Англійська мова як іноземна», що відповідає загальноприйнятому стандарту B2 (незалежний користувач з поглибленим рівнем знань),

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації,ПК №14

  18.11. 2019 р.

  Згорнути ↑
 • Сладкевич Володимир Петрович

  ПІБ

  Сладкевич Володимир Петрович

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук, доцент

  Посада

  Професор кафедри менеджменту

  Науково-педагогічна діяльність

  28 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  14 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Вища школа управління  ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «менеджмент», свідоцтво ПК № 00127522/003889-19,  30 жовтня 2019 р.

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Сладкевич В.П. Теоретичні аспекти розвитку персоналу / О.Я. Гугул, В.П. Сладкевич // Вісник Хмельницького національного університету. - №2. – 2015. –  С. 13-16.

  2. Сладкевич В.П. Характеристика моделей управління розвитком персоналу промислових підприємств / В.П. Сладкевич // Наукові праці МАУП. – 2015. - №4(47). – С. 13-19.

  3. Сладкевич В.П. Теоретичні аспекти розвитку персоналу / О.Я. Гугул, В.П. Сладкевич // Вісник Хмельницького національного університету. - №2. – 2015. –  С. 13-16.

  4. Сладкевич В. П. Механізм побудови HR-брендів у вітчизняній практиці // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. [наук. журнал]. – Тернопіль: Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 78 - 81.

  5. Сладкевич В.П. Характеристика моделей управління розвитком персоналу промислових підприємств / В.П. Сладкевич // Наукові праці МАУП. – 2015. - №4(47). – С. 13-19.

  6. Сладкевич В. П. Методологічні підходи до визначення ролі та змісту стратегічного управління //  Концептуальні засади формування менеджменту в Україні: [зб.наук.праць].- К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2015. – С. 16-20.

   

  Згорнути ↑
 • Тьорло Володимир Олександрович

  ПІБ

  Тьорло Володимир Олександрович

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, професор МКА

  Посада

  Професор кафедри менеджменту

  Науково-педагогічна діяльність

  52 роки

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  Дослідження за темою  «Екологічні проблеми розвитку господарства України».

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом”

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Психолого-педагогічні особливості мотивації студентів при вивченні економічних дисциплін»

  ПК  00127522/003890-19

  29.09.2018 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Тьорло В.О. Проблеми функціонування комерційних банків України за сучасних умов та шляхи їх вирішення / В.О. Тьорло , Р.О. Іщенко // Економіка і держава. — 2015 —№1. — С, 83-84.

  2. Тьорло В.О. Соціальний розвиток регіонів України.Вісник АПСВ — К.,2015 — №1 — С. 39-43

  3. Тьорло В.О. Періодизація та особливості регіональної політики на Українських землях у ХХ- на початку ХХІ ст.. Вісник АПСВ — К., 2017 — №2 — С.188-193

  4. Тьорло В.О. Теоретико-методологічна концепція раціонального розміщення продуктивних сил / М.Д. Пістун, В.О. Тьорло, В.К. Мезенцев // Економічна і соціальна географія // Міжвідомчний збірник — К., 2016 С. 5-17

  5. Тьорло В. О. Проблеми становлення зеленої економіки в Україні// Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. К., 2018.- С. 83 – 88./ В.О. Тьорло., В.В. Мірошниченко // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. К., 2018.- С. 83 – 88

  Згорнути ↑
 • Кобржицький Всеволод В’ячеславович

  ПІБ

  Кобржицький Всеволод В’ячеславович

  Науковий ступінь/вчене звання

  доктор філософії в галузі економіки

  Посада

  Професор кафедри менеджмент

  Науково-педагогічна діяльність

  18 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  26 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. ПрАТ «ВНЗ «МАУП», аспірантура без відриву від виробництва при кафедрі управління навчальним закладом, зак. листопад 2018 р.

  2. ПрАТ «ВНЗ «МАУП», перепідготовка за спеціальністю Програмне забезпечення систем. ДСП №000502 від26.04.2015 р.

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  постійно на рівні управління та консультування

  Розробки та патенти

  за останні 5 років немає

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Кобржицький В.В. Спеціальна освіта – найважливіший чинник підготовки менеджерів туристичної галузі // Проблеми модернізації України. [зб. наук. пр.]. - Вип. 1: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Модернізація України: проблеми та технології успішності (питання економіки, права, соціології, освіти і культури)”,  12 листоп. 2015 р./ редкол.: А.М. Подоляка (голова) [та ін.]. - К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2015. – 478 с. - С. 314-317.

  2 Кобржицький В.В. Північноамериканський досвід підготовки менеджерів з туризму з урахуванням релігійного чинника (проекція на українські реалії) / Українська держава і Церква: філософські, теологічні та практичні аспекти співпраці в інтересах людини [зб. наук. пр.]. - Матеріали наук.- практ. конф., 19 травня 2016 р./ редкол.: М.Н. Курко (голова) [та ін.]. - К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2016. - С. 226-231.

  3. Кобржицький В.В. Більше практики – краща підготовка майбутнього менеджера міжнародного туризму / Проблеми модернізації України: [зб. наук. пр.]. - Вип. 3: Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. “Європейський вимір реформування публічного управління в Україні”,  24 листопада 2016 р./ редкол.: М.Н. Курко (голова) [та ін.]. - К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2016. - С. 88-91.

  4. Кобржицький В. В. Оптимізація навчальних програм і планів підготовки майбутніх менеджерів міжнародного туризму / Проблеми модернізації України: [зб. наук. пр.]. - Вип. 4: Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. “Українське суспільство: контури інновацій”,  30 березня 2017 р./ редкол.: М.Н. Курко (голова) [та ін.]. - К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – 348 с. - С. 168-170.

  5. Кобржицький В.В. Формування наукової та професійної культури майбутніх менеджерів міжнародного туризму / Проблеми модернізації України: [зб. наук. пр.]. - Вип. 6: Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. “Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі”, 29 березня 2018 р./ редкол.: М.Н. Курко (голова) [та ін.]. - К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. – 158 с. - С. 144-146.

  Згорнути ↑

Науково-методична робота кафедри

Науково-педагогічний склад кафедри працює над темою: «Управління розвитком підприємств в умовах реформування соціально-економічних відносин» (2017-2022 рр.) під керівництвом доктора економічних наук, професора М.П. Буковинської. До наукової роботи залучаються студенти та слухачі, які здійснюють свої прикладні дослідження під керівництвом викладачів кафедри. Результати досліджень представлено на численних науково-практичних конференціях та семінарах. Практикується постійне проведення «Круглих столів» та  науково-практичних конференцій із залученням  крім викладачів кафедри, фахівців підприємств, організацій м. Києва.

Тема науково дослідної роботи кафедри "Управління соціально-економічною ефективністю систем менеджменту підприємств" номер реєстрації 0121U107812 від 01.02.2021

Відомі випускники

Жан Беленюк - народний депутат України фракція політичної партії Слуга Народу, український борець греко-римського стилю у ваговій категорії до 85 кг. Срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, дворазовий чемпіон світу. Чемпіон Європейських ігор 2019 року м. Мінськ. Заслужений майстер спорту України. Народний депутат Верховної ради України IX скликання з 2019 року.

Навчання у МАУП: Навчався за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом». Закінчив навчання у 2016 році.

Василь Вірастюк – український силач, володар титулів «Найсильніша людина України» (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) та «Найсильніша людина світу» (2004), а також актор. Член збірної України, яка виборола титул «Найсильніша нація світу» у 2003 та 2004 роках. Заслужений майстер спорту України.

Навчання у МАУП: Навчався за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом». Закінчив навчання у 2015 році.

Любарець Тетяна – керівник відділення № 768 м. Київ, АТ Укрсиббанк BNP Paribas Group. Навчання у МАУП: Навчалася за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом». Закінчила навчання у 2018 році.
Поділитися посиланням: