Кафедра менеджменту

Завідувач кафедри менеджменту - Каліна Ірина Іавнівна, доктор економічних наук, професор (корп.2, каб. 21)

Заступник завідувача кафедри - Середюк Катерина Володимирівна, доктор філософії в галузі економіки, доцент (корп.2, каб.№21)

Контакти:

03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп, каб. 21

Телефон: +38 (044) 490-95-00, вн. 12-56

Завданням кафедри є підготовка фахівців у галузі знань 07«Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» за освітніми рівнями:

 • Бакалавр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітні програми «Менеджмент організацій», «Медичний та фармацевтичний менеджмент»);
 • Магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітня програма «Медичний та фармацевтичний менеджмент»)

Історія

Кафедра менеджменту була створена в 2002 році. З 2003 по  2007 рік функціонувала як кафедра управління бізнесом, у вересні 2007 року її було перейменовано у кафедру менеджменту організацій, з січня 2015 року – у кафедру менеджменту організацій та логістики, а в 2016 року – у кафедру менеджменту та адміністрування. У 2018 році її знову було перейменовано на кафедру менеджменту.

На сьогодні кафедру очолює доктор економічних наук, професор Каліна Ірина Іванівна. У 2021 р. здобула вчений ступінь кандидата економічних наук.

У 2003 р. захистила докторську дисертацію у м. Київ, (Інститут економіки НАН України).

Наукові розробки Червінської Л.П. присвячені використанню інноваційних технологій управління персоналом, мотивації персоналу, управлінню інноваційною діяльністю, соціальною відповідальністю бізнес-структур, якості навчання фахівців, кадровому потенціалу, соціальній політиці бізнесу, тощо.

Навчальна робота

Навчально-методична робота є основним видом діяльності кафедри менеджменту. Її основні напрями - це проведення навчальних занять із студентами та організація навчально-методичного процесу.

За кафедрою менеджменту в 2019-2022 н.р. по Президентському університету МАУП  закріплено 172 навчальні дисципліни. Навчальні дисципліни, за якими проводиться навчальний процес, забезпечені робочими програмами, навчальними програмами, методичними рекомендаціями щодо організації самостійної роботи студентів.

Кафедра забезпечує проведення усіх видів навчальних занять, самостійну роботу студентів, методичне забезпечення, контроль засвоєння навчального матеріалу з навчальних дисциплін: «Менеджмент», «Основи менеджменту», «Історія менеджменту», «Основи менеджменту в охороні здоров’я», «Організаційно-правові засади в охороні здоров’я», «Медичний та фармацевтичний менеджмент», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Реклама ЗЕД», «Управління бізнесом в зарубіжних країнах», «Основи інвестиційного менеджменту», «Економіка та фінансування охорони здоров’я», «Аналіз діяльності медичних установ», «Методи прийняття управлінських рішень», «Організаційна поведінка», «Медична техніка», «Соціальна медицина», «Медична статистика», «Технології виробництва послуг в охороні здоров’я», «Облік і звітність в охороні здоров’я», «Адміністративний менеджмент», «Адміністративна система», «Методика викладання менеджменту», «Концептуальні засади сучасного менеджменту», «Теоретичні засади державного управління», «Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності», «Управління інформаційними зв’язками», «Управління змістом робіт», «Теорія організацій», «Керівник адміністративної служби», «Техніка адміністративної діяльності», «Аудит та оцінювання управлінської діяльності» та ін.

Наукова діяльність кафедри менеджменту є невід’ємною складовою освітньої діяльності Академії і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної та практичної діяльності. На кафедрі проводиться значна робота по вихованню майбутніх фахівців, розвитку духовних і моральних якостей студентів, формуванню у них рис громадянської відповідальності та патріотизму, утвердження соціального оптимізму та впевненості у майбутнє. Особливості діяльності кафедри насамперед полягають у організіції науково-дослідної роботи. До пріоритетних завдань у галузі науково-дослідної діяльності кафедри належать: забезпечення єдності змісту навчальної діяльності кафедри з планами наукової діяльності; організації наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, студентських олімпіад, конкурсів науково-дослідних, курсових, дипломних робіт всіх учасників навчально-виховного процесу. Результати наукових досліджень за поточний рік впроваджуються у навчальний процес при підготовці фахівців з менеджменту у вигляді скоригованих навчальних планів, робочих навчальних програм і тестів, програм навчальних та виробничих практик, а також відповідної тематики курсових та дипломних робіт. За темою досліджень кафедри менеджменту та адміністрування проводиться науково-дослідна робота студентів, її результати схематично доповідаються на науково-практичних конференціях.

На кафедрі успішно діє студентський науковий гурток «Бізнес-планування та створення стартапів», в якому щомісячно проводяться заняття зі студентами Академії.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво аспірантами, докторантами, науковою роботою студентів з підготовки доповідей на конференції, з підготовки до участі у Всеукраїнських Олімпіадах з фахових дисциплін та беруть участь у Всеукраїнських конкурсах.

Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджмент сформований з фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи.

У кафедри працює 12 викладачів, серед них:

 • 4 доктори економічних наук;
 • 85 кандидати економічних наук;
 • 1 кандидат юридичних наук;
 • 2 доктори філософії в галузі економіки;
 • 1 доцент.

 • КАЛІНА Ірина Іванівна

  КАЛІНА Ірина Іванівна доктор економічних наук, доцент.

  В.о. завідувача кафедри журналістики.

  Спеціаліст із інноваційної, маркетингової, рекламної  та цифровізаційної діяльності.

  Наукові публікації за такими напрямами: менеджменту, маркетингу та цифровізації.

  Народилася 31 липня 1985 року в Харківській області у родині службовця.

  Отримала освіту маркетолога в Національному авіаційному університеті. Після закінчення навчання працювала в Національному авіаційному університеті.

  Науково-педагогічна діяльність

  Досвід роботи у вищій школі – 14 років.

  Викладає навчальні дисципліни:

  • «Маркетинг ЗМІ»;
  • «Практика рекламної діяльності»;
  • «Маркетингові дослідження»;
  • «Практика PR-діяльності»;
  • «Теорія реклами».

  Автор наукових публікацій, серед яких 5 монографії, підручники, навчальні посібники, курси лекцій. 5 зарубіжні публікації в 4-ти країнах світу (Казахстан, Франція, Польща, США).

   

  Досвід іншої (не науково-педагогічної діяльності)

  Відділ управління маркетингом та реклами

   

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  Немає

   

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Довідка № 18-08-1/17 від 18.08.2017 р. про проходження стажування в ТОВ «Ровус» загальним обсягом 200 робочих годин.

  Довідка № 7-08-1/20 від 07.08.20 р. про проходження стажування в ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ПРОСКУРІВ» загальним обсягом 200 робочих годин.

  Свідоцтво ПК № 00127522/003885-19 від 30.10.2019 р. про підвищення кваліфікації в ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Тема: «Трансформація бізнес-трендів в умовах діджеталізації».

   

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  Наукове консультування з 2016 року. Приймає участь у розробці маркетингової стратегії на підприємстві ТОВ «ЄВРОСТРАТОС».

  Наукове консультування з 2018 року. Приймає участь у розробці рекламної стратегії на підприємстві ТОВ «Ровус».

   

  Розробки та патенти

  Немає

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

   

  Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

  1. Каліна І.І. Стратегія розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації: теорія, методологія, практика: Монографія. Житомир. ФОП Євенок О.О., 2020. 404 с.
  2. Каліна І.І. Оцінка ступеня діджеталізації національних агропідприємств. Журналістика, економіка, політика й нейропластичність мозку: колективна монографія [за наук. ред. О. Холода; автори: С.С. Бойко, І.І. Каліна, Г.Я. Холод, О.М. Холод й ін.]. К.: ВНЗ Інститут дизайну, архітектури та журналістики, 2020. С. 456-474.
  3. Управління змінами в умовах іннова-ційного розвитку: Петрова І.Л., Макаркіна Г.В., Терон І.В. та інші. Колективна монографія. Том 5. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 268 с.
  4. Управління економічним розвитком держави та суб’єктів господарювання: Денисенка М.П., Мігус І.П. та інші. / Колективна монографія. Черкаси: ТОВ «МАКЛАУТ» ‒ Черкаси, 2013. – 448 с.
  5. Перспективи стійкості функціонування та розвитку машинобудівної галузі в Україні / І.І. Каліна // Галузеві соціальні комунікації в журналістиці, політології, педагогіці й економіці: колективна монографія [за наук. ред. О. Холода; автори: А.А. Азоян, С.С. Бойко, І.І. Каліна й ін.]. ‒ К.: ВНЗ Інститут дизайну, архітектури та журналістики, 2019. ‒ С. 173-184.

   

  Наукові публікації у наукових виданнях, включених

  до переліку наукових фахових видань України

  1. Аналіз сучасних тенденцій розвитку рекламного ринку в Україні та світі // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць. К.: НАУ. ‒ 2012 – Вип. 35.
  2. Шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму управління формами власності об’єднаних підприємств // Вчені записки Університету КРОК. ‒ К.: КРОК. – 2013. – Вип. 33.
  3. Формування емоційної поведінки покупців на споживчому ринку // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць. ‒ К.: НАУ. ‒ 2013. –               Вип. 45 (120-127).
  4. Управління інноваційним процесом в Україні // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць. ‒ К.: НАУ. ‒ 2013 – Вип. 37.
  5. Сучасна парадигма інформаційного забезпечення маркетингу інновацій: Вчені записки Університету КРОК. ‒ К.: КРОК – 2013 – Вип. 34.
  6. Моделі підвищення комерціалізації інноваційної діяльності авіакомпаній                                     / Каліна І.І., Перебийніс І.М.: Вчені записки Університету КРОК. ‒ К.: КРОК. – 2014. – Вип. 37.
  7. Формування стратегії розвитку бренду міжнародної компанії у сфері харчової промисловості / Каліна І.І., Коченко К.А.: Вчені записки Університету КРОК. ‒ К.: КРОК. – 2014. – Вип. 38.
  8. Інноваційно-інвестиційний механізм розвитку некомерційної організації                                   / Шемеляк М.: Вчені за писки Університету КРОК. ‒ К.: КРОК. – 2014. – Вип. 38.
  9. Каліна І.І. Ідентифікація системи маркерів якості персоналу машинобудівних підприємств / І.І. Каліна // Вчені записки Університету КРОК. ‒ К.: КРОК. – 2017. – Вип. 36. ‒ С. 168-173.
  10. Каліна І.І. Детермінантно-теоретичні засади формулювання та розвитку поняття «цифрова економіка» в інформаційно-комунікаційному середовищі / І.І. Каліна // Вісник Одеського національного університету. Економіка: науковий журн. ‒ Том. 23. ‒ Вип. 5(70), 2018. ‒ С. 78-83.
  11. Каліна І.І. Трансформація бізнес-моделей аграрного сектору в умовах цифрової економіки. Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/73.pdf
  12. Каліна І.І. Методологічні основи розвитку цифровізації аграрного сектору в контексті стратегічних пріоритетів національної економіки. Ефективна економіка. 2018. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/62.pdf
  13. Каліна І.І. Дослідження сучасного стану аграрного сектору в умовах активізації бізнесу [Електронний ресурс] / І.І. Каліна // Приазовський економічний вісник. ‒ 2019. ‒ № 2(13). ‒ Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-13
  14. Каліна І.І. Вітчизняний та зарубіжний досвід цифровізації бізнес-процесів                        / І.І. Каліна // Регіональна економіка та управління: науково-практичний журн. ‒ 1(23) лютий 2019 р. ‒ С. 61-66.
  15. Каліна І.І. Сучасні тенденції діджеталізації економіки провідних країн світу                    / І.І. Каліна // Економічні студії: науково-практичний економічний журн. ‒ 1(23) березень 2019 р. ‒ 20-26.
   1. Каліна І.І. Тенденції розвитку цифрового маркетингу. Науковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту: щоквартальний збірник наукових праць.  № 4 (63) 2019 р.  С. 92-100.
   2. Каліна І.І. Трансформаційні тенденції розвитку інтеграції цифрових технологій. Наукові праці ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Серія: економічна.  Покровськ.  №1 (20), 2019 р.  С. 124-130.
   3. Каліна І.І. Інноваційні інструменти маркетингу в епоху цифровізації. Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. К.: Видавничий дім «Гельветика».  Вип. 6.1-1(56), 2019.  С. 188-194.
   4. Каліна І.І. Концепція побудови активізації аграрного підприємства в умовах цифрової економіки. Вчені записки Університету КРОК.  К.: КРОК.  2019.  Вип. 3(55).  С. 176-184.
   5. Каліна І.І. Концептуальні засади побудови цифровізації аграрного сектору. Ефективна економіка. 2019. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/84.pdf
   6. Каліна І.І. Методологічні аспекти дослідження розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації. Ефективна економіка. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2020/86.pdf

   

  Статті в зарубіжних виданнях за напрямом дослідження:

  1. Kalina I.I. Transformation of business models under conditions of new technological order. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (USA- Scopus SJR) – 2020. - VOLUME 12, 02-SPECIAL ISSUE. pp 550-561. Scopus
  2. Kalina I. I. Economic basis for the development of agricultural enterprises revitalization strategy. Вестник Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета.  Семей: КазГЮИУ.  2019.  №2(42).  С. 68-72.
  3. Kalina I.I. Digitalisierungsmöglichkeiten beim unternehmen und seine folgen. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (Warszawa, Polska).  2019.  № 9(49).  С. 42-49.
  4. Каліна І.І. Вплив цифровізаційної трансформації на можливості розвитку бізнесу в нових ринкових умовах. Virtus: Scientific journal.  2019.  № 36 – C. 229-232.
  5. Kalina I.I. Grundprinzipien der digitalisierung der ukrainischen wirtschaft. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (Warszawa, Polska).  2020.  № 1(53).  С. 18-22.

   

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  З 2016-2018 рр. член спеціалізованої Вченої ради шифр К 26.142.03 у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

   

  Інформація, що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  Свідоцтво В2

  Згорнути ↑
 • Середюк Катерина Володимирівна

  Середюк Катерина Володимирівна доктор філософії в галузі економіки, доцент.

  Заступник завідувача кафедри менеджменту ННІУЕБ, ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

  Магістр з економіки та управління бізнесом.

  Наукові публікації за такими напрямами: менеджмент, управління бізнесом, корпоративна соціальна відповідальність.

  Народилася 18 листопада 1991 року в Київській області, Поліського району.

  Отримала освіту менеджера в ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Після закінчення бакалаврату почала працювати в Академії.

   

  Науково-педагогічна діяльність

  Досвід роботи у вищій школі – 8 років.

  Викладає навчальні дисципліни:

  • «Вступ до спеціальності «Менеджмент»;
  • «Основи управління бізнесом»;
  • «Основи проєктного менеджменту»;
  • «Організація проєктування підприємств»;
  • «Управління медичним та фармацевтичним бізнесом».

  Автор наукових публікацій, курсів лекцій та розробник  екзаменаційних білетів та тестів спеціальності «Менеджмент».

   

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  Працюю над дисертацією, аспірант за спеціальністю 051 Економіка.

   

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Сертифікат ПК №00127522/0242-18 19-20 грудня 2018 року пройшла навчання за програмою «Сучасні методи управління підприємством». ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

  Свідоцтво ПК-К № 21-12\253 від 16.12.2021 р. про підвищення кваліфікації ВГО «Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій». Тема: «Лідери освітніх змін».

   

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  Лютий 2019 року членкиня робочої групи сформованої Міністерством молоді та спорту України щодо питань розвитку молодіжної інформаційної роботи та послуг, зокрема з міжнародною асоціацією EURODESK та Європейською агенцією з питань інформування та консультування молоді ERYICA.

  Травень 2019 – березень 2021 року членкиня Молодіжної ради при Київській обласній державній адміністрації.

   

  Розробки та патенти

  Немає

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

   

  Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

  Немає

   

  Наукові публікації у наукових виданнях, включених

  до переліку наукових фахових видань України

  1. Методичні підходи до оцінки корпоративної соціальної відповідальності підприємств України / К.В. Середюк, // Наукові праці МАУП.Серія Економічні науки /. – МАУП.-К:ДП «Вид.дім. «Персонал», 2019, вип.58(2), с.64-70

   

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  Немає

   

  Інформація, що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  Посвідчення, щодо вільного володіння державною мовою.

  № ДМ-04/18-263 - 18 квітня 2018 року.

  Згорнути ↑
 • Червінська Любов Петрівна

  ЧЕРВІНСЬКА Любов Петрівна доктор економічних наук, професор.

  Професор кафедри менеджменту.

  Спеціаліст із інноваційної та управлінської діяльності.

  Наукові публікації за такими напрямами: управління персоналом та економіка праці, інноваційної діяльності, соціальної відповідальності бізнесу, менеджменту.

  Народилася 21 травня 1957 року в Київській області у родині службовця.

  Отримала освіту інженера –технолога в Національному університеті харчових технологій та менеджера-економіста в Білоцерківському національному аграрному університеті. Після закінчення навчання працювала на виробництві економістом

   

  Науково-педагогічна діяльність

  Досвід роботи у вищій школі – 28 років.

  Викладає навчальні дисципліни:

  • «Менеджмент»;
  • «Основи підприємництва»;
  • «Мотивація персоналу»;
  • «Історія менеджменту»;

  Автор наукових публікацій, серед яких 9 монографії, підручники, навчальні посібники, курси лекцій. 6 зарубіжних публікацій в 4-ти країнах світу (Казахстан,  Польща, Росія, Білорусія).

   

  Досвід іншої (не науково-педагогічної діяльності)

  Планово-економічний відділ підприємства

   

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  Немає

   

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Свідоцтво ПраТ ВНЗ «МАУП» ПК 00127522/004550-21, тема: «Розвиток компетенції персоналу в умовах стратегічного управління» загальним обсягом 150 робочих годин.

  Сертифікат ПК № 000135-21 від 17.12.2021 р. про підвищення кваліфікації в ГО «РЕСУРС» за програмою «Управління освітніми інноваціями та проектами» загальним обсягом 180 робочих годин.

   

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  Немає

  Розробки та патенти

  Немає

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

   

  Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії

  1. Червінська Л.П.,Базилюк Б.Г .Управління молодіжною зайнятістю. Монографія.2019.КНЕУ. 220 с.

  2.Червінська Л.П.,Базилюк Б.Г. Управління персоналом в контексті соціальної відповідальності бізнесу. Монографія. 2018. КНЕУ. 220 с.

  3.Червінська Л.П. Інноваційні практики соціальної відповідальності бізнесу Гідна праця:імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія. А.М.Колот, В.М.Данюк, О.О.Герасименко та ін.; За наук. ред.. А.М.Колота. К.:КНЕУ, 2017.- 500 (4) С.(Червінська Л.П. 473-481).

  4. Любовь Червинская, Татьяна Червинская. Инновационные практики социально ответственных работодателей. ЧЕЛОВЕК – ОБЩЕСТВО – ЭКОНОМИКА. Коллективная монография. Польша, Zielona Góra, 2018р. с.423-439.

   

   

  Наукові публікації у наукових виданнях, включених

  до переліку наукових фахових видань України

              1.Червінська Л.П. Використання людського капіталу в контексті розвитку інновацій. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. зб. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного ун-ту ім..В.Стефаника, 2013. Вип..7. Т.1. С.163-168.

              2. Червінська Л.П. Еволюційні аспекти розвитку інноваційної діяльності персоналу. Формування  ринкової економіки. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток. Соціально-трудові відносини : теорія та практика. Зб. Наук. праць, інститут соціально-трудових відносин  КНЕУ. 2014. Т2. С. 561-569.

              3. Червінська Л.П. Використання людського капіталу в контексті розвитку інновацій. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник.Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного ун-ту ім..В.Стефаника, 2014. Вип..7.  Т.1. С.163-168.

              4.Червінська Л.П., Іваненко В.Ф. Ефективність альтернативних джерел енергії у тепличному господарстві. Продуктивність агропромислового виробництва. Наук.-практ.зб. № 24.2013. С-84-93.

              5.Червінська Л.П. До питання мотивації  в АПК. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. Зб.наук.праць КНЕУ. №2(8)2014. С.186-172.

              6.Червінська Л.П. Індивідуалізація матеріального стимулювання персоналу. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. Зб.наук.праць КНЕУ. №1(11)2016. С.74-80.

              7. Червінська Л.П. Особливості розвитку персоналу в умовах інноваційних змін .Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Зб.-наук. праць. К.: КНЕУ, 2015. №1 (9). С. 135-142.

              8.Червінська Л.П. Проблематика змісту праці. Зб.наук.праць КНЕУ «Соціально-трудові відносини:теорія та практика» К.: КНЕУ,  №1(13)2017- С.117-125.

              9.Червінська Л.П. Соціальні аспекти інноваційних процесів. Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально економічних систем в умовах трансформації економіки», 13-14 квітня 2017 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро, с.286-291.

        10.Червінська Л.П. Тіньові доходи та нелегальна зайнятість:причини, наслідки, шляхи подолання. Зб.наук.праць КНЕУ «Соціально-трудові відносини: теорія та практика»,  №2(13)2017. С.  56-62.

        11.Червінська Л.П., Червінська Т.М.Проблематика виробничої адаптації молоді. Збірник КНЕУ» Економіка і підприємництво», №40, 2018. С.67-72.

        12. Червінська Л.П. Міжнародна трудова міграція: особливості, наслідки для України. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти,  №2. 2018. С.90-101.

        13.Червінська Л.П. Зайнятість на цифрових платформах. Наукові записки національного університету «Острозька академія» Серія «Економіка», № 16(44), 2020, Науковий журнал (щоквартальник), Острог Видавництво Національного університету «Острозька академія», С.113-116.

        14.Якушик І.Д., Червінська Л.П., Червінська Т.М., Чумак О.В., Ковальський М.Р. Актуалізація позаекономічних чинників інформаційного суспільства. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Web of Science, 2021. С.147-159.

        15.Червінська Л. П., Якушик І. Д., Галаченко О. О. Регіональні аспекти інноваційного розвитку в Україні. Видавничий дім «Гельветика», 2021, Міжрегіональна академія управління персоналом, С.11-17.

        16.Червінська Л. П. Червінська Т. М.,Якушик І.,Галаченко О. Формування регіональної політики зайнятості в Україні.Економічні горизонти.1/16, 2021.С.65-72.

        17.Червінська Л.П., Червінська Т.М. Механізм публічного адміністрування у сфері розбудови соціальної відповідальності бізнесу. Наукові праці МАУП. Політичні науки та публічне управління.Видавничий дім Гельветика. Вип 1(60), 2021. С.61-71

        18.Червінська Л.П., Червінська Т.М., Буковинська МП. Тенденціїї розвитку інноваційних технологій менеджменту персоналу, Наукові праці МАУП, Економічні науки, №4(63). С.91-99.

        19. VIKTORIIA HARKAVA, OLHA KIBIK, VIKTORIYA TYTOK, NADIIA KLYM, LUBOV CHERVINSKAYA, SERGII VOIT. Economic security of the contru for stable development, Ad Alta, спецвипуск Вересень - 2021, С.156-162. Web of Science.

  2021р.

         20.Червінська Л.П. Зайнятість на цифрових платформах. Наукові записки національного університету «Острозька академія» Серія «Економіка», № 16(44), 2020, Науковий журнал (щоквартальник), Острог Видавництво Національного університету «Острозька академія», С.113-116.

        21.Червінська Л.П., Червінська Т.М., Буковинська МП. Тенденціїї розвитку інноваційних технологій менеджменту персоналу, Наукові праці МАУП, Економічні науки, 2022. №4(63). С.91-99.

  Статті в зарубіжних виданнях за напрямом дослідження:

              1. Любовь Червинская, Татьяна Червинская. Инновационные практики социально ответственных работодателей. ЧЕЛОВЕК – ОБЩЕСТВО – ЭКОНОМИКА. Коллективная монография Польша, Zielona Góra, 2018р. с.423-439.

              2.Червинская Л.П. Проблемы молодежной занятости. Труд в ХХ1 веке: Сборник материалов международной научно-практической конференции (20-22 апреля 2011 г., г.Москва). Том 1.- Тверь.Издательство «СФК- офис», 2011. С. 258-263.

              3.Червінська Л.П., Зоря Т.М. Єксплуатация  дешевого детского труда. Инновационное развитие єкономики России:региональное разнообразие: Шестая международная научная конференція, Москва МГУ им. М.В.Ломоносова; 17-19 апреля 2013г. Сб.ст. Т.2  М.: ТЕЙС, 2013. С.712-715.

              4.Червинская Л.П. Изменения рынка труда Украины / Материалы  Международной научно-практической конференции. Актуальные проблемы развития экономики и образования 2-3 июня 2016 г. Душанбе. Издательское предприятие «Ирфон» Министерства культуры республики Таджикистан. С.108-112 .

              5.Червінська Л.П., Червінська Т.М. Проблематика безопасности труда в Украине, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Академия труда и занятости (Воронежское региональное отделение), Ежегодной международной научно-практической конференции по проблемам социально-трудовых отношений «Инновационные доминанты социально-трудовой сферы: экономика и управление», посвященной 100-летию Воронежского государственного университета, 24 мая 2018 г.в г. Воронеж. С.128-142.

   

   

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

              2010-2022рр. член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.07 «Демографія,економіка праці, соціальна економіка і політика)» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (ДВНЗ Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана).

              2012-2022 рр. член спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економічна та управління національним господарством» та 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» (Центральноукраїнський національний технічний університет).

   

  Інформація, що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  Свідоцтво В2

  Згорнути ↑
 • Буковинська Марія Петрівна

  ПІБ

  Буковинська Марія Петрівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  Доктор економічних наук, професор

  Науково-педагогічна діяльність

  44 роки

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  -

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  Дослідження за темою «Управління розвитком підприємств в умовах реформування соціально-економічних відносин»

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПП №00127522/2019 рік

  ПрАТ «ВНЗ» МАУП» Свідоцтво про підвищення кваліфікації 2019р. № 12СПВ 186835

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Буковинська М. П. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор розвитку бізнесу та суспільства [Електронний ресурс] / М. П. Буковинська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 5. - С. 8-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_5_4

  2. Буковинська М. П.  Дотримання стандартів соціальної відповідальності на підприємствах України [Електронний ресурс] / Н. Р. Валькович, М. П. Буковинська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2016. - Т. 22, № 6. - С. 100-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2016_22_6_14

  3. Буковинська М. П. Соціальна звітність як засіб дотримання стандартів корпоративної соціальної відповідальності [Електронний ресурс] / М. П. Буковинська, О. О. Куксов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 3. - С. 52-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_3_8

  4. Буковинська М. П. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор розвитку бізнесу та суспільства / М. П. Буковинська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 5. - С. 8-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_5_4.

  5. Буковинська, М. П. Соціальні технології в управлінні сучасними корпораціями / М. П. Буковинська // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах– К.: НУХТ, 2015. – С. 16-17.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  1. Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом).

  Згорнути ↑
 • Дороховський Олександр Миколайович

  ПІБ

  Дороховський Олександр Миколайович

  Науковий ступінь/вчене звання

  Доктор економічних наук, доцент

  Посада

  Професор кафедри менеджменту

  Науково-педагогічна діяльність

  5 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  32 роки

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»;

   

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації

  ПК № 00127522/003011-19.

  За програмою «Економіка»,

  27.02.2019 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Дороховський О.М.  Раціональне залучення та використання інвестицій для підприємств дорожнього господарства [Електронний ресурс] / О.М. Дороховський // Інвестиції: практика та досвід. - 2019. - № 9. - С. 5-9.

  2. Дороховський О.М. Ефективний діалог митниці та бізнесу – запорука розвитку держави та підприємництва / О.М. Дороховський // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. — 2015. — № 1 (4). —  С. 88–93.

  3. Дороховський О.М. Моделювання стратегії кадрової політики як чинника економічної безпеки підприємства / О.М. Дороховський // Бізнес-навігатор. —2015. — № 3(38). — С. 107-113

  4. Дороховський О.М. Психологічні аспекти організації праці менеджера / О.М. Дороховський // Наукові праці МАУП. – 2015. –№ 4(47). – С.36-41.

  5. Дороховський О.М. Методи оптимізації бізнес-процесів на підприємствах транспорту // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки" // Том 1 № 18, Херсонський державний університет, 2016. – С.125-137.

  6. Дороховський О.М., Головач Н.В. Напрями удосконалення кадрової політики медичних закладів // Проблеми модернізації Украни: [зб. наук. пр.] / МАУП: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Українське суспільство: контури інновацій», 30 березня 2017 р. / редкол.: М.Н. Курко (голова) [та ін..]. – 2017. – С. 72-75.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом).

  Згорнути ↑
 • Захарін Сергій Володимирович

  ПІБ

  Захарін Сергій Володимирович

  Науковий ступінь/вчене звання

  доктор економічних наук,

  старший науковий співробітник

  Посада

  професор  кафедри менеджменту

  Науково-педагогічна діяльність

  17 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Науково-дослідний інститут економічного розвитку,

   

  Сертифікат про підвищення кваліфікації № 053- 38806258,

   

   «Менедждмент та маркетинг. Економіка та управління підприємствами. Фінансовий менеджмент. Операційний менеджмент. Кадровий менеджмент та управління персоналом. Менеджмент в органах державної влади та управління. Опанування новітніх технологій викладання фахових дисциплін з економіки, менеджменту та фінансів. Законодавство України про вищу освіту. Організація дипломного проектування, переддипломної та виробничої практики здобувачів вищої освіти»

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  Керівник Громадської організації «Науково-дослідний інститут економічного розвитку»

  Член Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України

  Член Наукової ради з туризму і курортів при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Захарін С.В.Підготовка майбутніх менеджерів із використанням освітніх інновацій / Наукові розробки, передові технології, інновації [збірник наукових праць]. – К.: КНЛУ, 2014. – С. 163-165

  2. Захарін С.В. Активізація китайсько-українського економічного співробітництва на засадах стратегічного партнерства / С.В.Захарін, Лі Інін, Є.В.Смірнов // Економіка і управління. 2017. - № 1. – С.51-56.

  3. Захарин С.В. Методы и технологии стимулирования туризма в крупном промышленном городе (на примере г.Тяньцзинь, КНР) / С.В.Захарин, Ли Инин, А.Антонишин // Modern Science - Moderni Veda. - 2017. - № 7. – С. 86-90.

  4. Захарин С.В. Стратегическое партнерство Китая и Украины в контексте социального развития / С.В.Захарин, Ли Инин,  Ван Вэньцянь // Modern Science - Moderni Veda. - 2017. - № 2. – С. 59-63.

  5. Захарин С.В. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности в агропромышленном комплексе: опыт Китайской Народной Республики и перспективы его применения в Украине / С.В.Захарин, Ли Инин, Ван Вэньцянь // Modern Science - Moderni Veda. - 2018. - № 3. – С. 49-63.

  6. Захарін С.В. Організаційно-економічні чинники розвитку сфери туризму і курортів в Україні / С.В.Захарін // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм. – 2018. - № 2. – С. 57-66.

  7. Захарін С.В. Економічні та організаційні важелі підвищення результативності співробітництва Китайської Народної Республіки та України у сфері туризму / С.В.Захарін, Д.І.Коваленко / Інтернаука [електронне наукове видання]. – Електронний ресурс. – Доступний з: inter-nauka.com.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом).

  Згорнути ↑
 • Алієва-Барановська Віра Миколаївна

  ПІБ

  Алієва-Барановська Віра Миколаївна

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат юридичних наук

  Посада

  Професор кафедри менеджменту

  Науково-педагогічна діяльність

  12 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  12 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Вищий навчальний заклад ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації, ПК №00127522\002627-18, «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності сбєктів господарювання», 21.09.2018 р.

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Алієва-Барановська В.М. Про затвердження порядку державної реєстрації договорів комерційної концесії Митна справа. ‒ 2015. ‒ № 1(97). С. 290-298.Алієва-Барановська В.М. Другий цивільний кодекс СРСР. Форум права.  2015.  Вип. № 1. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/FP_index.htm_2015_1.pdf

  2.. Алієва-Барановська В.М. Організаційно-правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні [Текст] / В.М. Алієва-Барановська // Юридична Україна.  2017.  № 4.  С. 49-58.

  3. Vira Aliieva-Baranovska.  Experience of Foreign Countries Regarding Legal Regulation of the Foreign Economic Activities of Economic Entities [Тext]: Vira Aliieva-Baranovska :  /   –Science  and education a new dimension .,  2019.  №VII (32)?.  С. 64-75

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  Член спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями:

  12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  12.00.04- господарське право; господарсько-процесуальне право

  при Міжрегіональній академії управління персоналом

   

  Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  Центр перекладу та вивчення мов МАУП,

  курс навчання за програмою «Англійська мова як іноземна», що відповідає загальноприйнятому стандарту B2 (незалежний користувач з поглибленим рівнем знань),

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації,ПК №14

  18.11. 2019 р.

  Згорнути ↑
 • Сладкевич Володимир Петрович

  ПІБ

  Сладкевич Володимир Петрович

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук, доцент

  Посада

  Професор кафедри менеджменту

  Науково-педагогічна діяльність

  28 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  14 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Вища школа управління  ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «менеджмент», свідоцтво ПК № 00127522/003889-19,  30 жовтня 2019 р.

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Сладкевич В.П. Теоретичні аспекти розвитку персоналу / О.Я. Гугул, В.П. Сладкевич // Вісник Хмельницького національного університету. - №2. – 2015. –  С. 13-16.

  2. Сладкевич В.П. Характеристика моделей управління розвитком персоналу промислових підприємств / В.П. Сладкевич // Наукові праці МАУП. – 2015. - №4(47). – С. 13-19.

  3. Сладкевич В.П. Теоретичні аспекти розвитку персоналу / О.Я. Гугул, В.П. Сладкевич // Вісник Хмельницького національного університету. - №2. – 2015. –  С. 13-16.

  4. Сладкевич В. П. Механізм побудови HR-брендів у вітчизняній практиці // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. [наук. журнал]. – Тернопіль: Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 78 - 81.

  5. Сладкевич В.П. Характеристика моделей управління розвитком персоналу промислових підприємств / В.П. Сладкевич // Наукові праці МАУП. – 2015. - №4(47). – С. 13-19.

  6. Сладкевич В. П. Методологічні підходи до визначення ролі та змісту стратегічного управління //  Концептуальні засади формування менеджменту в Україні: [зб.наук.праць].- К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2015. – С. 16-20.

   

  Згорнути ↑
 • Тьорло Володимир Олександрович

  ПІБ

  Тьорло Володимир Олександрович

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, професор МКА

  Посада

  Професор кафедри менеджменту

  Науково-педагогічна діяльність

  52 роки

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  Дослідження за темою  «Екологічні проблеми розвитку господарства України».

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом”

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Психолого-педагогічні особливості мотивації студентів при вивченні економічних дисциплін»

  ПК  00127522/003890-19

  29.09.2018 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Тьорло В.О. Проблеми функціонування комерційних банків України за сучасних умов та шляхи їх вирішення / В.О. Тьорло , Р.О. Іщенко // Економіка і держава. — 2015 —№1. — С, 83-84.

  2. Тьорло В.О. Соціальний розвиток регіонів України.Вісник АПСВ — К.,2015 — №1 — С. 39-43

  3. Тьорло В.О. Періодизація та особливості регіональної політики на Українських землях у ХХ- на початку ХХІ ст.. Вісник АПСВ — К., 2017 — №2 — С.188-193

  4. Тьорло В.О. Теоретико-методологічна концепція раціонального розміщення продуктивних сил / М.Д. Пістун, В.О. Тьорло, В.К. Мезенцев // Економічна і соціальна географія // Міжвідомчний збірник — К., 2016 С. 5-17

  5. Тьорло В. О. Проблеми становлення зеленої економіки в Україні// Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. К., 2018.- С. 83 – 88./ В.О. Тьорло., В.В. Мірошниченко // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. К., 2018.- С. 83 – 88

  Згорнути ↑
 • Кобржицький Всеволод В’ячеславович

  ПІБ

  Кобржицький Всеволод В’ячеславович

  Науковий ступінь/вчене звання

  доктор філософії в галузі економіки

  Посада

  Професор кафедри менеджмент

  Науково-педагогічна діяльність

  18 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  26 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. ПрАТ «ВНЗ «МАУП», аспірантура без відриву від виробництва при кафедрі управління навчальним закладом, зак. листопад 2018 р.

  2. ПрАТ «ВНЗ «МАУП», перепідготовка за спеціальністю Програмне забезпечення систем. ДСП №000502 від26.04.2015 р.

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  постійно на рівні управління та консультування

  Розробки та патенти

  за останні 5 років немає

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Кобржицький В.В. Спеціальна освіта – найважливіший чинник підготовки менеджерів туристичної галузі // Проблеми модернізації України. [зб. наук. пр.]. - Вип. 1: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Модернізація України: проблеми та технології успішності (питання економіки, права, соціології, освіти і культури)”,  12 листоп. 2015 р./ редкол.: А.М. Подоляка (голова) [та ін.]. - К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2015. – 478 с. - С. 314-317.

  2 Кобржицький В.В. Північноамериканський досвід підготовки менеджерів з туризму з урахуванням релігійного чинника (проекція на українські реалії) / Українська держава і Церква: філософські, теологічні та практичні аспекти співпраці в інтересах людини [зб. наук. пр.]. - Матеріали наук.- практ. конф., 19 травня 2016 р./ редкол.: М.Н. Курко (голова) [та ін.]. - К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2016. - С. 226-231.

  3. Кобржицький В.В. Більше практики – краща підготовка майбутнього менеджера міжнародного туризму / Проблеми модернізації України: [зб. наук. пр.]. - Вип. 3: Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. “Європейський вимір реформування публічного управління в Україні”,  24 листопада 2016 р./ редкол.: М.Н. Курко (голова) [та ін.]. - К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2016. - С. 88-91.

  4. Кобржицький В. В. Оптимізація навчальних програм і планів підготовки майбутніх менеджерів міжнародного туризму / Проблеми модернізації України: [зб. наук. пр.]. - Вип. 4: Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. “Українське суспільство: контури інновацій”,  30 березня 2017 р./ редкол.: М.Н. Курко (голова) [та ін.]. - К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – 348 с. - С. 168-170.

  5. Кобржицький В.В. Формування наукової та професійної культури майбутніх менеджерів міжнародного туризму / Проблеми модернізації України: [зб. наук. пр.]. - Вип. 6: Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. “Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі”, 29 березня 2018 р./ редкол.: М.Н. Курко (голова) [та ін.]. - К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. – 158 с. - С. 144-146.

  Згорнути ↑

Науково-методична робота кафедри

Науково-педагогічний склад кафедри працює над темою: «Формування підходів щодо управління соціальною відповідальністю у менеджменті персоналу» (2021-2024 рр.) під керівництвом доктора економічних наук, професора Л.П. Червінської. До наукової роботи залучаються студенти та слухачі, які здійснюють свої прикладні дослідження під керівництвом викладачів кафедри. Результати досліджень представлено на численних науково-практичних конференціях та семінарах. Практикується постійне проведення «Круглих столів» та  науково-практичних конференцій із залученням  крім викладачів кафедри, фахівців підприємств, організацій м. Києва.

Тема науково дослідної роботи кафедри "Управління соціально-економічною ефективністю систем менеджменту підприємств" номер реєстрації 0121U114724 від грудня 2021

Відомі випускники

Жан Беленюк - народний депутат України фракція політичної партії Слуга Народу, український борець греко-римського стилю у ваговій категорії до 85 кг. Срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, дворазовий чемпіон світу. Чемпіон Європейських ігор 2019 року м. Мінськ. Заслужений майстер спорту України. Народний депутат Верховної ради України IX скликання з 2019 року.

Навчання у МАУП: Навчався за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом». Закінчив навчання у 2016 році.

Василь Вірастюк – український силач, володар титулів «Найсильніша людина України» (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) та «Найсильніша людина світу» (2004), а також актор. Член збірної України, яка виборола титул «Найсильніша нація світу» у 2003 та 2004 роках. Заслужений майстер спорту України.

Навчання у МАУП: Навчався за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом». Закінчив навчання у 2015 році.

Любарець Тетяна – керівник відділення № 768 м. Київ, АТ Укрсиббанк BNP Paribas Group. Навчання у МАУП: Навчалася за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом». Закінчила навчання у 2018 році.
Поділитися посиланням: