Кафедра обліку і оподаткування

Завідувач кафедриКоваль Микова Іванович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, професор МКА, Заслужений економіст України (корп. 2, каб. 31, вн. тел. 12-07)

Заступник завідувача кафедриЦімошинська Оксана Валентинівна, кандидат економічних наук

(корп. 2, каб. №31, вн. тел. 12-07).

Контакти:

03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп, каб. 31

Телефон: +38 (044) 490-95-20, вн. 12-07

Завданням кафедри є підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітніми рівнями:

 • Бакалавр за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»;
 • Магістр за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

 

Науково-методична робота кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить наукову роботу в рамках загально-академічної тематики МАУП на 2021-2026 роки «Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і контролю в Україні». Результати досліджень представляються на численних науково-практичних конференціях та семінарах. Практикується постійне проведення «Круглих столів», науково-практичних конференцій із залученням викладачів кафедри, студентів, фахівців-практиків з питань удосконалення методики і організації ведення бухгалтерського обліку, аналізу і контролю (аудиту), системи оподаткування.

За результатами наукових досліджень у 2011-2021 роках науково-педагогічним складом кафедри опубліковано 42 наукові праці, з них 25 – статей та 20 – тез-доповідей на Міжнародних наукових, Всеукраїнських наукових та регіональних науково-практичних конференціях, а також видано більше десятка монографій, підручників і навчальних посібників.

Викладачі кафедри брали участь у більш як 20 науково-практичних конференціях.

За тематикою наукових досліджень кафедри також проводиться науково-дослідна робота студентів. Її результати знаходять відображення в дипломних роботах, доповідях на науково-практичних конференціях і семінарах.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно оновлює і вдосконалювати навчально-методичне забезпечення викладання фінансово-економічних дисциплін, впроваджує інноваційні технології навчання з метою підвищення якості навчання та конкурентоспроможності випускників спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Розроблено понад чотири десятки курсів лекцій з основних дисциплін кафедри та інше методичне забезпечення навчального процесу.

Працює науковий студентський гурток «Економічні знання» (керівник к.е.н., доцент Цімошинська О.В.), яка щомісячно проводить заняття із студентами ННІМЕФ.

На кафедрі проводять навчання і відповідну підготовку 5 аспірантів.

 

Навчальна робота

Завданням кафедри є сучасна підготовка бакалаврів та магістрів денної, дистанційної і заочної форм навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» з вивченням таких економічних дисциплін: «Вступ до спеціальності», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік I» та «Фінансовий облік II», «Бухгалтерський облік і аудит», «Аудит», «Методика і організація аудиту», «Міжнародні стандарти обліку і аудиту», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті», «Організація обліку», «Облік у бюджетних установах», «Облік у зарубіжних країнах», «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу», «Бухгалтерська експертиза», «Бухгалтерський облік і судова експертиза», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Внутрішньогосподарський (управлінський) облік», «Експертиза та аналіз державного бюджету», «Експертиза та оцінка майна», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Оцінка та експертиза нерухомого майна», «Теорія економічного аналізу», «Стратегічний аналіз», «Організація і методика економічного аналізу», «Економічний аналіз», «Звітність підприємств», «Контролінг», «Державний фінансовий контроль», «Комп’ютерні системи 1С: «Підприємство», «Методика викладання обліку і аудиту», «Комп’ютерні системи 1С: «Бухгалтерія», «Державний фінансовий контроль», «Стратегічний аналіз ЗЕД», «Управлінські інформаційні системи», «Внутрішньогосподарський контроль», «Комп’ютерний аудит», «Управління обліково-фінансовими процесами», «Моделювання фінансово-облікових процесів», «Облікова політика підприємства», «Організація виконання бюджету», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Податкова система», «Податковий менеджмент» та інших.

Кафедра обліку і оподаткування готує фахівців для ведення обліку та складання бухгалтерської, фінансової, податкової, управлінської, статистичної та спеціальної звітності, а також виконання фінансово-аналітичної роботи на підприємствах і організаціях різних форм власності, здійснення аудиторських перевірок, проведення експертизи бюджету на державному та регіональному рівнях та проведення аналізу з метою виявлення нераціонального використання бюджетних коштів; оптимізації системи оподаткування підприємств і організації, фізичних і юридичних осіб; бюджетного менеджменту фіскальних органів.

Можливим місцем роботи випускників спеціальності «Облік і оподаткування» можуть бути: вітчизняні та спільні підприємства, установи та організації всіх форм власності, філії та представництва міжнародних компаній; фінансові компанії (банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, державні і недержавні пенсійні фонди тощо); аудиторські компанії; фінансові інспекції; фондові та товарні біржі; органи державної виконавчої та законодавчої влади всіх рівнів; бюджетні установи; фіскальні органи; науково-дослідні інститути, навчальні заклади з економічної освіти, консультаційні центри тощо.

 

Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри обліку і оподаткування сформований з фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. На кафедрі працює 14 викладачів, з яких 3 мають науковий ступінь доктора економічних наук і 11 – науковий ступінь кандидата економічних наук (у тому числі 6 доцентів).

До викладання дисциплін також залучено 8 сумісників, з яких 2 має науковий ступінь доктора економічних наук і 6 – науковий ступінь кандидата економічних наук.

 • Коваль Микола Іванович

  ПІБ

  Коваль Микола Іванович

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, професор МКА, Заслужений економіст України

  Посада

  Завідувач кафедри обліку і оподаткування

  Науково-педагогічна діяльність

  38 років

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  2 навчальні посібники, 12 наукових праць

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. 1. Вища школа управління НМІМО ПрАТ «ВНЗ «МАУП»,Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ №154848, «Сучасні тенденції подальшого реформування системи бухгалтерського обліку в Україні», 07.09.2015 р.

  2.Вища школа господарська – Бидгощ, Польща. Диплом (свідоцтво) від 26.10.2020 р. про проходження стажування за 180 годинною програмою «Міжнародні гранти та дослідницькі проекти від ідеї до реалізації : практика, досвід, перспективи».

  3.Свідоцтво Pearson test of english general (CE F B2) B2/2020/05/28/250 від 28.05.2020 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Коваль М.І. Удосконалення обліку витрат виробництва підприємства та шляхи її скорочення в умовах економічної кризи: [Зб. Наук. пр.] /МАУП. Випуск 42. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2015. – С.43.
  2. Коваль М.І. Проблеми удосконалення контролю дебіторської заборгованості підприємства та шляхи її скорочення в умовах фінансової кризи: [Зб. Наук. пр.] /МАУП. Випуск 45. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2015. – С.77.
  3. Коваль М.І. Роль і значення обліку, аналізу і аудиту в системі економічної безпеки підприємства в умовах застосування інформаційних технологій: [Зб. Наук. пр.] /МАУП. К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2015. –– Випуск 46 (ІІІ-2015), – С.147-156.
  4. Коваль М.І,  Чеховська О.М. Реформування і розвиток бухгалтерського обліку в Україні: [Зб. Наук. пр.] /МАУП. К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2015. – вип.14: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку економіки України в умовах європейської інтеграції», 28 травня 2015р./ редкол.: А.М.Подоляка (голова) [ та ін.]. – 2015. – С. 127-131.
  5. Коваль М.І. Податкова проблема: очікування та реалії 2016 року/М.І. Коваль// Проблеми модернізації України: зб. Наук. Пр./МАУП – вип.3: Матеріали Міжнародної Наук.-практ. конф. «Правова держава та демократичне суспільство: фактори розвитку та взаємодії (м. Київ, 14 листопада 2016р.)/редкол.: М.Н. Курко (голова) – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016.– с.42-46

  6. Коваль М.І. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні в контексті його гармонізації з нормативами Європейського Союзу: Персонал. – К.: МАУП, 2019.

  7. Коваль М.І., Трифанюк Я.С. Заробітна плата: теоретичні основи, проблемні питання та шляхи їх вирішення: Персонал. – К.: МАУП, 2019.

  8.Mykola Ivanovych Koval 8 Anatolij Serhiiovych Bensar. «Determining Factors of Administrative and Managing Personnel of Enterprises and Organizations».Global journal of Managemen and Busines Research: Administration and Management. Volume 19 Issue 2 Version 1.0 Jear 2019. Publisher: Clobal Journals Online ISSN: 2249-45888, Print ISSN: 0975-5853 Міжнародні науково-метричні бази знань.

  9. Oleksii Hutsaliuk, Viktor Koval, Oksana Tsimoshynska, Mykola Koval, Hanna Skyba. Risk Management of Forming Enterprises Integration Corporate Strategy. TEM Journal. Volume 9, Issue 4, Pages 1514 ‐1523, ISSN 2217‐8309, DOI: 10.18421 / TEM94‐26, November 2020,( Scopus).

  Згорнути ↑
 • Цімошинська Оксана Валентинівна

  ПІБ

  Цімошинська Оксана Валентинівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук

  Посада

  Заступник завідувача кафедри обліку і оподаткування

  Науково-педагогічна діяльність

  21,5 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 189890. ПрАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ», 27 травня 2016р. 72 год.

  2. Отримала сертифікат про закінчення «Foreign Languages Institute of Warsaw Management University», який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою, що відповідає рівню В2, отриманий 28 травня 2020 року.

  3. Отримала диплом про проходження стажування у країні, що входить до країн ЄС: “European and Polish system of higher education: practice, experience, innovative learning methods”, University of Economy (Bydgoszcz, Poland), 2020/2021 Academic Year, 180 годин.

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  ТОВ «Міжрегіональна Інвестиційно-лізингова компанія», внутрішній аудитор

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Турбулентність інвестування проектів з будівництва та ремонту автомобільних доріг загального користування. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 5–10. (фахове видання)

  2. Оцінка ефективності механізму фінансування ремонту та розбудови доріг загального користування місцевого значення. Сталий розвиток економіки. 2018. № 3. С. 99–106.(фахове видання)

  3. Методика розрахунку концесійних платежів за brown-field- та green-field-проектами концесії автодоріг за ціннісно-орієнтованим підходом. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 94–98.(фахове видання)

  4. Фактори впливу на розмір плати за користування концесійними дорогами. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6841. (фахове видання)

  5. Бенчмаркінг освоєння коштів Державного дорожнього фонду в розрізі служб автомобільних доріг Укравтодору. Інноваційна економіка. 2019. № 1–2 (78). С. 142–149. (фахове видання)

  6. Organizational and economic mechanism of management of investment activities of road agricultural enterprises. Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. NR 4 (56). 2019. Р. 41–49.(фахове видання)

  7. Risk Management of Forming Enterprises Integration Corporate Strategy TEM Journal. Volume 9, Issue 4, Pages 1514‐1523, ISSN 2217‐8309, DOI: 10.18421/TEM94‐26, November 2020. Scopus.

  8. Впровадження інформаційних систем обліку. Економіка АПК- 2020. - №11 (313). - С. 74-80. (фахове видання)

  9. Investing in road construction infrastructure projects under public-private partnership in the form of concession

  Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2021. – 3(1) – V.2 – P. 184 – 192. – URL: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-2/184. Scopus.

  10. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні в контексті його гармонізації з нормативами Європейського Союзу (ЄС) Вісник Університету «Україна» - 2020. - №3 (30). -С. 37-44. (фахове видання)

  Згорнути ↑
 • Азізов Сисак Павлович

  ПІБ

  Азізов Сисак Павлович

  Науковий ступінь/вчене звання

  Доктор економічних наук, професор

  Посада

  Професор кафедри обліку і оподаткування

  Науково-педагогічна діяльність

  Понад 50  років. Під керівництвом професора Азізова С.П. захистили дисертації 17 осіб.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1.Загальна кількість опублікованих праць- 160, обсягом 382 др. арк., в т.ч. : підручників – 3, навч. посібн. – 5, монографій – 6, статей у наукових фахових виданнях – понад 100.

   

  Підвищення кваліфікації

  1.ННЦ «Інститут аграрної економіки», (м. Київ) за програмою «Ознайомлення з планами та методиками наукових досліджень і підготовки аспірантів». Свідоцтво 12 СПК № 882048, 2013 р.

  2.Сертифікат від 19 квітня 2018 року про проходження стажування за програмою «Управлінська наука, культура, мистецтво  та освіта в сучасному світі». Науково-дослідний інститут «Менеджмент соціокультурної діяльності» Київського національного університету культури і мистецтв.

  Згорнути ↑
 • Скиба Ганна Іванівна

  ПІБ

  Скиба Ганна Іванівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук

  Посада

  Доцент кафедри обліку і оподаткування

  Науково-педагогічна діяльність

  10 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. Вища школа управління НМІМО ПрАТ «ВНЗ «МАУП», Свідоцтво про підвищення кваліфікації  12 СПВ №189894, «Методика та організація бухгалтерського обліку розрахункових операцій на підприємстві», 27.05.2016 р.

  2. Київський навчальний центр «КУРСОР» Сертифікат, курс навчання: « Основи бухгалтерського обліку», «1С: Бухгалтерія 8.2», «Головний бухгалтер: фінансова та податкова звітність»,

  «Електронна звітність» 15.07.2016 р.

  3. Свідотство Level В2 №АМ100143 від 18.12.17р

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Скиба Г.І. Інтелектуальний потенціал, як важлива складова конкурентних переваг підприємства / Г.І. Скиба // Економічний дискурс: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2. (м. Кам’янець-Подільський) / відпов. ред. Н.В. Семенишина. – Тернопіль: Крок, 2014. – 363, С. 92 – 95.

  2. Скиба Г.І. Державне регулювання бухгалтерського обліку: стан та перспективи розвитку / Г.І. Скиба // Зб. тез та виступів. Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вимір реформування публічного управління в Україні». К.: МАУП, 2016.

  3. Скиба Г.І., Беженар І.М. Аспекти економічної безпеки аграрного підприємництва / Г.І. Скиба, І.М. Беженар // Персонал. К.: МАУП, 2016.

  4. Скиба Г.І., Державне регулювання бухгалтерського обліку: стан та перспективи розвитку / Г.І. Скиба // Проблеми модернізації України: [зб.наук.пр.] Випуск 3 / МАУП. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016 р., С. 133 – 135.

  5. Скиба Г.І., Роль бухгалтерського обліку в умовах інноваційної економіки / Г.І. Скиба // Проблеми модернізації України: [зб.наук.пр.] Випуск 4 / МАУП. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2017 р., С. 232 – 234.

  6. Скиба Г.І., Сучасний стан підвищення кваліфікації працівників бухгалтерії як вагомий фактор їх психічного пристосування до умов сучасної економіки / Г.І. Скиба // Проблеми модернізації України: [зб.наук.пр.] Випуск 5 / МАУП. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2017 р., С. 302 – 305.

  7. Скиба Г.А., Цімошинська О.В., Беженар І.М. Впровадження інформаційних систем обліку. Економіка АПК. 2020. №11 (313). С. 74-79.

  8. Oleksii Hutsaliuk, Viktor Koval, Oksana Tsimoshynska, Mykola Koval, Hanna Skyba. Risk Management of Forming Enterprises Integration Corporate Strategy. TEM Journal. Volume 9, Issue 4, Pages 1514 ‐1523, ISSN 2217‐8309, DOI: 10.18421 / TEM94‐26, November 2020.

  Згорнути ↑
 • Якушик Іван Давидович

  ПІБ

  Якушик Іван Давидович

  Науковий ступінь/вчене звання

  Доктор економічних наук, професор

  Посада

  Професор кафедри обліку і оподаткування, Директор ННІМЕФ ПрАТ «ВНЗ«МАУП»

  Науково-педагогічна діяльність

  Понад 38 років

  Співпраця з підприємствами

  Працював на різних посадах у вищих навчальних закладах (асистент, доцент, завідувач кафедри). Керував Науково-дослідним центром з проблем оподаткування. Був директором Департаменту податкової політики та макроекономічного прогнозування, Департаменту податкової політики та доходів бюджету, директором Департаменту фінансової статистики та аналізу бюджету, методології бухгалтерського обліку та контролю Міністерства фінансів України. Був заступником керівника Головного контрольного управління Адміністрації Президента України. Керував Департаментом бюджету та фінансового моніторингу Міністерства оборони України. Працював директором Навчального центру Державного комітету фінансового моніторингу. Завідував кафедрами міжнародних фінансів, міжнародної економіки, фінансів та фінансово-економічної безпеки, керував фінансово-економічним факультетом, фінансово-економічним інститутом Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Міністерства фінансів України та Міністерства освіти та науки України. В даний час Директор навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  Автор понад 150 наукових, навчально-методичних публікацій, в тому числі підручники та навчальні посібники з грифом МОН - «Податкові системи зарубіжних країн», «Податки в країнах світу», «Фінанси малого та середнього бізнесу», «Міжнародна економіка» для студентів ВНЗ напряму підготовки «Міжнародна економіка», «Міжнародна економіка» для студентів ВНЗ усіх напрямів підготовки, «Міжнародні фінанси», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Адміністративно-правове забезпечення економічної безпеки підприємств». Монографії, видані в останні роки: «Бюджетна політика», «Фінанси домогосподарств» та колективні монографії «Information systems and innovative technologies in project and program management» та «Intelligent computer-integrated information technology in project and program management».

  Згорнути ↑
 • Кришталь Галина Олександрівна

  ПІБ

  Кришталь Галина Олександрівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  доктор економічних наук

  Посада

  Доцент кафедри обліку і оподаткування

  Науково-педагогічна діяльність

  19,5 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. Отримала диплом про проходження стажування у країні, що входить до країн ЄС: “European and Polish system of higher education: practice, experience, innovative learning methods”, University of Economy (Bydgoszcz, Poland), 2020/2021 Academic Year, 180 годин.

  2. Отримала сертифікат про закінчення «Foreign Languages Institute of Warsaw Management University», який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою, що відповідає рівню В2, отриманий у травні 2020 року.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. O. Tsimoshynska, M. Koval, L. Filipishyna, H.Kryshtal. Investing in road construction infrastructure projects under public-private partnership in the form of concession. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2021. – 3(1) – V.2 – P. 184 – 192. – URL: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-2/184. Scopus.

  2. H. Kryshtal, M. Bodretskyi, M. Koval, H. Skyba. Accounting as an integral part of financial and economic assessment of business entities. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2021. – 5(1) – V.3/ - P. 162-166 – URL: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/162. Scopus.

  3. Т.В. Капелюшна, О.О. Ващенко, Кришталь Г.О. Огляд та аналіз роз-витку ринку державних боргових цінних паперів в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 4. (фахове видання) URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8811

  4. Г.О. Кришталь, Г.А.  Дмитренко, І.І. Каліна. Залучення іноземних інвестицій в національну економіку держави. Наукові праці МАУП". – 2021.  - №2 (61)   (фахове видання)

  5. V. Zalizko,  P. Kukhta, H.Kryshtal. State Support for Innovative Development and Crediting of Enterprises in the Agricultural Sector of Ukraine. Security Management of the XXI Century: National and Geopolitical Aspects. Issue 3 : Collective Monograph / In edition I. Markina, Doctor of Economic Sciences, Professor. Prague : Nemoros s.r.o., 2021. - Pp. 136–142. (фахове видання)

  6. H.O. Kryshtal. Foreign experience of state regulation of the banking sector in providing socio-economic development of the country. Моделювання регіональної економіки. 2018. - №1 (31). - С. 374-381 (фахове видання)

  7. Г.О. Кришталь. Державне регулювання діяльності банківського сектору: історична ретроспектива. Моделювання регіональної економіки. - 2018. - №2 (32). - С. 218-226 (фахове видання)

  8. Г.О. Кришталь, Д.М. Новиков. Державне регулювання банківського сектору в забезпеченні соціально-економічного розвитку України: міжнародні концепції. Моделювання регіональної економіки. - 2019. - №.1 (33). - С. 52-59 (фахове видання)

  9. Г.О. Кришталь. Вплив теорії асиметрії інформації на взаємодію державного регулятора з банківським сектором. Економіка і управління. 2019. №3. С. 100-106 (фахове видання)

  10. Г.О. Кришталь. Синергетичний ефект у поєднанні діяльності банківського сектору та соціально-економічного розвитку. Економіка і управління. 2019. №4. С. 76-81 (фахове видання)

  11. Г.О. Кришталь. Банківська діяльність у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни. Бізнес-навігатор. - 2019. - № 6.1 (56). - С. 143-147 (фахове видання)

  12. Г.О. Кришталь. Механізм державного регулювання діяльності економічного та банківського сектора. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. - 2019. - №25. - С. 277-284 (фахове видання)

  13. Г.О. Кришталь.  Принципи роботи банківського сектора в забезпеченні соціально-економічного розвитку країни. Вчені записки Університету «КРОК». - 2019. - №4 (56). - С. 60-63 (фахове видання)

  14. H.Kryshtal, Kapeliushna T. Synergy of the banking sector and socio-economic under the influence of the state regulator. Підприємництво та інновації. - 2019. - №9. - С. 147-151 (фахове видання)

  15. H.Kryshtal. Effectiveness of government regulation of the banking sector: assessment and rating of banks. Механізм регулювання економіки. - 2019. - №4. - С. 85-95 (фахове видання)

  16. H.Kryshtal. Interaction of the state regulator, banking institutions and real economic sectors: conceptual features. The Baltic scientific journals «BLACK SEA». - Tallinn. - 2018. - Volume 41. ISSUE 03. - P. 7-12 (фахове видання)

  17. H.Kryshtal. Interaction of the state regulator, banking institutions and real economic sectors under the primary of the information asymmetry theory. Southern Caucasus scientific journals «THE CAUCASUS». - Georgia, Tbilisi. - 2018. - Volume 25. ISSUE 04. - P. 54-58 (фахове видання)

  18. Г.О. Кришталь.  Застосування структурної моделі для оцінки сукупного фінансового ризику комерційних банків. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2016. - №1 (178). - С. 11-18 (фахове видання)

  19. H.Kryshtal. Modeling of the interaction of the state regulator, banking institutions and real economic sector with the aim achieving positive macroeconomic effects. Scientific journal «Economics and Finance». - Ukraine. - 2018. - №5. - P. 39-44 (фахове видання)

  20. H.Kryshtal. Conceptual approaches to forming the directions of the development of system synergy of the state regulator, economic sector and the banking system. Scientific journal «Economics and Finance». Ukraine. 2019. №3. P. 59-65 (фахове видання)

  21. Г.О. Кришталь.  Механізм та інструменти партнерства з боку держави у взаємодії з банківським сектором. Журнал Київського інституту банківської справи «Економіка: теорія та практика». - 2016. - №1 (7). - С. 54-61(фахове видання)

  22. Г.О. Кришталь.  Моделі оцінки сукупного ризику та актуальні напрями їх розвитку. Банківська справа. 2017. №1 (142). С. 42-51 (фахове видання)

  23. Г.О. Кришталь.  Вибір методу розрахунку міри сукупного фінансового ризику. Банківська справа. 2016. №3 (140). С. 48-57 (фахове видання)

  Згорнути ↑

Крім вищезазначених, на кафедрі працюють:

 1. Давиденко Кароліна Дмитрівна – фахівець кафедри;
 2. Жила Ірина Валеріївна – кандидат економ. наук, доцент;
 3. Миронюк Одарка Василівна – кандидат економ. наук, доцент;
 4. Братусь Ганна Анатоліївна – доктор економ. наук, доцент, професор МКА;
 5. Карбовська Любов Олександрівна – кандидат економ. наук, професор МКА;
 6. Філіна Ганна Ісаївна – кандидат економ. наук, професор МКА;
 7. Волков Дмитро Олександрович – кандидат економ. наук , доцент;
 8. Котляров Валерій Олександрович – кандидат економ. наук, доцент;
 9. Жила Валерій Григорович - кандидат економ. наук, доцент, професор кафедри;
 10. Матюха Микола Миколайович – кандидат економ. наук, доцент.
Поділитися посиланням: