Кафедра управління персоналом та економіки праці

Завідувач кафедри - Дмитренко Геннадій Анатолійович, доктор економічних наук, професор МКА.

(корп. 2, каб. №34, вн. тел. 15-14)

Заступник завідувача кафедри – Згалат-Лозинська Любов Олександрівна, доктор економічних наук, професор МКА.

(корп.2, каб.34, вн.тел.15-14)
Контакти:

03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп, каб. 34

Телефон: +38 (044) 490-95-00, вн. 15-14

Завданням кафедри є підготовка фахівців у галузі знань 05«Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності  051 «Економіка» за освітніми рівнями:

 • Бакалавр зі спеціальності 051 «Економіка» (освітні програми «Управління персоналом та економіка праці», «Економіка праці», «Міжнародна економіка та управління персоналом»);
 • Магістр зі спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійні програми «Управління персоналом та економіка праці», «Міжнародна економіка та управління персоналом»);
 • Доктор філософії зі спеціальності  051 «Економіка».

 

Мета діяльності кафедри полягає у формуванні у студентів сучасних знань, вмінь та навичок щодо ефективного управління людськими ресурсами та розвиток лідерських здібностей у майбутніх керівників підприємств, організацій та установ усіх видів економічної діяльності та форм власності.

Кафедра здійснює підготовку фахівців, які успішно працюють у відділах управління персоналом, планово-економічних відділах підприємств, організацій (установ) різної галузевої приналежності, як вітчизняних, так і закордонних; рекрутингових, аутсорсингових агентствах, а також в державних органах виконавчої влади, установах, що здійснюють діяльність в сфері управління, регулювання та контролю соціально-трудових відносин та соціального захисту населення, зокрема, Державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України, також організаціях, що здійснюють наукову діяльність в сфері праці, зайнятості, демографії, соціального захисту населення, закладах вищої освіти.

 

Можливим місцем роботи випускників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» за освітніми програмами «Управління персоналом та економіка праці», «Міжнародна економіка та управління персоналом», «Економіка праці» можуть бути: Заступник начальника відділу кадрів, старший інспектор відділу кадрів; Менеджер з персоналу (середня ланка), планування кар’єри і розвитку персоналу; Економіст у планово-виробничому відділі, який займається плануванням і прогнозуванням трудових показників; Економіст у відділі праці і заробітної плати; HR-метрик, HR-бізнес-тренер; HR-консультант; Коуч; Рекрутер; Менеджер з забезпечення та використання персоналу; Організатор по роботі з персоналом; Адміністратор; Фахівець з маркетингу персоналу; Фахівець з професійної адаптації; Інспектор з кадрів; Інженер, технік з організації і нормування праці; Інженер з підготовки кадрів, з профадаптації; Фахівець  з ергономіки; Інспектор з питань охорони праці; Центри підбору персоналу і служб зайнятості (розробка систем підбору, оцінки та адаптації персоналу); Економіст – демограф, економіст – статистик; Фахівець з інвестування персоналу;  Фахівець по компенсаціям та пільгам; Експерт з регулювання трудових відносин; Фахівець з кадрового аудиту; Фахівець з вирішення конфліктів; Економіст з праці і підвищення кваліфікації; Профконсультант; Фахівець з питань зайнятості, аналізу ринку праці,  найму робочої сили; Помічник керівника підприємства; Організатор діловодства;  Технік з планування; Технік з нормування праці; Хронометражист; Інспектор з призначення, виплати пенсій;  Інспектор з соціальної допомоги та ін.

Бакалавр зі спеціальності 051 «Економіка» за освітніми програмами «Управління персоналом та економіка праці», «Міжнародна економіка та управління персоналом», «Економіка праці»  приймає участь в проведенні розрахунків потреб організації (установи) в персоналі, в оцінюванні персоналу, здійснює нормування праці на підприємстві, організовує групи з підвищення кваліфікації персоналу, дає пропозиції щодо розстановки кадрів, удосконалює систему оплати і стимулювання праці.

Можливим місцем роботи випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» за освітніми програмами «Управління персоналом та економіка праці», «Міжнародна економіка та управління персоналом» можуть бути: HR директор; Менеджер з розробки систем управління; Начальник відділу кадрів; Заступник начальника департаменту (відділу) управління персоналом; Заступник директора з кадрових питань та побуту; Начальник / Заступник начальника відділу організації праці та заробітної плати, Заступник начальника відділу підготовки кадрів,  Заступник начальника відділу соціального розвитку, Завідувач бюро перепусток, Заступник начальника лабораторії соціології та психофізіології праці, Завідувач лабораторії наукової організації праці  та управління виробництвом, Головний спеціаліст державної служби (в органах виконавчої влади сфери соціально-трудових відносин); Керівник виробничої практики; Науковий співробітник в галузі праці та зайнятості, соціального захисту населення; Головний економіст – демограф, Головний економіст – статистик, Головний економіст з праці;  Асистент кафедри у ЗВО; Головний інженер з організації та нормування праці;  Інженер з підготовки кадрів, з профадаптації; Профконсультант;  Фахівець з питань зайнятості /  аналізу ринку праці; Експерт з умов праці та ін.

Магістр зі спеціальності 051 «Економіка» за освітніми програмами «Управління персоналом та економіка праці», «Міжнародна економіка та управління персоналом» може працювати на керівних посадах підрозділів кадрів і трудових відносин усіх галузей економіки організацій (установ) як вітчизняних, так і закордонних; менеджера з дослідження міжнародного ринку праці та вивчення суспільної думки, фахівця в галузі праці та зайнятості, на посаді наукового співробітника в сфері праці, зайнятості, соціального захисту населення; керівника підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання, викладача вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, на посадах професіоналів в галузі соціального захисту населення, центрів зайнятості, пенсійного фонду.

Історія

Кафедру управління персоналом було створено для забезпечення підготовки фахівців з управління трудовими ресурсами у 1996 р.

Натепер завданням випускової кафедри управління персоналом та економіки праці є підготовка здобувачів вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка», що здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) рівнями вищої освіти,  які навчаються за денною, заочною та дистанційною формами навчання, а також за та третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти.

З 2017 року завідувачем кафедри є доктор економічних наук, Заслужений працівник освіти, професор Дмитренко Геннадій Анатолійович. Він є автором цілої низки наукових та навчально-методичних матеріалів. Має досвід наукової, керівної та викладацької роботи понад 34 роки. Є автором більш ніж 300 публікацій, у т. ч. монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей та методичних розробок.

1987-1993 рр.,  Всесоюзний інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів меліорації і водного господарства, завідувач кафедри управління;

1993-1996 рр., Інститут стратегічних досліджень освіти України, завідувач сектором;

1996-1998 рр., Академія керівних кадрів освіти, завідувач кафедри управління;

1998-2002 рр., завідувач кафедри управління персоналом;

2002-2015 рр, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, завідувач кафедри економіки та управління персоналом;

2015-2018 рр. ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», професор  кафедри управління персоналом та економіки праці;

2018 р. – по теперішній час

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці

 

Коло наукових інтересів Геннадія Анатолійовича Дмитренка пов’язано з обґрунтуванням Нового управлінського курсу для України, ідеологічною основою якого стає еколюдиноцентризм. Його стрижнем є всебічне сприяння самореалізації особистості впродовж життя у гармонії з природним середовищем, тобто у рамках загальнолюдської моралі і національної свідомості.

Г. А. Дмитренко визначає, що Новий управлінський курс має триєдиний напрям. Перший напрям – це чітка орієнтація системи державного управління на підвищення якості життя громадян та формування зовнішнього позитивного іміджу країни. Другий – це перехід органів влади й інших державних структур на культуру цільового управління за кінцевими результатами, що буде сприяти підвищенню соціальної відповідальності і зниженню корупції. Третій – це модернізація всієї системи освіти як фундаменту масштабної реформи саме в контексті переходу на культуру цільового управління дошкільних, шкільних, професійних навчальних закладів. 

Науковий керівник науково-дослідної роботи (НДР) «Стратегія і технології формування конкурентоздатного людського капіталу в системі освіти як головного фактору розвитку вітчизняної економіки», 2021-2025 рр., Державний реєстраційний номер: 0121U107901

Відповідальний виконавець НДР «Економічний механізм збереження та розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки», 2018-2020 рр., Державний реєстраційний номер: 0118U002244

Член спеціалізована Вченої ради Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

 

Колектив кафедри під керівництвом Г. А. Дмитренка займає активну громадську позицію та займається науково-практичною роботою у напрямі формування та розвитку громадянського суспільства, людиноцентричного управління, поглиблення демократії в українському суспільстві, розвитку системи освіти шляхом участі в організованих Громадськими радами, Громадськими організаціями та Закладами вищої освіти міста Києва просвітницьких заходах, форумах, конференціях.

Колектив кафедри під керівництвом Г. А. Дмитренка вже декілька років займається проблемою конкурентоздатності і конкурентоспроможності людського капіталу. Сьогодні вона концентрує свою наукову діяльність за двома головними напрямами, а саме формування двох наукових шкіл:

1) «ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»;

2) «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ».

Актуальність необхідності їх формування обумовлюється вкрай важливою проблемою неефективного державного управління українським суспільством і економікою, в наслідок чого Україна опинилася на останніх позиціях серед країн Європи за всіма ключовими ознаками.

Глибинна причина такого стану знаходиться в неусвідомлені управлінською елітою надважливості і первинності людської діяльності, в тому числі в економічних процесах. В той же час ця діяльність обумовлюється, в свою чергу тими людськими і професійними якостями, які керують поведінкою людей, в тому числі і представників управлінської еліти. Піднімається питання оцінки потреб, особистісних якостей (в т.ч. і моральних), знань та умінь людей, що визначає їх поведінку та наміри діяльності, як корисних для суспільства, так і для задоволення особистих егоцентричних потреб та інтересів.

Основний зміст функціонування першої школи: «Людиноцентричного управління в контексті громадянського суспільства» стосується формування в будь-якої організації (включаючи структури державного управління) ефективної сучасної культури системного управління за людиноцентричними цілями і кінцевими результатами зі зворотним зв'язком. При цьому головним технологічним засобом формування такої управлінської культури є цифровізація цілей і кінцевих результатів за допомогою факторно-критеріальної кваліметрії як галузі нечіткої математики.

В цьому науковому напрямі вже захищено декілька дисертацій в галузі економіки, державного управління, освіти. Також опубліковано 7 монографій і наукових видань, останнє з яких вийшло у 2021-му році під назвою: «Як уникнути соціальних потрясінь. Цифрове "Віче"» (певна кількість екземплярів передано до бібліотеки МАУП) Обґрунтована в даній монографії інноваційна соціологічна технологія, юридично зареєстрована та має відповідний патент (а.с. №102232 від 01.02.2021 р.).

Розроблено дві сучасні програми для Європейського професійного докторату МАУП з метою підготовки здобувачів професійного ступеня доктора галузі знань «Управління персоналом» (DHRM) та вищого професійного ступеня доктора з управління людськими ресурсами (DHRM).

Основний зміст функціонування другої школи: «Стратегія розвитку освіти в контексті формування громадянського суспільства в Україні» пов’язано зі свідомим формуванням у здобувачів освіти кращих людських якостей. Особливістю такого формування є залучення самих здобувачів до самопізнання їх власного «Я» та прищеплення їм на цій основі інтересу до самовдосконалення. При цьому надання знань здійснюється таким чином, що вони засвоюються на рефлексивному рівні завдяки розвиненій аналітико-пізнавальної активності (АПА). Саме високий індекс АПА характеризує багато в чому конкурентоздатність особистості через здатність постійно оновлювати актуальні знання і вміння впродовж всього життя, аналізувати їх та ін. Наприклад, це буде суттєвим чином сприяти самореалізації особистості в сучасному інформаційно насиченому динамічному світі...

Головним технологічним інструментом реалізації стратегії формування особисті та параметрами її якостей є цифровізація освітнього процесу в системі освіти (починаючи із закладів дошкільної освіти до закладів вищої освіти та освіти дорослих) також на факторно-критеріальної кваліметричної основі.

В руслі цього наукового напряму вийшло в світ 4 монографії і багато наукових статей. На сьогодні вже підготовлено до друку інноваційна книга відповідно завдань Римського клубу : «Людська революція. Новий гуманізм в освіті».

В цьому контексті у 2019 році для активного сприяння втіленню наведених розробок в практику було створено громадську організацію «Прогресивні освітні технології» (ЄДРПОУ 43230592).

В обох наукових напрямах є ще багато питань як теоретичного, так і експериментального, практичного характеру. Тому кафедра управління персоналом та економіки праці ННІУЕБ запрошує до співпраці масштабно і аналітично мислячих вчених, керівників будь-яких організацій та фахівців, магістрів, тобто всіх бажаючих одержати відповідні наукові ступені не тільки на користь собі, але і заради суспільства (яке досі не визначилося зі власним шляхом розвитку держави на людининоцентричної основі, пов’язаної з підвищенням рівня якості життя громадян).

 

Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри управління персоналом та економіки праці сформований з фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. На кафедрі працює 25 викладачів, з них 6 - докторів економічних наук, професорів кафедри управління персоналом та економіки праці; 10  кандидатів економічних  наук, 1 кандидат психологічних наук, 1 кандидат педагогічних наук, 1 доктор філософії в галузі управління людськими ресурсами, 2 співробітники без наукових ступенів;

До викладання дисциплін також залучено 3 сумісники, з яких 2 мають науковий ступінь доктора економічних наук і 1 – науковий ступінь доктор філософії в галузі психології, аспірант (спеціальність 051 «Економіка»).

 • Дмитренко Геннадій Анатолійович

  Науковий ступінь/вчене звання

  доктор економічних наук, професор МКА

  Посада

  Завідувач кафедри управління персоналом та економіка праці

  Науково-педагогічна діяльність

  34 роки

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Економіка» ПК № 00127522/003012-19,  Методологічні засади ефективного управління трудовим потенціалом організації», 27.02.2019 р.

  Розробки та патенти

  1. Науковий керівник науково-дослідної роботи (НДР) «Стратегія і технології формування конкурентоздатного людського капіталу в системі освіти як головного фактору розвитку вітчизняної економіки», 2021-2025 рр., Державний реєстраційний номер: 0121U107901

  2. Відповідальний виконавець НДР «Економічний механізм збереження та розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки», 2018-2020 рр., Державний реєстраційний номер: 0118U002244

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст [Текст] : колект. монографія / [О.А. Ануфрієва, Т.І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.] ; ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 412с.
  2. Дмитренко Г. А., Солодков В. Т. Оздоровлення нації в об’єктиві науки: науково-публіцистичне видання. К.: ДКС-Центр, 2018. 244 с.
  3. Дмитренко Г.А. Унікальний вектор підвищення ефективності державного управління в контексті модернізації України: наукове видання. К., 2018.  22 с.
  4. Головатий М. Ф., Дмитренко Г. А., Солодков В. Т. Оздоровлення нації в об’єктиві науки, або доля України: як її змінити. Науково-публіцистичне видання, 2-ге видання, доповнене.  К.: ДКС-Центр, 2019. 272 с.
  5. Дмитренко Г. А., Головатий М.Ф., Солодков В. Т. Системне управління: унікальний людиноцентричний вектор підвищення ефективності державно-управлінського механізму в Україні. Монографія. К. : ДКС-центр, 2019. 146 с.
  6. Дмитренко Г.А. Унікальний вектор підвищення ефективності державного управління в контексті модернізації України. Вісник післядипломної освіти. «Серія «Управління та адміністрування». 2019. Випуск 7(36). С. 23-45.
  7. Системна модернізація державного управління в Україні: гуманістичний контекст: кол. монографія / Братусь Г.А., Головач Н.В., Дмитренко Г.А., Дорошенко Л.С., Згалат-Лозинська Л.О. та ін./ За заг. ред. Г. А. Дмитренка. К.: ДКС-Центр, 2020. 512 с.
  8. Дмитренко Г.А. Кардинальне удосконалення державного управлінського механізму в контексті реалізації ідеології еколюдиноцентризму: наукове видання. К.: ДКС-центр, 2019. 12 с.
  9. Головач Н.В., Дмитренко Г.А. Системне формування нового покоління нації: гуманістичний контекст: Монографія. К. :ДКС-центр, 2019. 350 с.
  10. Nataliia Holovach, Gennady Dmitrenko, Ivan Bakhov. (2020). Digitalization of the Education System: Formation of Personality According to Parameters. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, 04-Special Issue, 2020, P. 849-860. DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP4/20201555 (Scopus)
  11. Кришталь Г. О., Дмитренко Г. А., Каліна І. І. Залучення іноземних інвестицій в національну економіку держави. Наукові праці МАУП. Економічні науки. Розділ: Економіка та управління національних господарством. Випуск 2 (61), 2021. С.5-10.
  12. Дмитренко Г. А., Головач Н. В. Людиноцентрична сутність економічного розвитку. Економіка та суспільство. Випуск № 29. 2021. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-8
  13. Дмитренко Г. А., Головач Н. В. Можливості підвищення конкурентоспроможності економіки з опорю на людські ресурси. Наукові праці МАУП. Серія Економічні науки, Випуск 1 (59), 2020.  С. 24-31.
  14. Дмитренко Г. А., Помиткін Е. О., Головач Н. В. Формування здатних до самореалізації здобувачів освіти в умовах глобалізованого світу. Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2020. Вип. 1 (180). С. 12-18.
  15. Дмитренко Г. А., Головач Н. В. Стратегія соціально-економічного розвитку України в аспекті об’єднання влади та громадян .Наукові праці МАУП. Серія  Економічні науки. 2019. Вип. 2 (58). С.6-15.
  16. Дмитренко Г. А.,  Дорошенко Л. С., Лапицька Н. І. Якість трудового потенціалу організації в контексті ефективного управління персоналом. Формування ринкових відносин в Україні. 2019. № 3. С. 113-123.
  17. Головач Н. В., Дмитренко Г. А. Підвищення якості трудового потенціалу організацій з врахуванням потреб роботодавця та працівника. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 30 (69). № 6, 2019. С. 43 - 48. 
  18. Дмитренко Г. А. Від ефективного управління трудовим потенціалом (персоналом) організацій до ефективного державного управління: проблеми впровадження системного підходу Наукові праці МАУП. Серія : Економічні науки. 2018. Вип. 2 (56). Київ : МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. с.7-22.
  19. Дмитренко Г. А. Сучасні HR-стратегія і технології в державних органах. Вісник післядипломної освіти. Серія : Управління та адміністрування. 2017. Вип. 3. С. 30-48.
  20. Дмитренко Г.А., Головач Н. В. Демократизація державності в контексті орієнтації владних структур на підвищення якості життя громадян. Проблеми модернізації України : зб. матер. міжнар. наук.-практич. конф. [«Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізацій них процесів формування національних громадянських суспільств (політичний, юридичний, економічний, соціальний, психологічний та управлінський аспекти)» присвяченої пам’яті борця за незалежність України, Героя України Левка Лук’яненка  (Київ, МАУП, 28 листопада 2019 р.).  К. : «Видавничий дім «Персонал», 2019. Вип., с. 20-22.  
  21. Дмитренко Г.А., Головач Н. В. Ідеологічні та управлінські можливості підвищення якості державного управління в сучасній Україні. Проблеми модернізації України : зб. матер. V міжнар. наук.-практич. конф. [«Розвиток української держави в умовах активізації євроінтегра-ційних процесів»], (Київ, МАУП, 19 березня 2020 р.) К. : «Видавничий дім «Персонал», Вип. 10. 2020.  С. 34-37. 
  22. Дмитренко Г.А., Головач Н. В. Інноваційна технологія цифровізації системи освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених “Проблеми реалізації євроінтеграційного та євроатлантичного курсів України”: тези доповідей : [Ч. І: збірник матеріалів конференції, м. Київ, 13 травня 2020 р.]. Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2020. С. 7-11.
  23. Дмитренко Г. А., Головач Н. В. Системне державне управління як імператив збереження і розвитку трудового потенціалу країни. Проблеми модернізації України : зб. матер. звіт. наук.-практич. конф. [«Теоретичні та прикладні проблеми розвитку громадянського суспільства і євроінтеграційних процесів державного будівництва»], (Київ, МАУП, 20 листопада 2020 р.) К. : «Видавничий дім «Персонал», Вип.11. 2020. С. 18-21.
  24. Дмитренко Г.А., Головач Н. В. Інноваційна технологія цифровізації системи освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених “Проблеми реалізації євроінтеграційного та євроатлантичного курсів України”: тези доповідей : [Ч. І: збірник матеріалів конференції, м. Київ, 13 травня 2020 р.]. Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2020. С. 7-11.
  25. Дмитренко Г. А., Головач Н. В. Системне державне управління як імператив збереження і розвитку трудового потенціалу країни. Проблеми модернізації України : зб. матер. звіт. наук.-практич. конф. [«Теоретичні та прикладні проблеми розвитку громадянського суспільства і євроінтеграційних процесів державного будівництва»], (Київ, МАУП, 20 листопада 2020 р.) К. : «Видавничий дім «Персонал», Вип.11. 2020. С. 18-21.
  26. Дмитренко Г. А., Головач Н. В. Розбудова інноваційної освіти в умовах нової соціальної реальності. Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф “Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності”, (Київ, Міжрегіональна Академія управління персоналом, 20 квітня 2021 р.) / редкол. : М.Ф.Гончаренко (голова) [та ін.]. 2021. 374 с. К.: МАУП. Вип. 12. С.  351-353.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (ПрАТ «ВНЗ «МАУП»).

  Згорнути ↑
 • Згалат-Лозинська Любов Олександрівна

  ПІБ

  Згалат-Лозинська Любов Олександрівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  доктор  економічних наук, доцент

  Посада

  заступник завідувача кафедрою

  Науково-педагогічна діяльність

  19 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  4 роки

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  1. Керівник науково-дослідної теми «Економічний механізм збереження та розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки» 0118U002244, 2018-2020 рр., ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

  2. Керівник науково-дослідної теми «Науково-методологічні основи управління інноваційною діяльністю будівельних підприємств», 0118U002243, 2018-2019 рр., ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (Анотований звіт)

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Вища школа управління НМІМО ПрАТ «ВНЗ «МАУП», Свідоцтво про підвищення кваліфікації

  за програмою «Економіка»

  ПК № 00127522/003012-19,

  «Методологічні засади ефективного управління трудовим потенціалом організації»,

  27.02.2019 р.

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  ТОВ «Матіріалз Лаб» (консультант з підбору персоналу), 2016-2021 рр.

  Розробки та патенти

  Анотований звіт «Науково-методологічні основи управління інноваційною діяльністю будівельних підприємств», 0118U002243, 2018-2019 рр., ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

  Анотований звіт «Економічний механізм збереження та розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки», 0118U002244, 2018-2020 рр., ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Zgalat-Lozynska, Liubov O. Career guidance improvement based on forecasted trends at labour and education markets // Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics. – 2015.  – №9 (171). – p.313 - 323. (Scopus)
  2. Holovach N., Bakhov I., Zgalat-Lоzynska L. (2019). An Innovation-Driven Model for Management Personnel Development at Enterprises. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, vol. 11, 12-Special Issue, pp.1266-1277. DOI: 10.5373/JARDCS/V11SP12/20193335 (Scopus)
  3. Baiev V., Bakhov I., Holovach N, Zgalat-Lozynska L. The Economic Determinants of the World Medical Tourism Industry Development Journal of Environmental Management and Tourism 10 (Issue 6(38). 2019.  рр. 1392-1398 DOI: https://doi.org/10.14505//jemt.v10.6(38).22 (Scopus)
  4. Згалат-Лозинська Л.О. Державне регулювання інноваційної діяльності в будівництві: теорія, методологія, стратегія розвитку : монографія. Київ: «ДКС-Центр», 2020. 470 с.
  5. Базова методологія підвищення конкурентоспроможності економіки на інноваційній основі. Системна модернізація державного управління в Україні: кол. монографія / За заг. ред. Г.А. Дмитренка. К.: ДСК-Центр, 2020. C. 73-149. ISBN 978-617-7300-55-6
  6. Баєва О. В. Менеджмент і адміністрування: в 2 ч. — Ч. ІІ. — Менеджмент: навч. посіб. / [О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська]; за ред. О. В. Баєвої, Н. І. Новальської. — К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. — 326 с.
  7. Згалат-Лозинська Л.О. Особливості державного регулювання ринку праці в умовах інноваційного розвитку економіки. Інтелект XXI. 2020. № 6. С.118-124. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-6.22
  8. Згалат-Лозинська Л.⸰О., Згалат-Лозинський О.⸰Б. Активізація використання наноматеріалів та нанотехнологій як напрям інноваційної діяльності  у будівництві. Будівельне виробництво: Міжвідомчий науково-технічний збірник (технічні науки, економічні науки). 2019. №68. С.30-38 (Журнал реферується у міжнародній наукометричній базі даних Ulrichsweb)
  9. Головач Н.В., Згалат-Лозинська Л.О. Напрями підвищення обґрунтованості соціально-трудових нормативів як інструмент реалізації концепції гідної праці. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 49. С.141-145. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/49_2020/25.pdf (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International)
  10. Згалат-Лозинська Л. О. Інноваційна спроможність та інституційна готовність економіки України у міжнародних порівняннях. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. Вип.31. С.28-36. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-31-5 URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/index.php/31-2020
  11. Згалат-Лозинська Л. О. Перспективи імплементації міжнародного досвіду державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 55. С.27-33. https://doi.org/10.32843/bses.55-4  URL: http://bses.in.ua/journals/2020/55_1_2020/6.pdf
  12. Згалат-Лозинська Л. О. Концепція інноваційного розвитку будівельної галузі в умовах пандемії та економічної кризи збірник. Економічний простір. 2020. №157 C.27-31. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/157-5 URL: http://economicspace.pgasa.dp.ua/
  13. Згалат-Лозинська Л. О. Державно-управлінський механізм формування банку інтелектуально-інноваційного капіталу. Приазовський економічний вісник. [Електронний ресурс]. 2020. № 4(21).  Вип. 4(21). С.15-20. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-4-3 URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-21
  14. Згалат-Лозинська Л. О. Державне регулювання формування інтелектуально-інноваційного капіталу у будівництві. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. Вип. 4(78). С.51-57. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-7 URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/4_78_2020_ukr/9.pdf
  15. Згалат-Лозинська Л. О. Напрями удосконалення державного регулювання процесу управління інноваційними проектами в науковій сфері. Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 13. С.7-13.  DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/13.1 URL: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/337/330
  16. Згалат-Лозинська Л.⸰О., Лич В.⸰М. Державно-приватне партнерство як важіль державного регулювання інноваційної діяльності в будівництві. Бізнес-навігатор. 2020. Вип. 3 (59). С. 34-41. DOI: https://doi.org/10.32847/business-navigator.59-6  URL:http://www.business-navigator.ks.ua/2020/59-2020
  17. Згалат-Лозинська Л. О. Оптимізація функцій державного управління інноваційним розвитком в будівництві на основі реалізації концепції громадянського суспільства в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. №4 (115). С.47-53. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-4-9 URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/4_2020/11.pdf
  18. Згалат-Лозинська Л. О. Винахідницько-інноваційний потенціал людини як базис інноваційної діяльності: походження та умови розкриття, формування і реалізації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2020. №44. С.57-64 DOI: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-44-7 URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2020/44-2020/9.pdf
  19. Згалат-Лозинська Л. О., Згалат-Лозинський О. Б. Розвиток та впровадження інноваційних технологій 3D друку у будівництві. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). №5. C.45-51. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-5-7
  20. Zgalat-Lоzynska L. State regulation as a key factor to stimulate innovation in construction. Innovative Solutions in Modern Science. 2020. №6(42). Р.110-123. URL: https://naukajournal.org/index.php/ISMSD/article/view/2121
  21. Zgalat-Lоzynska L. Ukrainian innovation policy components evaluation: global contrasts. Norwegian Journal of development of the International Science 2020. №47. Vol.2. Р.28-32. URL: http://www.nor-ijournal.com/wp-content/uploads/2020/10/NJD_47_2.pdf
  22. Згалат-Лозинська Л.О. Методологічні та соціально-технологічні засади інноваційної діяльності організацій: людиноцентричний контекст [Електронний ресурс] // Причорноморські економічні студії. – 2019. –– Режим доступу: http://bses.in.ua/uk/48-2019
  23. Згалат-Лозинська Л. О., Головач Н. В. Метод оцінки розвитку управлінського персоналу на вітчизняних підприємствах // Інноваційна економіка – 2018. – №9-10 [77] – С.69-74.
  24. Згалат-Лозинська Л. О. Методи оцінки ефективності розвитку управлінського персоналу підприємства [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2017. - № 12. –– Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6813
  25. Згалат-Лозинська Л. О. Напрями подолання кризи системи соціально-трудових відносин в Україні / Л. О. Згалат-Лозинська // Економіка та право. - 2017. - № 1. - С. 87-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpr_2017_1_14
  26. Згалат-Лозинська Л. О. Особливості процесу розвитку управлінського персоналу промислових підприємств Наукові праці МАУП. — Серія : Економічні науки. — 2018. — Вип. 2 (56). — Київ : МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. — С.56-65. - https://doi.org/10.32689-2523-4536
  27. Згалат-Лозинська Л.О. Актуальні проблеми фінансового забезпечення інноваційної діяльності в реальному секторі економіки України Міжнародна наукова-практична конференція «Аспекти розвитку фінансово-економічної системи держави та регіонів», 31 липня 2020 р., м. Київ. – К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2020. – С.56-59.
  28. Згалат-Лозинська Л.О. Державно-приватне партнерство як інструмент інвестиційно-інноваційної політики  в будівництві // IІI Міжнародна науково-практична конференція «Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти» (м. Запоріжжя, 25 липня 2020 року) /  Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2020. – С. 122-125.
  29. Згалат-Лозинська Л.О. Правові проблеми активізації інноваційної діяльності в Україні в умовах євроінтеграції // Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.]— Вип. 10: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів» (м. Київ, МАУП, 19 березня 2020 р.) / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. — К.: МАУП, 2020. — С.143-146.
  30. Згалат-Лозинська Л.О. Підходи до оцінки стану управління інноваційною діяльністю будівельних підприємств // Тези доповіді на  Міжнародна науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу», 26 березня 2020 р. КНУБА. – С.158-159
  31. Згалат-Лозинська Л.О. Нормативно-правове регулювання інноваційної діяльності в будівництві. Програма та тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві», Київ, 27 березня 2020 р. КНУБА С.143-144.
  32. Згалат-Лозинська Л. О. Сучасні аспекти інноваційної активності будівельних підприємств / Програма та тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (Київ, КНУБА, 23-24 травня 2019 р.).  - С.207-208.
  33. Згалат-Лозинська Л. О. Удосконалення процесу організації професійного навчання як фактор інноваційного розвитку будівельних підприємств  / Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. — К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2008 — Вип. 8: Матеріали Міжнар. наук. конф. “Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики”, 11 квітня 2019 р. / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. — 2019. — С.392-395.
  34. Згалат-Лозинська Л. О. Аналіз проблем розвитку інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі // Можливості, проблеми та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 14 вересня 2019 р.) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. –С.81 -84
  35. Згалат-Лозинська Л. О. Інтелектуальний капітал як фактор інноваційного розвитку економіки: [зб. наук. пр.] / Матеріали звітної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю МАУП «Теоретико-методологічні засади та соціальна практика модернізації України: політичні, юридичні, економічні  та психологічні проблеми» (Київ, МАУП, 29 листопада 2018 р.)

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  Спеціалізована вчена рада Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом), офіційний опонент,  Чавичалов І.І. дис. на здоб. наук. ступ. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Система розвитку управлінського персоналу промислового підприємства», 30 січня 2019 р.

  Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  -

  Згорнути ↑
 • Азізов Сісак Павлович

  ПІБ

  Азізов Сісак Павлович

  Науковий ступінь/вчене звання

  Доктор  економічних наук

  Посада

  професор

  Науково-педагогічна діяльність

  50 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП»,  м. Київ,

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Економіка»

  ПК № 00127522/003983-19 «Методологія аудиту ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства» 27.11.2019 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

   

  1. Азізов С.П. Методичні підходи до ефективності управління процесами реалізації на промислових підприємствах  / О. І. Дацій, С.П. Азізов // Ефективна економіка. -2019. - №5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7330
  2. Азізов С. П. Використання концепції управління іміджем підприємства у підвищенні його конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / С. П. Азізов, Н. В. Кожан // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія : Економіка та менеджмент. - 2018. - № 15. - С. 74-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2018_15_9
  3. Азізов С.П. Оптимізація аграрного виробництва і бізнес на основі рерганізації бізнес-процесів / С.П. Азізов // Аграрна економіка. – 2015. - № 3-4. – С.87-95.
  4. Азізов С.П. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в сільському господарстві / С.П. Азізов // Аграрна економіка, 2016, Т. 9, № 1-2. – С.123-129.
  5. Азізов С. Еволюція наукових поглядів на поняття "підприємництво" та його сучасна характеристика / С. Азізов // Економіка і менеджмент культури . - 2015. - № 1. - С. 84-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekmk_2015_1_12
  Згорнути ↑
 • Головач Наталія Василівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  кандидат педагогічних наук, доцент

  доктор філософії в галузі управління людськими ресурсами

  Посада

  доцент

  Науково-педагогічна діяльність

  12 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Вища школа управління НМІМО ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації, ПК №00127522\003011-19 «Управління професійним розвитком персоналу на підприємстві»,, 27.02.2019 р.

  Розробки та патенти

  А. с. Комп’ютерна програма «Обери свій професійний шлях» / Н. В. Головач, К. Б. Ізмалкова, О. В. Степанов (МОН України, Державний департамент інтелектуальної власності). – №34932 від 13.09.2010 р. ; заява 13.07.2010, № 35118.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Головач Н. В., Дмитренко Г. А. Системне формування нового покоління нації: гуманістичний контекст: монографія.  К.: ДКС- Центр, 2019. – 350 с.
  2. Системна модернізація державного управління в Україні: гуманістичний контекст: кол. монографія / Братусь Г.А., Головач Н.В., Дмитренко Г.А., Дорошенко Л.С., Згалат-Лозинська Л.О. та ін./ За заг. ред. Г. А. Дмитренка. К.: ДКС-Центр, 2020. 512 с.
  3. Baiev, V. V., Bakhov, I. S., Holovach, N. V., Zgalat-Lozynska, L. O. (2019) The Economic Determinants of the World Medical Tourism Industry Development. Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume X, Fall), 6(38): 1392 - 1398. DOI:10.14505/jemt.v10.6(38).22 (Scopus)
  4. 4.    Holovach N., Bakhov I., Zgalat-Lоzynska L. (2019). An Innovation-Driven Model for Management Personnel Development at Enterprises. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, vol. 11, 12-Special Issue, pp.1266-1277. DOI: 10.5373/JARDCS/V11SP12/20193335 (Scopus)
  5. 5.    Nataliia Holovach, Gennady Dmitrenko, Ivan Bakhov. (2020). Digitalization of the Education System: Formation of Personality According to Parameters. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, 04-Special Issue, 2020, P. 849-860. DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP4/20201555 (Scopus)
  6. Дмитренко Г. А., Головач Н. В. Людиноцентрична сутність економічного розвитку. Економіка та суспільство. Випуск № 29 / 2021. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-8
  7. Головач Н. В. Формування готовності випускників закладів середньої освіти до самореалізації в контексті ідеології еколюдиноцентризму / Н. В. Головач // Наукові перспективи: журнал. 2021. №4(10) 2021. С.330-340. https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-4(10)-330-340.
  8. Головач Н. В. Формування цілей професійного майбутнього у здобувачів закладів вищої та професійної освіти / Н. В. Головач // Наукові перспективи: журнал. 2021. № 5(11) 2021. С.351-357  https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-5(11)-351-357.
  9. Дмитренко Г. А., Головач Н. В. Можливості підвищення конкурентоспроможності економіки з опорю на людські ресурси. Наукові праці МАУП. Серія Економічні науки, Випуск 1 (59), 2020.  С. 24-31.
  10. Дмитренко Г. А., Помиткін Е. О., Головач Н. В. Формування здатних до самореалізації здобувачів освіти в умовах глобалізованого світу. Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2020. Вип. 1 (180). С. 12-18.
  11. Головач Н. В. Інноваційна змістовна складова модернізації системи освіти в Україні Науковий вісник: державне управління: журнал. 2020. №2 (4) 2020. С. 81-89.   DOI:  10.32689/2618-0065-2020-2(4)-81-89
  12. Головач Н. В., Згалат-Лозинська Л. О. Напрями підвищення обґрунтованості соціально-трудових нормативів як інструмент реалізації концепції гідної праці. Причорноморські економічні студії: економічний науково-практичний журнал. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Вип. 49/2020. С. 141-145.
  13. Головач Н. В., Дмитренко Г. А. Підвищення якості трудового потенціалу організацій з врахуванням потреб роботодавця та працівника. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 30 (69). № 6, 2019. С. 43 - 48. 
  14. Дмитренко Г. А., Головач Н. В. Стратегія соціально-економічного розвитку України в аспекті об’єднання влади та громадян Наукові праці МАУП. Серія  Економічні науки. 2019. Вип. 2 (58). С.6-15.
  15. Згалат-Лозинська Л. О., Головач Н. В. Метод оцінки розвитку управлінського персоналу на вітчизняних підприємствах. Інноваційна економіка. 2018. №9-10 [77]. С.69-74.
  16. Головач Н. В. Зарубіжний досвід економічної освіти фахівців з управління персоналом / Н. В. Головач //  Наукові праці МАУП. Серія Економічні науки, 2018, вип. 56(2), с. 38–45.
  17. Головач Н. В., Дмитренко Г. А. Питання модернізації недержавної освіти в Україні: змістовний компонент. Проблеми модернізації України : зб. матер. міжнар. наук.-практич. конф. [«присвяченої 30-річчю МАУП «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики»], (Київ, МАУП, 11 квітня 2019 р.).  К. : «Видавничий дім «Персонал», 2019. Вип. 8. С. 34-37.  
  18. Головач Н. В. Організація профорієнтаційних послуг у недержавних закладах вищої освіти. Проблеми модернізації України : зб. матер. міжнар. наук.-практич. конф. [«присвяченої 30-річчю МАУП «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики»], (Київ, МАУП, 11 квітня 2019 р.).  К. : «Видавничий дім «Персонал», 2019. Вип. 8. С. 163-166.
  19. Дмитренко Г.А., Головач Н. В. Демократизація державності в контексті орієнтації владних структур на підвищення якості життя громадян. Проблеми модернізації України : зб. матер. міжнар. наук.-практич. конф. [«Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізацій них процесів формування національних громадянських суспільств (політичний, юридичний, економічний, соціальний, психологічний та управлінський аспекти)» присвяченої пам’яті борця за незалежність України, Героя України Левка Лук’яненка  (Київ, МАУП, 28 листопада 2019 р.).  К. : «Видавничий дім «Персонал», 2019. Вип., с. 20-22.  
  20. Дмитренко Г. А., Головач Н. В. Стратегія соціально-економічного розвитку України в аспекті об’єднання влади та громадян. Наукові праці МАУП. Серія Економічні науки, 2019. Вип.2(58), С. 6-15.
  21. Дмитренко Г.А., Головач Н. В. Ідеологічні та управлінські можливості підвищення якості державного управління в сучасній Україні. Проблеми модернізації України : зб. матер. V міжнар. наук.-практич. конф. [«Розвиток української держави в умовах активізації євроінтегра-ційних процесів»], (Київ, МАУП, 19 березня 2020 р.) К. : «Видавничий дім «Персонал», Вип. 10. 2020.  С. 34-37. 
  22. Дмитренко Г.А., Головач Н. В. Інноваційна технологія цифровізації системи освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених “Проблеми реалізації євроінтеграційного та євроатлантичного курсів України”: тези доповідей : [Ч. І: збірник матеріалів конференції, м. Київ, 13 травня 2020 р.]. Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2020. С. 7-11.
  23. Дмитренко Г. А., Головач Н. В. Системне державне управління як імператив збереження і розвитку трудового потенціалу країни. Проблеми модернізації України : зб. матер. звіт. наук.-практич. конф. [«Теоретичні та прикладні проблеми розвитку громадянського суспільства і євроінтеграційних процесів державного будівництва»], (Київ, МАУП, 20 листопада 2020 р.) К. : «Видавничий дім «Персонал», Вип.11. 2020. С. 18-21.
  24. Дмитренко Г.А., Головач Н. В. Інноваційна технологія цифровізації системи освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених “Проблеми реалізації євроінтеграційного та євроатлантичного курсів України”: тези доповідей : [Ч. І: збірник матеріалів конференції, м. Київ, 13 травня 2020 р.]. Київ: Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2020. С. 7-11.
  25. Дмитренко Г. А., Головач Н. В. Системне державне управління як імператив збереження і розвитку трудового потенціалу країни. Проблеми модернізації України : зб. матер. звіт. наук.-практич. конф. [«Теоретичні та прикладні проблеми розвитку громадянського суспільства і євроінтеграційних процесів державного будівництва»], (Київ, МАУП, 20 листопада 2020 р.) К. : «Видавничий дім «Персонал», Вип.11. 2020. С. 18-21.
  26. Дмитренко Г. А., Головач Н. В. Розбудова інноваційної освіти в умовах нової соціальної реальності. Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф “Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності”, (Київ, Міжрегіональна Академія управління персоналом, 20 квітня 2021 р.) / редкол. : М.Ф.Гончаренко (голова) [та ін.]. 2021. 374 с. К.: МАУП. Вип. 12. С.  351-353.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  1. Член редакційної колегії «Наукові перспективи»
  2. Член редакційної колегії ««Наука: теорія, практика та інновації»
  Згорнути ↑
 • Ольшанська Олена Петрівна

  ПІБ

  Ольшанська Олена Петрівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  кандидат економічних наук

  Посада

  доцент

  Науково-педагогічна діяльність

  14 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ,

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації

  ПК № 00127522/003014-19.

  за програмою «Економіка»,

  «Інноваційні форми та механізми управління персоналом організації»

  27.02.2019 р.

  Полтавський  національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка,

  Комп’ютерні системи та мережі, спеціаліст з розробки обчислювальних систем  ДСП №0000081 від 2.06.2016 (реєстр.№2649)

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  Благодійна організація Міжнародний фонд "Спес Конфортат", засновник, 2016 р.

  Розробки та патенти

  Відповідальний виконавець науково-дослідної теми 0118U002244 «Економічний механізм збереження та розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки» 2018-2020 рр., ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Ольшанська О. П. Управління персоналом культури і мистецтва як інструмент роботи режисера масових видовищ / Н. В.Мороз-Ольшанська, О. П. Ольшанська // Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки // Scientific letters of  Academic society of Michal Baludansky. – 2017. -№ 5. – С.82-85.
  2. Ольшанська О. П. Інформаційне забезпечення кадрового діловодства на вітчизняних підприємствах // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. –Вип.3 (35). – С.115-120.
  3. Ольшанська О. П. Методологічні засади визначення чинників формування інвестиційного потенціалу домогосподарств // Інвестиції: практика та досвід . – 2016. – № 2 – С.5-9.
  4. Olshanska O.P. Managerial aspect of applying six sigma in non-manufacturing companies / O.P. Olshanska, N. V. Moroz- Olshanska // Ефективна економіка. - 2015 - № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=2&y=2015
  5. Ольшанська О. П. Інноваційні форми та механізми управління персоналом під час організації масових заходів як засоби роботи режисера / Н. В.Мороз-Ольшанська, О. П. Ольшанська // Наукові праці МАУП. – 2016. -№4. – С. 86-90.
  6. Olshanska O.P. Effects of spatio-temporal interactions on the growth of real wages and incomes in the counties of the State of Missouri / O.P.Olshanska, T.Z.Beregovska // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та перспективи», 29 травня 2019 року. - Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2019. – С.58-61.
  7. Ольшанська О.П. Інтегральні парадигми персонології: соціальний та економічний аспект / О. П. Ольшанська // «Актуальні проблеми менеджменту в сучасних глобалізаційних процесах»: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 15 берез. 2018 р. / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь: Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2018. - С.145-147.
  8. Ольшанська О.П., Мороз-Ольшанська Н.В. Культура як соціально-практичний засіб в процесі модернізації України // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції» (14 листопада 2018р.). К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. — С. 134-137.
  9. Ольшанська О.П., Мороз-Ольшанська Н.В.  Соціокультурне значення сучасних масових видовищ в Україні // Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське суспільство: контури інновацій» (30 березня 2017 р.). К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — С.212-214.
  10. Ольшанська О.П., Мороз-Ольшанська Н.В. Культура як засіб людського розвитку в контексті євро інтеграційних процесів України // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції» (31 жовтня 2017 р.). К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — с210-211.
  Згорнути ↑
 • Дороховський Олександр Миколайович

  Науковий ступінь/вчене звання

  Доктор  економічних наук, доцент

  Посада

  професор

  Науково-педагогічна діяльність

  6 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ, Свідоцтво про підвищення кваліфікації

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації

  ПК № 00127522/003011-19.

  За програмою «Економіка»,

  27.02.2019 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Дороховський О.М. Організаційно-економічний механізм розвитку регіональних та міжрегіональних транспортно-логістичних систем: Кол. монографія. — Херсон: Грін Д.С, 2017. — 152 с.
  2. Дороховський О.М.  Раціональне залучення та використання інвестицій для підприємств дорожнього господарства [Електронний ресурс] / О.М. Дороховський // Інвестиції: практика та досвід. - 2019. - № 9. - С. 5-9.
  3. Дороховський О.М. Ефективний діалог митниці та бізнесу – запорука розвитку держави та підприємництва / О.М. Дороховський // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. — 2015. — № 1 (4). —  С. 88–93.
  4. Дороховський О.М. Моделювання стратегії кадрової політики як чинника економічної безпеки підприємства / О.М. Дороховський // Бізнес-навігатор. —2015. — № 3(38). — С. 107-113
  5. Дороховський О.М. Психологічні аспекти організації праці менеджера / О.М. Дороховський // Наукові праці МАУП. – 2015. –№ 4(47). – С.36-41.
  6. Дороховський О.М. Методи оптимізації бізнес-процесів на підприємствах транспорту // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки" // Том 1 № 18, Херсонський державний університет, 2016. – С.125-137.
  7. Дороховський О.М., Головач Н.В. Напрями удосконалення кадрової політики медичних закладів // Проблеми модернізації Украни: [зб. наук. пр.] / МАУП: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Українське суспільство: контури інновацій», 30 березня 2017 р. / редкол.: М.Н. Курко (голова) [та ін..]. – 2017. – С. 72-75.
  8. Дороховський О.М. Принципи професійної діяльності менеджера з персоналу / О.М. Дороховський, І.М. Николин  // Концептуальні засади формування менеджменту в Україні [Зб. наук. праць], 22 жовтня 2015р. — К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. – С. 19-23.
  9. Дороховський О.М. Оцінка ефективності формування фінансової стратегії підприємства із забезпечення соціального захисту працівників: зб. наук. праць за матеріалами ХXХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи практичної реалізації наукових досліджень», 15-16 березня 2016 р. – Чернівці, 2016. – С.148-151.
  10. Дороховський О.М. Проблеми зменшення логістичних витрат при транспортуванні вантажів при здійсненні ЗЕД // Матеріали ХІV Міжнарод. наук.-практ. конф. «Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах», 22-23 травня 2018 р.
  11. Дороховський О.М. Напрями удосконалення кадрової політики медичних закладів / О.М. Дороховський, Н.В. Головач // Вип.4: Матеріали Всеукр. наук. практ. конф. «Українське суспільство: контури інновацій», 30 березня 2017 р. / редкол. : Н.М. Курко (голова) [та ін.]. – 2017. – С.75-77.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  Спеціалізована вчена рада Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом), офіційний опонент,  Чавичалов І.І. дис. на здоб. наук. ступ. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Система розвитку управлінського персоналу промислового підприємства», 30 січня 2019 р.

  Згорнути ↑
 • Дорошенко Лідія Степанівна

  ПІБ

  Дорошенко Лідія Степанівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

  Посада

  професор

  Науково-педагогічна діяльність

  25 роки

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ,

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації

  ПК № 00127522/003013-19.

  за програмою «Економіка»,

  «Управління зайнятістю як передумова збереження та розвитку трудового потенціалу»,

  27.02.2019 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Дмитренко Г. А. Якість трудового потенціалу організації в контексті ефективного управління персоналом / Г. А. Дмитренко, Л. С. Дорошенко, Н. І. Лапицька // Формування ринкових відносин в Україні. - 2019. - № 3. - С. 113-123.

  3. Дорошенко Л.С. Аудит управління людськими ресурсами як засіб стратегічного аналізу / Л.С. Дорошенко, Н.І. Лапицька // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – №7-8. – С.182-183.

  4. Дорошенко Л.С. Економічні регулятори попиту та пропозицій робочої сили: методологія оцінки і напрями дії / Л.С. Дорошенко // Наукові праці МАУП. – 2016. –№4(39). – С.26-31.

  5. Дорошенко Л.С. Перспективи реалізації концепцій гідної праці в системі соціально-трудових відносин / Л.С. Дорошенко // Економіка та право. Серія  Економіка.–  2016. – №3. –  С. 115-119.

  6. Дорошенко Л. С. Теоретико-методологічні аспекти ефективного використання трудового потенціалу в контексті сталого розвитку / Л. С. Дорошенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 5. – С. 25-29.

  7. Дорошенко Л. С. Демографічна безпека як складова національної безпеки. Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.]— Вип. 10: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів» (м. Київ, МАУП, 19 березня 2020 р.) / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. — К.: МАУП, 2020. — С.127-128.

  8. Дорошенко Л. С., Лапицька Н. І. Якість трудового потенціалу організації як основна складова процесу ефективного управління персоналом та фактор національної безпеки. Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.]— Вип. 10: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів» (м. Київ, МАУП, 19 березня 2020 р.) / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. — К.: МАУП, 2020. — С.129-133.

  Згорнути ↑
 • Котляров Валерій Олександрович

  ПІБ

  Котляров Валерій Олександрович

  Науковий ступінь/вчене звання

  кандидат економічних наук, доцент

  Посада

  доцент

  Науково-педагогічна діяльність

  20 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ,

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації

  12 СПВ №189885,

  «Цінова конкуренція на фінансових ринках України (на прикладі страхових компаній)»,

  27.05.2016 р.

  Розробки та патенти

  Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи :

  0113U007697  «Проблеми та  перспективи розвитку промислових підприємств України» (2015-2017 рр., ПрАТ «ВНЗ «МАУП»);

  0113U 000043 «Організаційно-економічний механізм розвитку ринкових відносин в Україні» (2015-2017 рр., Національний  університет біоресурсів і природокористування України);

  0117U 001532 «Стратегічний розвиток вертикально-інтегрованих агропромислових формувань та їх інноваційно-інвестиційної діяльності (2015-2020 рр., Національний  університет біоресурсів і природокористування України)

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Воронін В. М., Козаченко О. І., Куташев І. В., Котляров В. О. Особливості формування фінансово-кредитних систем у багатоукладній економіці / Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики».  Випуск 3(26)/2018. – C. 376-383.
  2. Котляров В. О. Структурно-аналітичний підхід до управління інвестиційною привабливістю агропромислових формувань / В. О. Котляров, Н. П. Резнік // Наукові праці МАУП, 2017 . – № 52 (1). – С. 5 – 12.
  3. Котляров В. О. Залучення іноземних інвестицій в агропромислові формування та їх значення в контексті структурного розвитку економіки України / В. О. Котляров // Інвестиції: практика та досвід, 2016. – № 18. – С. 92 – 95.
  4. Котляров В. О. Інвестиційно-інтеграційна діяльність агропромислового комплексу України в сучасних ринкових умовах / В. О. Котляров // Наукові праці МАУП, 2016. – № 50 (3). – С. 147 – 150..
  5. Котляров В. О. Тенденції та перспективи інвестиційної діяльності агропромислових формувань Київської області в контексті євроінтеграційних процесів / В. Б. Захожай, В. О. Котляров // Науковий вісник НУБіП України. – Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – 2016. – Вип. 247. – 110–119.
  6.  Котляров В. О. Теоретичні положення змісту інвестиційної привабливості агропромислових підприємств / В. О. Котляров // Європейські перспективи, 2016. – № 4. – С. 29 – 33.
  7. Котляров В. О.  Особливості економічно-інвестиційної інтеграції України / В.О. Котляров // Матеріали міжнар. науково-практ. конф. «Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи»., 15–16 квітня 2016 року. – Частина 2. – С.117-120.
  8. Котляров В. О. Особливості прямих іноземних інвестицій в економіку країни: аспект ЄС / В.О. Котляров // Матеріали міжнар. науково-практ. конф. «Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії». 14–15 жовтня 2016 року. Частина 2. – С.117.
  9.     Котляров В. О. Аналіз питань залучення та використання зовнішніх інвестицій / В.О. Котляров // Зб. наук доповідей І Міжнар. науково-практ. конф. «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні», 27 жовтня 2016 року. – Частина 1.- С.226-228.
  10.     Котляров В. О. Порядок іноземного інвестування в Україні / В.О. Котляров // Матеріали ХХІІ Всеукр. науково-практ. конф. «Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти». 24–26 листопада 2016 року. – с.49-51. - Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B0yEyg903WzkejZNci1lUzdlRGM/view
  11. Kotlyarov V. O. Investment attractiveness of Ukraine: state and ways of activation / V. O. Kotlyarov // Międzynarodowe Forum Naukowe, 2017, Польша, м. Лодзь - Режим доступу: http://forumnaukowe.edu.pl/index.php/finanse/12-investment-attractiveness-of-ukraine-state-and-ways-of-activation
  Згорнути ↑
 • Сливка Оксана Андріївна

  ПІБ

  Сливка Оксана Андріївна

  Науковий ступінь/вчене звання

  кандидат економічних наук

  Посада

  доцент

  Науково-педагогічна діяльність

  6 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП», Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Економіка» ПК №00127522/ 003014-19,
  «Система кадрового менеджменту організацій: вітчизняний та закордонний досвід», 27.03.2019 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Васильків І. Д. Громадянська освіта. Інтегрований курс, рівень стандарту: підручник для 10 класів закладів загальної середньої освіти / І. Д. Васильків, В. М. Кравчук, О. А. Сливка, І. З. Танчин, Ю. В. Тимошенко, Л.М. Хлипавка. - Тернопіль: Астон, 2018. - 256 с. ISBN 978-966-308-713-9
  2. Сливка О.А. Oцінка освітньої компоненти у забезпеченні людського розвитку в Україні / О. А. Сливка О. І. Заклекта// Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2018. - №9. -  Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=8&w=%D0%9E.+%D0%90.+%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0.
  3. Сливка О.А. Застосування елементів концепції людського розвитку в системі цілей управління персоналом. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2017. С 78-81
  4. Сливка О.А. Вплив демографічної складової на рівень людського розвитку у регіонах України / О. І. Заклекта, О. А. Сливка // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2017. - № 3(2). - С. 60-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2017_3(2)__12
  5. Сливка О. А. Корпоративна етика як інструмент ефективного управління персоналом організації. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2017. - № 1. - С. 114-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2017_1_20.
  6. Сливка О.А. Сливка О. А. Вплив організаційної культури на процес підбору та відбору персоналу організації. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2016. №3(2). С. 45-50. - Режим доступу: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=H_dEfCUAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=H_dEfCUAAAAJ:9yKSN-GCB0IC .
  7. Сливка О.А Тенденції реалізації концепції людського розвитку під час світової пандемії COVID-19 // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2015. - № 2. - С. 133-137
  8. Сливка О.А. Особливості вивчення психічних процесів у дітей молодшого шкільного віку. Швидкодрук. 2021. С. 270-275 http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/18789/1/Slyvka.pdf
  9. Громадянська освіта в системі освіти України. Збірник матеріалів XХІV наукової конференції здобувачів вищої освіти факультету історії та географії. Березень 2021 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2021.  с. 284
  10. Сливка О.А. Тенденції реалізації концепції людського розвитку під час світової пандемії COVID-19. Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук. практ. конф. ; 11—12 лист. 2020 р. К. : КНЕУ, 2021. 364 с.
  Згорнути ↑
 • Заяць Галина Сергіївна

  ПІБ

  Заяць Галина Сергіївна

  Науковий ступінь/вчене звання

  кандидат економічних наук

  Посада

  доцент

  Науково-педагогічна діяльність

  6 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ, Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/003014-19.

  за програмою «Економіка», «Організація кадрового забезпечення розвитку підприємства», 27.02.2019 р.

  Захист кандидатської дисертації 26.02.2015 р.

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  1. Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України (виконання наукових досліджень в рамках наукової теми)

  2. Державна інспекція сільського господарства в Рівненській області, 2016 р.

  Розробки та патенти

  Відповідальний виконавець НДР «Модернізація соціально-трудових відносин» (номер державної реєстрації 0109U008248, 2012-2015рр.), Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Заяць Г.С. Розвиток сільських поселень України в умовах децентралізації: можливості та ризики / Г.С. Заяць // Демографія та соціальна економіка. - 2017. - № 3. - С. 48-60
  2. Zaiats, G. Problems of strenthening of human resources petential of healthcare of ukarine in terms of reformation / G. Zaiats // Знание. – К.: Serenity-Group. 2016.- 5-2 (34). –с. 34-37.
  3. Заяць Г.С. Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України: проблеми формування та використання / Г.С. Заяць // Економіка і регіон. - 2015. - № 3. - С. 55-59.
  4. Заяць Г.С. Наукова та освітня діяльність у забезпеченні інтелектуалізації національної економіки / Г.С. Заяць // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – Донецьк, 2015. - №1. – С. 121-125.
  5. Заяць Г.С. Соціальна сфера: пріоритетні напрями досліджень / Г.С. Заяць // Наукові праці МАУП. – К.:МАУП. – Вип. 47(;). – 2015 – С. 31-35.
  6. Заяць Г.С.   Модернізація політики кадрового забезпечення галузей соціогуманітарної сфери України / В. І. Куценко, Г. С. Заяць // Економiчний часопис-XXI. - 2014. - № 1-2(2). - С. 16-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2014_1-2(2)__5.
  7. Заяць Г.С. Трансформації в соціальній сфері сільських поселень у контексті територіальної доступності послуг // Трансформація  сільського  розселення  в  Україні :  кол.  монографія  /  за  ред.  Т.А.  Заяць  ;  Інститут  демографії  та  соціальних  досліджень  ім.  М.В.  Птухи  НАН України. – Київ, 2017. –  с.147-165 - Режим доступу: https://idss.org.ua/monografii/2017_transform_silske_rozselenya.pdf
  8. Заяць Г.С. Конспект лекцій для студентів заочної / дистанційної форми навчання з дисципліни «Просемінар з економіки та управління персоналом» [Електорнний ресурс]. – К.: ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – 96с. - Режим доступу: http://do.iapm.edu.ua/course/view.php?id=2762
  9. Заяць Г.С., Головач Н.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Просемінар з міжнародної економіки та управління персоналом» (для бакалаврів)  — К.: МАУП, 2016. — 53 с.
  10. Заяць Г.С., Головач Н.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Нормування праці» (для бакалаврів)  — К.: МАУП, 2016. — 72 с.
  11. Заяць Г.С. Напрями зовнішніх трудових міграцій населення України на сучасному етапі //  Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. «100-річчя НАН України: внесок у дослідження міграційних процесів на зламі тисячоліть», 27 листопада 2018 р. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. – С.217-220.
  12. Заяць Г.С. Методологія оцінювання рівня зайнятості безробітних з числа вразливих груп населення //  Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф.«Ризики зайнятості вразливих груп населення», 22 червня 2016 року– К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. – С.101-102.
  13. Наукові засади оновлення кадрової політики у соціальній сфері / Г.С. Заяць  // Наукові конференції в Україні і світі. -2016. - С.45-48.
  14. Заяць Г.С. Напрями подолання кризи системи соціально-трудових відносин в Україні / Г.С. Заяць  // [ тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. «Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік», м. Львів, 31 березня 2016 р.. - С. 87-91.
  Згорнути ↑
 • Лапицька Ніна Іванівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  доцент

  Посада

  доцент

  Науково-педагогічна діяльність

  39 роки

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ,  Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/003018-19. за програмою «Економіка», «Аудит персоналу як засіб підвищення кваліфікації», 27.02.2019 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Лапицька Н.І. Аудит управління людськими ресурсами як засіб стратегічного аналізу / Л.С. Дорошенко Л.С., Н.І. Лапицька // Формування ринкових відносин в Україні. — 2016. — №7-8. —С.182-183.
  2. Лапицька Н.І. Особливості процесу адаптації персоналу в умовах системної кризи //  Проблеми модернізації України: тези доповідей Міжнародної наук.-практ. конф., 14 квітня 2016 р. — К. : МАУП,  2016 - С.248-250.
  3. Дмитренко Г. А., Дорошенко Л. С., Лапицька Н. І. Якість трудового потенціалу організації в контексті ефективного управління персоналом / Г. А. Дмитренко, Л. С. Дорошенко, Н. І. Лапицька // Формування ринкових відносин в Україні. - 2019. - № 3. - С. 113-123.
  4. Дорошенко Л. С., Лапицька Н. І. Якість трудового потенціалу організації як основна складова процесу ефективного управління персоналом та фактор національної безпеки. Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.]— Вип. 10: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів» (м. Київ, МАУП, 19 березня 2020 р.) / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. — К.: МАУП, 2020. — С.129-133.
  5. Лапицька Н.І. Особливості економічної мотивації в умовах інноваціної діяльності промислового підприємства / Н. І. Лапицька // Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. – К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2008 — Вип. 11: Матеріали звітн. наук.-практ. конф. “Теоретичні та прикладні проблеми розвитку громадянського суспільства і євроінтеграційних процесів державного будівництва”, 20 листопада 2020 р. / редкол. : М. Ф. Гончаренко (голова) [та ін.]. — 2020.  – С.196-199.
  Згорнути ↑
 • Данилюк Людмила Сергіївна

  ПІБ

  Данилюк Людмила Сергіївна

  Науковий ступінь/вчене звання

  доктор філософії в галузі психології, диплом DD№2592ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ, 1 червня 2018 р. реєстр.№1592

  Посада

  викладач

  Науково-педагогічна діяльність

  3 роки

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ,

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації

  ПК № 00127522/004542-21.

  за програмою «Економіка»,

   «Управління брендом роботодавця як складова менеджменту персоналу», 26.02.2021 р.

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  аспірантка Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України»

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Данилюк Л.С. Територіальні громади як об’єкт соціально-філософського аналізу / Л.С. Данилюк // Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. — К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2008 — Вип. 11: Матеріали звітн. наук.-практ. конф. “Теоретичні та прикладні проблеми розвитку громадянського суспільства і євроінтеграційних процесів державного будівництва”, 20 листопада 2020 р. / редкол. : М. Ф. Гончаренко (голова) [та ін.]. — 2020. – С.191-193.
  2. Бойченко Е.Б., Данилюк Л. С. Узагальнення вітчизняного досвіду щодо розуміння сутності позиціонування об’єднаних територіальних громад / Е.Б. Бойченко, Л.С. Данилюк // Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 13-17 квітня 2020 р., м. Рубіжне / О.А. Колпакова, І.М. Свилогузов. – Рубіжне: видавець О. Зень, 2020. – 317 с. – С. 194-196.
  3. Данилюк Л. С. Позиціонування регіону на засадах формування бренду // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №12 (44). https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-12-6801
  4. Бойченко Е.Б., Данилюк Л.С. Теоретико-методичні засади оцінки ефективності позиціонування території.// «Вісник Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Економічні науки». №2 (04) 2021. С. 82-89. https://doi.org/10.46644/2708-1834/2021-03.11
  5. Бойченко Е.Б., Данилюк Л.С. Теоретичні аспекти необхідності позиціювання об’єднаних територіальних громад // Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток» (MMSMID 2.0). – у друці.
  6. Данилюк Л.С., Рихновець Б.В. Сутність і причини  банкрутства підприємств в сучасного умовах господарювання//VІІІ науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики», - Харків, 12 листопада 2020. - С. 203-204.
  7. Данилюк Л.С. Розвиток економічного потенціалу об’єднаних територіальних громад України: проблеми та шляхи їх вирішення. Наукові праці МАУП. Серія Економічні науки, 2020. – у друці.
  8. Згалат-Лозинська Л. О., Данилюк Л.С. Підвищення якості трудового життя працівників як фактор збереження трудового потенціалу / Л. О. Згалат-Лозинська, Л.С. Данилюк // Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. — К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2008 — Вип. 11: Матеріали звітн. наук.-практ. конф. “Теоретичні та прикладні проблеми розвитку громадянського суспільства і євроінтеграційних процесів державного будівництва”, 20 листопада 2020 р. / редкол. : М. Ф. Гончаренко (голова) [та ін.]. — 2020. – С.107-110.
  Згорнути ↑
 • Бойченко Еліна Борисівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  доктор економічних наук, професор

  Посада

  професор

  Науково-педагогічна діяльність

  25 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. Centre for European Reform Studies  a. s. b. i. Grand Duchy of Luxembourg Certificate,  2016 year 08 February/ 08 May, Monitoring as a tool for modernization infrastructure interregional cooperation,  20 may 2016
  2. Підвищення кваліфікації за програмою «Економіка» в Пр АТ «ВНЗ «МАУП» з 04.02.2019 по 27.02.2019 рр. Виконана випускна роботу на тему:  «Методологічні засади статистичного моніторингу ділової активності підприємства»
  3. Підвищення кваліфікації за програмою «In the international skills development (the webinar) on the theme «The cloud storage service for the online studying on the example of the zoom platform»»

   Розробки та патенти

  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Наукова робота: Науково-методичні рекомендації щодо проведення діагностики відтворення населення регіону» № 87018 від 19.03.2019

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Boichenko Е. Cognitive Modeling Concepts of Sustainable Development of Society. Problemy Ekorozwoju, Volume 16(2) / 2021. P. 158-165. ISSN: 1895-6912 (Indexing “Scopus”) — [Electronic resource.] Access mode : https://ekorozwoj.pollub.pl/index.php/number-1622021/ DOI: 10.35784/pe.2021.2.16
  2. Boichenko Е. Conditions for Development of the Socio-cultural Level of Personality in Today’s Ukrainian Society / Е. Boichenko, I. Bakhov, N. Martynovych, T. Nych, T. Okolnycha // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems – JARDCS, Volume 12, 04 – Special Issue. 2020. – P.  1668-1676. ISSN: 1943-023X (Indexing “Scopus”) — [Electronic resource.] – Access mode : https://www.jardcs.org/abstract.php?id=3758 DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP4/20201648
  3. Boichenko Е. Building Research Work Skills in Students as a Component of Their Professional Training / Е. Boichenko, I. Bakhov, N. Martynovych, I. Shestopalova, K. Binytska // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems – JARDCS, Volume 12, 04 – Special Issue. 2020. – P.  840-848. ISSN: 1943-023X (Indexing “Scopus”) — [Electronic resource.] – Access mode : https://www.jardcs.org/abstract.php?id=3465 DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP4/20201554
  4. Boichenko E., Bakhov, I. Labor Market Management: Analysis, Control and Optimization of Employment / Е. Boichenko, І. Bakhov  // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems – JARDCS, Volume 11 | 10-Special Issue. 2019. – P.  587-594. [Electronic resource.] — Access mode : http://www.jardcs.org/abstract.php?id=2695  DOI:10.5373/JARDCS/V11SP10/20192846 (Indexing “Scopus”)
  5. Boichenko E. Formation of Educational Level of the Population of Ukraine in the Conditions of Formation of Information Society / Е. Boichenko,  N. Martynovych, O. Vivchar, N. Myskova, O. Popovych, O. Kasianenko // International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), Volume-9 Issue-1, October 2019. P. 6406-6411  (Indexing “Scopus”)[Electronic resource.] — Access mode : https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/A2205109119.pdf  DOI:10.35940/ijeat.A2205.109119
  6. Бойченко Е.Б. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник для студентів очної та заочної форм навчання (Короткий курс)  /  Е.Б. Бойченко, В.Г. Горник, Н.О. Мартинович. - К.: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019. – 300 с.
  7. Бойченко Е.Б., Данилюк Л.С. Теоретико-методичні засади оцінки ефективності позиціонування території. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 2021. Вип. 1 (03). С.82-89. DOI: https://doi.org/10.46644/2708-1834/2021-03.11
  8. Boichenko E. Modern problems of reproduction of public health of the population / Е. Boichenko,  I. Bakhov, N. Martynovych // Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah (Journal of Perspectives of Financing and Regional Development), 2019. –Vol. 6, № 6. – P. 691-700 https://online-journal.unja.ac.id/JES/article/view/6998/4519
  9. Boichenko E. Labor mobility and labor market formation: current trends // Modernization   of   socio-economic   development   of   Ukraine:   challenges   and prospects : collective monograph / D. V. Klynovyi, E. B. Boychenko, I. O. Petrovskaya, V. V. Коrneev, etc. – Lviv Toruń : Liha - Pres, 2019. – P. 24-42 DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-115-5/24-42
  10. Boichenko E. Diagnostics of the Life Deficiency of Life of the Population of Ukraine /  Е. Boichenko,  N. Vasilchuk // Economics, Law and Policy. – 2018. – Vol. 1, No. 2. – Р. 170-180 www.scholink.org/ojs/index.php/elp
  11. Бойченко Е. Б.  Особливості відтворення продуктивних сил в умовах реструктуризації економіки регіону [Електронний ресурс] / Е. Б. Бойченко, Я. М. Дроботенко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 36. - С. 127-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2018_36_21
  12. Бойченко Е. Б.  Процеси бізнес інкубування як інструментарій розвитку об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] / Е. Б. Бойченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2018. - № 4. - С. 42-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2018_4_11
  13. Boichenko E. Diagnostics of the Life Deficiency of Life of the Population of Ukraine /  Е. Boichenko,  N. Vasilchuk // Economics, Law and Policy. – 2018. – Vol. 1, No. 2. – Р. 170-180 www.scholink.org/ojs/index.php/elp
  14. Бойченко Е.Б. Феномен регіональної реструктуризації економіки /  Е. Бойченко, В.І. Дармограй //Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія “Економіка”. Т. ХІХ, вип. 309. – Маріуполь, ДонДУУ, 2018. – С. 118 – 123
  15. Бойченко Е.Б. Моніторинг соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах реструктуризації економіки / Е.Б. Бойченко, І. А. Попова І. А., Я. М. Дроботенко // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія “Економіка”. Т. ХІХ, вип. 309. – Маріуполь, ДонДУУ, 2018. – С. 41 – 49.
  16. Бойченко Е.Б. Роль малого підприємництва в забезпеченні розвитку об’єднаних територіальних громад (на прикладі сільських територій) /  Е.Б. Бойченко, Ю. Є. Пащенко,  І. А. Попова // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія “Економіка”. Т. ХІХ, вип. 309. – Маріуполь, ДонДУУ, 2018. – С. 93 – 102.
  17. Бойченко Е.Б. Особливості відтворення продуктивних сил в умовах реструктуризації економіки регіону / Е.Б. Бойченко, Я. М. Дроботенко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Вип. 36. – 2018. – С. 127-132.
  18. Бойченко Е.Б. Концепція формування інформаційного менеджменту в Україні / Е.Б. Бойченко, А.М. Костенко // Ефективна економіка. — 2018. — №10. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.13
  19. Бойченко Е.Б. Роль інформаційного менеджменту у життєдіяльності регіонального соціуму  / Е.Б. Бойченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент : наук.-метод. журн. / Сумський національний аграрний університет, випуск 12 (78), 2018. – С. 93-97.
  20. Бойченко Е.Б. Концептуалізація процедури проведення наукових досліджень у вищих навчальних закладах / Е.Б. Бойченко, Н.О. Мартинович // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 6-7 лютого 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. – 571 с., С. 365 – 369.
  21. Бойченко Е.Б. Узагальнення вітчизняного досвіду щодо розуміння сутності позиціонування об’єднаних територіальних громад / Е.Б. Бойченко, Л.С. Данилюк // Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 13-17 квітня 2020 р., м. Рубіжне / О.А. Колпакова, І.М. Свилогузов. – Рубіжне: видавець О. Зень, 2020. – 317 с. – С. 194-196.
  22. Бойченко Е.Б. Інноваційні технології як засіб підвищення якості туристичних послуг / Е.Б. Бойченко, Є.В. Шевченко // П’ята міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи" (19 – 21 травня 2020 p.). Збірник праць. За. ред. В. О. Дубка, В. Б. Кисельова - К: ФОП Маслаков, – 2020. – 424 с. – С. 71-73.
  23. Бойченко Е.Б. Економічні витрати на приведення юридичними особами своїх організаційно-правових форм та установчих документів у відповідність до вимог Цивільного кодексу України / Е.Б. Бойченко, І.В. Заблодська, О.П. Подцерковний // Другі наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова (м. Київ, 3 липня 2020 р.). Наук. ред. В.А. Устименко. Київ: НАН України; ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України», 2020. 336 с. – С. 39-45.
  24. Бойченко Е.Б. Обґрунтування ризиків кластеризації підприємств регіонів в умовах інтеграційних процесів / Е.Б. Бойченко, О.В. Перепелюкова // Вісник Прикарпатського університету. Серія "Економіка", випуск XV. Івано-Франківськ, Плай, 2020. C. 63-70.
  25. Бойченко Е.Б. Удосконалення системи управління персоналом виробничого підприємства / Е.Б. Бойченко, О.Д. Спіріна // Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. — К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2008 — Вип. 9: Матеріали звітн. наук.-практ. конф. “Проблеми розвитку демократичної державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств (політичний, юридичний, економічний, соціальний, психологічний та управлінський аспекти)”, 28 листопада 2019 р.; V Всеукр. наук.-практ. конф. “Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції”, 13 листопада 2019 р / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. — 2019. – С.45-47.
  26. Бойченко Е. Б.  Особливості відтворення продуктивних сил в умовах реструктуризації економіки регіону [Електронний ресурс] / Е. Б. Бойченко, Я. М. Дроботенко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 36. - С. 127-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2018_36_21
  27. Бойченко Е. Б.  Процеси бізнес інкубування як інструментарій розвитку об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] / Е. Б. Бойченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2018. - № 4. - С. 42-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2018_4_11Бойченко Е.Б. Феномен регіональної реструктуризації економіки /  Е. Бойченко, В.І. Дармограй //Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія “Економіка”. Т. ХІХ, вип. 309. – Маріуполь, ДонДУУ, 2018. – С. 118 – 123
  28. Бойченко Е.Б. Моніторинг соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах реструктуризації економіки / Е.Б. Бойченко, І. А. Попова І. А., Я. М. Дроботенко // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія “Економіка”. Т. ХІХ, вип. 309. – Маріуполь, ДонДУУ, 2018. – С. 41 – 49.
  29. Бойченко Е.Б. Роль малого підприємництва в забезпеченні розвитку об’єднаних територіальних громад (на прикладі сільських територій) /  Е.Б. Бойченко, Ю. Є. Пащенко,  І. А. Попова // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія “Економіка”. Т. ХІХ, вип. 309. – Маріуполь, ДонДУУ, 2018. – С. 93 – 102.
  30. Бойченко Е.Б. Особливості відтворення продуктивних сил в умовах реструктуризації економіки регіону / Е.Б. Бойченко, Я. М. Дроботенко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Вип. 36. – 2018. – С. 127-132.
  31. Бойченко Е.Б. Концепція формування інформаційного менеджменту в Україні / Е.Б. Бойченко, А.М. Костенко // Ефективна економіка. — 2018. — №10. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.13
  32. Бойченко Е.Б. Роль інформаційного менеджменту у життєдіяльності регіонального соціуму  / Е.Б. Бойченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент : наук.-метод. журн. / Сумський національний аграрний університет, випуск 12 (78), 2018. – С. 93-97.
  33. Boichenko E. Modern problems of reproduction of public health of the population / Е. Boichenko,  I. Bakhov, N. Martynovych // Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah (Journal of Perspectives of Financing and Regional Development), 2019. –Vol. 6, № 6. – P. 691-700 https://online-journal.unja.ac.id/JES/article/view/6998/4519
  34. Boichenko E. Labor mobility and labor market formation: current trends // Modernization   of   socio-economic   development   of   Ukraine:   challenges   and prospects : collective monograph / D. V. Klynovyi, E. B. Boychenko, I. O. Petrovskaya, V. V. Коrneev, etc. – Lviv Toruń : Liha - Pres, 2019. – P. 24-42 DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-115-5/24-42

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  1. Член редакційної колегії «Економіка та право»
  2. Член редакційної колегії Journal «Economics, Law and Policy» Los Angeles, CA, USA http://www.scholink.org/ojs/index.php/elp/about/editorialTeam
  3. Член редакційної колегії «Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки»
  4. Член редакційної колегії «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Серія: Економіка і управління»
  Згорнути ↑

Науково-методична робота кафедри

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на факультетах Президентського університету і викладають 72 дисципліни та спецкурси фундаментальної та професійноорієнтованої підготовки фахівців з управління персоналом. Лекції з багатьох навчальних дисциплін проводяться із застосуванням сучасних мультимедійних засобів, що сприяє ефективнішому засвоєнню студентами навчального матеріалу.

Навчальні дисципліни забезпечені усіма необхідними методичними матеріалами, що має особливо велике значення для студентів заочної форми навчання. Викладачами кафедри розроблені методичні посібники, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та курсових робіт. Високий рівень методичного забезпечення дає можливість зробити навчальний процес більш організованим та ефективним.

За результатами роботи кафедри було видано наступні наукові праці:

 1. Системна модернізація державного управління в Україні: гуманістичний контекст: кол. монографія / Братусь Г.А., Головач Н.В., Дмитренко Г.А., Дорошенко Л.С., Згалат-Лозинська Л.О. та ін./ За заг. ред. Г. А. Дмитренка. К.: ДКС-Центр, 2020. 512 с. ISBN 978-617-7300-55-6
 2. Дмитренко Г.А. Унікальний вектор підвищення ефективності державного управління в контексті модернізації України: наукове видання. К., 2018.  22 с.
 3. Дмитренко Г. А., Солодков В. Т. Оздоровлення нації в об’єктиві науки: науково-публіцистичне видання. К.: ДКС-Центр, 2018. 244 с.
 4. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст [Текст] : колект. монографія / [О.А. Ануфрієва, Т.І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.] ; ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 412с.
 5. Дмитренко Г. А., Головатий М.Ф., Солодков В. Т. Системне управління: унікальний людиноцентричний вектор підвищення ефективності державно-управлінського механізму в Україні. Монографія. К. : ДКС-центр, 2019. 146 с.
 6. Дмитренко Г.А. Кардинальне удосконалення державного управлінського механізму в контексті реалізації ідеології еколюдиноцентризму: наукове видання. К.: ДКС-центр, 2019. 12 с.
 7. Головач Н. В., Дмитренко Г. А. Системне формування нового покоління нації: гуманістичний контекст: монографія.  К.: ДКС- Центр, 2019. – 350 с.
 8. Людиноцентризм освіти в контексті підвищення якості трудового потенціалу [Текст] : монографія / Г. А. Дмитренко, Т. Л. Ріктор ; Нац. акад. пед. наук, Ун-т менедж. освіти. - К. : Дорадо-Друк, 2012. - 294 с.
 9. Стратегічний менеджмент: цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Дмитренко ; Ін-т змісту і методів навчання. - К. : [б.в.], 1996. - 140 с.
 10. Управління якістю професійної освіти: підготовка конкурентоспроможних випускників [Текст] : монографія / Г. А. Дмитренко, В. В. Медведь, С. В. Мудра ; Нац. акад. пед. наук, Ун-т менеджменту освіти. - Київ ; Севастополь : Кручинін Л. Ю. [вид.], 2013. - 340 с.
 11. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст [Текст] : колект. монографія / [Ануфрієва О., Дмитренко Г. та ін.] ; ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 411с.
 12. Бойченко Е.Б. Відтворення продуктивних сил в  контексті розвитку регіонального соціуму: питання теорії, практики, діагностики: [монографія]  / Е. Б. Бойченко. – К. : "ХайТек Прес", 2015. – 372 с.
 13. Бойченко Э. Б.  Диагностика  развития  регионов:  виды,  подходы, приемы: [монографія] / В. Н. Василенко, А. И. Благодарный, Э. Б. Бойченко и др. – Донецьк: вид-во Юго-Восток, 2012. – 558 с
 14. Boichenko Elina, Vasilchuk Nataly Socio-demographic problems of the development of united territorial communities of the Eastern Regions of Ukraine Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah (Journal of Perspectives of Financing and Regional Development), 2018. –Vol. 6, № 1, July – Augustus. – P. 113-124. https://online-journal.unja.ac.id/index.php/JES/issue/view/732
 15. Boichenko E. Monitoring of international donor support in the context of development of the united territorial communities // Boichenko E. / Coastal regions: problems and paradigms of socio-economic development : multi-authored monograph / under the editorship of T. Derkach, Doctor of Economic Sciences. Riga, Latvia: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. – C. 291 - 328
 16. Згалат-Лозинська Л. О., Баєва О. В., Новальська Н. І. Менеджмент і адміністрування: в 2 ч. Ч. ІІ. Менеджмент: навч. посіб. / за ред. О. В. Баєвої, Н. І. Новальської. К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2017. 326 с..
 17. Дорошенко Л. С. Демографія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2005. — 112 с.
 18. Дорошенко Л. С. Демографія: Практикум. – К.: МАУП, 2007. – 80 с.
 19. Дорошенко Л.С. Розміщення продуктивних сил: навч. посіб. / Л.С. Дорошенко. – К. : Вид. дім «Персонал», 2015.- 125 с.
 20. Zgalat-Lozynska L.O.  Career guidance improvement based on forecasted trends at labour and education markets // Actual Problems in Economics. –2015.  – №9 (171). – p.313 – 323
 21. Згалат-Лозинська Л. О. Медико-демографічні аспекти відтворення людського капіталу України // Людський капіталу країни: стан, проблеми, перспек¬тиви відтворення: Моногр. / Бондар І.К, Лич В.М, Сологуб Н.П та ін.; За ред. В.М. Лича. – К.:КНУБА, 2009. – 230 с.
 22. Калина А.В. Визначальні питання організації та нормування праці в сучасному виробництві: монографія / А. В. Калина, Н. Д. Мінчак. — Німеччина: «Ламберт Академія Пабліш», 2015. — 386 с.
 23. Калина А.В. Економіка праці : Навч. пociб. для студ. вищ. навч. закл. –К.: МАУП, 2004. – 272с
 24. Калина А.В. Організація та нормування праці на виробництві: навч. пос. /. А.В. Калина. – К.:ДП «Вид. дім «Персонал», 2015. - 476 с.
 25. Калина А.В. Організаційно-економічний механізм  стимулювання праці в умовах інноваційного розвитку: [монографія] / А.В. Калина, О.А.. Доронін. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2013. – 415 с.
 26. Калина А.В. Оплата праці в постіндустріальному суспільстві: монографія. – К.: КНЕУ, 2015. – 312 с.
 27. Колпаков В. М. Маркетинг персоналу: [Навч. посіб. для студ. серед. і вищ.навч. закл.] — К. : МАУП, 2006. — 408 с.
 28. Колпаков В. М., Дмитренко Г. А. К61. Стратегический кадровый менеджмент: Учеб. пособие. – 2 е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2005. – 752 с.
 29. Колпаков В. М. Самоменеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. – 528 с.
 30. Колпаков В.М. Проект підготовки управлінців вищої кваліфікації (Національні еліти) – К.: ДВНЗ Університет менеджменту освіти НАНУ, 2016. -152 с.
 31. Колпаков В.М., Рогова В.Б., Чуприна Н.В. Теоретичні основи управління навчальним закладом: методичний посібник для вчителя/ В.М. Колпаков, В.Б. Рогова, Н.В. Чуприна – К. : Вид. дім «Персонал», 2017. – 214 с.
 32. Козоріз В. П., Ланицька Н. І. Загальне і кадрове діловодство: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 168 с.
 33. Сладкевич В.П. Управління персоналом:  Підручник / В.П. Сладкевич, М.П. Буковинська. -  К.: Кондор, 2013.- 745 с.
 34. Щёкин Г.В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению: Учеб.-метод. пособие. – 4-е изд., стереотип. – К.: ДП «Издат. дом «Персонал»», 2011. — 616 с.
 35. Щёкин Г.В. Система управления человеческими ресурсами : монография. – К. : ДП «Издат. дом «Персонал», 2009. – 1472 с.
 36. Щокін Г.В. Управління суспільним розвитком: загальна концепція. – К.: МАУП, 2005. — 184 с.
 37. Щокін Г.В. Теорія і практика управління персоналом : Навч.-метод. посіб. - К: МАУП, 2003. - 280 с.

Поділитися посиланням: