Кафедра управління персоналом та економіки праці

Завідувач кафедри - Дмитренко Геннадій Анатолійович, доктор економічних наук, професор МКА.

(корп. 2, каб. №34, вн. тел. 15-14)

Заступник завідувача кафедри – Згалат-Лозинська  Любов Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент.

(корп.2, каб.34, вн.тел.15-14)

Контакти:

03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп, каб. 34

Телефон: +38 (044) 490-95-00, вн. 15-14

Завданням кафедри є підготовка фахівців у галузі знань 05«Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності  051 «Економіка» за освітніми рівнями:

 • Бакалавр зі спеціальності 051 «Економіка» (освітні програми «Міжнародна економіка та управління персоналом», «Управління персоналом та економіка праці»);
 • Магістр зі спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійні програми «Міжнародна економіка та управління персоналом», «Управління персоналом та економіка праці»);
 • Доктор філософії зі спеціальності  051 «Економіка».

Мета діяльності кафедри полягає у формуванні у студентів сучасних знань, вмінь та навичок щодо ефективного управління людськими ресурсами та розвиток лідерських здібностей у майбутніх керівників підприємств, організацій та установ усіх видів економічної діяльності та форм власності.

Кафедра здійснює підготовку фахівців, які успішно працюють у відділах управління персоналом, планово-економічних відділах підприємств, організацій (установ) різної галузевої приналежності, як вітчизняних, так і закордонних; рекрутингових, аутсорсингових агентствах, а також в державних органах виконавчої влади, установах, що здійснюють діяльність в сфері управління, регулювання та контролю соціально-трудових відносин та соціального захисту населення, зокрема, Державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України, також організаціях, що здійснюють наукову діяльність в сфері праці, зайнятості, демографії, соціального захисту населення, вищих навчальних закладах.

Можливим місцем роботи випускників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» за освітніми програмами «Міжнародна економіка та управління персоналом», «Управління персоналом та економіка праці» можуть бути: Заступник начальника відділу кадрів, старший інспектор відділу кадрів; Менеджер з персоналу (середня ланка), планування кар’єри і розвитку персоналу; Економіст у планово-виробничому відділі, який займається плануванням і прогнозуванням трудових показників; Економіст у відділі праці і заробітної плати; Інспектор з кадрів; Інженер, технік з організації і нормування праці; Інженер з підготовки кадрів, з профадаптації; Центри підбору персоналу і служб зайнятості (розробка систем підбору, оцінки та адаптації персоналу); Економіст – демограф, економіст – статистик; Економіст з праці і підвищення кваліфікації; Профконсультант; Фахівець з питань зайнятості, аналізу ринку праці,  найму робочої сили; Помічник керівника підприємства; Організатор діловодства;  Технік з планування; Технік з нормування праці;  Хронометражист; Інспектор з призначення, виплати пенсій;  Інспектор з соціальної допомоги.

Бакалавр зі спеціальності 051 «Економіка» за освітніми програмами «Міжнародна економіка та управління персоналом», «Управління персоналом та економіка праці» приймає участь в проведенні розрахунків потреб організації (установи) в персоналі, в оцінюванні персоналу, здійснює нормування праці на підприємстві, організовує групи з підвищення кваліфікації персоналу, дає пропозиції щодо розстановки кадрів, удосконалює систему оплати і стимулювання праці.

Можливим місцем роботи випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» за освітніми програмами «Міжнародна економіка та управління персоналом», «Управління персоналом та економіка праці» можуть бути: Начальник відділу кадрів; Заступник начальника департаменту (відділу) управління персоналом; Заступник директора з кадрових питань та побуту; Начальник / Заступник начальника відділу організації праці та заробітної плати; Заступник начальника відділу підготовки кадрів;  Заступник начальника відділу соціального розвитку; Завідувач бюро перепусток; Заступник начальника лабораторії соціології та психофізіології праці; Завідувач лабораторії наукової організації праці  та управління виробництвом; Спеціаліст державної служби (в органах виконавчої влади сфери соціально-трудових відносин); Керівник виробничої практики; Науковий співробітник в галузі праці та зайнятості, соціального захисту населення; Економіст – демограф, економіст – статистик, економіст з праці;  Асистент кафедри у ЗВО; Інженер з організації та нормування праці;  Інженер з підготовки кадрів, з профадаптації; Профконсультант;  Фахівець з питань зайнятості /  аналізу ринку праці; Експерт з умов праці.

Магістр зі спеціальності 051 «Економіка» за освітніми програмами «Міжнародна економіка та управління персоналом», «Управління персоналом та економіка праці» може працювати на керівних посадах підрозділів кадрів і трудових відносин усіх галузей економіки організацій (установ) як вітчизняних, так і закордонних; менеджера з дослідження міжнародного ринку праці та вивчення суспільної думки, фахівця в галузі праці та зайнятості, на посаді наукового співробітника в сфері праці, зайнятості, соціального захисту населення; керівника підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання, викладача вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, на посадах професіоналів в галузі соціального захисту населення, центрів зайнятості, пенсійного фонду.

Історія

Кафедру управління персоналом було створено для забезпечення підготовки фахівців з управління трудовими ресурсами у 1996 р.

Натепер завданням випускової кафедри управління персоналом та економіки праці є підготовка здобувачів вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка», що здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) рівнями вищої освіти,  які навчаються за денною, заочною та дистанційною формами навчання, а також за та третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти.

З 2017 року завідувачем кафедри є доктор економічних наук, Заслужений працівник освіти, професор Дмитренко Геннадій Анатолійович. Він є автором цілої низки наукових та навчально-методичних матеріалів. Має досвід наукової, керівної та викладацької роботи понад 32 роки. Є автором більш ніж 300 публікацій, у т. ч. монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей та методичних розробок.

1987-1993рр.,  Всесоюзний інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів меліорації і водного господарства, завідувач кафедри управління;

1993-1996 рр., Інститут стратегічних досліджень освіти України, завідувач сектором;

1996-1998 рр., Академія керівних кадрів освіти, завідувач кафедри управління;

1998-2002 рр., завідувач кафедри управління персоналом;

2002-2015 рр, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, завідувач кафедри економіки та управління персоналом;

2015-2018 рр. ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», професор  кафедри управління персоналом та економіки праці;

2018 р. – по теперішній час

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці

Коло наукових інтересів Г. А. Дмитренка пов’язано з обґрунтуванням Нового управлінського курсу для України, ідеологічною основою якого стає  еколюдиноцентризм. Його стрижнем є всебічне сприяння самореалізації особистості впродовж життя у гармонії з природним середовищем, тобто у рамках загальнолюдської моралі і національної свідомості.

Г. А. Дмитренко визначає, що Новий управлінський курс має триєдиний напрям. Перший напрям – це чітка орієнтація системи державного управління на підвищення якості життя громадян та формування зовнішнього позитивного іміджу країни. Другий – це перехід органів влади й інших державних структур на культуру цільового управління за кінцевими результатами, що буде сприяти підвищенню соціальної відповідальності і зниженню корупції. Третій – це модернізація всієї системи освіти як фундаменту масштабної реформи саме в контексті переходу на культуру цільового управління дошкільних, шкільних, професійних навчальних закладів. 

Науковий керівник науково-дослідної роботи (НДР) РК 0115U002063 «Соціально-педагогічні технології управління системою післядипломної педагогічної освіти в умовах інноваційних трансформацій», Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, 2015 р.

Відповідальний виконавець кафедральної науково-дослідної роботи 0118U002244 «Економічний механізм збереження та розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки», ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», 2018-2020 рр .

Член спеціалізована Вченої ради Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри управління персоналом та економіки праці сформований з фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. На кафедрі працює 37 викладачів, з них 5 - докторів економічних наук, професорів кафедри управління персоналом та економіки праці; 16 – кандидатів економічних  наук, 1 кандидат психологічних наук, 2 кандидат педагогічних наук,  3 співробітники без наукових ступенів;

До викладання дисциплін також залучено 4 сумісників, з яких 1 мають науковий ступінь доктора економічних наук і 3 – науковий ступінь кандидата економічних наук.

 • Дмитренко Геннадій Анатолійович

  Науковий ступінь/вчене звання

  доктор економічних наук, професор МКА

  Посада

  Завідувач кафедри управління персоналом та економіка праці

  Науково-педагогічна діяльність

  33 роки

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ, Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Економіка» ПК № 00127522/003012-19,  Методологічні засади ефективного управління трудовим потенціалом організації», 27.02.2019 р.

  Розробки та патенти

  Науковий керівник науково-дослідної роботи (НДР) «Соціально-педагогічні технології управління системою післядипломної педагогічної освіти в умовах інноваційних трансформацій», 2015 р., РК 0115U002063

  Відповідальний виконавець НДР «Економічний механізм збереження та розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки», 2018-2020 рр., РК 0118U002244

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  Дмитренко Г.А. Системне управління: унікальний людиноцентричний вектор підвищення ефективності державно-управлінського механізму в Україні. Монографія /Г .А. Дмитренко, М.Ф. Головатий, В.Т. Солодков, Н.В. Головач. - К. : ДКС-центр, 2019. – 146 с.

  Дмитренко Г.А., Головач Н.В. Системне формування нового покоління нації: гуманістичний контекст: Монографія. - К. :ДКС-центр, 2019. – 350 с.

  Дмитренко Г. А. Оздоровлення нації в об’єктиві науки: науково-публіцистичне видання. – К.: ДКС-Центр, 2018. – 244 с.

  Дмитренко Г.А. Унікальний вектор підвищення ефективності державного управління в контексті модернізації України: наукове видання / Г.А. Дмитренко. – К., 2018. - 22 с.

  Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст [Текст] : колект. монографія / [О.А. Ануфрієва, Т.І. Бурлаєнко, Г. А. Дмитренко [та ін.] ; ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 412с.

  Дмитренко Г. А., Ануфрієва О. Л., Бурлаєнко Т. І., Медвідь В. В. Кваліметрія в управлінні: гуманістичний контекст : навч. посіб. / Г. А. Дмитренко, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, В. В. Медвідь (за заг. ред. Г. А.Дмитренка) − К. : Видавництво «Аграрна освіта», 2016. − 335с.

  Управління персоналом організацій з використанням переваг синергізму : навч. посіб. / Г. А. Дмитренко, О. Г. Шевчик, Я. А. Лук’янчук, В. В. Медведь ; зазаг. ред. Г. А. Дмитренка. — Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2015. — 162 с.

  Дмитренко Г. А. Якість трудового потенціалу організації в контексті ефективного управління персоналом / Г. А. Дмитренко, Л. С. Дорошенко, Н. І. Лапицька // Формування ринкових відносин в Україні. - 2019. - № 3. - С. 113-123.

  Дмитренко Г. А. Від ефективного управління трудовим потенціалом (персоналом) організацій до ефективного державного управління: проблеми впровадження системного підходу Наукові праці МАУП. — Серія : Економічні науки. — 2018. — Вип. 2 (56). — Київ : МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. с.7-22.

  Дмитренко Г. А. Проблема ефективності сучасного менеджера [Електронний ресурс] / О. О. Медведєв, Г. А. Дмитренко. // Науковий вісник УМО. Серія : Економіка та управління. - 2016. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_1_8

  Дмитренко Г. А. Сучасні HR-стратегія і технології в державних органах / Г. А. Дмитренко, М. Е. Морозова // Вісник післядипломної освіти. Серія : Управління та адміністрування. - 2017. - Вип. 3. - С. 30-48.

  Дмитренко Г. А. Стратегія збільшення соціального капіталу в Україні [Електронний ресурс] / Г. А. Дмитренко. // Науковий вісник УМО. Серія : Економіка та управління. - 2016. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_2_6

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (ПрАТ «ВНЗ «МАУП»).

  Згорнути ↑
 • Згалат-Лозинська Любов Олександрівна

  ПІБ

  Згалат-Лозинська Любов Олександрівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  кандидат  економічних наук, доцент

  Посада

  заступник завідувача кафедрою

  Науково-педагогічна діяльність

  16 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  4 роки

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  1. Керівник науково-дослідної теми «Економічний механізм збереження та розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки» 0118U002244, 2018-2020 рр., ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

  2. Керівник науково-дослідної теми «Науково-методологічні основи управління інноваційною діяльністю будівельних підприємств», 0118U002243, 2018-2019 рр., ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (Анотований звіт)

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Вища школа управління НМІМО ПрАТ «ВНЗ «МАУП», Свідоцтво про підвищення кваліфікації

  за програмою «Економіка»

  ПК № 00127522/003012-19,

  «Методологічні засади ефективного управління трудовим потенціалом організації»,

  27.02.2019 р.

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  ТОВ «Матіріалз Лаб» (консультант з підбору персоналу), 2016-2017 рр.

  Розробки та патенти

  Анотований звіт «Науково-методологічні основи управління інноваційною діяльністю будівельних підприємств», 0118U002243, 2018-2019 рр., ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Zgalat-Lozynska, Liubov O. Career guidance improvement based on forecasted trends at labour and education markets // Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics. – 2015.  – №9 (171). – p.313 - 323. (Scopus)
  2. Holovach N., Bakhov I., Zgalat-Lоzynska L. (2019). An Innovation-Driven Model for Management Personnel Development at Enterprises. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, vol. 11, 12-Special Issue, pp.1266-1277. DOI: 10.5373/JARDCS/V11SP12/20193335 (Scopus)
  3. Baiev V., Bakhov I., Holovach N, Zgalat-Lozynska L. The Economic Determinants of the World Medical Tourism Industry Development Journal of Environmental Management and Tourism 10 (Issue 6(38). 2019.  рр. 1392-1398 DOI: https://doi.org/10.14505//jemt.v10.6(38).22 (Scopus)
  4. Базова методологія підвищення конкурентоспроможності економіки на інноваційній основі. Системна модернізація державного управління в Україні: кол. монографія / За заг. ред. Г.А. Дмитренка. К.: ДСК-Центр, 2020. C. 73-149. ISBN 978-617-7300-55-6
  5. Баєва О. В. Менеджмент і адміністрування: в 2 ч. — Ч. ІІ. — Менеджмент: навч. посіб. / [О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська]; за ред. О. В. Баєвої, Н. І. Новальської. — К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. — 326 с.
  6. Згалат-Лозинська Л.⸰О., Згалат-Лозинський О.⸰Б. Активізація використання наноматеріалів та нанотехнологій як напрям інноваційної діяльності  у будівництві. Будівельне виробництво: Міжвідомчий науково-технічний збірник (технічні науки, економічні науки). 2019. №68. С.30-38 (Журнал реферується у міжнародній наукометричній базі даних Ulrichsweb)
  7. Головач Н.В., Згалат-Лозинська Л.О. Напрями підвищення обґрунтованості соціально-трудових нормативів як інструмент реалізації концепції гідної праці. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 49. С.141-145. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/49_2020/25.pdf (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща))
  8. Згалат-Лозинська Л. О. Інноваційна спроможність та інституційна готовність економіки України у міжнародних порівняннях. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. Вип.31. С.28-36. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-31-5 URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/index.php/31-2020
  9. Згалат-Лозинська Л. О. Перспективи імплементації міжнародного досвіду державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 55. С.27-33. https://doi.org/10.32843/bses.55-4  URL: http://bses.in.ua/journals/2020/55_1_2020/6.pdf
  10. Згалат-Лозинська Л. О. Концепція інноваційного розвитку будівельної галузі в умовах пандемії та економічної кризи збірник. Економічний простір. 2020. №157 C.27-31. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/157-5 URL: http://economicspace.pgasa.dp.ua/
  11. Згалат-Лозинська Л. О. Державно-управлінський механізм формування банку інтелектуально-інноваційного капіталу. Приазовський економічний вісник. [Електронний ресурс]. 2020. № 4(21).  Вип. 4(21). С.15-20. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-4-3 URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-21
  12. Згалат-Лозинська Л. О. Державне регулювання формування інтелектуально-інноваційного капіталу у будівництві. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. Вип. 4(78). С.51-57. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-7 URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/4_78_2020_ukr/9.pdf
  13. Згалат-Лозинська Л. О. Напрями удосконалення державного регулювання процесу управління інноваційними проектами в науковій сфері. Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 13. С.7-13.  DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/13.1 URL: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/337/330
  14. Згалат-Лозинська Л.⸰О., Лич В.⸰М. Державно-приватне партнерство як важіль державного регулювання інноваційної діяльності в будівництві. Бізнес-навігатор. 2020. Вип. 3 (59). С. 34-41. DOI: https://doi.org/10.32847/business-navigator.59-6  URL:http://www.business-navigator.ks.ua/2020/59-2020
  15. Згалат-Лозинська Л. О. Оптимізація функцій державного управління інноваційним розвитком в будівництві на основі реалізації концепції громадянського суспільства в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. №4 (115). С.47-53. DOI: https://doi.org/10.32840/1814-1161/2020-4-9 URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/4_2020/11.pdf
  16. Згалат-Лозинська Л. О. Винахідницько-інноваційний потенціал людини як базис інноваційної діяльності: походження та умови розкриття, формування і реалізації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2020. №44. С.57-64 DOI: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-44-7 URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2020/44-2020/9.pdf
  17. Згалат-Лозинська Л. О., Згалат-Лозинський О. Б. Розвиток та впровадження інноваційних технологій 3D друку у будівництві. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). №5. C.45-51. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-5-7
  18. Zgalat-Lоzynska L. State regulation as a key factor to stimulate innovation in construction. Innovative Solutions in Modern Science. 2020. №6(42). Р.110-123. URL: https://naukajournal.org/index.php/ISMSD/article/view/2121
  19. Zgalat-Lоzynska L. Ukrainian innovation policy components evaluation: global contrasts. Norwegian Journal of development of the International Science 2020. №47. Vol.2. Р.28-32. URL: http://www.nor-ijournal.com/wp-content/uploads/2020/10/NJD_47_2.pdf
  20. Згалат-Лозинська Л.О. Методологічні та соціально-технологічні засади інноваційної діяльності організацій: людиноцентричний контекст [Електронний ресурс] // Причорноморські економічні студії. – 2019. –– Режим доступу: http://bses.in.ua/uk/48-2019
  21. Згалат-Лозинська Л. О., Головач Н. В. Метод оцінки розвитку управлінського персоналу на вітчизняних підприємствах // Інноваційна економіка – 2018. – №9-10 [77] – С.69-74.
  22. Згалат-Лозинська Л. О. Методи оцінки ефективності розвитку управлінського персоналу підприємства [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2017ю - № 12. –– Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6813
  23. Згалат-Лозинська Л. О. Напрями подолання кризи системи соціально-трудових відносин в Україні / Л. О. Згалат-Лозинська // Економіка та право. - 2017. - № 1. - С. 87-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpr_2017_1_14
  24. Згалат-Лозинська Л. О. Особливості процесу розвитку управлінського персоналу промислових підприємств Наукові праці МАУП. — Серія : Економічні науки. — 2018. — Вип. 2 (56). — Київ : МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. — С.56-65. - https://doi.org/10.32689-2523-4536
  25. Згалат-Лозинська Л. О. Сучасні аспекти інноваційної активності будівельних підприємств / Програма та тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (Київ, КНУБА, 23-24 травня 2019 р.).  - С.207-208.
  26. Згалат-Лозинська Л. О. Інтелектуальний капітал як фактор інноваційного розвитку економіки: [зб. наук. пр.] / Матеріали звітної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю МАУП «Теоретико-методологічні засади та соціальна практика модернізації України: політичні, юридичні, економічні  та психологічні проблеми» (Київ, МАУП, 29 листопада 2018 р.) Згалат-Лозинська Л. О. Удосконалення процесу організації професійного навчання як фактор інноваційного розвитку будівельних підприємств  / Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. — К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2008 — Вип. 8: Матеріали Міжнар. наук. конф. “Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики”, 11 квітня 2019 р. / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. — 2019. — С.392-395.
  27. Згалат-Лозинська Л. О. Аналіз проблем розвитку інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі // Можливості, проблеми та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 14 вересня 2019 р.) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. –С.81 -84.
  28. Згалат-Лозинська Л.О. Кадрові проблеми впровадження інноваційних технологій в Україні / Л.О. Згалат-Лозинська // Проблеми модернізації України: [зб. наук. пр.]. - К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2015. – C.141-144.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  Спеціалізована вчена рада Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом), офіційний опонент,  Чавичалов І.І. дис. на здоб. наук. ступ. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Система розвитку управлінського персоналу промислового підприємства», 30 січня 2019 р.

  Інформація що підтверджує володіння мовою викладання на належному рівні

  -

  Згорнути ↑
 • Дорошенко Лідія Степанівна

  ПІБ

  Дорошенко Лідія Степанівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  кандидат економічних наук

  Посада

  професор

  Науково-педагогічна діяльність

  25 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ,

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації

  ПК № 00127522/003013-19.

  за програмою «Економіка»,

  «Управління зайнятістю як передумова збереження та розвитку трудового потенціалу»,

  27.02.2019 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Дмитренко Г. А. Якість трудового потенціалу організації в контексті ефективного управління персоналом / Г. А. Дмитренко, Л. С. Дорошенко, Н. І. Лапицька // Формування ринкових відносин в Україні. - 2019. - № 3. - С. 113-123.

  2. Дорошенко Л.С. Аудит управління людськими ресурсами як засіб стратегічного аналізу / Л.С. Дорошенко, Н.І. Лапицька // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – №7-8. – С.182-183.

  3. Дорошенко Л.С. Економічні регулятори попиту та пропозицій робочої сили: методологія оцінки і напрями дії / Л.С. Дорошенко // Наукові праці МАУП. – 2016. –№4(39). – С.26-31.

  4. Дорошенко Л.С. Перспективи реалізації концепцій гідної праці в системі соціально-трудових відносин / Л.С. Дорошенко // Економіка та право. Серія  Економіка.–  2016. – №3. –  С. 115-119.

  5. Дорошенко Л. С. Теоретико-методологічні аспекти ефективного використання трудового потенціалу в контексті сталого розвитку / Л. С. Дорошенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 5. – С. 25-29.

  Згорнути ↑
 • Ольшанська Олена Петрівна

  ПІБ

  Ольшанська Олена Петрівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  кандидат економічних наук

  Посада

  доцент

  Науково-педагогічна діяльність

  14 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ,

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації

  ПК № 00127522/003014-19.

  за програмою «Економіка»,

  «Інноваційні форми та механізми управління персоналом організації»

  27.02.2019 р.

  Полтавський  національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка,

  Комп’ютерні системи та мережі, спеціаліст з розробки обчислювальних систем  ДСП №0000081 від 2.06.2016 (реєстр.№2649)

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  Благодійна організація Міжнародний фонд "Спес Конфортат", засновник, 2016 р.

  Розробки та патенти

  Відповідальний виконавець науково-дослідної теми 0118U002244 «Економічний механізм збереження та розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки» 2018-2020 рр., ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Ольшанська О. П. Управління персоналом культури і мистецтва як інструмент роботи режисера масових видовищ / Н. В.Мороз-Ольшанська, О. П. Ольшанська // Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки // Scientific letters of  Academic society of Michal Baludansky. – 2017. -№ 5. – С.82-85.
  2. Ольшанська О. П. Інформаційне забезпечення кадрового діловодства на вітчизняних підприємствах // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. –Вип.3 (35). – С.115-120.
  3. Ольшанська О. П. Методологічні засади визначення чинників формування інвестиційного потенціалу домогосподарств // Інвестиції: практика та досвід . – 2016. – № 2 – С.5-9.
  4. Olshanska O.P. Managerial aspect of applying six sigma in non-manufacturing companies / O.P. Olshanska, N. V. Moroz- Olshanska // Ефективна економіка. - 2015 - № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=2&y=2015
  5. Ольшанська О. П. Інноваційні форми та механізми управління персоналом під час організації масових заходів як засоби роботи режисера / Н. В.Мороз-Ольшанська, О. П. Ольшанська // Наукові праці МАУП. – 2016. -№4. – С. 86-90.
  6. Olshanska O.P. Effects of spatio-temporal interactions on the growth of real wages and incomes in the counties of the State of Missouri / O.P.Olshanska, T.Z.Beregovska // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та перспективи», 29 травня 2019 року. - Полтава: Полтавська державна аграрна академія, 2019. – С.58-61.
  7. Ольшанська О.П. Інтегральні парадигми персонології: соціальний та економічний аспект / О. П. Ольшанська // «Актуальні проблеми менеджменту в сучасних глобалізаційних процесах»: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 15 берез. 2018 р. / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь: Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2018. - С.145-147.
  8. Ольшанська О.П., Мороз-Ольшанська Н.В. Культура як соціально-практичний засіб в процесі модернізації України // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції» (14 листопада 2018р.). К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. — С. 134-137.
  9. Ольшанська О.П., Мороз-Ольшанська Н.В.  Соціокультурне значення сучасних масових видовищ в Україні // Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське суспільство: контури інновацій» (30 березня 2017 р.). К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — С.212-214.
  10. Ольшанська О.П., Мороз-Ольшанська Н.В. Культура як засіб людського розвитку в контексті євро інтеграційних процесів України // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції» (31 жовтня 2017 р.). К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — с210-211.
  Згорнути ↑
 • Сливка Оксана Андріївна

  ПІБ

  Сливка Оксана Андріївна

  Науковий ступінь/вчене звання

  кандидат економічних наук

  Посада

  доцент

  Науково-педагогічна діяльність

  6 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП»,

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Економіка»

  ПК №00127522/ 003014-19,

  «Система кадрового менеджменту організацій: вітчизняний та закордонний досвід»,

  27.03.2019 р.

   

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1 Сливка О.А. Oцінка освітньої компоненти у забезпеченні людського розвитку в Україні / О. А. Сливка О. І. Заклекта// Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2018. - №9. -  Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=8&w=%D0%9E.+%D0%90.+%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0.

  2. Сливка О.А. Вплив демографічної складової на рівень людського розвитку у регіонах України / О. І. Заклекта, О. А. Сливка // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2017. - № 3(2). - С. 60-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2017_3(2)__12

  3.Сливка О. А. Корпоративна етика як інструмент ефективного управління персоналом організації / О. А. Сливка // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2017. - № 1. - С. 114-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2017_1_20.

  3.Сливка О.А. Вплив організаційної культури на процес підбору та відбору персоналу організації / О. А. Сливка // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2016. - № 3(2). - С. 45-50.

  4.Сливка О.А. Забезпечення концепції людського розвитку на рівні підприємства / О. А. Сливка // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2015. - № 2. - С. 133-137

  5. Сливка О.А. Напрями діяльності організацій некомерційного сектору економіки у забезпеченні людському розвитку [Електронний ресурс] / О.А. Сливка // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2015. - № 3(2). - С. 59-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2015_3(2)__1

  Згорнути ↑
 • Азізов Сісак Павлович

  ПІБ

  Азізов Сісак Павлович

  Науковий ступінь/вчене звання

  Доктор  економічних наук

  Посада

  професор

  Науково-педагогічна діяльність

  50 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП»,  м. Київ,

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Економіка»

  ПК № 00127522/003983-19 «Методологія аудиту ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства» 27.11.2019 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

   

  Азізов С.П. Методичні підходи до ефективності управління процесами реалізації на промислових підприємствах  / О. І. Дацій, С.П. Азізов // Ефективна економіка. -2019. - №5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7330

  Азізов С. П. Використання концепції управління іміджем підприємства у підвищенні його конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / С. П. Азізов, Н. В. Кожан // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія : Економіка та менеджмент. - 2018. - № 15. - С. 74-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piir_2018_15_9

  Азізов С.П. Оптимізація аграрного виробництва і бізнес на основі рерганізації бізнес-процесів / С.П. Азізов // Аграрна економіка. – 2015. - № 3-4. – С.87-95.

  Азізов С.П. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в сільському господарстві / С.П. Азізов // Аграрна економіка, 2016, Т. 9, № 1-2. – С.123-129.

  Азізов С. Еволюція наукових поглядів на поняття "підприємництво" та його сучасна характеристика / С. Азізов // Економіка і менеджмент культури . - 2015. - № 1. - С. 84-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekmk_2015_1_12

  Згорнути ↑
 • Заяць Галина Сергіївна

  ПІБ

  Заяць Галина Сергіївна

  Науковий ступінь/вчене звання

  кандидат економічних наук

  Посада

  доцент

  Науково-педагогічна діяльність

  6 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ,

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації

  ПК № 00127522/003014-19.

  за програмою «Економіка»,

   «Організація кадрового забезпечення розвитку підприємства»,

  27.02.2019 р.

   

  Захист кандидатської дисертації 26.02.2015 р.

   

  Співпраця з підприємствами за останні 5 років

  1. Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України (виконання наукових досліджень в рамках наукової теми)

  2. Державна інспекція сільського господарства в Рівненській області, 2016 р.

  Розробки та патенти

  Відповідальний виконавець НДР «Модернізація соціально-трудових відносин» (номер державної реєстрації 0109U008248, 2012-2015рр.), Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Заяць Г.С. Розвиток сільських поселень України в умовах децентралізації: можливості та ризики / Г.С. Заяць // Демографія та соціальна економіка. - 2017. - № 3. - С. 48-60
  2. Zaiats, G. Problems of strenthening of human resources petential of healthcare of ukarine in terms of reformation / G. Zaiats // Знание. – К.: Serenity-Group. 2016.- 5-2 (34). –с. 34-37.
  3. Заяць Г.С. Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України: проблеми формування та використання / Г.С. Заяць // Економіка і регіон. - 2015. - № 3. - С. 55-59.
  4. Заяць Г.С. Наукова та освітня діяльність у забезпеченні інтелектуалізації національної економіки / Г.С. Заяць // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – Донецьк, 2015. - №1. – С. 121-125.
  5. Заяць Г.С. Соціальна сфера: пріоритетні напрями досліджень / Г.С. Заяць // Наукові праці МАУП. – К.:МАУП. – Вип. 47(;). – 2015 – С. 31-35.
  6. Заяць Г.С.   Модернізація політики кадрового забезпечення галузей соціогуманітарної сфери України / В. І. Куценко, Г. С. Заяць // Економiчний часопис-XXI. - 2014. - № 1-2(2). - С. 16-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2014_1-2(2)__5.
  7. Заяць Г.С. Трансформації в соціальній сфері сільських поселень у контексті територіальної доступності послуг // Трансформація  сільського  розселення  в  Україні :  кол.  монографія  /  за  ред.  Т.А.  Заяць  ;  Інститут  демографії  та  соціальних  досліджень  ім.  М.В.  Птухи  НАН України. – Київ, 2017. –  с.147-165 - Режим доступу: https://idss.org.ua/monografii/2017_transform_silske_rozselenya.pdf
  8. Заяць Г.С. Конспект лекцій для студентів заочної / дистанційної форми навчання з дисципліни «Просемінар з економіки та управління персоналом» [Електорнний ресурс]. – К.: ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. – 96с. - Режим доступу: http://do.iapm.edu.ua/course/view.php?id=2762
  9. Заяць Г.С., Головач Н.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Просемінар з міжнародної економіки та управління персоналом» (для бакалаврів)  — К.: МАУП, 2016. — 53 с.

  10.Заяць Г.С., Головач Н.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Нормування праці» (для бакалаврів)  — К.: МАУП, 2016. — 72 с.

  1. Заяць Г.С. Напрями зовнішніх трудових міграцій населення України на сучасному етапі //  Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. «100-річчя НАН України: внесок у дослідження міграційних процесів на зламі тисячоліть», 27 листопада 2018 р. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. – С.217-220.
  2. Заяць Г.С. Методологія оцінювання рівня зайнятості безробітних з числа вразливих груп населення //  Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф.«Ризики зайнятості вразливих груп населення», 22 червня 2016 року– К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. – С.101-102.
  3. Наукові засади оновлення кадрової політики у соціальній сфері / Г.С. Заяць  // Наукові конференції в Україні і світі. -2016. - С.45-48.
  4. Заяць Г.С. Напрями подолання кризи системи соціально-трудових відносин в Україні / Г.С. Заяць  // [ тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. «Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік», м. Львів, 31 березня 2016 р.. - С. 87-91.
  5. . Заяць Г.С. Підвищення ролі інтелектуального капіталу підприємств в системі інноваційних економічних стосунків /Г.С. Заяць  //  «Необхідність та проблеми формування економіки інтелектуального капіталу в Україні»: [ тези доповідей II Всеукр. наук.-практ. конф., 4-5 листопада 2015 р.] – К. : КНУБА, 2015. – С. 52 - 53.

   

  Згорнути ↑
 • Лапицька Ніна Іванівна

  ПІБ

  Лапицька Ніна Іванівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  доцент

  Посада

  доцент

  Науково-педагогічна діяльність

  40 роки

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «ВНЗ «МАУП», м. Київ,  Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/003018-19. за програмою «Економіка», «Аудит персоналу як засіб підвищення кваліфікації», 27.02.2019 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Лапицька Н.І. Роль кадрового діловодства в системі управління персоналом / Н.І. Лапицька // Концептуальні засади формування менеджменту в Україні: зб. наук. праць. – К.: Вид. дім «Персонал», 2013. – С.138-142.

  2. Лапицька Н.І. Аудит управління людськими ресурсами як засіб стратегічного аналізу / Л.С. Дорошенко Л.С., Н.І. Лапицька // Формування ринкових відносин в Україні. — 2016. — №7-8. —С.182-183.

  3. Лапицька Н.І. Інвестиції у персонал як основа розвитку сучасного підприємства / Н.І. Лапицька // Концептуальні засади формування менеджменту в Україні: зб. наук. праць. – К. : Вид. дім «Персонал», 2013.– С. 105-109.

  4. Лапицька Н.І. Особливості процесу мотивації державних службовців / Н.І. Лапицька // Концептуальні засади формування менеджменту в Україні: зб. наук. праць. – К. : Вид. дім «Персонал», 2014. – С. 214-219.

  5. Лапицька Н.І. Особливості процесу адаптації персоналу в умовах системної кризи //  Проблеми модернізації України: тези доповідей Міжнародної наук.-практ. конф., 14 квітня 2016 р. — К. : МАУП,  2016 - С.248-250.

  Згорнути ↑
 • Бойченко Еліна Борисівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  доктор економічних наук, професор

  Посада

  професор

  Науково-педагогічна діяльність

  25 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Centre for European Reform Studies  a. s. b. i. Grand Duchy of Luxembourg Certificate,  2016 year 08 February/ 08 May, Monitoring as a tool for modernization infrastructure interregional cooperation,  20 may 2016

  Розробки та патенти

  Керівник  НДР: «Інфраструктурне забезпечення активізації міжрегіонального співробітництва в Україні» (номер державної реєстрації ДР №0114U001180, 2014-2016 рр.).

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  Boichenko E. Diagnostics of the Life Deficiency of Life of the Population of Ukraine /  Е. Boichenko,  N. Vasilchuk // Economics, Law and Policy. – 2018. – Vol. 1, No. 2. – Р. 170-180 www.scholink.org/ojs/index.php/elp

  Бойченко Е. Б.  Особливості відтворення продуктивних сил в умовах реструктуризації економіки регіону [Електронний ресурс] / Е. Б. Бойченко, Я. М. Дроботенко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 36. - С. 127-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2018_36_21

  Бойченко Е. Б.  Процеси бізнес інкубування як інструментарій розвитку об’єднаних територіальних громад [Електронний ресурс] / Е. Б. Бойченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2018. - № 4. - С. 42-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2018_4_11Бойченко Е.Б. Феномен регіональної реструктуризації економіки /  Е. Бойченко, В.І. Дармограй //Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія “Економіка”. Т. ХІХ, вип. 309. – Маріуполь, ДонДУУ, 2018. – С. 118 – 123

  Бойченко Е.Б. Моніторинг соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах реструктуризації економіки / Е.Б. Бойченко, І. А. Попова І. А., Я. М. Дроботенко // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія “Економіка”. Т. ХІХ, вип. 309. – Маріуполь, ДонДУУ, 2018. – С. 41 – 49.

  Бойченко Е.Б. Роль малого підприємництва в забезпеченні розвитку об’єднаних територіальних громад (на прикладі сільських територій) /  Е.Б. Бойченко, Ю. Є. Пащенко,  І. А. Попова // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку». Серія “Економіка”. Т. ХІХ, вип. 309. – Маріуполь, ДонДУУ, 2018. – С. 93 – 102.

  Бойченко Е.Б. Особливості відтворення продуктивних сил в умовах реструктуризації економіки регіону / Е.Б. Бойченко, Я. М. Дроботенко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Вип. 36. – 2018. – С. 127-132.

  Бойченко Е.Б. Концепція формування інформаційного менеджменту в Україні / Е.Б. Бойченко, А.М. Костенко // Ефективна економіка. — 2018. — №10. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.13

  Бойченко Е.Б. Роль інформаційного менеджменту у життєдіяльності регіонального соціуму  / Е.Б. Бойченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент : наук.-метод. журн. / Сумський національний аграрний університет, випуск 12 (78), 2018. – С. 93-97.

  Boichenko E. Modern problems of reproduction of public health of the population / Е. Boichenko,  I. Bakhov, N. Martynovych // Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah (Journal of Perspectives of Financing and Regional Development), 2019. –Vol. 6, № 6. – P. 691-700 https://online-journal.unja.ac.id/JES/article/view/6998/4519

  Boichenko E. Labor mobility and labor market formation: current trends // Modernization   of   socio-economic   development   of   Ukraine:   challenges   and prospects : collective monograph / D. V. Klynovyi, E. B. Boychenko, I. O. Petrovskaya, V. V. Коrneev, etc. – Lviv Toruń : Liha - Pres, 2019. – P. 24-42 DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-115-5/24-42

  Boichenko E., Bakhov, I. Labor Market Management: Analysis, Control and Optimization of Employment / Е. Boichenko, І. Bakhov  // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems – JARDCS, Volume 11 | 10-Special Issue. 2019. – P.  587-594. [Electronic resource.] — Access mode : http://www.jardcs.org/abstract.php?id=2695  DOI:10.5373/JARDCS/V11SP10/20192846 (Indexing “Scopus”)

  Boichenko E. Formation of Educational Level of the Population of Ukraine in the Conditions of Formation of Information Society / Е. Boichenko,  N. Martynovych, O. Vivchar, N. Myskova, O. Popovych, O. Kasianenko // International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), Volume-9 Issue-1, October 2019. P. 6406-6411  (Indexing “Scopus”) — [Electronic resource.] — Access mode : https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/A2205109119.pdf  DOI:10.35940/ijeat.A2205.109119

  Бойченко Е.Б. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник для студентів очної та заочної форм навчання (Короткий курс)  /  Е.Б. Бойченко, В.Г. Горник, Н.О. Мартинович. - К.: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019. – 300 с.

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  Член редакційної колегії «Економіка та право»

  Згорнути ↑
 • Головач Наталія Василівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  доктор філософії в галузі управління людськими ресурсами/доцент МАУП

  кандидат педагогічних наук

  Посада

  доцент

  Науково-педагогічна діяльність

  10 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  27 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Вища школа управління НМІМО ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації, 12 СПВ №189883, «Оцінювання результативності дії фінансових важелів на результуючі показники фінансових механізмів», 27.05.2015 р.

  Вища школа управління НМІМО ПрАТ «ВНЗ «МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації, ПК №00127522\003011-19 «Управління професійним розвитком персоналу на підприємстві»,, 27.02.2019 р.

  Розробки та патенти

  А. с. Комп’ютерна програма «Обери свій професійний шлях» / Н. В. Головач, К. Б. Ізмалкова, О. В. Степанов (МОН України, Державний департамент інтелектуальної власності). – №34932 від 13.09.2010 р. ; заява 13.07.2010, № 35118.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  Головач Н. В., Дмитренко Г. А. Системне формування нового покоління нації: гуманістичний контекст: монографія / Н. В. Головач, Г. А. Дмитренко – К.: ДКС- Центр, 2019. – 350 с.

  Baiev, V. V., Bakhov, I. S., Holovach, N. V., Zgalat-Lozynska, L. O. (2019) The Economic Determinants of the World Medical Tourism Industry Development. Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume X, Fall), 6(38): 1392 - 1398. DOI:10.14505/jemt.v10.6(38).22

  Nataliia Holovach, Ivan Bakhov, Liubov Zgalat-Lоzynska. (2019) An innovation-driven model for management personnel development at enterprises. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, Vol. 11, 12-Special Issue: 1266 - 1277. DOI:10.5373/JARDCS/V11SP12/20193335

  Головач Н. В. Діагностика стану професійно значущих якостей у процесі підготовки фахівців з управління персоналом та економіки праці / Н. В. Головач // Вісник Луганського Національного університету ім. Т. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Ч.II. Квітень. № 3 (300). – С. 165 - 172.

  Головач Н. В. Методика оцінки відповідності професійно значущих якостей фахівців з управління персоналом та економіки праці вимогам ринку праці / Н. В. Головач // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 1-2 (46-47). – С. 56 - 60.

  Головач Н. В. Оцінка сформованості професійно значущих якостей студентів-випускників спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» / Н. В. Головач, Н. М. Чернуха // Освітологія. Польсько-Український журнал. – Варшава-Київ. – 2016. – Вип. 5. – С. 56 - 62.

  Головач Н. В. Експериментальна перевірка ефективності формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці у процесі фахової підготовки / Н. В. Головач // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2016. – Вип. 5 (136). – С. 179 - 183.

  Головач Н. В. Модель формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці / Н. В. Головач // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. (Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи). : зб. наук. праць / За ред. акад. В. І. Бондаря. МОН України. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 55. С. 69 - 75.

  Згалат-Лозинська Л. О., Головач Н. В. Метод оцінки розвитку управлінського персоналу на вітчизняних підприємствах / Н. В. Головач, Л. О. Згалат-Лозинська // Інноваційна економіка. – 2018. – №9-10 [77]. – С.69-74.

  Головач Н. В. Зарубіжний досвід економічної освіти фахівців з управління персоналом / Н. В. Головач //  Наукові праці МАУП. Серія Економічні науки, 2018, вип. 56(2), с. 38–45.

  Згорнути ↑

Науково-методична робота кафедри

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на факультетах Президентського університету і викладають 77 дисципліни та спецкурси фундаментальної та професійноорієнтованої підготовки фахівців з управління персоналом. Лекції з багатьох навчальних дисциплін проводяться із застосуванням сучасних мультимедійних засобів, що сприяє ефективнішому засвоєнню студентами навчального матеріалу.

Навчальні дисципліни забезпечені усіма необхідними методичними матеріалами, що має особливо велике значення для студентів заочної форми навчання. Викладачами кафедри розроблені методичні посібники, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та курсових робіт. Високий рівень методичного забезпечення дає можливість зробити навчальний процес більш організованим та ефективним.

За результатами роботи кафедри було видано наступні наукові праці:

 1. Стратегічний менеджмент: цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Дмитренко ; Ін-т змісту і методів навчання. - К. : [б.в.], 1996. - 140 с.
 2. Людиноцентризм освіти в контексті підвищення якості трудового потенціалу [Текст] : монографія / Г. А. Дмитренко, Т. Л. Ріктор ; Нац. акад. пед. наук, Ун-т менедж. освіти. - К. : Дорадо-Друк, 2012. - 294 с.
 3. Управління якістю професійної освіти: підготовка конкурентоспроможних випускників [Текст] : монографія / Г. А. Дмитренко, В. В. Медведь, С. В. Мудра ; Нац. акад. пед. наук, Ун-т менеджменту освіти. - Київ ; Севастополь : Кручинін Л. Ю. [вид.], 2013. - 340 с.
 4. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст [Текст] : колект. монографія / [Ануфрієва О., Дмитренко Г. та ін.] ; ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 411с.
 5. Бойченко Е.Б. Відтворення продуктивних сил в  контексті розвитку регіонального соціуму: питання теорії, практики, діагностики: [монографія]  / Е. Б. Бойченко. – К. : "ХайТек Прес", 2015. – 372 с.
 6. Бойченко Э. Б.  Диагностика  развития  регионов:  виды,  подходы, приемы: [монографія] / В. Н. Василенко, А. И. Благодарный, Э. Б. Бойченко и др. – Донецьк: вид-во Юго-Восток, 2012. – 558 с
 7. Boichenko Elina, Vasilchuk Nataly Socio-demographic problems of the development of united territorial communities of the Eastern Regions of Ukraine Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah (Journal of Perspectives of Financing and Regional Development), 2018. –Vol. 6, № 1, July – Augustus. – P. 113-124. https://online-journal.unja.ac.id/index.php/JES/issue/view/732
 8. Boichenko E. Monitoring of international donor support in the context of development of the united territorial communities // Boichenko E. / Coastal regions: problems and paradigms of socio-economic development : multi-authored monograph / under the editorship of T. Derkach, Doctor of Economic Sciences. Riga, Latvia: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. – C. 291 - 328
 9. Дорошенко Л. С. Демографія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2005. — 112 с.
 10. Дорошенко Л. С. Демографія: Практикум. – К.: МАУП, 2007. – 80 с.
 11. Дорошенко Л.С. Розміщення продуктивних сил: навч. посіб. / Л.С. Дорошенко. – К. : Вид. дім «Персонал», 2015.- 125 с.
 12. Zgalat-Lozynska L.O.  Career guidance improvement based on forecasted trends at labour and education markets // Actual Problems in Economics. –2015.  – №9 (171). – p.313 – 323
 13. Згалат-Лозинська Л. О. Медико-демографічні аспекти відтворення людського капіталу України // Людський капіталу країни: стан, проблеми, перспек¬тиви відтворення: Моногр. / Бондар І.К, Лич В.М, Сологуб Н.П та ін.; За ред. В.М. Лича. – К.:КНУБА, 2009. – 230 с.
 14. Калина А.В. Визначальні питання організації та нормування праці в сучасному виробництві: монографія / А. В. Калина, Н. Д. Мінчак. — Німеччина: «Ламберт Академія Пабліш», 2015. — 386 с.
 15. Калина А.В. Економіка праці : Навч. пociб. для студ. вищ. навч. закл. –К.: МАУП, 2004. – 272с
 16. Калина А.В. Організація та нормування праці на виробництві: навч. пос. /. А.В. Калина. – К.:ДП «Вид. дім «Персонал», 2015. - 476 с.
 17. Калина А.В. Організаційно-економічний механізм  стимулювання праці в умовах інноваційного розвитку: [монографія] / А.В. Калина, О.А.. Доронін. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2013. – 415 с.
 18. Калина А.В. Оплата праці в постіндустріальному суспільстві: монографія. – К.: КНЕУ, 2015. – 312 с.
 19. Колпаков В. М. Маркетинг персоналу: [Навч. посіб. для студ. серед. і вищ.навч. закл.] — К. : МАУП, 2006. — 408 с.
 20. Колпаков В. М., Дмитренко Г. А. К61. Стратегический кадровый менеджмент: Учеб. пособие. – 2 е изд., перераб. и доп. – К.: МАУП, 2005. – 752 с.
 21. Колпаков В. М. Самоменеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. – 528 с.
 22. Колпаков В.М. Проект підготовки управлінців вищої кваліфікації (Національні еліти) – К.: ДВНЗ Університет менеджменту освіти НАНУ, 2016. -152 с.
 23. Колпаков В.М., Рогова В.Б., Чуприна Н.В. Теоретичні основи управління навчальним закладом: методичний посібник для вчителя/ В.М. Колпаков, В.Б. Рогова, Н.В. Чуприна – К. : Вид. дім «Персонал», 2017. – 214 с.
 24. Козоріз В. П., Ланицька Н. І. Загальне і кадрове діловодство: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 168 с.
 25. Сладкевич В.П. Управління персоналом:  Підручник / В.П. Сладкевич, М.П. Буковинська. -  К.: Кондор, 2013.- 745 с.
 26. Щёкин Г.В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению: Учеб.-метод. пособие. – 4-е изд., стереотип. – К.: ДП «Издат. дом «Персонал»», 2011. — 616 с.
 27. Щёкин Г.В. Система управления человеческими ресурсами : монография. – К. : ДП «Издат. дом «Персонал», 2009. – 1472 с.
 28. Щокін Г.В. Управління суспільним розвитком: загальна концепція. – К.: МАУП, 2005. — 184 с.
 29. Щокін Г.В. Теорія і практика управління персоналом : Навч.-метод. посіб. - К: МАУП, 2003. - 280 с.

Поділитися посиланням: