Кафедра організації туристичної діяльності

Контакти:
03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп, каб. 44
телефон: +38 (044) 490-95-00, внутр. 11-55
[email protected]
Facebook-сторінка кафедри

Завданням кафедри є підготовка фахівців у галузях знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальність 242 «Туризм і рекреація» та 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент туризму та готельного бізнесу») за освітніми рівнями.

  • Бакалавр за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація» (освітня програма «Туризм») та 073 «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент туризму та готельного бізнесу»);
  • Магістр за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація» (освітня програма «Туризм»)

Кафедра готує фахівців з географії та історії туризму, туристичного краєзнавства і країнознавства, рекреалогії, організації туризму та екскурсійної діяльності, організації готельної та ресторанної справи, транспортного обслуговування, інформаційних систем і технологій  в туризмі,  економіки туризму, туроперейтингу, менеджменту та маркетингу туризму, правового регулювання та безпеки  туристичної діяльності, вміння комплексно розв'язувати складні професійні задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як в процесі навчання, так і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій і методів системи наук, які формують туризмознавство, і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Можливим місцем роботи випускників спеціальності 242 «Туризм і рекреація» можуть бути: підприємства, організації та держустанови, що здійснюють діяльність у сфері туризму (туристичні агенції, туроператори, екскурсійні бюро, інформаційно-краєзнавчі центри тощо).

Історія

Кафедра була заснована у 2013 році як кафедра організації туристичної діяльності. Першим її завідувачем був доктор економічних наук, старший науковий співробітник Радзієвський Олександр Іванович. У 2016 році кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент Баєв Вадим Вікторович. У серпні 2018 року, шляхом об’єднання з кафедрою міжнародних відносин, кафедру було перейменовано на кафедру міжнародних відносин та організації туристичної діяльності, яку очолила кандидат політичних наук, доцент Боринська Ольга Леонідівна. З 2019 року завідувачем кафедри був доктор політичних наук, доцент Гольцов Андрій Геннадійович. У 2021 кафедру було переіменовано на кафедру організації туристичної діяльності, яку очолила доктор історичних наук, доцент Лукашенко Аліса Іванівна.

З листопада 2022 року завідувачем кафедри є кандидат економічних наук Кривоберець Марина Миколаївна.

Кандидат економічних наук (диплом ДК № 058787 від 9 лютого 2021 року за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Управління конкурентними перевагами туристичних операторів України»).

Науково-методична робота кафедри

Наукові дослідження кафедри проводиться відповідно до теми науково-дослідної роботи «Управління організаційними змінами у пост військовій туристичній діяльності в Україні в умовах прискорення євроінтеграційних процесів» номер 0121U108233, затвердженої на 2022-2024 рр.

Наукова робота студентів спеціальності 242 «Туризм і рекреація» знаходить своє відображення в дипломних (магістерських, бакалаврських) роботах, виступах на науково-практичних конференціях, круглих столах та семінарах. Студенти залучені до роботи у студентських наукових гуртках: «Young tourist» (керівник – к.е.н., доц. Кривоберець М. М.) та «Азимут» (керівник – доктор філ. в галузі держ. Управління Левченко М.О.).

За кафедрою закріплено викладання 54 дисциплін, основними з яких є: «Вступ до спеціальності «Туризм», «Географія туризму», «Історія туризму», «Туристичне країнознавство», «Основи міжнародного туризму», «Інформаційні системи і технології в туризмі», «Основи управління готельним бізнесом», «Бізнес-тренінг з організаційної роботи туристичних підприємств», «Організація туристичних подорожей», «Правове забезпечення в туризмі», «Організація екскурсійної діяльності», «Менеджмент в туризмі», «Рекреаційні комплекси світу». «Історія готельної та туристичної індустрії», «Основи туризмознавства», «Організація роботи закладів гостинності», «Бізнес-тренінг з організаційної роботи туристичних підприємств», «Правове забезпечення готельної та туристичної діяльності», «Рекламна діяльність в туризмі» тощо.

Спеціальність «Туризм і рекреація» – перспективний напрям підготовки висококваліфікованих кадрів для туристичної сфери, які вільно володіють іноземними мовами, уміють на практиці використовувати туристичні навігаційні програми, GPS технології та геоінформаційне забезпечення туристичної галузі. Фахівці з туризму вивчають принципи організації комерційної діяльності, методику маркетингових досліджень, податкову систему, бухгалтерський облік, особливості управління у сфері туристичного обслуговування.

Фахівці спеціальності підготовлені до здійснення таких основних видів економічної діяльності: визначення форм, видів, напрямів та спеціалізації туристично-рекреаціної діяльності; розробка та економічне обґрунтування туристичного проекту чи продукту; аналіз діяльності, планування, прогнозування та розробка перспективних напрямів розвитку туристичного підприємства; організація розробки, реалізації та маркетингу туристичного продукту; організація партнерських відносин та зовнішньоекономічної діяльності туристичного підприємства; участь в організації наукового дослідження, його проведенні і впровадженні одержаних результатів; навчання персоналу.

Основна мета – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої та середньої ланки за для формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері рекреації і туризму.

Об’єктом професійної діяльності випускника є формування, просування, реалізацію та організацію споживання туристичного продукту, послуг суб'єктів туристичної діяльності з організації комплексного туристичного обслуговування в індустрії туризму і рекреації.

Відомі випускники

Істоміна Катерина – українська плавчиня, чемпіонка та срібна призерка Літніх Параолімпійських ігор 2012 та 2016 р., майстер спорту України міжнародного класу, володарка ордену княгині Ольги Ⅱ-Ⅲ ступеня;

Навчання у МАУП: Навчалася за спеціальністю «Туризм». Закінчила навчання у 2017 році.

Мохова Олена – керівник департаменту зовнішніх проектів digital-маркетингової компанії «CIENCE».

Навчання у МАУП: Навчалася за спеціальністю

«Туризм». Закінчила навчання у 2022 році.

Стандарт вищої освіти (бакалавра) за спеціальністю 073 Менеджмент

Стандарт вищої освіти (магістра) за спеціальністю 073 Менеджмент

Стандарт вищої освіти (бакалавра) за спеціальністю 242 "Туризм"

Поділитися посиланням: