Кафедра маркетингу

Завідувач кафедри маркетингу - Дацій Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України. (корп. 2, каб. 35, вн. тел. 72-05)
Заступник завідувач кафедри - Карбовська Любов Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, професор МКА (корп. 2, каб. № 35).
Контакти: 03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп, каб. 35
Телефон: +38 (044) 490-95-00, вн. 12-05

Склад кафедри

Штатних

(осіб)

Сумісників штатних

 

(осіб)

Сумісників

(осіб)

докторів наук

2

(Дацій О.І.)

(Романова Л.В)

 

докторів наук

1

(Каліна І.І.)

докторів наук

1

(Древіцька О.О.)
кандидатів наук

2

(Карбовська Л.О.

Корецька О.В.)

кандидатів наук

1

(Мазур Ю.В.)

кандидатів наук

1

(Марченко С.М.)

докторів наук у галузі

 

докторів наук у галузі

 

докторів наук у галузі

 

докторів філософії

 

докторів філософії

1

(Мельник Б.Ю.)

докторів філософії

1

(Панченко О.В.,

аспірантів

 

аспірантів

 

аспірантів

 

викладачів без ступеню, які мають наукові публікації

 

 

викладачів без ступеню, які мають наукові публікації

 

викладачів без ступеню, які мають наукові публікації

 

Всього

4

Всього

3

Всього

1

Завданням кафедри є підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності «075 Маркетинг»  за рівнями вищої освіти:

  • Бакалавр за спеціальністю «075 Маркетинг» (освітні програми «Маркетинг», «Маркетинг і рекламна діяльність», «Цифровий маркетинг»);
  • Магістр за спеціальністю «075 Маркетинг» (освітні програми «Маркетинг» та «Маркетинг і рекламна діяльність»).

Маркетолог – це фахівець, в обов’язки якого входить вивчення вподобань покупців і підвищення рівня товарообігу фірми, на яку він працює. Від даного фахівця залежить успіх і рівень продажів продукції, адже він доносить думку споживача до виробника.

Кафедра готує фахівців з проблем вивчення суб’єктів ринкової діяльності; формування іміджу фірми; організації рекламної компанії; вивчення ситуації на ринку товарів і послуг, а також конкурентів; підготовки пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності фірми на ринку, її іміджу, участі в організації та проведенні рекламної компанії; керування роботою колективу служби маркетингу, який вивчає міжнародний і вітчизняний ринки; керування рекламною діяльністю підприємства.

Можливим місцем роботи випускників спеціальності 075 «Маркетинг» можуть бути: вітчизняні підприємства, промислові, посередницькі та торгівельні підприємства; інвестиційні та рекламні компанії, консалтингові фірми; дистриб’юторські компанії, підприємства різних організаційно-правових форм; державні установи, їх підрозділи у сфері культури, відпочинку та спорту, науково-дослідні інститути, навчальні заклади, консультаційні центри, підприємства гуртової та роздрібної торгівлі.

Наші студенти мають можливість:

  • навчатися у досвідчених викладачів, що постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність, здійснюють наукову діяльність, приймають участь у конференціях, симпозіумах та круглих столах;
  • користуватися сучасною матеріально-технічною базою інституту, отримуючи всі можливості для професійного та особистого розвитку.

Історія

Кафедра маркетингу заснована 1 вересня 1998 році при Інституті економіки та інформаційних технологій (ІЕІТ) МАУП. Завідувачем кафедри було призначено Примак Тетяну Олександрівну, кандидата економічних наук, професора МКА. Протягом 2000-2011 рр. кафедру маркетингу очолювали: 2000-2003 рр. - доктор економічних наук, професор. Тітова Нонна Аркадіївна; 2003-2006 рр. - кандидат економічних наук, професор МКА Діденко Анатолій Олексійович; 2006-2011 рр. - доктор технічних наук, професор Орлов Микола Павлович.

Із січня 2011 року-2022 рік завідувачем кафедри була доктор економічних наук, професор Романова Лідія Василівна, мала досвід наукової, керівної та викладацької роботи понад 30 років. Лідія Василівна є автором більш, ніж 360 публікацій, у т. ч. монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей і методичних розробок.

Із жовтня 2022 року завідувачем кафедри маркетингу є доктор економічних наук, професор Дацій Олександр Іванович.

Кандидат економічних наук (диплом ДК № 010121 від 11 квітня 2001 року.)

Кандидат економічних наук (диплом ДД № 004509 від 15 грудня 2005 року.)

Доцент  (атестат ДЦ №006654 від 18 лютого 2003 року).

Професор (атестат ПР №002963 від 17 лютого 2005 року).

Доктор економічних наук (ДД № 004509 від 15 грудня 2005 року) 051 Економіка/073 Менеджмент (08.00.03 –  Економіка та управління національним господарством).

 

Науково-методична робота кафедри

Наукові дослідження кафедри проводиться відповідно до теми науково-дослідної роботи «Наукові-методичні засади формування маркетингу стійкості в забезпеченні сталого розвитку на рівні підприємства, регіону, держави» номер 0121U108977, затвердженої на 2021-2025 рр. На кафедрі плідно працює науково-методична рада в складі:

Для РВО бакалавр:

1. Дацій О.І. - зав. кафедри, д.е.н., професор

2. Карбовська Л.О. - заст. зав кафедри, к.е.н., доцент, професор МКА

3. Мазур Ю.В.- доцент кафедри, к.е.н., доцент.

Для РВО магістр:

1. Романова Л.В. - професор кафедри, д.е.н., професор

2. Карбовська Л.О. - заст. зав кафедри, к.е.н., доцент, професор МКА

3. Каліна І.І. - професор кафедри, д.е.н., професор.

За результатами наукових досліджень науково-педагогічним складом кафедри проводиться підготовка і видання наукових статей у журналах, які індексуються в БД Scopus та Web of Science, фахових журналах і збірниках наукових праць, тез доповідей для участі у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Протягом 2019-2023 рр. було опубліковано 90 статей та 40 тез конференцій.

 

Кількість публікацій виконавців науково-дослідної теми кафедри за 2019-2023 рр.

Рік

Статей

Тез конференцій

Учасників конференцій

2019

15

6

47

2020

24

12

86

2021

18

9

28

2022

14

8

22

2023

25

13

13

 

На кафедрі маркетингу здійснюється підготовка наукових кадрів - протягом 2019-2023 рр. було захищено 3 дисертації:

2020 р.
Мазур Ю.В.
Тема дисертаційної роботи: «Механізм формування попиту та пропозиції на послуги перевезення вантажів автотранспортними підприємствами»

 

2021 р.
Золотарьова В.І.
Тема дисертаційної роботи: «Маркетингова діяльність підприємств рекламної сфери»

Наукова робота студентів спеціальності 075 «Маркетинг» знаходить своє відображення в кваліфікаційних (магістерських) роботах, виступах на науково-практичних конференціях, круглих столах та семінарах. Протягом 2019-2023 рр. проведено 25 круглих столів та 7 науково-практичних семінарів, у яких пройняло участь 196 студентів та аспірантів. Студенти  задіяні в наукових гуртках станом на 2023 р.: «Імідж компанії на основі сучасних комунікаційних технологій» керівник - Каліна І.І. і «Цифровий маркетинг» керівник - Карбовська Л.О.;

За кафедрою закріплено викладання 50 дисциплін, основними з яких є: «Маркетинг», «Вступ до спеціальності «Маркетинг»,  «Еволюція маркетингу», «Логістика», «Маркетинг відносин», «Маркетинг послуг», «Маркетингові комунікації», «Маркетинг промислового підприємства», «Міжнародний маркетинг», «Реклама і рекламна діяльність», «Рекламний менеджмент», «Стратегічний маркетинг», «Товарознавство», «Транспортна логістика», «Управління комерційними ризиками», «Інфраструктура товарного ринку», «Аналітичний маркетинг», «Маркетинговий менеджмент», «Маркетингове планування», «Маркетингове ціноутворення», «Основи маркетингу», «Логістичний менеджмент» тощо.

Основною метою діяльності кафедри маркетингу є задоволення потреб економіки у висококваліфікованих фахівцях у сфері маркетингу, які володіють теоретичними знаннями й практичними навичками, необхідними для здійснення маркетингової діяльності на підприємствах і організаціях всіх форм власності.

Дана мета може бути реалізована на основі збільшення інтелектуального потенціалу кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу, залучення маркетологів-практиків до викладання дисциплін, розвитку науково-дослідної бази кафедри.

Стандарт вищої освіти 075 “Маркетинг” (магістр)

Стандарт вищої освіти 075 “Маркетинг” (бакалавр)

Відомі випускники

Ремізов Ігор

Директор та засновник ТОВ «Брістоль Еко Груп» - однієї з провідних компаній по виробництву клея для шпалер ТМ “BRISTOL”.

Навчання у МАУП: вступив на навчання до Інституту міжнародної економіки та фінансів МАУП у 2015 році. Навчався за спеціальністю «Маркетинг» спеціалізацією «Міжнародний маркетинг і реклама». Закінчив навчання у 2017 році.

Козакевич Ірина

магістр історії, магістр з міжнародного маркетингу та реклами, кандидат політичних наук

посада: менеджер торгового маркетингу ООО «ТС ПЛЮС».

Навчання у МАУП: вступила у магістратуру до Інституту міжнародної економіки та фінансів у 2014 році. Навчалася за спеціальністю «Маркетинг» спеціалізацією «Міжнародний маркетинг і реклама». Закінчила навчання у 2018 році.

Людмила Шелест

магістр з міжнародного маркетингу та реклами,

посада: маркетолог ТОВ "Компанія "Рідна їжа". Закінчила

Навчання у МАУП: вступила у магістратуру до Інституту міжнародної економіки та фінансів у 2016 році. Навчалася за спеціальністю «Маркетинг» спеціалізацією «Міжнародний маркетинг і реклама». Закінчила навчання у 2018 році.
Поділитися посиланням: