Кафедра маркетингу

Завідувач кафедри – Романова Лідія Василівна,

доктор економічних наук, професор (корп. 2, каб. 35, вн. тел. 12-05)

Заступником завідувача кафедри є Карбовська Любов  Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, професор МКА (корп. 2, каб. № 35).

Контакти:

03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп, каб. 35

Телефон: +38 (044) 490-95-00, вн. 12-05

Завданням кафедри є підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності «075 Маркетинг»  за рівнями вищої освіти:

 • Бакалавр за спеціальністю «075 Маркетинг» (освітні програми «Маркетинг» та «Маркетинг і рекламна діяльність»);
 • Магістр за спеціальністю «075 Маркетинг» (освітні програми «Маркетинг» та «Маркетинг і рекламна діяльність»).

Кафедра готує фахівців з проблем вивчення суб’єктів ринкової діяльності; формування іміджу фірми; організації рекламної компанії; вивчення ситуації на ринку товарів і послуг, а також конкурентів; підготовки пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності фірми на ринку, її іміджу, участі в організації та проведенні рекламної компанії; керування роботою колективу служби маркетингу, який вивчає міжнародний і вітчизняний ринки; керування рекламною діяльністю підприємства.

Можливим місцем роботи випускників спеціальності 075 «Маркетинг» можуть бути: вітчизняні підприємства, промислові, посередницькі та торгівельні підприємства; інвестиційні та рекламні компанії, консалтингові фірми; дистриб’юторські компанії, підприємства різних організаційно-правових форм; державні установи, їх підрозділи у сфері культури, відпочинку та спорту, науково-дослідні інститути, навчальні заклади, консультаційні центри, підприємства гуртової та роздрібної торгівлі.

Стандарт вищої освіти 075 “Маркетинг” (магістр)

Стандарт вищої освіти 075 “Маркетинг” (бакалавр)

Історія

Кафедра маркетингу заснована 1 вересня 1998 році при Інституті економіки та інформаційних технологій (ІЕІТ) МАУП. Завідувачем кафедри було призначено Примак Тетяну Олександрівну, кандидата економічних наук, професора МКА. Протягом 2000-2011 рр. кафедру маркетингу очолювали: 20002003 рр. - доктор економічних наук, професор. Тітова Нонна Аркадіївна; 2003-2006 рр. - кандидат економічних наук, професор МКА Діденко Анатолій Олексійович; 2006-2011 рр. - доктор технічних наук, професор Орлов Микола Павлович.

Із січня  2011 року і понині завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор Романова Лідія Василівна, має досвід наукової, керівної та викладацької роботи понад 30 років. Лідія Василівна є автором більш, ніж 350 публікацій, у т. ч. монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей і методичних розробок.

Етапи освітньої та наукової діяльності професора Романової Л.В.:

У 1970 році вона закінчила Кримський сільськогосподарський інститут ім. М.І.Калініна, за спеціальністю «Економіка сільського господарства» і здобула кваліфікацію агроном-економіст.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук захистила в 1983 році.

У 1998 році була захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» на тему «Формування підприємництва  в аграрному секторі (теорія і методологія)».

У 2004 році Лідія Василівна отримала вчене звання доцента кафедри маркетингу та менеджменту, а у 2005 році було - вчене звання професора кафедри маркетингу.

Наукові інтереси – теоретичні, методологічні і практичні питання управління маркетинговою діяльністю суб’єктів економіки. Керівник науково-дослідної роботи «Наукові засади і шляхи забезпечення ефективності маркетингової діяльності в контексті інноваційного розвитку підприємств в Україні» (ІІ.2 29.06.03, 2016-2020рр.)

Романова Л.В.: є членом редакційної колегії наукового фахового видання «Наукові праці МАУП». Вона - відповідальний виконавець науково-дослідної роботи 0118U002244 «Економічний механізм збереження та розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки», 2018-2020 рр.; член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» (ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом), а також член спеціалізованої вченої ради ПНЗ «Європейський університет»

Склад кафедри

Навчально-педагогічний склад кафедри маркетингу сформований з фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. На кафедрі працює 4 штатних викладача, з яких 1 має  науковий ступінь доктора економічних наук, 3 – науковий ступінь кандидата економічних наук (у тому числі 1 доцент).

До викладання дисциплін також залучено 2 штатних сумісника, з яких 1 має науковий ступінь доктора економічних наук, 1– науковий ступінь кандидата економічних наук.

До викладання дисциплін також залучено 3 сумісника, з яких 1 має науковий ступінь доктора медичних наук, 1– науковий ступінь кандидата економічних наук, 1 - науковий ступінь кандидата історичних наук.

 • Романова Лідія Василівна

  ПІБ

  Романова Лідія Василівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  доктор економічних наук

  Посада

  завідувач кафедри маркетингу
  професор кафедри маркетингу

  Науково-педагогічна діяльність

  39 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  13 років

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  Підручник, монографії, 2 навчальні посібники, 102 наукові праці

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  1. Вища школа управління НМІМО ПрАТ «ВНЗ» МАУП», Свідоцтво про підвищення кваліфікації, ПК №00127522/ 000890-16, «Маркетинг сільських територій», 16.12.2016 р
  2. Європейські бізнес-практики КСВ №553110-ЕРР-1-2014-1-UA-EPPYMO-MODULE від 22.09.2014 виданий КНЕУ 01.06.2017 р

  Розробки та патенти

  Нагороджено нагрудним знаком «відмінник освіти» №128-К від 27.05.2019 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Романова Л.В., Коломієць О.Ф., Могилевська О.Ю.
   Сучасні підходи до формування комплексу просування телекомунікаційних послуг // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» №43- 2020 – С.256-262.
  2. Mohylevska О. Yu., Romanova L.V., Zalizniuk V.P., Коvalenko N.V., Demydiuk S.M.  Marketing mechanisms for improving the efficiency of industrial enterprises //  Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020, (1):165-170 https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-1/165
  3. Романова Л.В. Управління кадровим  потенціалом підприємства як важливий складник внутрішнього маркетингу. Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. – К.:КиМУ, 2019, - Випуск 1(9).- 261 с. -51-59 с.
  4. Романова Л.В. , Гончаров Ю.В., Могилевская О.Ю., Фещенко Е.Л. Инновационный контекст развития национальной экономики (англ. язык.).// Науковий вісник Національного гірничого університету, 2019 р. №2., с 137-145.(скопус)
  5. Романова Л.В. Стратегія маркетингу в епоху постмодернізму: культурний контекст / Стратегічний маркетинг: навчальний посібник / за ред. Ларіної Я.С. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 344-361 с.
  6. Romanova L., Mohylevskaya O., MANAGEMENT BY MODERN BUSINESS IN STRATEGY OF  INNOVATIVE  DEVELOPMENT //Management of innovative development  the economic entities: The collective monograph is approved for publication at the meeting of the Scientific Council of the Higher School of Social and Economic in Przeworsk of 05h June 2018, Minutes No. 27.-43-52 с.
  7. Romanova L.V. Theoretical and practical aspects of development of marketing management on industrial enterprises // Теоретические и практические аспекты развития маркетингового менеджмента на промышленных предприятиях // K: Austrian Journal of Humanities and Social Sciences // March-April 2017
  8. Romanova L., Mohylevskaya O., Reznik N., Slobodyanyk A., Mogylevskyi Y. Methodological approaches to estimation of efficiency of regional pocily: //2017; 136-149.// Transformation of international economic relation: modern challenges, risks, opportunities and prospects//Collective monograph edited by M. Bezpartochnyi// ISMA UNIVERSITY Riga (Latvia) 2017
  9. L.V. Romanova, Nishods'ka O.Y. Status and trends of cereals market in Ukraine // Стан і тенденції розвитку ринку круп'яних культур в Україні // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) - Warszawa, Polska. №5 (21), 2017. Р. 80-87.
  10. Романова Л.В. Маркетингова стратегія підприємств авіаційної інфраструктури. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. –К.: НАУ, 2017. -  Випуск 5 (61). с 131-134
  11. Романова Л.В.  Роль маркетингу в мотивації економічної діяльності підприємств машинобудування. // Наукові праці МАУП / редкол.: М. Н. Курко (голов. ред.) [та ін.]. – К.:  МАУП, 2001 – Вип. 4. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2016.
  12. Romanova L., Mohylevskaya O., Mohylevskyi Y., Shtanko A.(Ukraine) A culture of innovation enterprise in Ukraine. European Research: Innovation in science, education and technology. London, United Kingdom. 23-24 March 2016, Scientific journal «European Research», №3 (14) 2016 ISSN 2410-2873
  13. Романова Л.В. Теоретичні підходи до формування маркетингу сільських територій //Актуальні проблеми економіки: наук. ек. журнал. №10 (167) / Нац. акад..упр. - К., 2015. (скопус)
  14. Романова Л.В. Ключові компетенції як важлива стратегічна складова конкурентоспроможного маркетингового потенціалу промислових підприємств // Наукові праці МАУП/ /редкол.: А.М.Подоляка (голов. Ред.) [та ін.].- К.МАУП, 2001. вип. 3 (46). – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал»,2015./– 224с.,с.98-103 

  Діяльність у спеціалізованих установах за останні 5 років

  1. Член спеціалізованої вченої ради Д.26.063.01  у ПВНЗ «Європейський університет».
  2. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д.26.142.03  у ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
  3.  Член Ради МАУП
  Згорнути ↑
 • Карбовська Любов Олександрівна

  ПІБ

  Карбовська Любов Олександрівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  Кандидат економічних наук, доцент

  Посада

  Заступник завідувача кафедри маркетингу,

  професор кафедри маркетингу

  Науково-педагогічна діяльність

  38 років

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  Підручник, монографія, 49 наукових праць

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Вища школа управління НМІМО ПрАТ «ВНЗ«МАУП»,

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації, ПК №00127522/ 000881-16,«Розвиток концепції маркетингу відносин в Україні», 16.12.2016 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН

  1. Karbovska, L. O. (2015). Directions in methodology improvement for ukrainian universities ranking. Actual Problems of Economics, 167(5), 193-200.
  2. Liubov KARBOVSKA, Anna BRATUS, Olena LOZHACHEVSKA, Ekaterina ZHELEZNIAK, Tamara NAVROTSKA State and Trends of the Road Goods Transportation Field Development in Ukraine // Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol 10 No 4 (2019): JARLE Vol X Issue 4(42) Summer 2019, 1022-1031. https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4713
  3. Карбовська, Л., Якушик, І., Фещенко, О., Каліна, І., & Козлова, А. (2021). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ВЕД: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2(37), 438-446. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i37.230338

  Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

  1. Карбовська Л.О., Железняк К.Л. Формування та реалізація стратегії розвитку підприємства по наданню послуг вантажних перевезень» // Наукові праці МАУП.  -  2017. - №1. – с. 135-142.
  2. Карбовська Л.О. Формування маркетингової стратегії підприємства – перевізника вантажів // Проблеми модернізації України: [зб. наук. пр.]/МАУП.- К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008- Вип.4 Матеріали. – 2017.- с. 165-168.
  3. Карбовська Л.О. Конкуренція, маркетинг і конкурентні переваги: Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. — К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», Вип. 7:  — 2017. — 141-147 с.
  4. . Карбовсьска Л. О., Железняк К. Л. Стан та особливості ринку автосервісних послуг в зарубіжних країнах: Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. — К.: ДП “Видавничий дім «Персонал» — 2018. — 122-128 с.
  5. Карбовська Л.О. Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на засадах маркетингу в умовах конкурентного середовища / Л.О. Карбовська, О.Ю. Могилевська // Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. Київ: КиМУ. 2019. Випуск 2(10). 172 с. С.34-43/
  6. Л. О. Карбовська, Г. А. Братусь (2019), Особливості використання статистичних методів для прогнозування зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Економічні горизонти,№4(11), СС. 113–121, doi: https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(11).2019.228702.
  7. Карбовська Л. О., Железняк К. Л. Процес формування інноваційної стратегії поліграфічного підприємства/ Л.О. Карбовська.,  К. Л.  Железняк // Наукові праці МАУП. — Серія : Економічні науки. — 2019. — Вип. 1 (57). — Київ : МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2019. — 106 с..– с. 60 - 67. 

  Наукові публікації у наукових виданнях іноземних країн

  1.Karbovska L.. Status and trends of the medical services market in Ukraine: problems and prospects. .Journal of science. Lyon №9 /2020. 25-30: https://www.joslyon.com

  2.Karbovska L, Zheleznyak K. Features of the complex of marketing communications in the pharmaceutical market of Ukraine Journal of science. Lyon №12 /2020. 14-17.: https://www.joslyon.com

  3.Lіubov Karbovska, Vitaly Bondarenko (2021) SWOT-analysis as a tool of strategic management of the enterprise providing motor transport services // Journal of science.Lyon №17/2021. IISN 3475-3281.15-20: https://www.joslyon.com

  Згорнути ↑
 • Корецька Ольга Володимирівна

  ПІБ

  Корецька Ольга Володимирівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  кандидат економічних наук

  Посада

  доцент кафедри маркетингу

  Науково-педагогічна діяльність

  6 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  12 років

  Дослідження і розробки за останні 5 років

  7 наукових праць

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  Вища школа управління НМІМО ПрАТ «ВНЗ» МАУП», свідоцтво про підвищення кваліфікації, ПК №00127522/000884-16, «Інтеграційна оцінка рівня інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств», 16.12.2016 р.

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Корецька О.В. Дослідження конкурентоспроможності підприємств машинобудування. Аналітичні моделі. Наук.-практ. журнал. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 1 – с.41-44.
  2. О.В. Корецька, Захожай В.Б. Аналітична модель конкурентоспроможності підприємства в контексті його конкурентного технологічного потенціалу/ В.Б. Захожай, О.В. Корецька // Наукові праці МАУП. - 2016. - Вип. 49. - С. 120–124.
  3. Корецька О.В. Стан та проблеми інноваційної діяльності підприємств машинобудування  //Становлення і розвиток української державності: [Зб. Наук.пр.] /МАУП. К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. – вип.14: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку економіки України в умовах європейської інтеграції», 28 травня 2015р./ редкол.: А.М.Подоляка (голова)  [ та ін.]. – 2015. – с. 200-203
  4. Корецька О. В. Сучасні підходи до оцінки стійкості економічної безпеки підприємств портової діяльності / О. В. Корецька // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2015. - Т. 20, Вип. 1(2). - С. 115-118.
  5. О. В. Корецька, Чєбанова Т. Є. Оцінка стійкості економічної безпеки підприємств портової діяльності / Т. Є. Чєбанова, О. В. Корецька // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. - 2015. - Вип. 2. - С. 55-71
  Згорнути ↑
 • Золотарьова Валентина Іллівна

  ПІБ

  Золотарьова Валентина Іллівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  -

  Посада

  виклад кафедри маркетингу

  Науково-педагогічна діяльність (років)

  8 років

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи) (років)

  28 років

  Дослідження і розробки за останні 5 років  (кількість праць)

  5 наукових праць

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

   ПрАТ «ВНЗ» МАУП», посвідчення про складання кандидатські іспити №1684, 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 17.05.2018 р

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Золотарьова В.І.Напрями удосконалення маркетингової діяльності підприємств рекламної сфери. Ефективна економіка. 2018. №8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7553
  2. Золотарьова В.І.Економічна сутність, класифікація та основні види продуктів сфери послуг. Економіка та держава. 2019. № 10. С. 103–107.
  3. Золотарьова В.І.Еволюція та основні засади маркетингової парадигми діяльності підприємств. Агросвіт .2019. № 19. С. 60–66.
  4. Романова Л.В., Золотарьова В.І. Сучасний стан та тенденції розвитку підприємств на ринку рекламних послуг України. Проблеми інноваційно - інвестиційного розвитку. Серія Економіка та менеджмент. 2019. № 21. С. 135–149. Особистий внесок здобувача: визначено основні тенденціїта чинники, які впливають на розвиток вітчизняних підприємств рекламної сфери.
  5. Zolotarova V. Ways to increase the efficiency of the marketing activities of the advertising enterprises. Stredoevropsky vestnik provedu a vyzkum. 2019. № 9 (61). Р. 25-31.
  Згорнути ↑
 • Мазур Юлія Володимирівна

  ПІБ

  Мазур Юлія Володимирівна

  Науковий ступінь/вчене звання

  кандидат економічних наук

  Посада

  доцент кафедри маркетингу

  Науково-педагогічна діяльність

  4 роки

  Досвід іншої (не науково-педагогічної роботи)

  6 років

  Підвищення кваліфікації за останні 5 років

  ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

  Диплом M19 №091656 від 25.10.2019р. зі спеціальності «Менеджмент»

  Найважливіші публікації за останні 5 років

  1. Якушик І. Д., Мазур Ю. В. Механізм збалансування попиту і пропозиції на послуги перевезення вантажів автотранспортними підприємствами. Ефективна економіка. 2021.

   № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8799 (дата звернення: 19.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.8

  1. I.D. Yakushik, Yu. V. Mazur (2021). Methods for rating the efficiency of cargo carriers. Економічні горизонти, 1(16), 4–15.
  2. Mazur Yu.The mechanism of demand and supply for freight services. Journal of science. Lyon № 9. 2020. 25-30.  
  3. Мазур Ю.В. Основні підходи до рейтингової оцінки ефективності діяльності підприємств, що надають послуги перевезення вантажів. Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. Видавничий дім «Гельветика». Випуск 1(57) 2020.С. 146-153.
  4. Мазур Ю.В. Ринок перевезень вантажів: сучасний стан і перспективи розвитку. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Том 25, випуск 1(80).2020. С.152-158.
  5. Мазур Ю.В. Формування попиту і пропозиції на ринку послуг перевезень вантажів автомобільним транспортом. Науковий журнал «Молодий вчений». №5(81) травень 2020. С.10-16.
  6. Мазур Ю.В. Стан автошляхів в Україні – фактор негативного впливу на діяльність перевізників. Наукові праці МАУП. Серія Економічні науки. Київ. Міжрегіональна Академія управління персоналом. 2019. Вип. 1(57). C.84-91.
  7. Мазур Ю.В. Теоретичні підходи щодо формування попиту і пропозиції на транспортні послуги. Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. Київ. КиМУ. 2019. Випуск 2(10). 172 с. C.43-50.
  8. Мазур Ю.В. Теоретико-методичні підходи до концепту «транспортна послуга». Наукові праці МАУП. Серія Економічні науки. Київ. Міжрегіональна Академія управління персоналом. 2019. Вип. 2 (58). С.71-79.
  9. Мазур Ю.В. Концептуальна модель механізму збалансування попиту і пропозиції на послуги перевезення вантажів автомобільним транспортом. Економічні горизонти. Economic Horizons: щокв. наук. журн.  Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань. 2018.№ 4(7) С. 214-221.
  Згорнути ↑

Науково-методична робота кафедри

Наукові дослідження кафедри проводиться відповідно до теми науково-дослідної роботи «Наукові-методичні засади формування маркетингу стійкості в забезпеченні сталого розвитку на рівні підприємства, регіону, держави» номер 0121U108977, затвердженої на 2021-2025 рр. На кафедрі плідно працює науково-методична рада в складі Романової Л. В., доктора економічних наук, професора кафедри маркетингу; Карбовської Л. О., кандидата економічних наук, доцента кафедри маркетингу; Марченко С. М., кандидата економічних наук, доцента кафедри маркетингу.

За результатами наукових досліджень професорсько-викладацьким складом кафедри проводиться підготовка і видання наукових статей у журналах, які індексуються в БД Scopus та Web of Science, фахових журналах і збірниках наукових праць, тез доповідей для участі у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Протягом 2016-2020 рр. було опубліковано 76 статей та 29 тез конференцій.

Кількість публікацій виконавців науково-дослідної теми кафедри за 2016-2020 рр.

Рік

Статей

Тез конференцій

Учасників конференцій

2016

12

2

5

2017

6

4

16

2018

19

5

26

2019

15

6

47

2020

24

12

86

На кафедрі здійснюється підготовка наукових кадрів - протягом 2016-2021 рр. було захищено 4 дисертації:

2016 р.
Корецька О.В.
Тема дисертаційної роботи: «Конкурентоспроможність підприємств машинобудування»

2018 р.
Нісходовська О. Ю.
Тема дисертаційної роботи: «Конкурентоспроможність підприємств по вирощуванню круп’яних культур»

2020 р.
Мазур Ю.В.
Тема дисертаційної роботи: «Механізм формування попиту та пропозиції на послуги перевезення вантажів автотранспортними підприємствами»

2021 р.
Золотарьова В.І.
Тема дисертаційної роботи: «Маркетингова діяльність підприємств рекламної сфери»

Наукова робота студентів спеціальності 075 «Маркетинг» знаходить своє відображення в дипломних (магістерських) роботах, виступах на науково-практичних конференціях, круглих столах та семінарах. Протягом 2016-2020 рр. проведено 19 круглих столів та 5 науково-практичних семінарів, у яких пройняло участь 186 студентів та аспірантів. Студенти  задіяні в наукових гуртках: «Маркетолог» керівник Марченко С.М. і «Маркетолог майбутнього» керівник Карбовська Л.О.

За кафедрою закріплено викладання 35 дисциплін, основними з яких є: «Маркетинг», «Вступ до спеціальності «Маркетинг»,  «Еволюція маркетингу», «Логістика», «Маркетинг відносин», «Маркетинг послуг», «Маркетингові комунікації», «Маркетинг промислового підприємства», «Міжнародний маркетинг», «Реклама і рекламна діяльність», «Рекламний менеджмент», «Стратегічний маркетинг», «Товарознавство», «Транспортна логістика», «Управління комерційними ризиками», «Інфраструктура товарного ринку», «Аналітичний маркетинг», «Маркетинговий менеджмент», «Маркетингове планування», «Маркетингове ціноутворення» тощо.

Основною метою діяльності кафедри маркетингу є задоволення потреб економіки у висококваліфікованих фахівцях у сфері маркетингу, які володіють теоретичними знаннями й практичними навичками, необхідними для здійснення маркетингової діяльності на підприємствах і організаціях всіх форм власності.

Дана мета може бути реалізована на основі збільшення інтелектуального потенціалу кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу, залучення маркетологів-практиків до викладання дисциплін, розвитку науково-дослідної бази кафедри.

Відомі випускники

Ремізов Ігор

Директор та засновник ТОВ «Брістоль Еко Груп» - однієї з провідних компаній по виробництву клея для шпалер ТМ “BRISTOL”.

Навчання у МАУП: вступив на навчання до Інституту міжнародної економіки та фінансів МАУП у 2015 році. Навчався за спеціальністю «Маркетинг» спеціалізацією «Міжнародний маркетинг і реклама». Закінчив навчання у 2017 році.

Козакевич Ірина

магістр історії, магістр з міжнародного маркетингу та реклами, кандидат політичних наук

посада: менеджер торгового маркетингу ООО «ТС ПЛЮС».

Навчання у МАУП: вступила у магістратуру до Інституту міжнародної економіки та фінансів у 2014 році. Навчалася за спеціальністю «Маркетинг» спеціалізацією «Міжнародний маркетинг і реклама». Закінчила навчання у 2018 році.

Людмила Шелест

магістр з міжнародного маркетингу та реклами,

посада: маркетолог ТОВ "Компанія "Рідна їжа". Закінчила

Навчання у МАУП: вступила у магістратуру до Інституту міжнародної економіки та фінансів у 2016 році. Навчалася за спеціальністю «Маркетинг» спеціалізацією «Міжнародний маркетинг і реклама». Закінчила навчання у 2018 році.

Поділитися посиланням: