Книги видавництва МАУП

Книги можна придбати у магазині BIBLION на території МАУП (Київ, вул. Фрометівська, 2)

Аналіз ринку банківських послуг.

Аналіз ринку банківських послуг.

В. Б. Захожай, С. С. Герасименко, Т. О. Терещенко.2006.

У навчальному посібнику “Аналіз ринку банківських послуг” викладено  методологічні засади та основні етапи характеристики стану, тенденцій і здійснення прогнозних розрахунків окремих сегментів ринку банківських послуг. Наведено визначення основних понять, розглянуто методи збирання та аналізу інформації, обчислення та інтерпретації показників. При підготовці посібника використано досвід учених і практиків тих країн, де ринок функціонує вже багато століть.Призначений для студентів напрямку “Економіка та підприємництво”, передусім для тих, хто опановує спеціальності “Банківська справа” та “Фінанси”, а також для аспірантів, викладачів, фахівців у галузі фінансів і управління.

Бізнес-планування на підприємстві.

Бізнес-планування на підприємстві.

Кривонос А. О.2005.

У пропонованому навчальному посібнику викладено основні методи розробки бізнес-плану як основного механізму планування­ й контролю оперативної і фінансової діяльності підприємства. Висвітлено питання фінансової, оперативної та інвестиційної по­літики підприємства.Для студентів економічних спеціальностей.

Державне регулювання економіки.

Державне регулювання економіки.

Стеченко Д. М.2007.

У навчальному посібнику викладено питання економічної природи державного регулювання економіки та світового досвіду, набутого у цьому напрямку. Роз­крито цілі, принципи, функції, методи й засоби державного регулювання економіки. Розглянуто особливості регулювання окремих сфер і об’єктів, а також охарактеризовано інструменти державного регулювання економіки.Для студентів економічних спеціальностей і викладачів.

Державне регулювання зайнятості.

Державне регулювання зайнятості.

Калина А. В.2006.

У навчальному посібнику висвітлено питання державної полі­тики зайнятості, а також механізм державного регулювання ринку праці та зайнятості. Розглянуто теорію та сучасні підходи до державного регулювання зайнятості.Для студентів, викладачів, а також для всіх, хто цікавиться питаннями зайнятості.

Економіка від А до Я.

Економіка від А до Я.

О. В. Куроченко.2008.

Пропонований понятійно­термінологічний словник містить близько п’яти тисяч економічних термінів і понять з усіх напрямів сучасної економічної науки та господарської практики.Для фахівців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто опановує економічні знання.

Задачник з логістики.

Задачник з логістики.

Марченко С. М.2006.

Задачник містить практичні і ситуаційні задачі, роз’язання яких сприятиме засвоєнню теоретичного матеріалу з курсу “Логістика”.Для студентів і аспірантів економічних та управлінських спеціальностей, а також для практичних працівників, які цікавляться питаннями логістики.

Історія економічних вчень.

Історія економічних вчень.

Нестеренко О. П.2007.

Пропонується повний курс історії світової економічної думки; висвітлюються основні течії та напрямки сукупності світових економічних концепцій у різні періоди розвитку людства.Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Корпоративні фінанси. (2-е видання)

Корпоративні фінанси. (2-е видання)

Грідчина М.2002.

У посібнику викладено особливості організації та функціонування акціо­нерних товариств, фінансові аспекти розвитку акціонерної форми господарю­вання в Україні, механізм управління державними корпоративними правами. Розглянуто види корпоративних цінних паперів і операцій з ними на фондо­вому ринку; сучасний стан ринку цінних паперів України; форми державного регулювання випуску та обігу корпоративних цінних паперів; особливості фінансової звітності акціонерних товариств; методи визначення фінансових показників. Проаналізовано теоретичні та практичні підходи до визначення вартості й структури капіталу корпорації.Для студентів економічних спеціальностей, спеціалістів фінансово-еконо- мічних служб і керівників підприємств.

Кредитно-розрахункові операції.

Кредитно-розрахункові операції.

Мілай А. О.2004.

У посібнику систематизовано і викладено основний матеріал, необхідний для вивчення курсу “Кредитно-розрахункові операції”. Зокрема, розглянуто питання організації кредитного процесу в комерційному банку і здійснення безготівкових розрахунків. Охарактеризовано види кредитів, управління ризиками кредитного портфеля банку, формування резервів на покриття ризиків, форми безготівкових розрахунків, особливості касового обслуговування клієнтів тощо.Для студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто бажає ­детальніше ­ознайомитися з організацією банківської роботи зі здійснення безготівкових розрахунків і кредитних операцій.

Макроекономіка.

Макроекономіка.

Малиш Н. А.2007.

У посібнику систематизовано основні положення макроекономіки. До кожного розділу подано тести, приклади розв’язування задач, задачі для самостійної роботи. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для тих, хто бажає самостійно опанувати дисципліну “Макроеконо­міка”.

Маркетинг.

Маркетинг.

Марченко С. М.2006.

У пропонованому виданні розглянуто основні теми дисципліни “Мар­кетинг”.Для фахівців економічних спеціальностей.

Маркетинг.

Маркетинг.

Примак Т. О.2007.

У навчальному посібнику розглянуто комплекс питань з маркетингу. Особливу увагу приділено сутності концепції маркетингу, зовнішньому маркетинговому середовищу та його дослідженню, маркетинговій товарній політиці, маркетинговій ціновій політиці, маркетинговій політиці комунікацій та її складовим, маркетинговій політиці розподілу, а також управлінню маркетингом.Для студентів, аспірантів, викладачів, фахівців, які цікавляться питаннями маркетингу і працюють у цій сфері.

Маркетингова товарна політика.

Маркетингова товарна політика.

Шканова. 2004.

У посібнику розкрито механізм здійснення товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Розглянуто основні питання однієї зі складових маркетингового комплексу - товару. Наведено загальні поняття товару, якості, товарного знака, упаковки та маркування, послідовність оці­нки конкурентоспроможності товару і принципи формування асортименту виробничими та торговельними підприємствами. Викладено теоретичні ос­нови конкуренції з метою вибору підприємством конкурентних стратегій та методів конкуренції в умовах чинного законодавства України. Для студентів вузів, практиків, спеціалістів, підприємців та всіх тих, хто цікавиться проблемами товарної політики виробничих і торговельних підприємств.

Маркетингова цінова політика.

Маркетингова цінова політика.

Литвиненко Я. В.2008.

У пропонованому посібнику висвітлюються проблеми економічної природи ціни як складової ринкової економіки. Ціна розглядається як економічна категорія, що виконує певні функції та розраховується на встановлених принципах. Наводяться структура вільної ціни, особливості її елементів, чинники впливу на рівень цін та класифікація цін за різними ознаками. Розглядаються питання державного регулювання ціноутворення, принципи та методи його здійснення в Україні, а також особливості регулювання цін в інших державах світу.Для студентів, аспірантів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.

Маркетингові комунікації на сучасному ринку.

Маркетингові комунікації на сучасному ринку.

Примак Т. О. 2003.

У навчальному посібнику викладено методологічні засади маркетингових ко­мунікацій на сучасному ринку, детально охарактеризовано їх інструментарій. Про­аналізовано основні положення планування комплексу маркетингових комунікацій (особливості планування реклами, суспільних зв'язків, заходів стимулювання збу­ту та прийняття рішень щодо їх впровадження на підприємствах України), наведено сучасні методи визначення ефективності його застосування. Посібник містить тести та завдання, які сприятимуть засвоєнню матеріалу. Для студентів, аспірантів, викладачів, фахівців, які цікавляться проблемою ринку маркетингових комунікацій або працюють у цій сфері.

Методологія аналізу економічних процесів і управління.

Методологія аналізу економічних процесів і управління.

Бабицький. 2003.

У навчальному посібнику в межах нової економіко-математичної теорії розглянуто закони утворення, перенесення і збереження вартості для будь- якої економічної системи, що бере участь у кругообороті виробничих еле­ментів: робочої сили, знарядь праці та предмета праці. На конкретних при­кладах і розрахунках показано, що використання методів економіко-матема- тичного моделювання дає змогу аналізувати складні економічні процеси як якісно, так і кількісно, не тільки в статиці, а й у динаміці. Для студентів вищих навчальних закладів із спеціальностей менеджмент організацій та менеджмент зовнішньої економічної діяльності.

Міжнародна економіка.

Міжнародна економіка.

Дахно І. І.2006.

У пропонованому посібнику висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тенденції розвитку міжнародної економіки та світового господарства на основі нагромадженого світового і вітчизняного досвіду.Окремо наведено англо-український глосарій, що містить понад триста термінів.Для студентів вищих закладів освіти і всіх, хто цікавиться питан­нями міжнародної економіки.

Міжнародна торгівля.Практикум.

Міжнародна торгівля.Практикум.

Шпак В.2004.

У пропонованому посібнику висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі як найважливішої складової міжнародної економіки. Посібник можна використовувати при вивченні окремого курсу, а також інших дисциплін, зокрема таких, як “Міжнародна економіка”, “Міжнародні економічні відносини” тощо. Подано англо-український глосарій найуживаніших понять у сфері міжнародної торгівлі, тести для контролю знань та інші довідкові матеріали.Для студентів вищих закладів освіти, а також для всіх, хто цікавиться питаннями міжнародної торгівлі.

Міжнародні фінанси.

Міжнародні фінанси.

Софіщенко І.Я. 2005.

У навчальному посібнику викладено особливості функціонування основних сфер міжнародних фінансів. Детально охарактеризовано принципи, умови та механізми руху міжнародних фінансових ресурсів. Проаналізовано характер операцій, які опосередковують рух фінансових ресурсів між суб'єктами міжна­родної економіки, особливості організації міжнародних фінансових ринків. Посібник містить контрольні питання, які сприятимуть засвоєнню мате­ріалу студентами, перелік навчальної літератури, ознайомлення з якою доз­волить поглибити знання. Для студентів, аспірантів, викладачів, фахівців, які цікавляться пробле­мами міжнародних фінансів або працюють у цій сфері.

Основи бухгалтерського фінансового та внутрішньогосподарського (

Основи бухгалтерського фінансового та внутрішньогосподарського (

Базась М. Ф.2007.

Навчальний посібник базується на принципах чинного законодавства України і націо­нальних­ стандартах з бухгалтерського обліку. Висвітлюються теоретичні, методологічні й ме­тодичні питання основ бухгалтерського та управлінського обліку.Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти і викладачів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 14 15
Поділитися посиланням: