Книги видавництва МАУП

Книги можна придбати у магазині BIBLION на території МАУП (Київ, вул. Фрометівська, 2)

Теория управления безопасностью социальных систем: курс лекций

Теория управления безопасностью социальных систем: курс лекций

Лысенко С. Л. 2014

Курс лекций раскрывает тему обеспечения безопасности в социаль­ных системах любых уровней — от отдельного государства до неболь­шого магазина, вобрав в себя последние достижения мировых ученых в данной области знаний.

Уникальным является изложенный подход к выявлению, диагно­стике, профилактике и ликвидации угроз и рисков, возникающих в ходе осуществления своей деятельности любыми социальными системами. Так же, учитывая данный подход, выстроена новая концепция управ­ления любыми социальными системами, отталкивающаяся от уровней безопасности.

Для широкого круга читателей

Організація та нормування праці на виробництві: навч. посіб.

Організація та нормування праці на виробництві: навч. посіб.

Калина, А. В.2015.

Висвітлено історичні аспекти формування і розвитку організації та норму­вання праці. Розгляну то об'єкт, предмет та завдання організації праці, значення і сутність нормування праці. Проаналізовано стан та якість організації та нор­мування праці на підприємстві.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Психологія способу життя: навч. посіб.

Психологія способу життя: навч. посіб.

Токман А. А., Немченко Н. В.2015.

Навчальний посібник подається як інтегрована дисципліна, що має певну струк­туру і зміст. Розкриваються теоретичні засади формування здорового способу життя, у тому числі досягнення сучасної медичної і психологічної науки, що супро­воджуються практичними рекомендаціями, спрямованими на гармонізацію спосо­бу життя.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також для широкої чи­тацької аудиторії, яка цікавиться здоровим способом життя та побудовою гармо­нійних стосунків.

Нартіада : Героям слава!

Нартіада : Героям слава!

Е. С. Тедеєв, А. П. Стоянов. 2015.

Нартський героїчний епос — велична пам'ятка духовної культури людства — посідає вагоме місце у скарбниці шедеврів світової культури. Його осердям є давній кавказький епічний цикл, сформований за скіфської доби. Завдяки дослідженням науковців викристалізувалася схема походження Нартіади: індоіранські міфи й ле­генди — скіфські й сарматські легенди й епічні сказання — кавказькі епічні цикли — слов'янсько-українська міфологія.

Нартіада є хронологією ментального становлення людини нашого типу з від­повідними цінностями й баченням місця індивіда у природі й суспільстві, це вічна поема про власну гідність і відповідальність перед нащадками.

Широке коло читачів має можливість познайомитись і з історією народу Осе- тії-Аланії, що зберіг і подарував світу ще одну складову історичної культурної спад­щини, залишеної нам нашими прапредками, історія спільної прадавньої культури яких зароджувалась на території України.

Адміністративна відповідальність: навч. посіб.

Адміністративна відповідальність: навч. посіб.

Р. Г. Щокін, А. Ю. Ковальчук. 2015.

Навчальний посібник зорієнтований на структурні елементи тема­тичного плану. В ньому передбачений короткий зміст теоретичного курсу, в якому викладено основні моменти адміністративної відпові­дальності, значна увага приділена новітнім ідеям, які є в сучасному за­конодавстві.

Посібник містить пояснювальну записку, основні питання з курсу "Адміністративна відповідальність" та відповіді на них.

Для студентів, курсантів, молодих викладачів і широкого кола читачів.

Психологія способу життя (частина 2)

Психологія способу життя (частина 2)

Токман А. А., Немченко Н. В. 2015.

Навчальний посібник подасть ся як інтегрована дисципліна, що має певну струк­туру і зміст. Розкриваються теоретичні засади формування здорового способу життя, у тому числі досягнення сучасної медичної і психологічної науки, що супро­воджуються практичними рекомендаціями, спрямованими на гармонізацію спосо­бу життя.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також для широкої чи­тацької аудиторії, яка цікавиться здоровим способом життя та побудовою гармо­нійних стосунків

Світова політика: навч. посіб.

Світова політика: навч. посіб.

Намонюк Ч. І. 2016.

Досліджено глобальні тенденції розвитку світової політики на су­часному етапі. Має науково-практичне спрямування і поєднує основні теоретичні положення формування міжнародних політичних відносин та аналіз сучасного політичного стану країн світу.

Для студентів-міжнародників та викладачів політологічних спеці­альностей, а також може бути корисним аспірантам та науковцям.

Правові аспекти управління навчальним закладом: навч. посіб.

Правові аспекти управління навчальним закладом: навч. посіб.

Павленко В. Л., Павленко В. В. 2016.

У посібнику розкривається вчення про загальні положення державного управління у сфері національної освіти України; історико-генетичні вимоги правового виховання; сучасні тенденції розвитку національної освіти України; національні системи освіти зарубіжних країн; правові аспекти менеджера управління навчальним закладом України в контексті Болонського пронесу. До кожного розділу додаються запитання та завдання для самоконтролю.
Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним працівникам органів державного управління і місцевого самоврядування.

Українська мова: тексти і завдання

Українська мова: тексти і завдання

уклад. О. М. Присяжнюк. 2016.

Українська мова: тексти і завдання для розвитку усного мовлення іноземних студентів для всіх спеціальностей: навч.метод, посіб

Наведено матеріали для засвоєння передбачених робочою програмою тем з усного мовлення дисципліни “Українська мова як іноземна'’. Для студентів-іноземців І курсу всіх спеціальностей.

Как раскрывать тяжкие преступления.

Как раскрывать тяжкие преступления.

Лысенко С.2018.

В этот раз представлена история детективной деятельности и изложен авторский подход к раскрытию тяжких обще криминальных преступлений. Свою методику к раскрытию преступлений автор сформулировал на основе изучения разрозненных материалов теоретиков и практиков сыскного искусства прошлого, а также на основе собственного опыта. Значительно расширен перечень методов сбора и документирования информации для фиксации преступных фактов и самих преступников. Подробно изложены рекомендации, но раскрытию преступлений, совершенных организованными группами, таких как торговля людьми, человеческими органами и разных видов убийств. Отдельное внимание уделено использованию полиграфа (детектора лжи) при расследовании тяжких обще криминальных преступлений.

Предоставленная информация поможет освоить навыки основных действий и поведения в случае столкновения с тяжкими преступлениями.

Для широкого круга читателей и всех желающих попробовать себя в раскрытии преступлений, оказать помощь себе, своим близким и правоохранителям в восстановлении справедливости, а также предохранить себя от возможных в будущем преступлений.

Витоки Українсьскої Державності

Витоки Українсьскої Державності

У збірнику вміщено визначні пам’ятки української літературної спадщини та суспільно­політичної думки.

Перша з них — “Про Закон Мойсеєм даний і про Благодать та Істину в Ісусі Христі втілених”. Твір авторства Київського митрополита, першого із русичів­полян, Іларіона (990–1088) є високим взірцем ораторської прози, що започаткував у вітчизняній літературі релігійно­філософське осмислення призначення людини у світі та української парадигми буття й світогляду доби Середньовіччя.

Друга частина видання містить відомі праці Великого князя всієї України, першого світського письменника і полководця України­Руси ХІ–ХІІ ст. Володимира Всеволодовича Мономаха (1053–1125), а також окремі твори про нього, написані на основі літописних джерел. “Повчання”, “Статут Володимира Всеволодича” та “Літописне житіє” подано мовою оригіналів і в перекладі сучасною мовою.

Третя частина збірки присвячена творчості одного із найвизначніших українських політиків­державотворців ХVІІ–ХVІІІ ст., гетьмана України Пилипа Орлика (1672–1742). У виданні вміщено публіцистичні, політичні й художні твори, панегіричні поеми “Алцід російський” та “Гіппомен сарматський”, які подано мовою оригіналів і в перекладі сучасною українською мовою, знамениту Конституцію 1710 року, “Діярій Подорожній”, а також інші твори гетьмана­вигнанця.

Для широкого читацького загалу.

Правоохоронна та нравозахисна діяльність в Україні

Правоохоронна та нравозахисна діяльність в Україні

Заросило В. О.2017.

Розглянуто основні напрями правоохоронної діяльності та правоохоронних органів, які її забезпечують. На основі аналізу теоретичних положень викладаються питання правоохоронної діяльності та робота правоохоронних органів. Об’єднано теоретичні напрацювання щодо визначення понять “правоохоронна діяльність", “правоохоронні органи”, “правозахисні органи” та практичні питання охорони прав і свобод громадян. Вперше запропоновано поділити правоохоронну діяльність на загальну та особливу частини, а також окреслено окремі відділи міністерств як правоохоронних органів, що мають право застосовувати примус у своїй діяльності з охорони прав громадян.

Для студентів юридичних спеціальностей, які вивчають основи правоохоронної діяльності, а також для практикуючих юристів у сфері забезпечення правоохоронної діяльності.

Як розкривати економічні злочини. Рекомендації спеціаліста

Як розкривати економічні злочини. Рекомендації спеціаліста

Лисенко С. 2018.

У книзі даються поради, методи і тактики сучасної детективної діяльності. Викладена інформація, пов’язана з особливостями розкриття і запобігання економічних злочинів, скоєних проти власності підприємств, незаконного заволо- діпня документами і цінними паперами, проти співробітників. Значно розширено коло методів збору і документування інформації, злочинних фактів і самих злочинців. Також проведений аналіз і класифікація всіх можливих рейдерських захоплень. Сформульовано поради по боротьбі з рейдерством. Окрему увагу приділено використанню поліграфа (детектора брехні) при розслідуванні економічних правопорушень.

Надана інформація допоможе освоїти навички основних дій і поведінки в разі вчинення економічних злочинів.

Для широкого кола читачів і всіх бажаючих спробувати самостійно побороти економічну злочинність, надаючи допомогу своїм близьким і правоохоронцям у відновленні справедливості, а також захистити себе від можливих у майбутньому злочинів.

Вони прагнули керувати державою

Вони прагнули керувати державою

Білоус А. О.

Вони прагнули керувати державою. Діяльність конституційно-демократичної партії в Україні на початку XX століття: монографія / А. О. Білоус. 

Маркетингова комунікологія як механізм реалізації державної полі

Маркетингова комунікологія як механізм реалізації державної полі

Кіслов Д. В.2018.

Розглянуто маркетингову комунікологію як механізм реалізації державної політики; обгрунтовано значення маркетингових комунікацій як структурно- функціональної складової розвитку державної політки; визначено резерви використання, структуру, типи та види державних маркетингових комунікацій; вирізнено та оцінено засоби державних маркетингових комунікацій; запропоновано напрями формування комплексної системи державних маркетингових комунікацій.

Для фахівців у галузі державного управління, політології, філософії, науковців, викладачів, студентів, усіх тих, хто цікавиться озна"еною проблематикою.

Ринки фінансових послуг

Ринки фінансових послуг

ПІклярук С. Г.2018.

У навчальному посібнику значна увага приділена інструментам надання фінансових послуг фінансовим установам — учасникам ринків фінансових послуг, а також практиці надання фінансових послуг й основним чинникам, що впливають на ефективність їх надання.

Посібник буде корисним студентам, викладачам, науковим працівникам і всім тим, хто надає і отримує фінансові послуги.

1 2... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Поділитися посиланням: