Книги видавництва МАУП

Книги можна придбати у магазині BIBLION на території МАУП (Київ, вул. Фрометівська, 2)

Латентні структури світової політики. Нариси з конспірології.

Латентні структури світової політики. Нариси з конспірології.

Сенченко М. І. 2005.

У книзі академіка Міжнародної академії інформатизації при ООН йдеться про те, як латентні (приховані) структури, розташовані в усьому світі, впли­вають на перебіг міжнародних подій, а також, зокрема, на нинішню ситуацію в Україні, коли більшість людей навіть не здогадуються, хто і як впливає на їхні долі.

Наука за біологічним принципом, або Дещо про академічну мафію.

Наука за біологічним принципом, або Дещо про академічну мафію.

Кузьменко, Василь. 2004.

У цій книжці автор розкриває проблеми НАНУ, критикує кадрову політику, авторитарний, диктаторський режим її керівництва, розвінчує плагіатні афери академіків і членкорів академії, грабіжницьку приватизацію на теренах установи, наголошує на необхідних змінах організаційної системи академії.

Національна ідея в Україні.

Національна ідея в Україні.

Шевчук В. О. 2007.

В історичному нарисі автор робить спробу проглянути процес зародження, становлення і утворення української національної ідеї, що було супряжено із становленням перших дер­жавних формацій в Україні, з їхнім виростом у могутню Київську державу, яка знайшла нову форму в Галицько-Волинському королівстві й удільну в Литовсько-Руській державі, а після їхнього занепаду — в боротьбі за відновлення Української держави, що втілилося в Гетьманщині, а по тому — у формі Духовної (Горньої) республіки. Це й дало змогу українцям піднятися у XX ст. на новий національно-визвольний чин із створенням державних формацій — цей  протяглий процес вивершився з проголошенням незалежної України у 1991 році. Автор оприлюднив новий чи маловідомий документальний матеріял, що підтверджує думку: українці, керовані національною ідеєю, ніколи не переставали боротися за свою самодостатність. Для широкого загалу.

Незнищенність.

Незнищенність.

Лук’яненко, Левко. 2004.

У книжці автор розмірковує про незнищенність української національ­ної ідеї, стверджує віру в непереможність українського народу, щиро­сердно висловлює думки націоналіста, який інтереси України ставить понад власні. Для широкого загалу.

Осторожно, экстремизм!

Осторожно, экстремизм!

Маевская Л. Б. 2004.

В современном мире действуют организации экстремистов, использующих национальные, расовые, социальные и религиозные лозунги. Их основная цель — получить преимущество в борьбе за власть и занять лидирующее положение в той или иной стране. В последнее время больше всего внимания вызывают экстремисты, прикрывающиеся исламскими лозунгами. В предлагаемой книге рассматриваются отличия между взглядами верующих и действиями исламских экстремистов, использующих религиозные лозунги в политической борьбе.

Розбудова України на засадах національного консерватизму.

Розбудова України на засадах національного консерватизму.

Щокін, Георгій. 2007.

У збірнику виступів, доповідей автор аналізує сучасний стан розвитку українського суспільства, пропонує шляхи вирішення назрілих проблем.Для широкого кола читачів.

Сатанизм в XX веке.

Сатанизм в XX веке.

Каныгин, Юрий. 2004.

В книге представлен новый взгляд на проблему сатаниз­ма. Мы привыкли связывать дьявола и его вредоносные действия с тайными сектами, колдовством, вызыванием духа. Эти формы сатанизма существовали во все времена. Но в ХХ веке человечество столкнулось со злом в невиданных масштабах. Социалистические и фашистские режимы отбросили основы цивилизации. Бездуховность, брато­убийст­венные распри, голо­доморы, холокост, тотальный беспредел с расправами над безвинными людьми стали государственной по­литикой. Деяния Ленина, Сталина, Гитлера заставляют изменить взгляд на природу человека. Кто способен видеть духовным взором, тот за событиями недавней истории СССР и ряда других стран видит ужасный лик сатаны и слышит его злорадно-торжествующий хохот. Для широкого круга читателей.

Створення світу та кінець часів.

Створення світу та кінець часів.

Щокін Г. В. 2006.

Ця незвична книга присвячена висвітленню одвічних головних питань: хто ми, звідки, куди йдемо? В доступній формі та на основі численних джерел розповідається про створення сучасного світу, його циклічний розвиток і поступовий занепад, а також про події в “кінці часів” та остаточну перемогу Світла над Темрявою. Для широкого кола читачів.

Україна і світ на зламі історії.

Україна і світ на зламі історії.

Щокін, Георгій. 2007.

Збірник доповідей, виступів Георгія Щокіна висвітлює гострі проблеми державності в Україні та розкриває загрозливу ідеологію сіонізму. Для широкого кола читачів.

Цикли Всесвіту та людства.

Цикли Всесвіту та людства.

Щокін, Георгій. 2005.

Науково-популярна праця присвячена висвітленню різних аспектів ритмічної організації Космосу та Суспільства, розгляду різноманітних циклів, відомих із стародавніх релігійних текстів та сучасних наукових досліджень. Викладена оригінальна авторська кон­цепція соціальної історії як циклічної зміни релігійно-етичних парадигм. Для широкого загалу.

Ще не вмерла...

Ще не вмерла...

В. Лапікура, Н. Лапікура. 2004.

Популярні в недавньому минулому тележурналісти Валерій і Наталя Лапікури знають особливості національної виборчої кухні в Україні, як ніхто інший. Свого часу нестримна журналістська цікавість приводила їх то в довірені особи кандидатів різних рівнів, то в особливо наближені команди до претендента на президентську папаху, то навіть до лав кандидатів у народні обранці. І от, маючи такий унікальний досвід, тандем Лапікурів написав уїдливу сатиру на те, що діється в нашій державі під прикриттям “виборчої демократії”. Це книжка для найширшого загалу, себто — для кожного виборця. Образно кажучи, щоб українці більше не ловилися на макуху облудних демагогічних обіцянок. А що стосується детективу — то він у повісті є, оскільки вона написана за всіма канонами цього популярного серед читачів жанру. У повісті використано матеріал з книги “Українські сороміцькі пісні” (упорядник Михайло Красиков, Харків: ФОЛІО, 2003 р.), а також — фрагмент із пісні Андрія Миколайчука “Піду втоплюся…”

Антикризове управління підприємством.

Антикризове управління підприємством.

Чернявський А. Д.2006

У пропонованому посібнику викладено актуальні проблеми з антикризового управління. Розглянуто теоретичні засади антикризового управління, методи і технології антикризового управління на прикладі діяльності вітчизняних підприємств.Для студентів усіх форм навчання, спеціалістів і менеджерів підприємств усіх форм власності.

Бізнес-менеджмент.

Бізнес-менеджмент.

Федулова Л. І.2007.

Навчальний посібник підготовлено колективом кафедри управління біз­несом МАУП як базовий для формування системи знань у галузі біз­несу та менеджменту. Вміщений у ньому матеріал ві­дображає сучасні уявлення про менеджмент бізнесу з урахуванням його специфіки в умовах трансформації економіки України.Для студентів, магістрів, аспірантів, спеціалістів організацій, які ви­вчають сучасні  проблеми управління бізнесом. Посібник надасть реальну допомогу в навчанні та практичній діяльності з формування системи менеджменту орга­нізацій.

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності "Управління персоналом та економіка прац

Дмитренко Г. А.2006.

В опорному конспекті лекцій стисло викладено основні підходи, теоретичні положення та деякі прикладні аспекти управління трудовим потенціалом України на макро­, мезо­ і мікрорівнях.Для студентів і слухачів, які здобувають вищу освіту за економічними спеціальностями, для аспірантів, викладачів, науковців, працівників державних установ і організацій, для всіх, хто причетний до управління, формування, використання та розвитку трудових ресурсів на рівні держави, регіону або організації.

Еволюція управлінської думки.

Еволюція управлінської думки.

В. Д. Козюра, Ю. В. Ящуринський.2008.

У пропонованому навчальному посібнику розглянуто зародження і розвиток теорії і практики соціального управління. На тлі аналізу й узагальнення великого фактичного матеріалу, поданого в численних працях вітчизняних і закордонних авторів з питань управління в соціальній сфері, автори розглядають історичний аспект цієї науки порівняно з практичною діяльністю керівників середньої і низової ланок у сучасних умовах. Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів управлінських, економічних і комерційних спеціальностей, а також для всіх, хто цікавиться проблемами управління і прагне підвищити свою управлінську культуру.

Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва.

Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва.

Е. І. Низенко, В. П. Каленяк.2006.

У посібнику з позиції системного аналізу розглядаються напрями комплексного вирішення проблеми забезпечення інформаційної безпеки підприємництва за умов ринкових відносин та негласного збирання відомостей, що становлять комерційну таємницю.Висвітлюються джерела відтоку інформації у сфері використання електронно­обчислювальних машин, комп’ютерних мереж, даються методичні рекомендації щодо охорони інформації з обмеженим доступом.Для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, практичних працівників служб безпеки комерційних структур, викладачів.

Захист прав споживачів.

Захист прав споживачів.

Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська, О. І. Башкатова.2007.

Навчальний посібник є узагальненою працею з питань консюмеризму, організації    захисту прав споживачів, інспектування суб’єктів господарювання. У ньогму наведено законодавчі та нор­мативні документи, що регламентують захист прав споживачів.Для студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності “Маркетинг”, “Експертиза товарів та послуг”, спеціалістів з менеджменту, експертизи товарів і послуг, митної справи, підприємців, торговців, а також для всіх, хто ціквиться проблемами захисту прав споживачів.

Інфраструктура товарного ринку

Інфраструктура товарного ринку

О. М. Шканова.2004.

У навчальному посібнику подано характеристику основних елементів інфраструктури товарного ринку України — торговельних підприємств, товарних бірж, аукціонів, виставок і ярмарків, митних організацій.Особлива увага приділяється об’єктам торгової сфери: оптовим і роздрі­б­­ним торговельним підприємствам, дрібнороздрібній мережі, підприємствам гро­мадського харчування, роздрібним і оптовим ринкам, організації їх ді­яль­ності згідно із законодавством України. Для студентів вищих навчальних закладів професійної спрямованості “Маркетинг” і “Менеджмент”, практиків, які здійснюють збут готової продукції та продаж товарів народного споживання.

Корпоративне Управління.

Корпоративне Управління.

А. Д. Чернявський, В. В. Кобржицький.2006.

У пропонованому навчальному посібнику викладено теорію та проблеми корпоративного управління, основи нормативно-правового регулювання діяльності акціонерного товариства, особливості фінансового менеджменту товариства. На прикладах діючих акціонерних товариств розкрито процес фінансового аналізу і методи запобігання банкрутству.Для студентів, аспірантів, викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами корпоративного управління.

Маркетинг персоналу.

Маркетинг персоналу.

В. М. Колпаков.2006.

У навчальному посібнику викладено теоретичні засади маркетингу персоналу, узагальнено досвід практичної діяльності кадрових служб з визначення потреби в персоналі та її задоволенні. Запропоновано рекомендації із вдосконалення маркетингової діяльності у сфері управління персоналом.Для студентів зі спеціальностей “Економіка праці” та “Управління персоналом”, викладачів і практиків, які спеціалізуються у галузі управління людськими ресурсами.

1 2... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Поділитися посиланням: